Gegevens voor benchmarking gemeenteraad Brussel - A! : zitpenningen

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Dank om me een - al dan niet geanonimiseerde - tabel te bezorgen voor 2018 en 2019 met de aanwezigheden en de verdeelde zitpenningen voor de Antwerpse gemeenteraad.

Bij desgevallende afwijzing tot vrijgave en/of hergebruik, dank om naar (inter)nationaal recht en openbare orde principes inzake behoorlijk bestuur (zie bv. mijn aanvraag i.v.m. studie rond gevolgen emissiebeleid A! als basis voor benchmarking met bv. Brussel) volgende elementen te verduidelijken:

1. de finaliteit(en) van afwijzing

2. de tabel van m.b.t. uw eenzijdige bestuurshandeling, afgewogen feitelijke en/of juridische elementen:

2.1. de hierbij in rekening gebrachte concreet gemotiveerde elementen pro vrijgave en/of hergebruik

NB Vrijgave en hergebruik zijn mijns insziens juridisch een Siamese tweeling, sinds de herziening van de Moeder-Richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie (cf. letterlijk geciteerde passages in het kader van mijn andere aanvraag); tenzij A! dit afdoend legaal weerlegt; wat tot op heden spijtig door A! , met haar nochtans uitgebreid en verstandig personeelsbestand, nog niet gebeurd is; althans voor mijn andere lopend verzoek i.v.m. de studie rond emissiemaatregelen)

en het relatieve gewicht van 1 t.e.m. 10 die A! hieraan geeft (dit gewicht motiverend);

Dit inclusief het naar internationale normen en rechtspraak, universeel mensenrechterlijk, belang van vrijgave en hergebruik van publieke informatie, a fortiori voor wat betreft overheidsinformatie van algemeen belang (voor het debat) in een democratische rechtsstaat
(zoals aan A! afdoende overvloedig gemotiveerd in het kader van mijn ander verzoek)

2.2. de hierbij in rekening gebrachte elementen tegen vrijgave en/of hergebruik van de gevraagde overheidsinformatie; in het licht van het/de onder (1) aangegeven doel(en) van afwijzing; en het relatieve gewicht van 1 t.e.m. 10 die A! eraan geeft. Dit gewicht motiverend.

3. De eindtotalen pro en contra, met eindbalans, tot afwijzing van vrijgave en/of hergebruik

4. Desgevallende juridische en feitelijke argumenten tot akkoord vrijgave en/of hergebruik op zich (zoals in het kader van het ander vermelde verzoek); doch waarom dit niet kan via transparencia.be. Dit door afdoende motivatie, welke aan de lakmoestest-criteria inzake redelijkheid en objectiviteit moet voldoen; voorwaarden die bv. het Hof van Cassatie vast gebruikt in haar rechtspraak met betrekking tot mogelijke inbreuken op de art. 10 en 11 van de Grondwet.
Dit er nogmaals op wijzende dat andere overheden kennelijk transparencia.be; zoals andere gelijkaardige webinstrumenten, niet discrimineren en dus als andere platformen gelijk behandelen. Waardoor het vreemd overkomt dat A! zonder motivatie hier een uitzondering lijkt op te willen vormen.

Dit A! er - in haar voordeel, dus alles behalve een bedreiging, maar een oprechte waarschuwing - aan herinnerend dat het ambtelijk of politiek schenden van grondrechten een misdrijf vormt (art. 151 Strafwetboek, *).
Recidivisme is strafrechterlijk uiteraard een verzwarende omstandigheid; zeker wanneer dit kennelijk wetens en willens ondeugdelijk besturend zou gebeuren.

Met veerkrachtige democratische groeten
in het belang van de rechtsstaat, dus via
inhoudelijk tegensprekelijk debat en
A! zijn argumenten afwachtend

Jan De Brabandere
Brussel

(*) Zowel openbaarheid van bestuur, als gelijkbehandeling en niet-discriminatie zijn grondrechten (art. 32, 10 en 11 GW); die trouwens geworteld zijn in internationaal mensenrechterlijke principes (EVRM en UVRM).

