Lijst met jeugdbewegingen

AZOUZI Mohamed a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à District Borgerhout : districtsschepen voor jeugd

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande a abouti.

Beste Districtschepen
Salam Sidi

Gelet uw bevoegdheid zal u zeker over een lijst van jeugdbewegingen beschikken in het District Borgerhout.

Dank om me ze per kerende via deze veel, naar buitenlandse voorbeelden, gebruikte weboperator terug te sturen.

Ter info: via dit e-mail-systeem, met webformulieren voor 'openbaarheid van bestuur' kunnen als 'extraatje', ook andere medeburgers van de vrijgave van die sociaal belangrijke publieke informatie profiteren.

De jeugd is immers onze toekomst; en de gevraagde lijst met organisaties kan via deze weg hier alleen maar toe bijdragen. Nl. U helpen om naast mezelf, ook anderen, en dus zoveel mogelijk jongeren van de geboden mogelijkheden in Borgerhout te informeren.

Choukran bij voorbaat!

Hoogachtend, mvg,

AZOUZI Mohamed

Geachte districtsschepen voor jeugd,
Salam

U heeft het ongetwijfeld druk, en mogelijks is mijn vraagje wat vergeten geraakt.

Is het mogelijk alsnog binnen redelijke tijd de lijst voor Borgerhoutse jeugdbewegingen te krijgen via deze weg?

Dank bij voorbaat; الف مره شكرا لكم

AZOUZI Mohamed

Omar Al Jattari, District Borgerhout : districtsschepen voor jeugd

Beste Mohamed

Ik heb je vraag idd ontvangen, maar het is met de nieuwe privacy wetgeving niet zo gemakkelijk om deze gegevens zomaar door te geven. Ik bekijk nu even met de administratie of het kan? Mag ik vragen waarvoor je de gegevens wilt gebruiken?

Alvast bedankt

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: AZOUZI Mohamed [mailto:[FOI #1657 email]]
Verzonden: maandag 21 oktober 2019 21:00
Aan: Omar Al Jattari
Onderwerp: Re: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Lijst met jeugdbewegingen

Geachte districtsschepen voor jeugd,
Salam

U heeft het ongetwijfeld druk, en mogelijks is mijn vraagje wat vergeten geraakt.

Is het mogelijk alsnog binnen redelijke tijd de lijst voor Borgerhoutse jeugdbewegingen te krijgen via deze weg?

Dank bij voorbaat; الف مره شكرا لكم

AZOUZI Mohamed

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1657 email]

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Districtschepen

Wellicht heeft u het te druk gehad de laatste tijd.
Daarom bij deze een kleine herinnering.
Is het mogelijk om een lijst van de jeugdbewegingen in Borgerhout via deze weg terug te sturen?

Dank bij voorbaat, choukran,

Hoogachtend, mvg,

AZOUZI Mohamed

Omar Al Jattari, District Borgerhout : districtsschepen voor jeugd

Beste mohamed

Zoals in mijn vorige mail zou ik eerst moeten weten waarvoor deze adressen
gaan gebruikt worden, vooraleer wij kunnen bekijken of dit onder de
huidige wetgeving op de privacy kan.

Een oplijsting van de verenigingen zou eventueel wel kunnen, maar
contactgegevens zal hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn via deze weg.

Met vriendelijke groet

------ Oorspronkelijk bericht ------
Van: AZOUZI Mohamed <[1][FOI #1657 email]>
Datum: wo 27 nov. 2019 15:21
Aan: Omar Al Jattari <[2][adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Lijst met jeugdbewegingen

Geachte Districtschepen

Wellicht heeft u het te druk gehad de laatste tijd.
Daarom bij deze een kleine herinnering.
Is het mogelijk om een lijst van de jeugdbewegingen in Borgerhout via deze
weg terug te sturen?

Dank bij voorbaat, choukran,

Hoogachtend, mvg,

AZOUZI Mohamed

Afficher les sections citées

Omar Al Jattari, District Borgerhout : districtsschepen voor jeugd

Beste mohamed

Ik zou ook graag verder u contactgegevens en functie willen weten. Deze
mail komt bij mij niet binnen via een persoonlijke mailadres en word
telkens geblokkeerd.

