Rapport naar aanleiding van Aalst Carnaval

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, UNIA : centre pour l'égalité des chances aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Beste

Ik vernam dat jullie een rapport maakten n.a.v. de praalwagen die in 2018 en nadien tot ophef leidde (incl. procedure UNESCO).

Graag had ik een copie van dit rapport via deze website (*); welke als jullie voor mensenrechten opkomt; meer bepaald dit van 'openbaarheid van bestuur' (art. 10 EVRM, art 32 GW, art.19 UVRM).

Het rapport is als bestuursdocument van breder algemeen publiek belang, voor het debat in een democratische rechtsstaat; en helpt hopelijk tot: (i) een redelijk afgewogen UNESCO-besluit en (ii) via bredere verspreiding, tot betere juridische inzichten van elke geinteresseerde terzake.

Jan De Brabandere

(*) Publiek platform werkend op geborgde software, die ook in het buitenland door zusterwebsites gebruikt wordt; incl. website voor EU-bestuursdocumenten.

Epost, UNIA : centre pour l'égalité des chances

1 pièce jointe

Beste,

 

De gevraagde document, “[1]Carnaval en de grenzen van de vrijheid van
expressie” (zoals al onze publicaties), is op onze website beschikbaar.

Met vriendelijke groeten.

[2]www.unia.be - [3]Facebook - [4]Twitter - [5]Instagram - [6]LinkedIn

Rue Royale 138 – 1000 Bruxelles / [7]Koningsstraat 138  - 1000 Brussel

T +32 (0)2 212 30.00 - F +32 (0)2 212 30 30

 

P Please consider your environmental responsibility before printing this
e-mail

 

 

-----Message d'origine-----
De : Jan De Brabandere <[FOI #1691 email]>
Envoyé : vendredi 1 novembre 2019 22:42
À : Epost <[UNIA request email]>
Objet : Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Rapport
naar aanleiding van Aalst Carnaval

 

Beste

 

Ik vernam dat jullie een rapport maakten n.a.v. de praalwagen die in 2018
en nadien tot ophef  leidde (incl. procedure UNESCO).

 

Graag had ik een copie van dit rapport via deze website (*); welke als
jullie voor  mensenrechten opkomt; meer bepaald dit van 'openbaarheid van
bestuur' (art. 10 EVRM, art 32 GW, art.19 UVRM).

 

Het rapport is als bestuursdocument van breder algemeen publiek belang,
voor het debat in een democratische rechtsstaat; en helpt hopelijk tot:
(i) een redelijk afgewogen UNESCO-besluit en (ii) via bredere
verspreiding, tot betere juridische inzichten van elke geinteresseerde
terzake.

 

Jan De Brabandere

 

(*) Publiek platform werkend op geborgde software, die ook in het
buitenland door zusterwebsites gebruikt wordt; incl. website  voor
EU-bestuursdocumenten.

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[12][FOI #1691 email]

 

Is [13][UNIA request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen UNIA :centrum voor gelijke kansen? Indien ja, gelieve met ons
contact op te nemenvia deze weg:

[14]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[15]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.unia.be/nl/publicaties-stati...
2. http://www.unia.be/
3. https://www.facebook.com/unia/
4. https://twitter.com/unia
5. https://www.instagram.com/unia/
6. https://nl.linkedin.com/company/centrum-...
7. https://www.google.be/maps/place/Unia/@5...
8. mailto:[FOI #1691 email]
9. mailto:[UNIA request email]
10. http://transparencia.be/change_request/n...
11. http://transparencia.be/help/officers
12. mailto:[FOI #1691 email]
13. mailto:[UNIA request email]
14. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
15. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Geachte

Dank om me snel de links doorgestuurd te hebben.

Graag had ik echter dat u het document via deze website Openbaarheid van Bestuur (art.32 GW, art.10 EVRM en art.19 UVRM) doorstuurt. Als u het aanhecht kan iedereen die deze website bezoekt onmiddellijk zonder naar referenties te moeten gaan of ingeschreven te zijn op sociale media snel het document krijgen. Een win win voor elkeen.

