Verzoek namens de Vrijheid van toegang tot informatie – Beslissingen en registers inzake het bewakingsapparatuur van jullie politiezone.

La demande a partiellement abouti.

Ligue des Droits Humains

Geachte meneer de burgemeester,

Als onderdeel van haar missie, en in overeenstemming met haar maatschappelijke doel, is de Ligue des droits humains geïnteresseerd in de inzet van bewakingssystemen in de openbare ruimte.

Daarom zou ik u, namens de Ligue des droits humains, en op grond van het recht op transparantie dat werd vastgelegd in art. 32 van de Grondwet en de ad hoc wettelijke bepalingen, willen verzoeken om een kopie van de volgende administratieve documenten met betrekking tot de politiezone van Antwerpen (5345):

a) Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005 beraadslagen over aangelegenheden betreffende de politiezone;
b) Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van camera’s afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in overeenstemming met artikel 25/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met inbegrip van de adviezen van de korpschef ;
c) De impact- en risicoanalyses met betrekking tot de documenten vermeld in punt b;
d) documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voormalige gegevensbeschermingsautoriteit) en de uitgebrachte adviezen;
e) Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten (aanbestedingen, bestekken, aankondigingen van gunningen, contracten) betreffende bewakingssystemen (vast en mobiel, visuele en/of thermische camera’s, drones en bodycams, ANPR, schakelaars en software, etc.) doorgegeven door de gemeente of de politiezone sinds 2005, in overeenstemming met de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten;
f) Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de lokale politiezone worden gebruikt;

Ik zou het op prijs stellen indien U de nodige stappen zou ondernemen om gevolg te geven aan deze brief binnen de wettelijke termijn van dertig dagen die de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur voorschrijft.

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

Inmiddels verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Voor de New Technologies and Privacy Commission van de Ligue des Droits humains,
Emmanuelle Hardy, juridisch adviseur.
Ligue des droits humains
22 rue du boulet
1000 Bruxelles

Ingrid Stals (Politie),

1 pièce jointe

Geachte mevrouw Hardy

Ik verwijs naar uw vraag tot openbaarheid van bestuur van 24 november 2021. Als bijlage bezorg ik u ter zake het besluit van de korpschef.

Met vriendelijke groeten

Ingrid Stals |
Politiezone Antwerpen | Afdeling Kwaliteitszorg
Oudaan 5 | 2000 Antwerpen
Telefoon persoonlijk 03 347 11 05 | gsm

Telefoon juridische dienst 03 347 16 26

[adresse email]

www.politieantwerpen.be<http://politie.antwerpen.be/>

Volg ons via Twitter<https://twitter.com/LPAntwerpen>, Instagram<https://instagram.com/lpantwerpen> en YouTube<https://www.youtube.com/channel/UCiQloqc...>.