Documenten bij de GOB betreffende de transparantie vd bezoldigingen sinds 2006

La demande a partiellement abouti.

Beste directie van GOB,

Begin dit jaar las ik in de pers dat de GOB het overzicht centraliseert van de vergoedingen die gemeentelijke mandatarissen ontvangen van de openbare besturen waarin zij zetelen. Het gaat daarbij om alle mogelijke vergoedingen, dus ook in allerlei vzw's en/of intercommunales. De gemeenten maken deze overzichten over aan de GOB, omdat die moet controleren of mandatarissen niet het plafond van 150% van een parlementaire vergoeding overschrijden.
Ik voeg hieronder de link van het artikel daarover. Het artikel zegt dat de cel transparantie van de GOB (nog) niet echt goed is uitgebouwd, maar ik ga ervan uit dat dat euvel intussen is verholpen, gezien de vele politieke verklaringen over het belang van transparantie

http://www.lalibre.be/actu/politique-bel...

Ik wens derhalve in het kader van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (januari 2006) het geheel van de documenten te ontvangen, genoemd door Mr Lamouline en verkregen sinds 2006 via de gemeentesecretaris van de gemeenten Brussel, Elsene en Koekelberg, aangaande de verplichtingen in verband met de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Dus ik vraag u inzage in die jaarlijkse overzichten, sinds 2006, die door de gemeentesecretaris van die drie gemeenten zijn opgemaakt, en die alle vergoedingen bevatten die lokale mandatarissen hebben ontvangen voor de vertegenwoordiging van hun gemeente in een openbaar bestuur. (Daarin inbegrepen vergoedingen in vzw's en intercommunales.)

Ik voeg hierbij ook de link naar de ordonnantie van 2006.
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Kunt u mij de ontvangst van dit verzoek bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

chancellerie (MRBC-MBHG), Service public régional de Bruxelles

Geachte mevrouw,

 

We hebben uw e-mail goed ontvangen.

 

U krijgt zo snel mogelijk een antwoord, hoogstwaarschijnlijk nog deze
week.

 

Hoogachtend,

 

 

Directie Kanselarij

[1][SPRB request email]

 

 

 

 

 

   
   
   
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[SPRB request email]

chancellerie (MRBC-MBHG), Service public régional de Bruxelles

 

Geachte mevrouw,

 

Hieronder vindt u ons antwoord op uw e-mail van 25 oktober.

 

In maart 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zich gebogen
over de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van
de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Het
parlement werkt momenteel aan een nieuwe tekst, die niet enkel zal gelden
voor gewestelijke instellingen, zoals nu al het geval is, maar voortaan
ook, en dat is nieuw, voor instellingen die afhangen van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

De tekst werd na inoverwegingneming naar de Raad van State gestuurd en
aangenomen door de bevoegde commissie.

 

Deze ordonnantie voert een controleorgaan in dat onder het gezag van het
parlement zal staan en dat op 1 januari 2018 operationeel zou moeten zijn.
Bijgevolg is er geen verschuiving van het toezicht naar de uitvoerende
macht, aangezien hij geen enkele rol meer zal spelen.

 

Het toepassingsgebied van de tekst wordt nu nauwkeuriger bepaald,
aangezien de als volledig bedoelde opsomming van openbare instellingen in
artikel 2 van de ordonnantie van 2006 onvoldoende was afgebakend, waardoor
het toezicht op de drempel van 150% in de praktijk voor moeilijkheden
zorgde.

 

De toekomstige gezamenlijke ordonnantie is niet het enige initiatief. Om
dezelfde reden heeft de regering bij het parlement een ordonnantie
betreffende specifieke gemeentelijke bestuursvormen ingediend, opdat alle
openbare instellingen met de nodige precisie zouden kunnen worden
omschreven.  Hierdoor zal de identificatie van instellingen als openbare
instellingen makkelijker verlopen.  De ordonnantie zou voor het einde van
2018 moeten worden gestemd.