Bovendien voldoet u hiermee aan uw plichten inzake hergebruik van overheidsinformatie, als neergelegd in: (i) het Vlaamse bestuursdecreet (VB) en (ii) de Moederrichtlijn en haar (iii) herziening inzake hergebruik van overheidsinformatie die primeren op soms kaduuk of summier omgezet (sub)nationaal recht en doorwerken in (sub)nationaal recht.

Om u het makkelijk te maken deze plicht te begrijen, hierna de links naar de betrokken normen en de essentiële passages:

NORMEN

(i) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi...
(ii) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...
en belangrijkst de herziening die oa elk publiek document in principe hergebruikbaar maakt
(iii) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi...

TOEPASSELIJKE ELEMENTEN NORMEN

Opm.: De belangrijkste passages worden door een extra spatie gescheiden. Essentiële woorden worden in kapitalen geplaatst omdat deze site geen gebruik van vetjes of onderlijningen toelaat.

(i) Het Vlaamse bestuursdecreet van 7 december 2018 (hierna VB) welke het in bv. art II.52 en verder terecht heeft over de ‘publieke TAAK’

(ii) Het VB dat in het art. II.55 stelt : ‘Elke overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, STAAT het hergebruik van de bestuursdocumenten die ze bezit en waarop ze de nodige rechten heeft TOE, zowel voor commerciële als NIET-commerciële doeleinden overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk’

NB Transparencia is NIET COMMERCIEEL, drijft volledig op vrijwilligerswerk; en wordt gefinancierd door giften en stichtingen die opkomen voor mensenrechten. Spijtig wordt dit werk dat eigenlijk een overheidsopdracht is niet door de overheid gefinancierd.

(iii) Het VB dat in het art. II.55 vervolgt : ‘In geval van hergebruik stelt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, de bestuursdocumenten ZO VEEL MOGELIJK via ELECTRONISCHE WEG beschikbaar’

NB De website transparencia.be is een veiligheidsgeborgde zustersite van buitenlandse sites die bestuursdocumenten op makkelijke wijze, als operator, precies 'ELECTRONISCH' beschikbaar maakt. Zustersites als www.asktheeu.org/help/about , www.whatdotheyknow.com en het recente https://madada.fr

Conclusie: gelet het MAKKELIJK MOGELIJK IS ligt het operationele besluit voor de hand: dank om dit te doen ;-) .

(iv) Het VB art. II.56 dat verduidelijkt dat: ‘Als de bestuursdocumenten voor hergebruik in aanmerking komen en onder de voorwaarden, vermeld in artikel II.66, stelt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, de bestuursdocumenten ter beschikking IN DE VORM DIE DE AANVRAGER VRAAGT’.

NB In casu dus 'electronisch aangehecht aan uw antwoord via deze site' die automatisch hergebruik inhoudt (een publieke TAAK en zelfs PLICHT, want MOGELIJK; zie ook infra)

(v) Het VB art. II.57 en II.58 die coherent aanvangen met : ‘De VERPLICHTINGEN vermeld in art. II. 55 en II.26 ….’ en die dus art II.56 als een ‘VERPLICHTING’ kwalificeren.

NB Dus er kan geen begripsverwarring meer zijn, WAT MAKKELIJK MOGELIJK IS, als in casu hergebruik via transparencia.be, KOMT UIT HET ONGERIJMDE IMPLICIET AL LOGISCH NEER OP EEN PLICHT. Evidentie die hier nog eens geëxpliciteerd wordt.

(vi) Het VB art. II.61 §2 : ‘De voorwaarden voor hergebruik mogen de mogelijkheden van hergebruik NIET NODELOOS BEPERKEN’

(vii) Het VB art. II.67 ‘De voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten mogen NIET DISCRIMINEREND ZIJN voor vergelijkbare categorieën van hergebruik’

NB Dus bv. hergebruik toelaten via 'delen' via FACEBOOK en niet via transparencia.be is inbreuk op art. 10 en 11 Grondwet en vele mensenrechterlijke gelijkaardige normen; tenzij hiervoor redelijke en objectieve gronden voor gevonden kunnen worden. Wat niet indenkbaar is.