Normen die door ons land als Verdragstaat in haar vele parlementen geratificeerd zijn; en derhalve als allerhoogste principes dwingend zijn.

Supreme principes die voorwerp uitmaken van aan A! in het ander verzoek gerefereerde brede vaste rechtspraak, inclusief plichten tot zorgvuldige proportionele in concreto te motiveren afweging van alle in overweging te nemen relevante elementen, voor elke bestuurshandeling.
Waarbij uiteraard afwijzing van het grondrecht OB en/of hergebruik (sinds kort Siamese tweelingen; tenzij tot op heden opmerkelijk voortgezet ontbrekend bewijs van het tegendeel); of ongelijke behandeling en/of discriminatie als universele mensenrechtelijke principes streng bewaakt worden. Waardoor bij negatie talrijke overheden en landen positieve plichten opgelegd krijgen, door bv. Straatsburg (EHRM).

Een blaam die door elkeen die het deugdelijk bestuur, terecht als hoeksteen van de canon van onze democratische rechtsstaat uitbazuint, best vermeden kan worden.

Algemeen Directeur,

Geachte heer de Brabandere

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Onze diensten onderzoeken uw vraag.
U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan De Brabandere [mailto:[FOI #1624 email]]
Verzonden: zondag 15 september 2019 12:54
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Gegevens voor benchmarking gemeenteraad Brussel - A! : zitpenningen

Geachte Stad Antwerpen,

Dank om me een - al dan niet geanonimiseerde - tabel te bezorgen voor 2018 en 2019 met de aanwezigheden en de verdeelde zitpenningen voor de Antwerpse gemeenteraad.

Bij desgevallende afwijzing tot vrijgave en/of hergebruik, dank om naar (inter)nationaal recht en openbare orde principes inzake behoorlijk bestuur (zie bv. mijn aanvraag i.v.m. studie rond gevolgen emissiebeleid A! als basis voor benchmarking met bv. Brussel) volgende elementen te verduidelijken:

1. de finaliteit(en) van afwijzing

2. de tabel van m.b.t. uw eenzijdige bestuurshandeling, afgewogen feitelijke en/of juridische elementen:

2.1. de hierbij in rekening gebrachte concreet gemotiveerde elementen pro vrijgave en/of hergebruik

NB Vrijgave en hergebruik zijn mijns insziens juridisch een Siamese tweeling, sinds de herziening van de Moeder-Richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie (cf. letterlijk geciteerde passages in het kader van mijn andere aanvraag); tenzij A! dit afdoend legaal weerlegt; wat tot op heden spijtig door A! , met haar nochtans uitgebreid en verstandig personeelsbestand, nog niet gebeurd is; althans voor mijn andere lopend verzoek i.v.m. de studie rond emissiemaatregelen)

en het relatieve gewicht van 1 t.e.m. 10 die A! hieraan geeft (dit gewicht motiverend);

Dit inclusief het naar internationale normen en rechtspraak, universeel mensenrechterlijk, belang van vrijgave en hergebruik van publieke informatie, a fortiori voor wat betreft overheidsinformatie van algemeen belang (voor het debat) in een democratische rechtsstaat (zoals aan A! afdoende overvloedig gemotiveerd in het kader van mijn ander verzoek)

2.2. de hierbij in rekening gebrachte elementen tegen vrijgave en/of hergebruik van de gevraagde overheidsinformatie; in het licht van het/de onder (1) aangegeven doel(en) van afwijzing; en het relatieve gewicht van 1 t.e.m. 10 die A! eraan geeft. Dit gewicht motiverend.

