Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Jelle Rogiers veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Geachte Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA,

Graag dien ik dit verzoek in. Ik twijfel namelijk over een item, dewelke op het internet op het ene moment wordt ontkracht en het andere moment wordt aangenomen als waarheid.

Mijn vraag luidt: Is onze Koning, Koning Filip, “bij gratie Gods” benoemd? Is er sprake van toepassing “bij gratie gods” in onze samenleving van het land België? Zo ja, graag een grondig overzicht hiervan met de juiste documentatie.

Graag een duidelijk antwoord op mijn vraag met een zelf te kiezen referentienummer.

Hoogachtend,

Jelle Rogiers

Infodesk (DVZOE), Service Public Fédéral Intérieur - SPF IBZ

1 pièce jointe

Nous avons bien reçu votre message. Vous recevrez une réponse de notre service dans un délai de 10 jours ouvrables. Si nécessaire, nous transfèrerons votre message pour de plus amples informations. Merci de ne pas nous recontacter par téléphone durant cette période pour la même question sauf en cas de question très urgente.

Consultez notre site Internet www.dofi.fgov.be<http://www.dofi.fgov.be/> <http://www.dofi.fgov.be/> pour plus d'informations concernant les procédures, l'état d'avancement de votre demande de visa, les documents à produire et les délais de traitement.

Merci de mentionner lors de chaque communication votre numéro de sûreté publique ou votre numéro de demande de visa (dans ce cas, merci de préciser également le poste diplomatique à partir duquel la demande a été introduite). Si vous ne connaissez pas cette référence, contactez le poste ou, si vous avez utilisé Visa on Web, reconnectez-vous pour noter la référence attribuée par le poste.

L'Infodesk est joignable par téléphone les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h et le jeudi de 14h00 à 16h.

Wij hebben uw bericht goed ontvangen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie van onze service.
Indien nodig sturen we uw bericht door voor meer informatie. Neem in deze periode alstublieft geen telefonisch contact met ons op voor dezelfde vraag, behalve bij zeer dringende vragen.

Raadpleeg onze website www.dofi.fgov.be<http://www.dofi.fgov.be/> <http://www.dofi.fgov.be/> voor informatie m.b.t. procedures, stand van zaken in visumdossiers, voor te leggen documenten en behandelingstermijnen.

Gelieve het dossiernummer van de Dienst Vreemdelingenzaken (ov-nummer) of het visumaanvraagnummer (in dit geval ook de diplomatieke post waar het visum aangevraagd is) bij elke communicatie te vermelden. Indien u deze referentie niet kent, neem dan contact op met de diplomatieke post. Indien u visa on web gebruikt hebt, logt u opnieuw in om het nummer dat toegekend werd door de diplomatieke post te noteren.

Infodesk is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 0930u00 tot 12u en op donderdag van 14u00 tot 16u.

We have received your mail. You will receive a response from our service within 10 working days. If necessary, we will forward your message for further information. Please do not contact us by phone during this period for the same question except in case of very urgent question.

For more information concerning procedures, follow up of the status of visa files, required documents and time of treatment, please consult our website www.dofi.fgov.be<http://www.dofi.fgov.be/> <http://www.dofi.fgov.be/> .

Please mention the file number of the immigration office (ov/sp-number) or the visa request number (in this case also the diplomatic post where the visa request has been submitted) at all times. If you do not know this reference, please contact the diplomatic post. If you have used visa on web, log in again to note the number assigned by the diplomatic post.
Infodesk can be reached by telephone on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday from 9.30 am to 12 noon and on Thursday from 2 pm to 4 pm.

[cid:image002.jpg@01D6AC4C.2AEE2370]
FOD Binnenlandse Zaken - SPF Intérieur - FPS Homeland Affairs
Dienst Vreemdelingenzaken - Office des Etrangers - Immigration Office
Infodesk
T 0032 (0) 2 488 80 00
www.dofi.ibz.be<http://www.dofi.ibz.be/>

Infodesk (DVZOE), Service Public Fédéral Intérieur - SPF IBZ

Geachte,

Gelieve u te wenden naar Binnenlandse zaken.
Dit is geen bevoegdheid van dienst vreemdelingenzaken.

Met vriendelijke groeten,

MVD
Administratief assistent • Assistant administratif
T 02 488.80.00
[SPFBIZA request email]
FOD Binnenlandse Zaken | SPF Intérieur
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken • Direction générale Office des Etrangers
Directie Logistieke Diensten• Direction Services Logistiques
Dienst INFODESK• Service INFODESK
Pachecolaan 44 • Boulevard Pacheco 44
1000 Brussel • Bruxelles

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jelle Rogiers <[FOI #3489 email]>
Verzonden: donderdag 15 september 2022 7:27
Aan: Infodesk (DVZOE) <[SPFBIZA request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Toepassing "bij gratie Gods"

Geachte Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA,

Graag dien ik dit verzoek in. Ik twijfel namelijk over een item, dewelke op het internet op het ene moment wordt ontkracht en het andere moment wordt aangenomen als waarheid.

Mijn vraag luidt: Is onze Koning, Koning Filip, “bij gratie Gods” benoemd? Is er sprake van toepassing “bij gratie gods” in onze samenleving van het land België? Zo ja, graag een grondig overzicht hiervan met de juiste documentatie.

Graag een duidelijk antwoord op mijn vraag met een zelf te kiezen referentienummer.

Hoogachtend,

Jelle Rogiers

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3489 email]

Is [SPFBIZA request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - FOD BIZA? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Jelle Rogiers veuillez vous connecter et nous l'indiquer.