(viii) De Moeder-Richtlijn 2003/98/EG van 17 november 2003 die aan de juridisch supreme basis ligt van de bepalingen inzake het hergebruik van overheidsinformatie binnen de EU, inclusief het Vlaamse Bestuursdecreet :

a. Considerans 9, laatste zin : ‘Openbare lichamen MOETEN hergebruik van documenten BEVORDEREN en AANMOEDIGEN, ook van officiële teksten van wetgevende en administratieve aard, in die gevallen waarin het openbaar lichaam bevoegd is om toestemming te verlenen voor het hergebruik ervan’

b. Considerans 16 : ‘De openbaarmaking van alle algemeen beschikbare informatie in het bezit van de overheid — dus niet alleen in de politieke maar ook in de rechterlijke en bestuurlijke sfeer — vormt een FUNDAMENTEEL INSTRUMENT VOOR VERRUIMING VAN HET RECHT OP KENNIS, DAT EEN ESSENTIEEL BEGINSEL IS VAN DE DEMOCRATIE. Deze doelstelling geldt voor instellingen op elk niveau, plaatselijk, nationaal en internationaal’

NB Verruiming van recht op kennis als essentiële hoeksteen van de democratie vormt een hoeksteen van de missie van transparencia.be

c. Art. 3 : ‘Algemeen beginsel - Documenten worden ZOVEEL MOGELIJK langs ELECTRONISCHE WEG beschikbaar gemaakt’

NB Cf. supra, transparencia.be is per excellentie een geborgde electronische weg; die daardoor al financiering kreeg van diverse stichtingen die het goed voor hebben met onze democratische rechtsstaat en de mensenrechten. Breed gerespecteerde financiers/mecenassen die uiteraard niet scheep willen gaan met amateuristische websites en burgerbewegingen die hun strepen niet verdient hebben in legaliteit en integriteit.

(ix) De Richtlijn 2013/37/EU ter WIJZIGING van de vermelde Moeder-Richtlijn ; welke nog vele, bij een bestuursbeslissing inzake al dan niet weigering van hergebruik - naar gelang de toepasselijkheid - in overweging te nemen maatschappelijke belangen, opsomt (hier niet allen hernomen) ; en daarbij o.a. stelt :

a. Considerans 2 : ‘Richtlijn 2003/98/EG van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie legt een MINIMUMPAKKET VOORSCHRIFTEN vast voor het hergebruik en de concrete middelen ter VEREENVOUDIGING van het hergebruik ...

NB Transparencia.be is een veel gebruikt EENVOUDIG ELECTRONISCH MIDDEL (gebruikt door vele overheden) DAT VOLDOET AAN HET MINIMUMPAKKET VOORSCHRIFTEN; zowel wat openbaarheid van publieke bestuursdocumenten betreft, als wat hun legaal hergebruik betreft.

b. Considerans 3 : ‘Beleid voor vrije gegevensverstrekking, dat brede beschikbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie voor privé- of commerciële doeleinden met MINIMALE of GEEN juridische, technische of financiële beperkingen AANMOEDIGT en het circuleren van informatie zowel voor marktdeelnemers ALS VOOR BURGERS bevordert… MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT BEVORDEREN’

NB Twee van de doelstellingen van transparencia.be zijn uiteraard circulatie van info voor burgers en de bevordering van maatschappelijk engagement.

c. Considerans 4 : ‘Het toestaan van hergebruik van documenten biedt TOEGEVOEGDE WAARDE … aan de hergebruikers, de eindgebruikers, de maatschappij in het algemeen en IN VEEL GEVALLEN AAN HET OPENBARE LICHAAM ZELF, doordat transparantie en verantwoording worden bevorderd en feedback wordt gegeven door hergebruikers en eindgebruikers op basis waarvan het desbetreffende openbare lichaam de kwaliteit van de verzamelde informatie kan verbeteren.’