Met vriendelijke groet

------ Oorspronkelijk bericht ------
Van: AZOUZI Mohamed <[1][FOI #1657 email]>
Datum: wo 27 nov. 2019 15:21
Aan: Omar Al Jattari <[2][adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Lijst met jeugdbewegingen

Geachte Districtschepen

Wellicht heeft u het te druk gehad de laatste tijd.
Daarom bij deze een kleine herinnering.
Is het mogelijk om een lijst van de jeugdbewegingen in Borgerhout via deze
weg terug te sturen?

Dank bij voorbaat, choukran,

Hoogachtend, mvg,

AZOUZI Mohamed

Afficher les sections citées

Geachte Districtschepen
Salam Sidi Omar Al Jattari

Dank voor Uw antwoorden.
Excuses dat enkele onvoorziene omstandigheden vertraging brachten in het beantwoorden van uw diverse punten.

1. Gebruik van informatie en mijn functie

Het is zo dat noch de (inter)nationale normen, noch de (inter)nationale jurisprudentie en dus ook de doctrine van rechtsgeleerden inzake Openbaarheid van Bestuur (OB), voor beide punten een uitzonderingsgrond of weigeringscriterium maken.
Uw vragen terzake zijn dus niet van toepassing en vormen bijgevolg, een in uw geval ongewilde, illegale drempel van toegang tot publieke informatie. Ongewild, gelet naar uw antwoorden u terecht vindt dat deze info duidelijk van publiek belang is; en u ze binnen de grenzen van de wet wil vrijgeven.
Het publiek belang geldt in casu evident in het bijzonder voor de families met kinderen in Borgerhout of omgeving.

Hoewel ik mijn doel en functie niet dien weer te geven (supra), heeft u begrepen: (i) dat ik me het ABC van OB heb eigen gemaakt en (ii) dat bijkomend uit antwoorden van overheden afgeleid kan worden in welke mate ze de normen inzake OB beheersen en/of ze al dan niet dit fundamenteel recht wensen te honoreren of spijtig daarentegen te belemmeren of ergo te negeren.
In uw geval lijkt er een gemis aan kennis terzake te zijn ; waarbij ik u gerust kan stellen door te onderlijnen dat dit geen uitzondering is. Van slechte wil lijkt er dus geen sprake.
Nochtans is OB een pilaar van de democratische rechtsstaat (zie uitgebreide rechtspraak Straatsburg, EHRM, cf. HUDOC rechtspraak-databank ; of zie bv. publicatielijst van Prof. Em. Dr. Voorhoof https://biblio.ugent.be/publication?text... ).
Een a priori niet voorzien voordeel van deze aanvraag is dan ook dat u zich als publiek mandataris aangespoord kan voelen om zich in deze hoeksteen van onze democratie te verdiepen.

NB Het door België en de Deelstaten geratificeerde Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, alsook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorzien voor OB (art. 10 EVRM en art. 19 UVRM dekken het universele mensenrecht OB) geen noodzaak tot aangifte van het gebruik en de functie van de verzoeker. Het door België getekende Verdrag van de Raad van Europa betreffende toegankelijkheid tot officiële documenten (VTOD, opgesteld door de Directie Mensenrechten) voorziet in art. 4 dat de aanvrager de redenen voor aanvraag niet dient op te geven.
Het Vlaamse Bestuursdecreet, Titel II, Hoofdstuk 3, toegang tot bestuursdocumenten, is trouwens aan deze superieure normen ondergeschikt; waardoor uw vragen terzake dus geen juridische grond hebben.

De Raad van State stelt bv. dan ook vast dat iedereen belang heeft om te handelen in respect van dit grondrecht wat ook het gebruik van de documenten is (RvSt, 2 octobre 1997, s.p.r.l. Ba-wa v BS, n° 68.609 ; RvST, 2 oktober 1997, Delwart v. BS, n° 68.610) en dat dit grondrecht niet illegaal kan zijn (RvSt. 18 juni 1997, M.J. t BS, n° 66.860, J.T., 1998, pp. 256-261, obs. D. GARABEDIAN ; RvSt, 18 juni 1997, Matagne en Albert t. BS, n° 66.861 ; RvSt, 18 juni 1997, Matagne en Dossogne v. BS, n° 66.862).

