Jaarlijks overzicht van bezoldigingen aan mandatarissen

La demande a partiellement abouti.

Geachte Gemeente Elsene,
Ter attentie van de gemeentesecretaris, mevrouw Patricia van der Lijn

Beste mevrouw van der Lijn,

Ik mail u in het kader van een groter onderzoek naar mandaten en vergoedingen.

De Brusselse ordonnantie van 12 januari 2006 bepaalt het volgende:
"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.
Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Ik heb twee vragen hierover:

- heeft de gemeente Elsene sinds 2006 een dergelijk jaarlijks, gedetailleerd, overzicht gemaakt?
- Vermits de wet bepaalt dat "elkeen het recht heeft om het verslag in te kijken": is het mogelijk mij die jaarlijkse overzichten, dus vanaf 2006, over te maken?

Beide vragen, ook de eerste, zijn voor mij belangrijk.
Dank als u mij snel zou kunnen antwoorden,

Met vriendelijke groet

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Commune d'Ixelles

2 pièces jointes

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur Jaarlijks overzicht van bezoldigingen aan mandatarissen.txt

    3K Download View as HTML

This is the mail system at host svaplcavl002.redima.wan.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[adresse email]>: host mx3.virtmx-0002[192.168.6.51] said: 554 5.4.12
SMTP; Hop count exceeded - possible mail loop detected on message id
<[adresse email]> (in reply to end of DATA
command)