Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Merelbeke
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Merelbeke again.

Hilde Verwaeren,

4 pièces jointes

Geachte mevrouw,

Dag Charlotte,

 

Het decreet lokaal bestuur en het bestuursdecreet biedt de nodige
transparantie aan de burger. Als lokaal bestuur volgen we de regels van
openbaarheid van bestuur en voldoen we aan de publicatieplicht. Zo kan
iedereen vooraf de agenda’s met toelichting bij de punten en later ook de
besluitenlijsten van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
raadplegen op onze website
([1]https://lblod.merelbeke.be/LBLODWeb/Home...). Daar vind je ook
de integrale besluiten (zoals reglementen) die verplicht moeten
gepubliceerd (voor publiek) en gemeld worden (aan toezicht). Wie inzage
wil in andere dan deze specifieke besluiten, kan dat op eenvoudig verzoek
zoals je kan lezen op [2]https://www.merelbeke.be/besluiten. Verder geef
ik graag mee dat het audioverslag van de raden te vinden is op
[3]https://merelbeke.notubiz.be/

 

In die zin zullen we je vraag naar een kopie in digitaal formaat van de
ontwerpbesluiten en bijlagen voor de komende gemeenteraad als aanvraag
openbaarheid van bestuur behandelen. Concreet gaat die door op dinsdag 23
mei en wordt de agenda vastgesteld op maandag 15 mei. In die week mag je
van ons een antwoord verwachten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hilde Verwaeren

diensthoofd Interne organisatie

 

MERELBEKE | dienst Interne organisatie

 

[4][adresse email] | +32 9 210 33 31

gemeentehuis | Hundelgemsesteenweg 353 | 9820 Merelbeke

[5]www.merelbeke.be

 

[6]Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving

[7][IMG] [8][IMG] [9][IMG]

 

Deze e-mail kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag
worden vrijgegeven. Als u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen,
verwittig de afzender onmiddellijk en verwijder de e-mail. Berichten van
professionele aard zijn onderworpen aan de controle- en
archiveringsmogelijkheden van het bestuur. Verbintenissen zijn enkel
rechtsgeldig als ze worden ondertekend door de burgemeester/voorzitter van
het vast bureau of voorzitter van de OCMW-/gemeenteraad en medeondertekend
door de algemeen directeur.

 

 

References

Visible links
1. https://lblod.merelbeke.be/LBLODWeb/Home...
2. https://www.merelbeke.be/besluiten
3. https://merelbeke.notubiz.be/
4. mailto:[adresse email]
5. http://www.merelbeke.be/
6. http://www.merelbeke.be/
7. https://www.merelbeke.be/
8. https://www.facebook.com/gemeenteMerelbeke
9. https://www.twitter.com/merelbeke

Patrick Coppens,

6 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez,

 

Als bijlage vindt u het besluit van de algemeen directeur van 15 mei 2023
aangaande uw aanvraag in het kader van openbaarheid van bestuur en de
bijhorende documenten m.n. de ontwerpbundel voor de gemeenteraad van 23
mei 2023.

 

 

Binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag nadat dit
besluit werd verstuurd, kan beroep worden ingesteld bij de
Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van
overheidsinformatie, Departement Kanselarij en Bestuur, Herman
Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel. De aanvrager dient
een afschrift van zijn oorspronkelijk openbaarheidsverzoek en de
beslissing van de betrokken instantie waartegen beroep wordt ingesteld,
voor zover er een beslissing werd genomen, mee te sturen.

 

 

Vriendelijke groeten

 

Patrick Coppens

 

MERELBEKE | dienst Interne organisatie

[1][adresse email] | +32 9 210 33 33

gemeentehuis | Hundelgemsesteenweg 353 | 9820 Merelbeke

[2]www.merelbeke.be

 

[3]https://www.merelbeke.be

 

 

[4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]

 

Deze e-mail kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag
worden vrijgegeven. Als u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen,
verwittig de afzender onmiddellijk en verwijder de e-mail. Berichten van
professionele aard zijn onderworpen aan de controle- en
archiveringsmogelijkheden van het bestuur. Verbintenissen zijn enkel
rechtsgeldig als ze worden ondertekend door de burgemeester/voorzitter van
het vast bureau of voorzitter van de OCMW-/gemeenteraad en medeondertekend
door de algemeen directeur.

Denk aan het milieu voor je dit bericht of de bijlagen uitprint!

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.merelbeke.be/
3. https://www.merelbeke.be/
4. https://www.merelbeke.be/
5. https://www.facebook.com/gemeenteMerelbeke
6. https://www.twitter.com/merelbeke