2. Privacy

In principe :

2.1. stellen jeugdbewegingen zonder problemen zelf contactinfo, waarbij elementen tot de privésfeer gerekend zouden kunnen worden, publiek ter beschikking (soms via een website, soms via folders, soms via publicaties van derden waarin ze probleemloos contactgegevens opgeven). Dit gelet ze evident graag bekend zijn en leden werven.

2.2. kan redelijkerwijze verondersteld worden dat het in het kader van uw bevoegdheden tot uw publieke taak behoort deze info objectief en neutraal te verzamelen ; en dat U ze in het algemeen belang - bv. neutraal in alfabetische volgorde van de namen van de jeugdbewegingen - ter beschikking stelt van het publiek.
NB Dit zich uiteraard wettelijk indekkend door een akkoord van betrokken jeugdbewegingen omtrent het digitaliseren van deze informatie in het kader van uw opdracht ; alsook m.b.t. het verspreiden en hergebruiken van deze informatie in het algemeen belang en niet in het minst in het belang van de betrokken jeugdbeweging zelf . Het staat uiteraard vrij aan elke jeugdbeweging om te weigeren op een dergelijke lijst met contactgegevens van algemeen belang terecht te komen. Wat zeer uitzonderlijk zou zijn gelet voor de doorsnee jeugdbeweging brede bekendheid in hun eigen belang is. Afwijzing zou eerder wijzen op het feit dat het een geheime of discrete organisatie betreft; wat kan in het kader van de wetgeving op vrijheid van vereniging, voor zover de doelen van de organisatie niet illegaal zijn.
Conclusie : Er zijn enkele juridische elementen waarmee rekening moet gehouden worden doch die in de feiten voor de gemiddelde jeugdbeweging geen enkel onoverkomelijk bezwaar kunnen vormen. Integendeel

3. 'Blokkering' van de verzoekmail via de operator transparencia.be

Uit uw antwoorden blijkt dat u zoals andere overheden alsnog via deze weg de berichten krijgt ; wat u in staat stelt om te antwoorden. Het probleem blijkt dus niet onoverkomelijk.

Het vrijgeven van mijn persoonlijke mail kan nadelen opleveren die niet opwegen tegen het verder werken via deze website, die zoals een e-mailprovider als tussenschakel en operator functioneert. Dit naar uitgebreid geteste en beveiligde software zoals zonder enig probleem al jaren gebruikt door vele overheden en burgers in België ; maar ook naar gelijkaardige websites die dezelfde software gebruiken als www.asktheeu.org/help/about en www.whatdotheyknow.com; of het recent opgestarte http://madada.fr.

Ik hoop dat u dan ook begrijpt dat ik via deze weg, zoals voor andere aanvragen, net als andere gebruikers, van deze website, en gebruikers van de geciteerde gelijkaardige websites, verder wens te communiceren.

Finaal hoop ik dat deze verduidelijkingen u overtuigend dat ik enkel : (i) een grond- en universeel recht binnen de wettelijke grenzen van de (inter)nationale wetgeving/rechtspraak/doctrine wens uit te oefenen ; (ii) in het algemeen belang wens te werken; ook al gelet het publieke belang van de betrokken informatie; (iii) bijkomend optreedt in het belang van uw missie als gemandateerde voor jeugd ; en u een kans geef
(iv) in tegenstelling tot sommige anderen, te bewijzen, om via respect voor de OB, een hoeksteen van onze democratische rechtsstaat, ons hoogste gemeenschappelijke goed een oprecht vertegenwoordiger hiervan te zijn.

Bij deze verblijf ik
Mvg, hoogachtend

Mohamed Azouzi

Ter info :

Inbreuk op een grondwettelijk principe als OB door een gezagsdrager vormt een misdrijf (art. 151 Sw)

Omar Al Jattari, District Borgerhout : districtsschepen voor jeugd

1 pièce jointe

Salaam Mohamed

Bedankt voor je antwoord. Het is langs mijn kant zeker geen slechte wil om de gevraagde info te delen. In alle eerlijkheid moet ik toegeven dat ik het transparencia niet kende en daarom deze vraag niet kon plaatsen.