3. De eindtotalen pro en contra, met eindbalans, tot afwijzing van vrijgave en/of hergebruik

4. Desgevallende juridische en feitelijke argumenten tot akkoord vrijgave en/of hergebruik op zich (zoals in het kader van het ander vermelde verzoek); doch waarom dit niet kan via transparencia.be. Dit door afdoende motivatie, welke aan de lakmoestest-criteria inzake redelijkheid en objectiviteit moet voldoen; voorwaarden die bv. het Hof van Cassatie vast gebruikt in haar rechtspraak met betrekking tot mogelijke inbreuken op de art. 10 en 11 van de Grondwet.
Dit er nogmaals op wijzende dat andere overheden kennelijk transparencia.be; zoals andere gelijkaardige webinstrumenten, niet discrimineren en dus als andere platformen gelijk behandelen. Waardoor het vreemd overkomt dat A! zonder motivatie hier een uitzondering lijkt op te willen vormen.

Dit A! er - in haar voordeel, dus alles behalve een bedreiging, maar een oprechte waarschuwing - aan herinnerend dat het ambtelijk of politiek schenden van grondrechten een misdrijf vormt (art. 151 Strafwetboek, *).
Recidivisme is strafrechterlijk uiteraard een verzwarende omstandigheid; zeker wanneer dit kennelijk wetens en willens ondeugdelijk besturend zou gebeuren.

Met veerkrachtige democratische groeten in het belang van de rechtsstaat, dus via inhoudelijk tegensprekelijk debat en A! zijn argumenten afwachtend

Jan De Brabandere
Brussel

(*) Zowel openbaarheid van bestuur, als gelijkbehandeling en niet-discriminatie zijn grondrechten (art. 32, 10 en 11 GW); die trouwens geworteld zijn in internationaal mensenrechterlijke principes (EVRM en UVRM).

Normen die door ons land als Verdragstaat in haar vele parlementen geratificeerd zijn; en derhalve als allerhoogste principes dwingend zijn.

Supreme principes die voorwerp uitmaken van aan A! in het ander verzoek gerefereerde brede vaste rechtspraak, inclusief plichten tot zorgvuldige proportionele in concreto te motiveren afweging van alle in overweging te nemen relevante elementen, voor elke bestuurshandeling.
Waarbij uiteraard afwijzing van het grondrecht OB en/of hergebruik (sinds kort Siamese tweelingen; tenzij tot op heden opmerkelijk voortgezet ontbrekend bewijs van het tegendeel); of ongelijke behandeling en/of discriminatie als universele mensenrechtelijke principes streng bewaakt worden. Waardoor bij negatie talrijke overheden en landen positieve plichten opgelegd krijgen, door bv. Straatsburg (EHRM).

Een blaam die door elkeen die het deugdelijk bestuur, terecht als hoeksteen van de canon van onze democratische rechtsstaat uitbazuint, best vermeden kan worden.

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1624 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Juridische dienst,

Geachte heer De Brabandere,

 

Ik bevestig hierbij goede ontvangst van uw aanvraag openbaarheid van
bestuur van 15 september 2019.

 

De gegevens die u vraagt, worden door de stad Antwerpen actief openbaar
gemaakt in de raadpleegomgeving van eBesluitvorming.

 

Hieronder vindt u de linken terug:

 

·        [1]Presentiegelden gemeenteraadsleden – eerste kwartaal 2018

·        [2]Presentiegelden gemeenteraadsleden – tweede kwartaal 2018

·        [3]Presentiegelden gemeenteraadsleden – derde kwartaal 2018

·        [4]Presentiegelden gemeenteraadsleden – vierde kwartaal 2018

·        [5]Presentiegelden gemeenteraadsleden – eerste kwartaal 2019

·        [6]Presentiegelden gemeenteraadsleden – tweede kwartaal 2019

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Elke Guns | Deskundige secretariaat

stad Antwerpen | Bestuurszaken

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (kantooradres)

✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (postadres)

gsm +32 499 72 10 45 | tel. +32 3 338 11 12 | dienst +32 3 338 65 27

[7]www.antwerpen.be

[8]facebook | [9]twitter | [10]instagram | [11]linkedin

 

Proclaimer

Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen,
niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de
afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten
van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een
goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo
eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of
te kopiëren.

