Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Nina Verhaeghe veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Vergoedingen en onkosten van mandatarissen bij publieke instellingen

Nina Verhaeghe a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Mont-de-Piété

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

Nous attendons que Nina Verhaeghe lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Beste directie van Berg van Barmhartigheid,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie.

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Etienne Lambert, Mont-de-Piété

3 pièces jointes

 Uw vraag

 

Dag Mevrouw,

 

We bevestigen goede ontvangst van uw email van 01 november die onze
aandacht heeft weerouden.

Ziehier het antwoord op de gestelde vraag.

Bijkomend aan deze mededeling informeer ik u dat volgend op de nota
« beheer » genomen door het College van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Brussel de Raad van Bestuur in zijn zitting van 11 oktober 2017
volgend besluit heeft genomen :

De Raad,

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende weder inrichting van de Bergen
van Barmhartigheid;

Gelet op het organiek reglement van de Berg van Barmhartigheid aangenomen
door de Gemeenteraad van 27 juni 2016;

Overwegend dat het College van Burgemeester en Schepenen een nota
opgesteld heeft over de hervorming van het beheer van de Stad Brussel
betreffende zijn organismen gestructureerd rond de 4 belangrijkste
hoofdlijnen: het Beheer, de Doorzichtigheid, de Bezoldiging en de
Deskundigheid;

Gezien de beslissingen met betrekking tot de samenstelling van de Berg van
Barmhartigheid en de bezoldigingen van de leden van de Raad van Bestuur
bedoeld zijn om zonder verwijl toegepast te worden;

Overwegend dat de maatregelen bevat in de nota overlegd werden met het
geheel van de partijen aanwezig op de Gemeenteraad;

Overwegend dat de genomen maatregelen streven naar het teruggeven van
vertrouwen en trots in het openbaar bestuur;

Overwegend dat de Berg van Barmhartigheid voldoet aan de eisen van de Stad
op vlak van het aantal bestuurders (maximaal 12), aangezien de RvB 5
bestuurders telt;

Overwegend dat er reeds een waarnemer van de oppositie deelneemt aan de
Raad van Bestuur;

Gezien er reeds een «technisch» bestuurder, eigenaar van een van de oudste
juwelierszaken van de hoofdstad, bij de Berg van Barmhartigheid zetelt;

Overwegend dat in termen van genderpariteit de Raad van Bestuur uit 3
mannen en 1 vrouw bestaat maar dat een post van bestuurder, lid en
voorgesteld door de Raad van de sociale actie aangeduid moet worden door
de Gemeenteraad en dat deze oordeelkundig gekozen aanduiding de pariteit
zou invoeren;

Gezien de Berg van Barmhartigheid al een opleiding organiseert ter
bestemming van de nieuwe bestuurders en waarnemers;

Overwegend dat de barema’s van het geheel van het personeel, met inbegrip
het kader, degene zijn van de openbare lokale functie, zonder andere
bovenwettelijke voordelen of premies van welke aard ook en dat ze als
dusdanig ruim onder de 150 %  liggen van de vergoeding die een
parlementariër krijgt;

Gezien het organiek reglement dat dienst doet als reglement van interne
orde opgesteld is door de Gemeenteraad en dat alle wijzigingen via deze
autoriteit gaan;

Overwegend dat de nota voorziet dat de Berg van Barmhartigheid een
jaarlijks verslag opstelt dat waarschijnlijk aangepast zal worden volgens
de structuur waartoe de Stad zich verbindt te bepalen;

Overwegend wat de vergoeding van de bestuurders en waarnemers betreft,
deze overeenkomt met het presentiegeld gekregen bij de Gemeenteraad en dat
het aantal vergaderingen het plafond van 20 vastgelegd door de nota niet
overschrijdt;