NB Kortom u kan via hergebruik geëngageerde burgers die deze website gebruiken en er documenten raadplegen misschien nog interessante feedback krijgen. Een win win.

d. Considerans 5 : ‘…snelle technologische ontwikkeling maakt het mogelijk nieuwe diensten en toepassingen te ontwikkelen, die worden ontworpen op basis van het inzetten, verzamelen en COMBINEREN van gegevens. De in 2003 vastgestelde regels zijn achterhaald…, met als gevolg het RISICO dat de economische en SOCIALE KANSEN die worden geboden door het hergebruik van overheidsgegevens onbenut blijven.’

NB De hedendaagse ICT laten combinatie van publieke gegevens toe; hergebruik via transparencia.be vergroot zo ook de visibiliteit van UNIA, haar missie en haar publicaties. Het zal bv. aandacht opwerpen voor andere publicaties (in die zin zijn referenties via links, zoals u al deed, AANVULLEND zeker ook meer dan nuttig; waarvoor dank).

e. Considerans 7 : ‘BEPAALDE LIDSTATEN HEBBEN HET RECHT OP HERGEBRUIK UITDRUKKELIJK VERBONDEN AAN HET RECHT OP TOEGANG, ZODAT ALLE ALGEMENE TOEGANKELIJKE DOCUMENTEN OOK HERBRUIKBAAR ZIJN. In andere lidstaten is het verband tussen deze twee gebieden van regelgeving minder duidelijk en dit vormt een bron van RECHTSONZEKERHEID’

f. Considerans 8 : ‘Richtlijn 2003/98/EG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEWIJZIGD OM EEN DUIDELIJKE
V E R P L I C H T I N G VAST TE LEGGEN VOOR DE LIDSTATEN OM ALLE DOCUMENTEN TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR HERGEBRUIK tenzij de toegang wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels betreffende de toegang tot documenten’

NB Wat dus de boven vermelde juridisch a priori logische mutatis mutandis-redenering op EU-niveau betonneert: EEN DOCUMENT PUBLIEK VERKLAREN IS EEN DOCUMENT HERBRUIKBAAR VERKLAREN. ER IS IN CASU EVIDENT GEEN REDELIJKE GROND OM TOEGANG TOT HET DOCUMENT TE BLOKKEREN, DUS AUTOMATISCH PRINCIPIEEL OOK NIET VOOR WAT BETREFT HERGEBRUIK.

g . Considerans 14 : ‘Het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/98/EG dient te worden uitgebreid tot BIBLIOTHEKEN, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en ARCHIEVEN’.

NB Waardoor het betrokken document, dat zonder twijfel in een bibliotheek en archief zit, in principe vrijgegeven moet worden ; bij voorkeur electronisch en zonder discriminatie van transparencia.be (supra)

h. Considerans 27 : ‘De Commissie heeft steun verleend voor de ontwikkeling van een onlinescorebord voor overheidsinformatie, met relevante prestatie-indicatoren betreffende hergebruik van overheidsinformatie in alle lidstaten’.

NB Dank om via respect van de normen inzake hergebruik, die als een Siamese tweeling aan deze inzake openbaarheid van bestuur gekoppeld zijn, dit verzoek tot antwoord via aanhechting van het document te honoreren; opdat België alvast niet moet blozen op het online scorebord.
Ter info internationaal haalt België een beschamende ranking inzake openbaarheid van bestuur: 115 de plaats na Mozambique en Kazakhstan; zie https://www.rti-rating.org/country-data/

i. Considerans 33 ‘Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk … door burgers met het oog op de bevordering van het vrije verkeer van informatie en communicatie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve met het oog op de intrinsieke pan-Europese toepassing van het voorgestelde optreden, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt’

