Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a été rejetée par Gemeente Maldegem.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

besluitsontwerpen en hun bijlagen
Beste Gemeente Maldegem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Gemeente Maldegem again, using a new contact address.

Secretariaat (algemeen), Gemeente Maldegem

1 pièce jointe

Geachte mevrouw Deprez
 
In antwoord op uw onderstaand bericht kunnen wij u mededelen dat het
lokaal bestuur Maldegem de agenda van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn publiceert op de gemeentelijke website op dezelfde
dag als de agenda met de bijhorende stukken verzonden worden naar de
raadsleden.
 
Eenieder die dat wenst, kan in het kader van de openbaarheid van bestuur
alle bestuursdocumenten opvragen. Iedere aanvraag wordt individueel
behandeld na toetsing aan de regels van het bestuursdecreet inzake
openbaarheid van bestuursdocumenten. De persnota, met inhoudelijke duiding
over de te nemen beslissingen wordt op de gemeentelijke website
gepubliceerd  vóór de aanvang van de vergaderingen.
 
Daarnaast zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn openbaar en kan iedere geïnteresseerde derhalve de
vergaderingen bijwonen of nadien beluisteren via de streaming die op de
gemeentelijke website gepubliceerd wordt.
Na de gemeenteraad publiceren wij eveneens op de gemeentelijke website de
besluitenlijst, waar beknopt de genomen beslissingen in opgenomen zijn en
de goedgekeurde notulen van de vorige vergadering.
 
U zult kunnen vaststellen dat wij als lokale overheid heel wat moeite doen
om onze burgers te betrekken bij het gemeentelijke beleid en hen op een
objectieve wijze informeren over de beslissingen die door de gemeenteraad
en de OCMW-raad genomen worden.
 
Vriendelijke groeten
Heidi Van Deynse
 

Heidi Van Deynse
Coördinator secretariaat
 
Lokaal Bestuur Maldegem
Marktstraat 7, 9990 Maldegem
tel. +32 (0)50 72 89 51
 
Print deze e-mail enkel als het echt nodig is.

PS.: Gelieve ons uw e-mailbijlagen hoger dan 4 MB  te bezorgen via
[1]WeTransfer zodat we uw bijlagen zeker ontvangen!
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[2][FOI #4314 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 20:39
Aan: Secretariaat (algemeen) <[3][Maldegem request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting
/bijlagen
 
[U ontvangt vaak geen e-mail van
[4][FOI #4314 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [5]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
 
besluitsontwerpen en hun bijlagen
 
Beste Gemeente Maldegem
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
 
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
 
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
 
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
 
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[10][FOI #4314 email]
 
 
 
Is [11][adresse email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Gemeente Maldegem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:
 
[12]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[13]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/
2. mailto:[FOI #4314 email]
3. mailto:[Maldegem request email]
4. mailto:[FOI #4314 email]
5. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
6. mailto:[FOI #4314 email]
7. mailto:[Maldegem request email]
8. https://transparencia.be/change_request/...
9. https://transparencia.be/help/officers
10. mailto:[FOI #4314 email]
11. mailto:[adresse email]
12. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
13. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...