Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a été rejetée par Commune de Lierde.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Lierde
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Lierde again.

Nathalie Meersman, Commune de Lierde

Geachte

In antwoord op onderstaande mail tot openbaarmaking kunnen wij u volgende meedelen :

Op onze website https://www.lierde.be/bestuur/gemeenteraad kan u steeds de agenda, notulen en zittingsverslagen van de gemeenteraad terugvinden.
De bekendmakingen op onze website gebeuren zoals decretaal werd bepaald.
De ontwerpnotulen voor gemeenteraadszittingen worden conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vooraf bezorgd aan de raadsleden en de agenda wordt gepubliceerd op de website en bezorgd aan de lokale pers.
Voorafgaande publieke bekendmaking van ontwerpnotulen is geen decretale verplichting en wordt op heden ook nog niet dusdanig toegepast.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de Vlaamse overheid, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.
U beschikt hiervoor over een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat op de dag dat de beslissing werd verstuurd.

Met vriendelijke groet,

Nathalie Meersman
Algemeen directeur Lierde

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
Tel 055/43.10.13
E-mail: [adresse email]
www.lierde.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/samenLierde   

Wij zijn elke werkdag geopend van 9 uur tot 12 uur en op woensdagavond van 18 uur tot 20 uur.

Lokaal bestuur Lierde verwerkt jouw gegevens conform de privacywetgeving. Wil je graag meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat jouw rechten zijn, check dan onze privacyverklaring: https://www.lierde.be/communicatie/privacy.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4310 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 9:21
Aan: Communicatie <[Lierde request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Lierde

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4310 email]

Is [Lierde request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Lierde? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------