Mandaten en vergoedingen van bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

En attente d'une reconsidération par Commune de Koekelberg à propos de leur gestion de cette demande.

Geachte Gemeente Koekelberg,
Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (hieronder dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006.

Als bepaalde informatie nog ontbreekt, kunt u mij prioritair al de gegevens sturen van de jaren van de laatste legislatuur (dus sinds 2012), en daarbinnen prioritair van de laatste drie jaar (dus 2014-2015-2016).

Alvast bedankt.
Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Gemeente Koekelberg,

Ik heb vandaag even gebeld naar uw diensten en begrepen dat u mijn mail, verstuurd via dit adres op 18 juli, nog es zou bekijken. Kunt u mij via deze elektronische weg laten weten hoever het staat met de behandeling van dit verzoek?
Ik heb ook begrepen dat er intussen een nieuw mailadres is waarop u makkelijker gecontacteerd kunt worden, kunt u mij dit ook via deze weg laten weten? Moet het huidige adres waarop ik u contacteer, geschrapt worden?

Dank alvast,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Gemeente Koekelberg,
(Ter attentie van dhr Dave Degrendele, als tussenpersoon),

Op 17 juli stuurde ik u een verzoek om inzage in de vergoedingen aan publieke mandatarissen, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en vergoedingen aan openbare mandatarissen. (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...
Omdat ik nog geen antwoord ontving, herhaal ik hierbij mijn vraag.
Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel van het gemeentelijk secretariaat met het geheel van openbare instellingen (hieronder dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder haar controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende bestuurders vanaf 2006.

Als bepaalde informatie nog ontbreekt, kunt u mij prioritair al de gegevens sturen van de jaren van de laatste legislatuur (dus sinds 2012), en daarbinnen prioritair van de laatste drie jaar (dus 2014-2015-2016)?

Kunt u mij ook de ontvangst van deze mail bevestigen aub?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Secretariat, Commune de Koekelberg

Geachte Mevrouw Verhaeghe,

Ik heb uw vraag goed ontvangen.

Met vriendelijke groeten
Dave Degrendele

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #310 email]]
Envoyé : vendredi 1 septembre 2017 13:02
À : Secretariat
Objet : Re: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen van bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Geachte Gemeente Koekelberg,
(Ter attentie van dhr Dave Degrendele, als tussenpersoon),

Op 17 juli stuurde ik u een verzoek om inzage in de vergoedingen aan publieke mandatarissen, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en vergoedingen aan openbare mandatarissen. (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...
Omdat ik nog geen antwoord ontving, herhaal ik hierbij mijn vraag.
Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen:
de tabel van het gemeentelijk secretariaat met het geheel van openbare instellingen (hieronder dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder haar controle of toezicht valt) Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende bestuurders vanaf 2006.

Als bepaalde informatie nog ontbreekt, kunt u mij prioritair al de gegevens sturen van de jaren van de laatste legislatuur (dus sinds 2012), en daarbinnen prioritair van de laatste drie jaar (dus 2014-2015-2016)?

Kunt u mij ook de ontvangst van deze mail bevestigen aub?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Afficher les sections citées

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #310 email]

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte gemeente Koekelberg,
Beste mijnheer Degrendele,

Bij deze wou ik u verzoeken om een herziening van mijn vraag van 18 juli, in verband met de mandaten en vergoedingen van bestuurders benoemd door de gemeente. Mijn vraag was de volgende:

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (hieronder dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006.

Als bepaalde informatie nog ontbreekt, kunt u mij prioritair al de gegevens sturen van de jaren van de laatste legislatuur (dus sinds 2012), en daarbinnen prioritair van de laatste drie jaar (dus 2014-2015-2016)

Omdat ik tot nu toe nog geen antwoord heb ontvangen, behalve een bevestiging van ontvangst van mijn vraag, wou ik u vragen dit verzoek nogmaals te bekijken.
Ik verwijs naar artikel 7 van de ordonnantie van 2006:
"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken"

Kunt u mij spoedig antwoorden aub?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste gemeente Koekelberg,
Beste mijnheer Degrendele, beste mijnheer Pivin,

Ik verwijs naar de vraag die ik u op 18 juli 2017 voor het eerst heb gesteld, waarvan u mij op 6 september de ontvangst hebt bevestigd en die ik sindsdien nog een paar keer heb herhaald, ook telefonisch, ondermeer aan dhr Lucas Ducarme (op 11/10/2017).
Het gaat om een verzoek tot inzage in de mandaten en vergoedingen van de openbare mandatarissen van de gemeente Koekelberg sinds 2006, het jaar waarin de ordonnantie inzake openbaarheid van bestuur van kracht werd. Meer bepaald het overzicht van die mandaten en vergoedingen in alle openbare instellingen (dus niet alleen de gemeenteraad maar ook vzw's of andere structuren) waar mandatarissen zetelen in opdracht van de gemeente.
Intussen heeft de Gewestelijke Commissie voor de Toegang tot de Bestuursdocumenten, ook bekend als Cada, haar advies uitgebracht, waarin ook zij aan de gemeente Koekelberg vraagt deze stukken over te maken. Ik voeg hierbij de link naar het advies van de Commissie:
https://www.anticor.be/_media/avis-232-1...

Kunt u mij aub snel de ontvangst van mijn schrijven van vandaag bevestigen, en kunt u mij een indicatie geven wanneer ik de documenten kan ontvangen? Als u niet op de vraag wil ingaan, kunt u mij dat dan ook definitief laten weten? Zoals ik aan de telefoon heb uitgelegd aan mijnheer Ducarme kadert deze vraag in een groter onderzoek naar mandaten en vergoedingen in de Brusselse gemeenten dat wordt uitgevoerd door een consortium van verschillende media in samenwerking met Transparencia. Wij zouden deze vragenronde willen beëindigen en u begrijpt dat ik deze vraag, die dus dateert van 18 juli, niet kan blijven herhalen.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws