Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's

La demande a abouti.

Beste directie van Bravvo
Beste mevrouw Berx,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie. Kan u mij, via dit mailadres, die jaarlijkse overzichten toesturen aub?

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Coppens Blondine, BRAVVO asbl - 1000 bxl

Bonjour Madame,

L'asbl Bravvo, le service de prévention de la Ville de Bruxelles est composé d'un Conseil d'Administration dans lequel siège les membres du Collège de la Ville de Bruxelles.
Ils ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Les administrateurs ne perçoivent aucun émolument en tant que mandataire de l'asbl.

De Beheerraad van de preventie dienst van de Stad Brussel is samengesteld uit leden van het Stadscollege van de Stad Brussel.
De bestuurders gaan, door hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat. De bestuurders ontvangen geen enkele vorm van vergoeding als mandataris van de vzw.

Bien à vous

BLONDINE COPPENS
Asssistante au Secrétariat Général – Assistente Algemeen Secretariaat
T. +32 (0)2 279 65 02 - GSM 0473 33 63 92
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
ASBL BRAVVO VZW
Rue de la Caserne 37 Kazernestraat – Bruxelles 1000 Brussel
www.bravvo.be - Facebook – Twitter

Afficher les sections citées

***DISCLAIMER***
Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire.
L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible.
Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message.
L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde.
De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht.
Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen.
De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

Dag mevrouw Coppens,

Dank voor uw antwoord van 9 november.

Ik heb twee bijkomende vragen:

- is het altijd zo geweest dat dit mandaat onbezoldigd was? Of werden mandatarissen in het verleden wel betaald? Zoja, hoeveel en tot welk jaar?
- worden er geen onkosten vergoed? Indien wel, kan ik inzage krijgen in die onkostenvergoedingen?

Dank alvast,

Nina Verhaeghe

Coppens Blondine, BRAVVO asbl - 1000 bxl

Mevrouw Verhaeghe,

Gelieve te noteren dat het altijd zo geweest is dat het mandaat onbezoldigd was - onkosten in vervoer inbegrepen.

Met vriendelijke groeten.

BLONDINE COPPENS
Asssistante au Secrétariat Général – Assistente Algemeen Secretariaat
T. +32 (0)2 279 65 02 - GSM 0473 33 63 92
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
ASBL BRAVVO VZW
Rue de la Caserne 37 Kazernestraat – Bruxelles 1000 Brussel
www.bravvo.be - Facebook – Twitter

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #450 email]]
Envoyé : lundi 13 novembre 2017 14:44
À : Coppens Blondine
Objet : RE: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's

Dag mevrouw Coppens,

Dank voor uw antwoord van 9 november.

Ik heb twee bijkomende vragen:

- is het altijd zo geweest dat dit mandaat onbezoldigd was? Of werden mandatarissen in het verleden wel betaald? Zoja, hoeveel en tot welk jaar?
- worden er geen onkosten vergoed? Indien wel, kan ik inzage krijgen in die onkostenvergoedingen?

Dank alvast,

Nina Verhaeghe

Afficher les sections citées