NB Bevestiging juridische superioriteit EU, nl. doorwerking EU-recht in nationaal recht, zowel naar geest als de letter van de norm (niet altijd rigoureus in nationaal of subnationaal recht omgezet, sic)

j. art. 4 ‘In artikel 4 worden de leden 3 en 4 vervangen door: „3. In geval van een AFWIJZENDE BESLISSING DELEN DE OPENBARE LICHAMEN DE VERZOEKER DE GRONDEN VOOR DE AFWIJZING VAN HET VERZOEK MEE … ‘
NB Betonneert verder het an sich logische principe dat informatie die publiekelijk toegankelijk is voor de burger in het kader van OB mutatis mutandis in principe ook voor hergebruik niet afgewezen mag worden. ZONIET MOET DE AFWIJZING VAN HERGEBRUIK, DIE DUS IN PRINCIPE NIET KAN VOOR EEN PUBLIEK OPENBAAR VERKLAARD DOCUMENT (supra) NAAR DE ALGEMENE BEGINSELEN BEHOORLIJK BESTUUR (ABBB) ZORGVULDIG, AFDOEND, PERTINENT, REDELIJK DUS COHERENT, OBJECTIEF (DUS OP FEITELIJKE GRONDEN) EN PROPORTIONEEL GEMOTIVEERD WORDEN. WAT ME ONMOGELIJK LIJKT (ZONIET VERNIETIGING EX TUNC VAN DE BESTUURSBESLISSING DOOR RvST OF ANDERE RECHTSORGANEN; en evidente blaam voor de betrokken overheid)

PM In België blijft evident ook naast de ABBB de wet op de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen geldig (29 juli 1991; door Cass. als de ABBB van openbare orde beschouwd).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi...
Met ook hier ad libitum rechtspraak m.b.t. inbreuken; het volstaat niet te stellen 'ik ga niet akkoord met openbaarheid of herpublicatie naar een uitzondering te verwijzen' zonder gegronde concrete motivatie, alle elementen afwegend, inclusief het belang voor de democratische rechtsstaat; en uiteraard de supreme EU-normen die minimale verplichtingen voor de lidstaten inhouden; a fortiori niet wanneer deze door de verzoeker op een zilveren schaal worden aangeleverd (cf. supra)

k. art. 5 ‘Artikel 5 Beschikbare formaten 1. … indien MOGELIJK en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metadata. Zowel het formaat als de metadata dient voor zover mogelijk aan formele open standaarden te voldoen.’

NB Het document via transparencia.be als operator overmaken, is even makkelijk als dit via een -email doen via andere operatoren. Transparencia.be die als -email operatoren enkel een dienstverlenende tussenschakel is die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de verzoeken (doch uiteraard, via vrijwilligers, een oogje in het zeil houdt, om rechtsmisbruik te vermijden).

l. art. 8 : ‘’… voorwaarden mogen de mogelijkheden tot hergebruik NIET NODELOOS BEPERKEN, noch gebruikt worden om de MEDEDINGING te beperken.”

NB UNIA heeft een voorbeeldfunctie als overheid. Er is ook geen sprake mogelijk van concurrentie-vervalsing. Transparencia is gratis, net als UNIA. Bovendien, a contrario, hergebruik geeft extra verspreiding aan UNIA haar werk. Dit met als bonus dat hergebruik gebeurt voor per definitie door mensenrechten begane gebruikers van de website transparencia.be (dit gelet ze opkomen voor openbaarheid van bestuur, PM art. 10 EVRM (zie bv. Prof. em. D. Voorhoof https://biblio.ugent.be/publication?text... ); en art. 19 UVRM (zie bv. https://www.article19.org/issue/access-t... ).

Kortom hopend om snel het document ook aangehecht terug te krijgen via transparencia.be; temeer u:
(i) al de evidentie erkent hebt dat het document publiek is; en
(ii) de facto al een wat minder directe vorm van herpublicatie via transparencia.be toeliet; nl. door in uw vorig antwoord de links te voorzien naar webpagina's waar men het gevraagde document kan terugvinden,

dank ik u bij voorbaat uitkijkend naar de transmissie van het document via de gevraagde weg,

Met vriendelijke democratische groeten
dus in respect van de rechtsstaat

Jan De Brabandere
Brussel