Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen voor 18 april
Beste Gemeente Beersel
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Beersel again.

HANON Faye, Commune de Beersel

4 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez,
 
In het kader van de openbaarheid van bestuur heeft de algemeen directeur
beslist uw verzoek in te willigen en u de gevraagde informatie te bezorgen
wat betreft uw vragen 1 en 2. Op onze website [1]www.beersel.be vindt u
van elke zitting van de gemeenteraad de agenda, besluitenlijst en notulen
terug, evenals een audio-opname van de raden. De ontwerpbesluiten van de
gemeenteraad van 26 april 2023 zullen we u bezorgen van zodra deze
volledig klaar zijn, dus vanaf het verzenden van de uitnodiging van de
gemeenteraad naar de raadsleden, dit is op 18 april 2023.
 
Gemeente Beersel bezorgt de ontwerpbesluiten enkel in het kader van de
passieve openbaarheid van bestuur. Vraag 3 en 4 dienen we dus negatief te
beantwoorden, dit zijn bovendien beleidsvragen en geen vragen tot het
bezorgen van bestuursdocumenten.
 
Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de Beroepsinstantie over
de openbaarheid van bestuur (Vlaamse Overheid): Departement Kanselarij en
Bestuur – Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel.
U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat
op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groeten, 

Faye Hanon 
Administratief hoofdmedewerker secretariaat
  
Gemeente & OCMW Beersel
Alsembergsteenweg 1046 • 1652 Alsemberg
tel. 02 359 17 12 • fax 02 359 17 18
Bezoek onze website [2]www.beersel.be • [3]www.ocmwbeersel.be

Bezint eer ge print.

“De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor
de bestemmeling. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, dan is het
openen, kopiëren en verspreiden verboden. Elke e-mail gericht aan burgers
of zakenrelaties van het gemeente- of OCMW-bestuur van Beersel is
uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege
het bestuur tot stand brengen.”
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[4][FOI #3962 email]>
Verzonden: donderdag 6 april 2023 0:23
Aan: INFO GEMEENTE BEERSEL <[5][Beersel request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen
 
[U ontvangt vaak geen e-mail van
[6][FOI #3962 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [7]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
 
Cher/Chère Commune de Beersel,
 
Beste Gemeente
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
 
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
 
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
 
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
 
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[12][FOI #3962 email]
 
 
 
Is [13][Beersel request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Beersel? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:
 
[14]https://eur05.safelinks.protection.outlo...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[15]https://eur05.safelinks.protection.outlo...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. http://www.beersel.be/
2. http://www.beersel.be/
3. http://www.ocmwbeersel.be/
4. mailto:[FOI #3962 email]
5. mailto:[Beersel request email]
6. mailto:[FOI #3962 email]
7. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
8. mailto:[FOI #3962 email]
9. mailto:[Beersel request email]
10. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
12. mailto:[FOI #3962 email]
13. mailto:[Beersel request email]
14. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
15. https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Sent request to Commune de Beersel again.

WeTransfer,

This transfer expires on 2023-05-02

[1]Click 'Download images' to view images

[2][adresse email]
sent you Openbaarheid van bestuur: aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting
/bijlagen
1 item, 73.2 MB in total ・ Expires on 2 May, 2023
Openbaarheid van bestuur: aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen
Geachte mevrouw Deprez,

Op vrijdag 14 april 2023 kreeg u bericht dat wij uw aanvraag tot openbaarheid van bestuur inwilligen en u de ontwerpbesluiten en
bijlagen van de punten van de gemeenteraad van 26 april 2023 zullen bezorgen. U vindt deze via deze weg.

Met vriendelijke groeten,

Faye Hanon
Gemeente Beersel
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/460c5ab...
1 item
Openbaarheid van bestuur
Folder・34 items

To make sure our emails arrive, please add [5][adresse email] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?trk=TRN_TDL_01&a...
2. mailto:[adresse email]
3. https://wetransfer.com/downloads/460c5ab...
4. https://wetransfer.com/downloads/460c5ab...
5. mailto:[adresse email]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?trk=TRN_TDL...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?trk=T...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....