Vraag naar de beschikking in de zaak 20/747/A inleidingszitting 1e Kamer voor de Nederlandse arbeidsrechtbank en het PV van de zitting.

Jan De Brabandere a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ministre Sven Gatz

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ministre Sven Gatz aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Minister politieke verantwoordlijke BIE-HUB Brussels,

Zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van alle rechten en legale middielen, inclusief mediatie van vele u gekende surrealistische feiten i.v.m. Brussels Invest and Export (BI&E)/HUB Brussels binnen de legale limieten van het mediarecht en het recht op informatie van belang voor (het debat in) de democratische rechtsstaat, cf. vaste (inter)nationale rechtspraak u overgemaakt, art. 10 EVRM, EHRM).
Graag had ik volgende documenten die als u weet mij direct aanbelangen in het geschil voor de Brusselse Arbeidsrechbank 20/747/A en waarvan u via schrijvens (aangetekend) de surrealistische onwaardige aard voor een democratische rechtsstaat, met onuitlegbare groteskheden, kent. Een geschil waarmee nooit justitie overbelast zou mogen worden, en u het spaarzaamheidsbeginsel naast vele andere dwingende beginselen van behoorlijk bestuur, onder uw verantwoordelijkheid, ernstig ornustwekken voortgezet, onbegrijpelijk laat aanslepen in het licht van de bewezen feiten waarover u beschikt. Bezwarende omstandigheid : budgettaire crisis zonder voorga.
Wereldprimeurs als een contractverbreking voor gelang tot op niveau Rekenhof goedgekeurde uitgaven die plaats hadden onder een vorige AO (BI&E onder de Brusselse administratie), op basis van jaren later kaduuk beschamend onaanheenhangend ‘rapport’ voor schendingen van het vermoeden van onschuld (naar vaste rechtspraak aanranding van de eer en de goede naam, art. 443 ev. Sw ;), die BI&E-Dir. P. FEYTONS uit armoe, dus zelfbeschuldigend, moest afzwakken van + 80 blzn tot + 10 blzn . P FEYTONS die zichzelf zo beschuldigt van obsessieve ‘strafdwang’ (cf. vele andere bewijzen) en van mededaderschap gelet hijzelf/groen licht gaf (te triest om waar te zijn op directieniveau); en voordien al bewees in u en uw medewerkers bekende dossiers vol de rationele pedalen kwijt te zijn.
Directeur die door de externe preventieadviseur voor psychosociale aspecten na mijn Pestklacht verweten werd mij te viseren, te discrimineren (als anderen), leidinggevende capaciteiten te missen, problemen te laten aanrotten en zo alom problemen te hebben met ex-collega’s; de grenzen van zijn functie niet kennend (sic). Niet min. Een grond voor tuchtonderzoek, en pluridisciplinair analyse naar de mentale intellectuele bekwaamheden/toerekeningsvatbaarheid van betrokkene die tot op heden vele ex-collega’s en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schade blijft berokkenen. Directeur die werkzaam blijft bij BI&E/HUB Brussels ; kenelijk met uw ernstige verontrustende schuldige nalatigheid.
Ik herinnen u eraan dat het niet vrijgeven van bestuursdocumenten neerkomen op een misdrijf (art. 151 Sw.). Dit laatste gelet het een inbreuk zou zijn op een grondrecht (art.32), ergo universele mensenrechten art.10 EVRM (zie bv. Prof. Voorhoof en HUDOC-rechtspraakdatabank EHRM, Straatsburg) en art. 19 EVRM. Documenten die ‘in casu’ ongetwijfeld behoorlijk besturend in uw handen moeten zijn als als toezichthoudende verantwoordelijk lastgever voor Buitenlandse Handel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG); zo niet dwingend opvraagbaar zijn om zich als direct belanghebbende te regulariseren m.b.t. uw dwingende plichten van OO (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: zich in dergelijke breeds schade voortbrengende zaak opdringende zorgvuldigheid &voorzichtigheid)

Concreet vraag ik u drie documenten :
1) De beschikking van de zaak 20/747/A inleidingszitting 1e Kamer voor de Nederlandse arbeidsrechtbank.
2) Het PV opgesteld van de zitting door de Griffie, voor het deel van de zaak 20/747/A.
3) Mandaat van Mrs. A.Rasneur en E. Wauters om ten volle voor HUB Brussels in deze zaak op te treden.
Waarbij u uiteraard maar dan enkel afdoend concreet gemotiveerd (cf. wet 19juli 1991) kan weigeren (delen van) die documenten vrij te geven; howel in casu er geen elementen beschikbaar zijn. Jurisprudentie en PV’s zijn per definitie publiek in een rechtsstaat. Een beschikking van een betrokken partij a fortiori.
Als postmoderne politici (cf. uw imago hoog gehouden in de media), juristen, bestuurskundigen met veel km’s op de teller ; kan ik me moeilijk inbeelden dat u bewust een misdrijf zou plegen.
U weet immers :
- dat elk document dat u in het bezit heeft/moet hebben naar OO-recht ; waarbij het daarbij niet doet of het ook elders aanwezig is (zo kreeg ex collega J. De Brabandere zonder problemen, weliswaar na enige druk, van zowel BH-Partners AWEX als FIT een document via transparencia.be (terwijl het BHG, de administratie weer bot de Grondwet crimineel schond, laat staan)
- dat dit zelfs zo als dit document al in mijn bezit zou zijn (laat toe om na te checken of er diverse versies zouden bestaan, m.a.v. gebeurlijke valsheid in geschrifte ; misdrijf waarbij u in uw voorbeerldsfuncties, mocht het zich voordoen, uiteraard niet kan schitteren in belemmerend optreden)
- elk document da u naar deugdelijk bestuur in uw bezit zou moeten hebben, over moet maken aan de belangenhebbende verzoekende burger conform het decreet BHG 2019; en enkel zeer restrictief, in concreto afdoend gemotiveerd, niet vrijgave kan beslissen (voor delen) van de betrokken documenten. Wat hier onmogelijk is naar de brede rechtspraak en alle logica.
Ik verwacht dan ook op zeer korte termijn betrokken documenten te krijgen. Temeer de griffie noch uw advocaten, al dan niet gemandateerd door HUB Brussels, ernstig onrustwekkend (belagend naar Sw.) deze documenten aan me willen overmaken. En u in uw vb-functies en in ons vermijdbaar geschil elke medewerking moet leveren aan de waarheidsvinding en de goede werking van de rechtsstaat.
U kan moeilijk medepleger worden van belaging, of onrustwekkend verzuim, daarbij ook nog eens een grond- en universeel rechten van toegang tot overheidsdocumenten schendend. Hetgeen onaanvaardbaar is in een democratische rechtsstaat, onuitlegbaar is a fortiori voor u als beweerde postmoderne voorvechters van een nieuwe politieke cultuur en versteving van de burgerrechten en transparantie (cf. imago in de media).
Met democratische groeten, u en uw geliefden een prettige jaarwende toewensend.

[personal information removed]
Duifhuisstraat 123, 9000 Gent
[email address]