In bijlage vind je een lijst terug van de jeugdverenigingen die bij ons bekend zijn op de administratie en die hun maatschappelijk zetel in Borgerhout hebben. Dit zijn de verenigingen die het voorbije jaar erkend waren als jeugdvereniging en die ofwel van ons of van de stad een werkingstoelage hebben gekregen. Ongetwijfeld zullen er nog verengingen actief zijn in Borgerhout maar die geen werkingsmiddelen aanvragen en dus ook niet in ons bestand zitten. Onderaan het document vind je ook een overzicht van de professionele jeugdpartners die een bovenlokale werking hebben, maar ook actief zijn in Borgerhout.

Hopelijk heb ik je hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: AZOUZI Mohamed [mailto:[FOI #1657 email]]
Verzonden: maandag 2 december 2019 14:03
Aan: Omar Al Jattari
Onderwerp: Re: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Lijst met jeugdbewegingen

Geachte Districtschepen
Salam Sidi Omar Al Jattari

Dank voor Uw antwoorden.
Excuses dat enkele onvoorziene omstandigheden vertraging brachten in het beantwoorden van uw diverse punten.

1. Gebruik van informatie en mijn functie

Het is zo dat noch de (inter)nationale normen, noch de (inter)nationale jurisprudentie en dus ook de doctrine van rechtsgeleerden inzake Openbaarheid van Bestuur (OB), voor beide punten een uitzonderingsgrond of weigeringscriterium maken.
Uw vragen terzake zijn dus niet van toepassing en vormen bijgevolg, een in uw geval ongewilde, illegale drempel van toegang tot publieke informatie. Ongewild, gelet naar uw antwoorden u terecht vindt dat deze info duidelijk van publiek belang is; en u ze binnen de grenzen van de wet wil vrijgeven.
Het publiek belang geldt in casu evident in het bijzonder voor de families met kinderen in Borgerhout of omgeving.

Hoewel ik mijn doel en functie niet dien weer te geven (supra), heeft u begrepen: (i) dat ik me het ABC van OB heb eigen gemaakt en (ii) dat bijkomend uit antwoorden van overheden afgeleid kan worden in welke mate ze de normen inzake OB beheersen en/of ze al dan niet dit fundamenteel recht wensen te honoreren of spijtig daarentegen te belemmeren of ergo te negeren.
In uw geval lijkt er een gemis aan kennis terzake te zijn ; waarbij ik u gerust kan stellen door te onderlijnen dat dit geen uitzondering is. Van slechte wil lijkt er dus geen sprake.
Nochtans is OB een pilaar van de democratische rechtsstaat (zie uitgebreide rechtspraak Straatsburg, EHRM, cf. HUDOC rechtspraak-databank ; of zie bv. publicatielijst van Prof. Em. Dr. Voorhoof https://biblio.ugent.be/publication?text... ).
Een a priori niet voorzien voordeel van deze aanvraag is dan ook dat u zich als publiek mandataris aangespoord kan voelen om zich in deze hoeksteen van onze democratie te verdiepen.

NB Het door België en de Deelstaten geratificeerde Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, alsook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voorzien voor OB (art. 10 EVRM en art. 19 UVRM dekken het universele mensenrecht OB) geen noodzaak tot aangifte van het gebruik en de functie van de verzoeker. Het door België getekende Verdrag van de Raad van Europa betreffende toegankelijkheid tot officiële documenten (VTOD, opgesteld door de Directie Mensenrechten) voorziet in art. 4 dat de aanvrager de redenen voor aanvraag niet dient op te geven.
Het Vlaamse Bestuursdecreet, Titel II, Hoofdstuk 3, toegang tot bestuursdocumenten, is trouwens aan deze superieure normen ondergeschikt; waardoor uw vragen terzake dus geen juridische grond hebben.