 

 

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Jan De Brabandere [[12]mailto:[FOI #1624 email]]

Verzonden: zondag 15 september 2019 12:54

Aan: Algemeen Directeur

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Gegevens voor
benchmarking gemeenteraad Brussel - A! : zitpenningen

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Dank om me een - al dan niet geanonimiseerde - tabel te bezorgen voor 2018
en 2019 met de aanwezigheden en de verdeelde zitpenningen voor de
Antwerpse gemeenteraad.

 

Bij desgevallende afwijzing tot vrijgave en/of hergebruik, dank om naar
(inter)nationaal recht en openbare orde principes inzake behoorlijk
bestuur  (zie bv. mijn aanvraag i.v.m. studie rond gevolgen emissiebeleid
A! als basis voor benchmarking met  bv. Brussel) volgende elementen te
verduidelijken:

 

1. de finaliteit(en) van afwijzing

 

2. de tabel van m.b.t. uw eenzijdige bestuurshandeling, afgewogen
feitelijke en/of juridische elementen:

 

2.1. de hierbij in rekening gebrachte concreet gemotiveerde elementen pro
vrijgave en/of hergebruik

 

NB Vrijgave en hergebruik zijn mijns insziens juridisch een Siamese
tweeling, sinds de herziening van de Moeder-Richtlijn inzake hergebruik
van overheidsinformatie (cf. letterlijk geciteerde passages in het kader
van mijn andere aanvraag); tenzij A! dit afdoend legaal weerlegt; wat tot
op heden spijtig door A! , met haar nochtans uitgebreid en verstandig
personeelsbestand, nog niet gebeurd is; althans  voor mijn andere lopend
verzoek i.v.m. de studie rond emissiemaatregelen)

 

en het relatieve gewicht van 1 t.e.m. 10 die A! hieraan geeft (dit gewicht
motiverend);

 

Dit inclusief het naar internationale normen en rechtspraak, universeel
mensenrechterlijk, belang van vrijgave en hergebruik van publieke
informatie, a fortiori voor wat betreft overheidsinformatie van algemeen
belang (voor het debat) in een democratische rechtsstaat (zoals aan A!
afdoende overvloedig gemotiveerd in het kader van mijn ander verzoek)

 

2.2. de hierbij in rekening  gebrachte elementen tegen vrijgave en/of
hergebruik van de gevraagde overheidsinformatie; in het licht van het/de
onder (1) aangegeven doel(en) van afwijzing;  en het relatieve gewicht van
1 t.e.m. 10 die A! eraan geeft. Dit gewicht motiverend.

 

3. De eindtotalen pro en contra, met eindbalans, tot afwijzing van
vrijgave en/of hergebruik

 

4. Desgevallende juridische en feitelijke argumenten tot akkoord vrijgave
en/of hergebruik op zich (zoals in het kader van het ander vermelde
verzoek); doch waarom dit niet kan via transparencia.be.  Dit door
afdoende motivatie, welke aan de lakmoestest-criteria inzake redelijkheid
en objectiviteit moet voldoen;  voorwaarden die bv. het Hof van Cassatie
vast gebruikt in haar rechtspraak met betrekking tot mogelijke inbreuken
op de art. 10 en 11 van de Grondwet.

Dit er nogmaals op wijzende dat andere overheden kennelijk
transparencia.be; zoals andere gelijkaardige webinstrumenten, niet
discrimineren en dus als andere platformen gelijk behandelen.  Waardoor
het vreemd overkomt dat A! zonder motivatie hier een uitzondering lijkt op
te willen vormen.

