Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Halle
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Ville de Hal again.

Dries Boelens, Ville de Hal

Beste mevrouw Deprez

 

Bedankt voor uw interesse in de deelname aan de lokale politiek.

We bezorgen uw vragen rond openbaarheid van bestuur bij deze aan onze
collega’s van het team bestuursondersteuning.

 

Met vriendelijke groeten

 

Dries Boelens

Dienstverlening – Deskundige communicatie, participatie en conversatie
T 02 365 96 20

M 0471  61 70 30

[1][adresse email] | [2][Hal request email] | [3]www.halle.be |
[4]www.facebook.com/stadhalle

 

 

Van: Melding <[5][adresse email]>
Verzonden: donderdag 6 april 2023 8:25
Aan: Communicatie <[6][adresse email]>
Onderwerp: Meldingsnummer M2304 0435:Openbaarheid van bestuur aanvraag
m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadpleg".

 

  M2304 0435
Beste collega,

Er kwam een melding/vraag binnen voor uw dienst rond "Openbaarheid van bestuur
aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadpleg".
 

  Toelichting medewerker:  

 

  Melding van de aanmelder:  
Cher/Chère Ville de Hal,

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en
van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die
aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde
notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad
ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare
punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van
deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer
u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[11][FOI #4018 email]

Is [12][Hal request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen Stad Halle? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze
weg:

[13]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[14]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en
antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

 

  Gegevens van de melder:  
Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

[15][FOI #4018 email]

Met vriendelijke groet,
 
Stad Halle | Team Onthaal
T 02 365 99 00
[16]www.halle.be

 

Deze e-mail (en zijn bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten. Indien u deze e-mail per vergissing zou ontvangen
vragen wij u ons te verwittigen per telefoon of e-mail en hem te
vernietigen zonder hem kenbaar te hebben gemaakt aan enige derde. De
inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de
auteur en verbinden niet noodzakelijk stad Halle tenzij dit bevestigd
wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van stad Halle.

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[Hal request email]
3. http://www.halle.be/
4. http://www.facebook.com/stadhalle
5. mailto:[adresse email]
6. mailto:[adresse email]
7. mailto:[FOI #4018 email]
8. mailto:[Hal request email]
9. https://transparencia.be/change_request/...
10. https://transparencia.be/help/officers
11. mailto:[FOI #4018 email]
12. mailto:[Hal request email]
13. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
14. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
15. mailto:[FOI #4018 email]
16. http://www.halle.be/

Sent request to Ville de Hal again.

Hilde VERNAILLEN, Ville de Hal

3 pièces jointes

Beste,

 

Wij hebben uw mail betreft ‘Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen’ goed ontvangen.

 

Hierbij een antwoord op uw vragen:

 

1+2) Wij bezorgen elke maand, een week vóór de gemeente- en OCMW raad, een
ontwerpbesluitenbundel naar de persleden.

Deze bundel omvat de dagorde en de ontwerpbesluiten die geagendeerd zijn
op deze zittingen.  Deze vindt u terug in bijlage.

Als u wenst, nemen wij u mee op in onze perslijst.  Dan ontvangt u
maandelijks deze ontwerpbesluitenbundels.

 

3) Op de dag dat de agenda van de zittingen afgesloten wordt, publiceren
wij de dagorde, de titel en de korte samenvatting op onze website.

Daar kan u ook na de zittingen de ontwerpnotulen consulteren, alsook de
goedgekeurde notulen van de vorige zittingen.

 

4) Hierbij de link naar onze website: [1]Raadpleegomgeving - Homepagina
(onlinesmartcities.be)

 

Vriendelijke groeten

 

 

Hilde Vernaillen
Verantwoordelijke bestuursondersteuning
T 02 365 95 36
[2][adresse email] |  [3][Hal request email] | [4]www.halle.be

 

 

 

 

Van: Dries Boelens <[5][adresse email]>
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 9:26
Aan: Bestuursondersteuning <[6][adresse email]>;
[7][FOI #4018 email]
Onderwerp: FW: Meldingsnummer M2304 0435:Openbaarheid van bestuur aanvraag
m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadpleg".

 

Beste mevrouw Deprez

 

Bedankt voor uw interesse in de deelname aan de lokale politiek.

We bezorgen uw vragen rond openbaarheid van bestuur bij deze aan onze
collega’s van het team bestuursondersteuning.

 

Met vriendelijke groeten

 

Dries Boelens

Dienstverlening – Deskundige communicatie, participatie en conversatie
T 02 365 96 20

M 0471  61 70 30

[8][adresse email] | [9][Hal request email] | [10]www.halle.be |
[11]www.facebook.com/stadhalle

 

 

Van: Melding <[12][adresse email]>
Verzonden: donderdag 6 april 2023 8:25
Aan: Communicatie <[13][adresse email]>
Onderwerp: Meldingsnummer M2304 0435:Openbaarheid van bestuur aanvraag
m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadpleg".

 

  M2304 0435
Beste collega,

Er kwam een melding/vraag binnen voor uw dienst rond "Openbaarheid van bestuur
aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadpleg".
 

  Toelichting medewerker:  

 

  Melding van de aanmelder:  
Cher/Chère Ville de Hal,

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en
van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die
aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde
notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad
ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare
punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van
deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer
u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[18][FOI #4018 email]

Is [19][Hal request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen Stad Halle? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze
weg:

[20]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[21]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en
antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

 

  Gegevens van de melder:  
Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

[22][FOI #4018 email]

Met vriendelijke groet,
 
Stad Halle | Team Onthaal
T 02 365 99 00
[23]www.halle.be

 

Deze e-mail (en zijn bijlagen) kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten. Indien u deze e-mail per vergissing zou ontvangen
vragen wij u ons te verwittigen per telefoon of e-mail en hem te
vernietigen zonder hem kenbaar te hebben gemaakt aan enige derde. De
inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de
auteur en verbinden niet noodzakelijk stad Halle tenzij dit bevestigd
wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van stad Halle.

References

Visible links
1. https://raadpleeg-halle.onlinesmartcitie...
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[Hal request email]
4. http://www.halle.be/
5. mailto:[adresse email]
6. mailto:[adresse email]
7. mailto:[FOI #4018 email]
8. mailto:[adresse email]
9. mailto:[Hal request email]
10. http://www.halle.be/
11. http://www.facebook.com/stadhalle
12. mailto:[adresse email]
13. mailto:[adresse email]
14. mailto:[FOI #4018 email]
15. mailto:[Hal request email]
16. https://transparencia.be/change_request/...
17. https://transparencia.be/help/officers
18. mailto:[FOI #4018 email]
19. mailto:[Hal request email]
20. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
21. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
22. mailto:[FOI #4018 email]
23. http://www.halle.be/