De Raad van State stelt bv. dan ook vast dat iedereen belang heeft om te handelen in respect van dit grondrecht wat ook het gebruik van de documenten is (RvSt, 2 octobre 1997, s.p.r.l. Ba-wa v BS, n° 68.609 ; RvST, 2 oktober 1997, Delwart v. BS, n° 68.610) en dat dit grondrecht niet illegaal kan zijn (RvSt. 18 juni 1997, M.J. t BS, n° 66.860, J.T., 1998, pp. 256-261, obs. D. GARABEDIAN ; RvSt, 18 juni 1997, Matagne en Albert t. BS, n° 66.861 ; RvSt, 18 juni 1997, Matagne en Dossogne v. BS, n° 66.862).

2. Privacy

In principe :

2.1. stellen jeugdbewegingen zonder problemen zelf contactinfo, waarbij elementen tot de privésfeer gerekend zouden kunnen worden, publiek ter beschikking (soms via een website, soms via folders, soms via publicaties van derden waarin ze probleemloos contactgegevens opgeven). Dit gelet ze evident graag bekend zijn en leden werven.

2.2. kan redelijkerwijze verondersteld worden dat het in het kader van uw bevoegdheden tot uw publieke taak behoort deze info objectief en neutraal te verzamelen ; en dat U ze in het algemeen belang - bv. neutraal in alfabetische volgorde van de namen van de jeugdbewegingen - ter beschikking stelt van het publiek.
NB Dit zich uiteraard wettelijk indekkend door een akkoord van betrokken jeugdbewegingen omtrent het digitaliseren van deze informatie in het kader van uw opdracht ; alsook m.b.t. het verspreiden en hergebruiken van deze informatie in het algemeen belang en niet in het minst in het belang van de betrokken jeugdbeweging zelf . Het staat uiteraard vrij aan elke jeugdbeweging om te weigeren op een dergelijke lijst met contactgegevens van algemeen belang terecht te komen. Wat zeer uitzonderlijk zou zijn gelet voor de doorsnee jeugdbeweging brede bekendheid in hun eigen belang is. Afwijzing zou eerder wijzen op het feit dat het een geheime of discrete organisatie betreft; wat kan in het kader van de wetgeving op vrijheid van vereniging, voor zover de doelen van de organisatie niet illegaal zijn.
Conclusie : Er zijn enkele juridische elementen waarmee rekening moet gehouden worden doch die in de feiten voor de gemiddelde jeugdbeweging geen enkel onoverkomelijk bezwaar kunnen vormen. Integendeel

3. 'Blokkering' van de verzoekmail via de operator transparencia.be

Uit uw antwoorden blijkt dat u zoals andere overheden alsnog via deze weg de berichten krijgt ; wat u in staat stelt om te antwoorden. Het probleem blijkt dus niet onoverkomelijk.

Het vrijgeven van mijn persoonlijke mail kan nadelen opleveren die niet opwegen tegen het verder werken via deze website, die zoals een e-mailprovider als tussenschakel en operator functioneert. Dit naar uitgebreid geteste en beveiligde software zoals zonder enig probleem al jaren gebruikt door vele overheden en burgers in België ; maar ook naar gelijkaardige websites die dezelfde software gebruiken als www.asktheeu.org/help/about en www.whatdotheyknow.com; of het recent opgestarte http://madada.fr.

Ik hoop dat u dan ook begrijpt dat ik via deze weg, zoals voor andere aanvragen, net als andere gebruikers, van deze website, en gebruikers van de geciteerde gelijkaardige websites, verder wens te communiceren.

Finaal hoop ik dat deze verduidelijkingen u overtuigend dat ik enkel : (i) een grond- en universeel recht binnen de wettelijke grenzen van de (inter)nationale wetgeving/rechtspraak/doctrine wens uit te oefenen ; (ii) in het algemeen belang wens te werken; ook al gelet het publieke belang van de betrokken informatie; (iii) bijkomend optreedt in het belang van uw missie als gemandateerde voor jeugd ; en u een kans geef
(iv) in tegenstelling tot sommige anderen, te bewijzen, om via respect voor de OB, een hoeksteen van onze democratische rechtsstaat, ons hoogste gemeenschappelijke goed een oprecht vertegenwoordiger hiervan te zijn.

Bij deze verblijf ik
Mvg, hoogachtend

Mohamed Azouzi

Ter info :

Inbreuk op een grondwettelijk principe als OB door een gezagsdrager vormt een misdrijf (art. 151 Sw)

Afficher les sections citées