Overwegend dat de nota de omkadering van de vergoeding van de Voorzitter
vraagt ter hoogte van het ontvangen bedrag in de sociale huisvesting ofwel
11.904 € bruto en deze vergoeding vast te stellen voor de maanden november
en december 2017 op 1/12 de van dit bedrag;

Overwegend dat deze vergoeding ontvangen wordt ter hoogte van:

           100 % indien de Voorzitter aanwezig is op minimum 80 % van de
vergaderingen van de Raad

           80 % indien de Voorzitter aanwezig is op minimum 50 % van de
vergaderingen van de Raad

           0 % indien de Voorzitter niet aanwezig is op 50 % van de
vergaderingen van de Raad;

Gezien deze laatste maatregel niet van toepassing is bij de Berg van
Barmhartigheid waar de Voorzitter zeer regelmatig aanwezig was;

Overwegend dat een beheerscontract en een bedrijfsplan die het
concretiseert afgesloten zullen moeten worden binnen het jaar dat volgt op
de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur voor organismen die meer dan
100 ETP tellen of een zakencijfer > 7.300.000 €;

Overwegend dat dit werktuig verkieslijk is boven de opdrachtbrief voorzien
voor de andere organismen aangezien het een onderhandeld en dynamisch
werktuig is;

beslist

1.       de aandacht van het College te vestigen op het feit dat een
pariteit 3/2 verzekerd kan worden mits aanduiding van een vrouw voor de te
voorziene post als bestuurder.

2.       het loon van de Voorzitter terug te brengen op:

a.       11.904 € bruto/jaar als deze laatste minstens op 80 % van de
vergaderingen van de RvB aanwezig is

b.       80 % van de 11.904 € bruto/jaar indien deze laatste aanwezig is
op minstens 50 % van de vergaderingen van de RvB

c.        Niets indien deze laatste niet aanwezig is op 50 % van de
vergaderingen van de RvB.

3.       aan de Stad te vragen om te beschikken over een beheerscontract
voor de volgende legislatuur zelfs al behalen wij de vastgestelde drempels
niet.

4.       de administratie te belasten met de voorbereiding van deze
laatste voor het in plaats stellen van de volgende RvB.

5.       de administratie te belasten met het meedelen van deze
beslissingen aan de Stad en het OCMW.

 

Onze Raad zal een nieuw besluit nemen op 22 november 2017 om te voldoen
aan het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
september 2017.

 

 

 

 

 

 

[1]logo

Etienne Lambert

Directeur général – Directeur generaal

19-23 Rue St-Ghislain / St-Gisleinsstraat
1000 Bruxelles / Brussel

T : 02 545 77 15
F : 02 502 57 39

[2]www.montdepiete.be
[3]www.bergvanbarmhartigheid.be

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y
sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire.
L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message.
Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si vous
l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par
téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue
peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites. Merci.
Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor
exclusief gebruik door de geadresseerde. De afzender kan de correcte
overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel
mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per
vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of
per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen. De inhoud van dit
bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de
verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn
strikt verboden. Dank U.

 

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.montdepiete.be/

Dag mijnheer Lambert,

Dank voor uw antwoord van 8/11/2017.

U hebt mij de informatie gegeven over de vergoeding van de mandatarissen, waarvoor dank.
Ik had ook gevraagd naar het overzicht van de onkostenvergoedingen van de mandatarissen. Is het mogelijk die informatie nog te ontvangen?

Dank alvast,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Etienne Lambert, Mont-de-Piété

Ja Mevrouw,

Ik antwoord met veel plezier.

De mandatarissen krijgen geen onkostenvergoedingen.

Groeten

Etienne Lambert
Directeur général – Directeur generaal
19-23 Rue St-Ghislain / St-Gisleinsstraat
1000 Bruxelles / Brussel
T : 02 545 77 15
F : 02 502 57 39
www.montdepiete.be
www.bergvanbarmhartigheid.be
Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle. Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites. Merci.
Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde. Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden. Dank U.