               

Voor het overige verwijzen wij u naar de antwoorden van de
minister-president op verschillende parlementaire vragen die in het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement werden gesteld. Ze werden gepubliceerd
in het Bulletin van Vragen en Antwoorden dat kan worden geraadpleegd op de
website van het parlement.

 

Wat de in de ordonnantie van 2006 geregelde jaarverslagen van de openbare
instellingen betreft, hebben de 19 gemeenten, de intergemeentelijke
verenigingen en bepaalde andere openbare instellingen dit document voor
het jaar 2016 opgesteld, en ter informatie aan de cel bezorgd. Artikel 7
van de tekst bepaalt immers dat elk college van burgemeester en schepenen
of beheersorgaan van een openbare instelling een jaarverslag bekendmaakt,
binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar, dus uiterlijk op
31 maart van het volgende jaar.  

 

Het betreft een in de gemeenteraad aangenomen tekst, zodat het een
openbaar document zou moeten zijn, dat iedereen mag raadplegen.

 

Om afspraken te maken met het oog op de raadpleging van de voormelde
verslagen, raden wij u dus aan de gemeenten te contacteren waarover u
inlichtingen wil verkrijgen.

 

U kunt ons altijd contacteren voor bijkomende inlichtingen.

 

Hoogachtend,

 

 

Directie Kanselarij

[1][SPRB request email]

   
   
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[SPRB request email]

Beste directie van de Kanselarij,

Dank voor uw antwoord van 30 oktober.

Ik heb, na lectuur, nog heel wat bijkomende vragen. Ik ben eigenlijk niet zeker dat ik uw boodschap goed begrijp.

- U spreekt van een controle-orgaan dat op 1 januari 2018 operationeel moet zijn. Betekent dat dat er op dit moment geen controle-orgaan is op gewestelijk niveau? Dat wat in de pers de "cel transparantie" wordt genoemd, eigenlijk niet bestaat?
Als dat zo is, wie controleert dan of de grens van 150% van de parlementaire wedde niet wordt overschreden?

- Als ik het verkeerd begrijp, en als er wel degelijk een controle-orgaan is, kunt u mij zeggen wie voor die cel werkt en of ik die persoon/personen eventueel telefonisch kan bereiken? (Hoe heet die cel trouwens, officieel?) Kunt u mij zeggen wat het verschil is/zal zijn tussen die bestaande cel en het nieuw op te richten orgaan dat zal functioneren vanaf januari 2018?

- U zegt dat de 19 gemeenten, de intergemeentelijke verenigingen en bepaalde andere openbare instellingen "dit document voor het jaar 2016 hebben opgesteld en ter informatie aan de cel bezorgd". (Hier bevestigen jullie dus het bestaan van die cel?) Betekent dit dat ze dit overzicht alleen hebben gemaakt voor 2016 en niet voor de voorgaande jaren?

- Ik weet niet of we spreken over hetzelfde document. U spreekt over een jaarverslag, een in de gemeenteraad aangenomen tekst. Ik weet dat de meeste gemeenten hun jaarverslagen online zetten en ik heb die ook al bekeken. Maar in die verslagen staat niet het totaaloverzicht van wat een mandataris het voorbije jaar ontvangen heeft aan vergoedingen in alle openbaren instellingen waar hij/zij namens de gemeente zetelt. Het is dat overzicht dat ik zoek, en dat toch ergens moet bestaan, anders kan er niet worden gecontroleerd of de mandataris de grens van 150% van een parlementaire wedde niet overschrijdt. Dus is mijn vraag: hebt u, als controlerende overheid, dat overzicht voor de gemeenten Brussel, Koekelberg en Elsene, voor de jaren sinds 2006, het jaar waarin de ordonnantie van kracht werd? En kan ik daarin inzage krijgen, liefst per (antwoord op deze) mail?

Hartelijk dank als u deze zaken voor mij kunt verduidelijken,

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

chancellerie (MRBC-MBHG), Service public régional de Bruxelles

Bonjour, bonsoir,

Je ne peux prendre connaissance de mes mails à cette adresse jusqu'au
vendredi 3 novembre.