 

Dit A! er - in haar voordeel, dus alles behalve een bedreiging,  maar een
oprechte waarschuwing - aan herinnerend dat het ambtelijk of politiek
schenden van grondrechten een misdrijf vormt (art. 151 Strafwetboek, *).

Recidivisme is strafrechterlijk uiteraard een verzwarende omstandigheid;
zeker wanneer dit kennelijk wetens en willens ondeugdelijk besturend zou
gebeuren.

 

Met  veerkrachtige democratische groeten in het belang van de rechtsstaat,
dus via inhoudelijk tegensprekelijk debat en A! zijn argumenten afwachtend

 

Jan De Brabandere

Brussel

 

(*) Zowel openbaarheid van bestuur, als gelijkbehandeling en
niet-discriminatie zijn grondrechten (art. 32, 10 en 11 GW); die trouwens
geworteld zijn in internationaal mensenrechterlijke principes (EVRM en
UVRM).

 

Normen die door ons land als Verdragstaat in haar vele parlementen
geratificeerd zijn; en derhalve als allerhoogste principes dwingend zijn.

 

Supreme principes die voorwerp uitmaken van aan A!  in het ander verzoek
gerefereerde brede vaste rechtspraak, inclusief plichten tot zorgvuldige
proportionele in concreto te motiveren afweging van alle in overweging te
nemen relevante elementen, voor elke bestuurshandeling.

Waarbij uiteraard afwijzing van het grondrecht OB en/of hergebruik  (sinds
kort Siamese tweelingen; tenzij tot op heden opmerkelijk voortgezet
ontbrekend bewijs van het tegendeel); of ongelijke behandeling en/of
discriminatie als universele mensenrechtelijke principes streng bewaakt
worden. Waardoor bij negatie talrijke overheden en landen positieve
plichten opgelegd krijgen, door bv. Straatsburg (EHRM).

 

Een blaam die door elkeen die het deugdelijk bestuur,  terecht als
hoeksteen van de canon van onze democratische rechtsstaat uitbazuint, best
vermeden kan worden.

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[17][FOI #1624 email]

 

Is [18][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve
met ons contact op te nemenvia deze weg:

[19]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[20]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
2. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
3. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
4. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
5. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
6. https://ebesluit.antwerpen.be/publicatio...
7. http://www.antwerpen.be/
8. https://www.facebook.com/stadantwerpen
9. https://www.twitter.com/stad_antwerpen
10. https://www.instagram.com/stad_antwerpen
11. https://www/
12. mailto:[FOI #1624 email]
13. mailto:[FOI #1624 email]
14. mailto:[Anvers request email]
15. http://transparencia.be/change_request/n...
16. http://transparencia.be/help/officers
17. mailto:[FOI #1624 email]
18. mailto:[Anvers request email]
19. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
20. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Geachte,

Ik dank u voor dit antwoord.

De links zijn niet klikbaar, maar ik vermoed ze wel op de website e-besluit terug te vinden, zoniet kom ik naar u terug.

Ik wens bij deze A! trouwens te feliciteren met haar actieve openbaarheid van bestuur via e-besluit.

Zou het mogelijk zijn voor A! om dit ook te doen voor agenda en gemeenteraadsdocumenten, zeven dagen vooraf aan de gemeenteraad? U moet weten dat onder druk van transparencia.be Brussel Stad, Bergen, Namen enz. dit reeds doen, in het kader van de actieve openbaarheid.
Elke politicus heeft immers de mond vol van de nood aan meer burgerparticipatie en gedragenheid van het beleid. Een dergelijk initiatief kan enkel de daad bij het woord voeren; en A! zou zo het goede voorbeeld kunnen geven; pionier in Vlaanderen, weliswaar in navolging van Waalse en Brusselse lokale overheden

Kan de Stadssecretaris suggereren om dit op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen, of moet dit via (oppositie)partijen gebeuren; wat beter te vermijden valt, niet?

In het belang van de rechtsstaat
Met democratische groeten

Jan De Brabandere
Brussel