Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de stad Brussel sinds 2006

La demande a partiellement abouti.

Geachte Stad Brussel,

Geachte ,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Stad Brussel,

De link die ik opnam in mijn verzoek is niet actief. Bij deze de correcte link

http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe

Geachte Stad Brussel,

Op 23 juni stuurde ik u een verzoek om inzage in de vergoedingen aan publieke mandatarissen, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
De wettelijke termijn voor openbare besturen om op deze vraag te antwoorden, bedraagt, zoals u wellicht weet, 30 dagen. Vermits deze termijn verstreken is en ik nog steeds geen antwoord heb ontvangen, wou ik u bij deze herinneren aan mijn vraag. Ik wou u er ook aan herinneren dat, als de informatie voor de periode 2006-2016 niet meteen voorhanden is, ik alvast wil beginnen met de inzage van de gegevens voor de jaren 2014-2015-2016.

In de hoop spoedig van u een antwoord te ontvangen, verblijf ik,

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Stad Brussel,

Ik heb zopas even naar uw diensten gebeld en begrepen dat u mijn aanvraag per mail ivm transparantie over mandaten en vergoedingen goed ontvangen hebt. Bij deze wou ik nog es aandringen op een antwoord via deze elektronische weg, want sinds het versturen van mijn eerste bericht op 23 juni heb ik nog geen enkel bericht van u ontvangen.
U weet allicht dat de wettelijke termijn om te antwoorden op dit soort vragen normaal gezien één maand is. Die termijn is intussen ruim overschreden, en dat terwijl de stad Brussel de jongste tijd toch zegt veel belang te hechten aan transparantie. Ik ga er dan ook van uit dat ik spoedig een antwoord van u mag verwachten.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Stad Brussel,

Kunt u deze boodschap doorgeven aub aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de stad Brussel sinds 2006' om informatie te bekomen van Stad Brussel.

Op 23 juni jongstleden stelde ik volgende vraag:
Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (hieronder dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

De stad Brussel heeft de voorbije maanden herhaaldelijk gezegd veel belang te hechten aan transparantie. Helaas moet ik vaststellen dat ik geen enkel antwoord krijg op mijn vraag, hoewel die volledig kadert in het streven naar transparantie en die vraag dus al dateert van 23 juni.

Met dit schrijven wou ik u dus vragen deze aanvraag opnieuw te bekijken.

Mvg,

Nina Verhaeghe (VRT Nieuws)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe

Giammorcaro Rosa-Maria, Ville de Bruxelles

1 pièce jointe

Mevrouw Verhaeghe,

 

Wij verwijzen naar uw aanvraag dd 23/8/2017.

 

U verzoekt de Stad de volgende informatie te bezorgen:

" Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door
de stad Brussel sinds 2006”

 

Alle informaties in het bezit van de Stad in dit verband zijn beschikbaar
op de internetsite van de Stad Brussel
([1]https://www.brussel.be/mandatenkadaster).

 

Mvg,

 

 

[2]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 R-M GIAMMORCARO
Directrice [Phone number] 56 –
[3][adresse email]
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
Département Organisation • Departement
Organisatie • Service Juridique •
Juridische Dienst
6, boulevard Anspachlaan

1000 Bruxelles - Brussel
[4]www.bruxelles.be •
[5]www.brussel.be • [6]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [7]Volg ons op
social media

 

 

***DISCLAIMER***
Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire.
L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible.
Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message.
L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde.
De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht.
Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen.
De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
1. https://www.brussel.be/mandatenkadaster
3. mailto:[adresse email]
4. http://www.bruxelles.be/
5. http://www.brussel.be/
6. http://www.bruxelles.be/6762
7. http://www.brussel.be/6762

Geachte stad Brussel,
Beste mevrouw Giammorcaro,

Ik verwijs naar uw antwoord van 29 september 2017, waarvoor dank. U verwijst daarbij naar het mandatenkadaster zoals het op dit moment online staat op de website van de stad Brussel.
Ik heb twee opmerkingen daarbij:
- dit kadaster bevat geen onkostenvergoedingen
- dit kadaster bevat niet de gegevens over de jaren 2006-2016, wat mijn vraag was. Nochtans bestaat er voor openbare besturen al sinds 2006 de plicht om een jaarlijks overzicht te geven van de betalingen aan alle openbare mandatarissen, waarbij ook gepreciseerd wordt dat iedereen het recht heeft inzage hierin te krijgen. Ik citeer hierbij uit de ordonnantie uit 2006:

"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken"

Ik vraag u hierbij dus om de informatie te vervolledigen, met de onkostenvergoedingen en met de gegevens voor de eerdere jaren. Indien niet alle informatie beschikbaar is, kunt u dan prioritair beginnen met de informatie van de laatste drie jaar?

Dank alvast, vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe (VRT Nieuws)

Geachte Stad Brussel,
Deze mail is ter attentie van Luc Symoens, gemeentesecretaris

Geachte mijnheer Symoens,

In het kader van een groter onderzoek naar mandaten en vergoedingen, wou ik u volgende vraag stellen.
De Brusselse ordonnantie van 2006 bepaalt het volgende:
"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.
Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Mijn vraag is simpel: heeft de stad Brussel sinds 2006 een dergelijk jaarlijks, gedetailleerd, overzicht gemaakt?

Dank als u mij snel zou kunnen antwoorden,

Met vriendelijke groet

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

12 pièces jointes

La Ville de Bruxelles a répondu via l'email privé de Nina Verhaeghe.
 
Voici la réponse et les annexes envoyées par la Ville de Bruxelles le 19
octobre 2017.
 
Christophe Van Gheluwe
Administrateur de Transparencia.be
 
------------------
 
Geachte mevrouw Verhaeghe,

 

Ik verwijs naar uw e-mail van 13 oktober 2017.

 

Hierbij kan u alle jaarverslagen vanaf 2007 vinden die de
Gemeentesecretaris overmaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
toepassing van artikel 8, §2 van de Ordonnantie van 12 januari 2006. In
die jaarverslagen kan u een overzicht vinden van de bezoldigingen, de
voordelen van alle aard en de representatiekosten die de stad Brussel
uitbetaalt aan haar  openbare mandatarissen.

 

Verder vindt u in bijlage voor het jaar 2016 een lijst van alle andere
bezoldigde mandaten van politieke aard die uitgeoefend worden door de
gemeenteraadsleden. Het bedrag van deze bezoldigingen staat niet op deze
lijst. Om het bedrag van deze bezoldigingen te kennen, verwijzen wij naar
de jaarverslagen van de overheidsinstanties waar de mandaten effectief
worden uitgeoefend.

 

Hoogachtend,

 

[1]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 Odile Kroes
Secrétaire d’administration •
Bestuursecretaris [Phone number]
54 – [2][adresse email]
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
Département Organisation • Departement
Organisatie • Service Juridique •
Juridische Dienst
6 Boulevard Anspach 1000 Bruxelles • 6
Anspachlaan 1000 Brussel

[3]www.bruxelles.be •
[4]www.brussel.be • [5]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [6]Volg ons op
social media

 

 

***DISCLAIMER***

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.

Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.

Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire.

L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible.

Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message.

L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.

Merci.

 

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.

Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.

Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde.

De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht.

Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen.

De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.

Dank U.

 

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.bruxelles.be/
4. http://www.brussel.be/
5. http://www.bruxelles.be/6762
6. http://www.brussel.be/6762