Wetenschappelijke verantwoording maatregelen COVID-19

Ben Geudens a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

bij deze verzoek ik toegang tot alle feiten, bewijsstukken en/of wetenschappelijke publicaties die bijdroegen aan de volgende beslissingen:

- op 17 Maart een effectieve lockdown in te voeren door "niet-essentiële" verplaatsingen te verbieden

- het dragen van mondneusmaskers te verplichten

- 1,5 meter afstand te handhaven

- samenscholingen, protestacties, evenementen te verbieden

- initiatieven zoals de contact tracing app op te zetten

- de (al dan niet indirecte) financiële bijdragen van ons land aan ongeloofwaardige organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, GAVI, en de Bill & Melinda Gates Foundation -- waarom betaalt de Belg deze entiteiten in 2020? Hoe wordt dit verantwoord?

Verder verzoek ik alle relevante informatie omtrent de aanstelling van experten in het Wetenschappelijk comité Coronavirus, GEES, en nu Celeval. Meer bepaald: alle relevante informatie betreffende de criteria die bijdroegen tot het aanstellen van bepaalde experten. Op welke basis wordt iemand al dan niet aangesteld?

Hoogachtend,

Ben Geudens
Burgerinitiatief Stop Fascism

info.corona,

2 pièces jointes

Geachte heer Geudens

 

Als overheidsdienst hebben wij vertegenwoordigers in een aantal
overlegstructuren en adviesorganen. Die verstrekken in het kader van de
COVID-19 pandemie advies aan de beleidsmakers of leveren ondersteuning aan
allerlei (gezondheids)professionelen door procedures voor te stellen op
het vlak van diagnostiek, het veilig uitvoeren van de meest geschikte
behandeling of het beschermen van de veiligheid van burgers, patiënten of
medewerkers. De verslagen, adviezen en procedures van de adviesorganen
waarbij onze FOD betrokken was, zijn allemaal publiek beschikbaar en
online te raadplegen. Het gaat hier voor onze organisatie over:

 

o De Risk Management Group: u kan de verslagen hier
vinden [1]https://www.health.belgium.be/en/rmg
o De CELEVAL (onder voorzitterschap van FOD Volksgezondheid): u kan de
verslagen hier vinden [2]https://www.info-coronavirus.be/en/celev...
o De GEES: u kan de adviesrapporten hier
vinden: [3]https://news.belgium.be/nl/publicatie-va...
o De procedures ten behoeve van de (gezondheids)professionelen waaraan
in sommige gevallen door ons is
meegewerkt: [4]https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-1...

 

De uiteindelijke beslissingen die op basis van deze adviezen, werden
genomen binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is samengesteld uit de
Ministers en Minister-Presidenten van de Federale Regering en de
Regeringen van de Gemeenschappen.

 

Wat uw vraag over de samenstelling betreft, kan u hier de informatie
vinden over de samenstelling van de Risk Management
Group: [5]https://www.health.belgium.be/nl/bedreig...

 

De CELEVAL en de GEES werden samengesteld op voorstel van de Regeringen.

 

 

Met vriendelijke groeten

De dienst communicatie van de FOD Volksgezondheid

 

Nous saluons le travail fourni au quotidien par tous les professionnels
de la santé / Wij prijzen het dagelijks werk van alle
gezondheidsprofessionelen.

Laten we goede gewoontes delen, niet het virus / Partageons les bons
réflexes, pas le virus

[6]www.info-coronavirus.be

#togetheragainstcorona

 

 

 

 

Van: Contact Center - Health <[adresse email]>
Verzonden: woensdag, 16 september 2020 8:46
Aan: info.corona <[adresse email]>
Onderwerp: Ticket CTKT0126899 werd aan u toegewezen door het Contact
Center

 

Betreft: CCAL0409147 - Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Wetenschappelijke verantwoording maatregelen COVID-19

 

Geachte collega,

Het Contact Center heeft via de applicatie Service Now het ticket met
referentie CTKT0126899 aan u toegewezen. In onderstaande mail vindt u de
vraag of de melding die voor u bestemd is.

U wordt vriendelijk verzocht uw antwoord op deze vraag / melding
rechtstreeks naar de klant te sturen. U vindt de nodige contactgegevens in
de onderstaande e-mail.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.

Het contact center

 

-------

Commentaar

-------

Caller

  Ben Geudens

     [FOI #1930 email]

Call CCAL0409147

   Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Wetenschappelijke
verantwoording maatregelen COVID-19

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu,

 

bij deze verzoek ik toegang tot alle feiten, bewijsstukken en/of
wetenschappelijke publicaties die bijdroegen aan de volgende beslissingen:

 

- op 17 Maart een effectieve lockdown in te voeren door "niet-essentiële"
verplaatsingen te verbieden

 

- het dragen van mondneusmaskers te verplichten

 

- 1,5 meter afstand te handhaven

 

- samenscholingen, protestacties, evenementen te verbieden

 

- initiatieven zoals de contact tracing app op te zetten

 

- de (al dan niet indirecte) financiële bijdragen van ons land aan
ongeloofwaardige organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, GAVI,
en de Bill & Melinda Gates Foundation -- waarom betaalt de Belg deze
entiteiten in 2020? Hoe wordt dit verantwoord?

 

Verder verzoek ik alle relevante informatie omtrent de aanstelling van
experten in het Wetenschappelijk comité Coronavirus, GEES, en nu Celeval.
Meer bepaald: alle relevante informatie betreffende de criteria die
bijdroegen tot het aanstellen van bepaalde experten. Op welke basis wordt
iemand al dan niet aangesteld?

 

Hoogachtend,

 

Ben Geudens

Burgerinitiatief Stop Fascism

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #1930 email]

 

Is [SPF Santé request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/dis...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref:MSG1882764

Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/dis...

References

Visible links
1. https://www.health.belgium.be/en/rmg
2. https://www.info-coronavirus.be/en/celev...
3. https://news.belgium.be/nl/publicatie-va...
4. https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-1...
5. https://www.health.belgium.be/nl/bedreig...
6. http://www.info-coronavirus.be/

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

Alvast bedankt voor uw reactie en de links die u doorstuurde. Deze bevatten rapporten van vergaderingen/beslissingen waarvan we uiteraard al wisten dat deze plaatsvonden.

Mijn vraag doelde echter op de wetenschappelijke verantwoording die zo'n vergaderingen/beslissingen zou moeten onderbouwen: op welke informatie/data/publicaties baseerden de deelnemers hun bijdrage aan deze vergaderingen? Noch in de rapporten van de Risk Management Group, noch in die van CELEVAL zijn enige voetnoten/referenties te bespeuren. Toch werden in deze periode de eerste lockdown en maatregelen afgekondigd. Mijn vraag blijft hiermee spijtig genoeg onbeantwoord: op welke basis gebeurde dit?

De eerste verwijzingen naar enig wetenschappelijk onderzoek verschijnen pas in de GEES-rapporten, weken ná het invoeren van de maatregelen. Zelfs die post-factum onderbouwing lijkt samengesteld door een twaalfjarige die voor een huiswerkopdracht wat Wikipedia-bronnen verzamelde in de hoop dat de leerkracht deze nooit zal natrekken. Schokkend!

Wat een groeiend aandeel van de bevolking frustreert is het volgende: Talloze levens zijn ondertussen verwoest en vroegtijdig geëindigd als gevolg van de maatregelen die in maart ingevoerd werden. Het zal de samenleving jaren kosten om economisch te herstellen. Zelfs dan is de kans reëel dat de democratische rechtsstaat zoals we die kenden permanent ontwricht is. Een hele generatie groeit momenteel op met, laat ons eerlijk zijn, een fascistische dictatuur als idee van hoe een “normale” samenleving eruitziet. Tegelijk veroordelen deze maatregelen in vele gevallen de kwetsbaren, waarvoor we het zogenaamd allemaal doen, tot een eenzame gevangenisstraf waar ze zelf allerminst om vroegen.

Voor de dictators zelf mag zo'n maandenlange power trip dan best wel lollig zijn, maar terwijl Twitter-experten en de media elkaar schouderklopjes geven heeft ELKE maatregel, van het slopen van onze economie tot het ontnemen van onze grondrechten tot het knoeien met de medische zorg, echter wel een meetbare, tastbare kostprijs voor de rest van de samenleving.

Het spreekt dan ook voor zich dat zulke maatregelen énkel ooit op tafel mogen liggen wanneer er een buitengewoon waterdichte onderbouwing is die aangeeft dat ze meer kwaad zullen voorkomen dan ze voorspelbaar, aantoonbaar, meetbaar aanrichten.

Als deze links alle informatie omvatten die de FOD Volksgezondheid het publiek hieromtrent kan bieden, dan moet men concluderen dat beleidsmakers in de aanloop naar de eerste maatregelen helemaal GEEN wetenschappelijke publicaties, feiten, of dergelijke onder ogen hebben gekregen, noch enige poging ondernamen om deze van de adviseurs te eisen.

Is dit correct? Volgde de regering-Wilmès in maart blindelings de retoriek van een handvol adviseurs wanneer die voorstelden om onze samenleving te slopen? Of ging aan deze beslissingen tóch een overtuigende onderbouwing vooraf die niet uit deze rapporten blijkt? In dat laatste geval: kunt u mij deze bezorgen of mij in de juiste richting wijzen?

Verder verwijst het protocolakkoord tussen de Belgische gezondheidsautoriteiten naar Sciensano voor de aanstelling van experts. Allerlei namen verschijnen in de januari-rapporten zonder enige verklaring. Heeft de FOD Volksgezondheid enige rapporten betreffende hoe en waarom experts gekozen werden? Ik denk nog steeds dat het publiek enige transparantie hieromtrent op prijs zou stellen.

Alvast bedankt en hoogachtend,

Ben Geudens
Burgerinitiatief Stop Fascism