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #439 email]]
Envoyé : lundi 13 novembre 2017 15:00
À : Etienne Lambert
Objet : Re: uw vraag

Dag mijnheer Lambert,

Dank voor uw antwoord van 8/11/2017.

U hebt mij de informatie gegeven over de vergoeding van de mandatarissen, waarvoor dank.
Ik had ook gevraagd naar het overzicht van de onkostenvergoedingen van de mandatarissen. Is het mogelijk die informatie nog te ontvangen?

Dank alvast,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Afficher les sections citées

Mijnheer Lambert,

Dank voor uw snelle antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Etienne Lambert, Mont-de-Piété

Ja dat geldt ook voor de voorzitter nu en in het verleden.
Groeten
Envoyé depuis mon appareil mobile Samsung.

-------- Message d'origine --------
De : Nina Verhaeghe <[FOI #439 email]>
Date : 20/11/2017 16:53 (GMT+01:00)
À : Etienne Lambert <[adresse email]>
Objet : RE: uw vraag

Mijnheer Lambert,

Nog even om zeker te zijn: dat geldt ook voor de voorzitter van de raad
van bestuur, dat die geen vergoeding ontvangt en ook in het verleden niet
heeft ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Afficher les sections citées

Mijnheer Lambert,

Dank voor uw eerder antwoord.
Zoals in mijn allereerste mail gespecifieerd vraag ik u ook de gegevens van de mandaten en vergoedingen van publieke mandatarissen in het verleden. Dus sinds 2006, het jaar dat deze ordonnantie van kracht werd, waaruit ik citeer:

"Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat :
- een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn,
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.
Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Ik vraag dus: "een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn."
U hebt me eerder al geantwoord dat er geen onkosten worden en werden uitbetaald. Als dat al sinds 2006 het geval is, dan zou ik wel nog graag het jaarlijkse overzicht van de mandatarissen en hun vergoedingen ontvangen, voor die jaren uit het verleden. Vermits de wet bepaalt dat er elk jaar zo'n overzicht moet worden opgemaakt, gaat dit normaal gezien over bestaande documenten.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe

Etienne Lambert, Mont-de-Piété

Goeiedag Mevrouw,

Sorry voor de vertraging maar uw verzoek tot kennis name van de verslagen uitgegeven onder de ordonnantie van 2006 vereiste wat opzoekingen. Wij zijn in het bezit van :
• 2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2014
• 2015
• 2015

Het volume staat hun elektronische overdracht of kopiëren niet toe maar u kan er kennis van nemen op afspraak op 02 545 77 15.

Mvg

Etienne Lambert
Directeur général – Directeur generaal
19-23 Rue St-Ghislain / St-Gisleinsstraat
1000 Bruxelles / Brussel
T : 02 545 77 15
F : 02 502 57 39
www.montdepiete.be
www.bergvanbarmhartigheid.be
Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle. Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites. Merci.
Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde. Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden. Dank U.

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #439 email]]
Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 17:41
À : Etienne Lambert
Objet : Re: RE : uw vraag

Mijnheer Lambert,

Dank voor uw eerder antwoord.
Zoals in mijn allereerste mail gespecifieerd vraag ik u ook de gegevens van de mandaten en vergoedingen van publieke mandatarissen in het verleden. Dus sinds 2006, het jaar dat deze ordonnantie van kracht werd, waaruit ik citeer:

"Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat :
- een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn,
- een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
- een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.
Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Ik vraag dus: "een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn."
U hebt me eerder al geantwoord dat er geen onkosten worden en werden uitbetaald. Als dat al sinds 2006 het geval is, dan zou ik wel nog graag het jaarlijkse overzicht van de mandatarissen en hun vergoedingen ontvangen, voor die jaren uit het verleden. Vermits de wet bepaalt dat er elk jaar zo'n overzicht moet worden opgemaakt, gaat dit normaal gezien over bestaande documenten.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Nina Verhaeghe veuillez vous connecter et nous l'indiquer.