Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente As
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune d'As again.

Commune d'As

2 pièces jointes

 

Beste Charlotte Deprez

We hebben je aanvraag met referentienummer Z-2304.701.941.113 goed
ontvangen.

Dit is een automatische en algemene ontvangstbevestiging. De algemeen
directeur beoordeelt je aanvraag in het kader van openbaarheid van bestuur
en bij goedkeuring zal ze deze intern doorverwijzen naar de bevoegde
dienst. Als je aanvraag ingewilligd wordt, ontvang je van deze dienst,
binnen de daarvoor voorziene termijn, de gevraagde documenten en/of andere
informatie.

PROCEDURE

Als je aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze is
geformuleerd, kan het lokale bestuur, en dit uiterlijk binnen twintig
kalenderdagen na de aanvraag, aan jou vragen om de aanvraag te
specificeren of te vervolledigen.

Nadat het lokale bestuur voldoende info heeft, wordt het onderzoek gestart
om te kijken of de aanvraag ingewilligd kan worden.

De aanvraag wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twintig
kalenderdagen per brief, per e-mail of, in voorkomend geval, per
webformulier beantwoord.

Bij de kennisgeving van de beslissing wordt vermeld dat beroep kan
ingesteld worden bij de beroepsinstantie.

Als het lokale bestuur oordeelt dat ze de aanvraag moeilijk tijdig kan
toetsen aan de uitzonderingen deelt ze mee aan de aanvrager dat de termijn
van twintig kalenderdagen verlengd wordt tot een termijn van veertig
kalenderdagen. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen
voor het uitstel.

Mocht je verdere vragen hebben, neem contact met de gemeentelijke diensten
via [1][As request email] of kijk op de website
[2]https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-v... voor het
stappenplan, aanvraag bestuursdocument.

In bijlage vind je een overzicht van jouw aanvraag.

 

Met vriendelijke groeten

 

Gemeente As

Dorpsstraat 1 bus 1 • 3665 As

 

 

089 39 10 00 • [As request email]

www.as.be

References

Visible links
1. mailto:[As request email]
2. https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-v...

Commune d'As

1 pièce jointe

 

Beste Charlotte Deprez

We hebben je aanvraag met referentienummer Z-2304.701.941.113 afgehandeld.

Hieronder vindt u een antwoord op uw vragen:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf? 

We zullen het gevraagde 22 mei 2023 aan u overmaken.  

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen? 

Ontwerpgemeenteraadsbesluiten en bijlagen daarvan komen enkel in
aanmerking voor passieve openbaarheid. De passieve openbaarheid is een
procedure op aanvraag. Er moet dus voor elke vergadering opnieuw een
verzoek worden ingediend.

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben

Gezien ontwerpgemeenteraadsbesluiten en bijlagen daarvan enkel in
aanmerking komen voor passieve openbaarheid zullen deze in het kader van
actieve openbaarheid niet gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Op onze raadpleegomgeving kan je de agenda en de openbare beslissingen
bekijken van de gemeenteraad en de OCMW-raad. De besluitenlijsten van het
schepencollege, het vast bureau en de besluiten van de burgemeester kan je
hier ook raadplegen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groeten

 

Gemeente As

Dorpsstraat 1 bus 1 • 3665 As

089 39 10 00 • [As request email]

www.as.be

 

 

secretariaat, Commune d'As

7 pièces jointes

Beste

 

Zoals we 24 april al lieten weten maken we via deze mail de gevraagde
stukken over.

 

Gezien de hoeveelheid van de bijlagen ben ik genoodzaakt om dit via
Wetransfer te doen.

Downloadlink: [1]https://we.tl/t-9FQ4X14O9m

 

Met vriendelijke groeten

 

Jo Geraerts
Deskundige Personeel & Organisatie
Gemeente As
089 39 10 00

[2][adresse email]

 

 

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As  —  089 39 10
00  —  [3][As request email]  —  [4]www.as.be

 

 

Denk voor je print  —  [5]Disclaimer

 

References

Visible links
1. https://we.tl/t-9FQ4X14O9m?utm_campaign=...
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[As request email]
4. http://www.as.be/
5. https://www.as.be/over-as/privacy-0

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte secretariaat,
de wetransfer van mei is nu vervallen. Jammer heb ik dus geen kopie van die bijlagen van de raad van mei 2023
Kunt uw deze met een nieuwe wetransfer terugsturen ?
Alvast bedankt,
Claude Archer voor transparencia.be
zelfde postadress als vroeger