Vous pouvez toujours me joindre par un autre biais en cas d'urgence.

Bien cordialement

Michèle Gruslin

 

chancellerie (MRBC-MBHG), Service public régional de Bruxelles

Geachte mevrouw,

 

 

Ik stuur u dit schrijven naar aanleiding van uw e-mail van 2 november
2017.

 

De cel "Transparantie van de bezoldigingen" is operationeel sinds 2008 en
maakt op dit ogenblik deel uit van de directie Kanselarij van de GOB. Elk
verzoek om informatie kan verstuurd worden naar het algemene e-mailadres:
[1]kanselarij@gob.brussels.

Het is deze cel die de controle verricht die vereist wordt door de
ordonnantie van 12 januari 2006.

Zoals eerder uitgelegd zijn er evenwel praktische problemen opgetreden bij
de uitvoering van de ordonnantie van 12 januari 2006. Daardoor werd het
Brussels Parlement genoodzaakt de oorspronkelijke tekst grondig te herzien
om de doeltreffendheid van de controle te vergroten, het toepassingsveld
van de ordonnantie duidelijk en uitvoerig te omschrijven en een globaler
zicht op de mandaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verkrijgen.

In het kader daarvan zal een nieuwe cel worden opgericht die vanaf 1
januari 2018 de fakkel zal overnemen van de huidige cel.

De nieuwe cel zal rechtstreeks afhangen van het Brussels Parlement om het
advies van de Raad van State na te leven en zal belast zijn met de
vroegere controleopdrachten en die welke haar zullen worden toegewezen
door de nieuwe ordonnantie.

De gemeenten zijn uiteraard wettelijk verplicht om hun jaarlijkse verslag
betreffende de transparantie van de bezoldigingen op te stellen en dit
voor raadpleging ter beschikking te stellen van de burgers. Deze
verplichting geldt al sinds de publicatie van de ordonnantie van 2006 en
dus niet alleen voor het jaar 2016. Wat dat betreft, verwijs ik naar onze
vorige e-mail betreffende de inzage en de publicatie van de verslagen die
door de gemeenten worden opgesteld.

Tot op heden bestaat er nog geen officieel en volledig kadaster van de
mandaten omdat de wetgeving er niet in voorziet. Andere wetten die van
toepassing zijn op andere bestuursniveaus eisen wel een volledige aangifte
van de mandaten en een vermogensverklaring.

 

De wetten betreffende het Rekenhof eisen dat elke volksvertegenwoordiger,
burgemeester, schepen, minister, bestuursdirecteur, ... een globale
aangifte indient en voorzien ook in de uitvoering van een controle op het
vermogen en het mandaat.

 

De Brusselse wetgeving wil ook in die zin evolueren.

 

Op gemeentelijk niveau verzamelt de gemeentesecretaris, die door de
ordonnantie van 2006 aangeduid is als controleorgaan, aan het begin van de
legislatuur alle individuele aangiften van de gemeentemandatarissen en
controleert of het plafond van 150% nageleefd werd, op basis van de
elementen die hij in zijn bezit heeft (afgeleide mandaten) en de bestaande
wetgeving. Hij brengt de cel ervan op de hoogte als er voorzien moet
worden in een verminderingsplan. Tot op heden heeft de cel nog geen
dergelijke aanvraag ontvangen.

 

 

Hoogachtend,

 

 

Directie Kanselarij

 

References

Visible links
1. mailto:[SPRB request email]

Beste directie van de kanselarij,

Dank voor uw mail van 13 november.

Dit is een complexe materie dus ik heb nog een paar vragen, in opvolging van uw mail.

- U zegt dat er praktische problemen zijn bij de uitvoering van de ordonnantie van 2006 en als ik het goed begrijp gaat dat (ondermeer) over het toepassingsveld ervan. Ik neem aan dat dit betekent dat het niet duidelijk is welke mandaten en vergoedingen allemaal in overweging moeten worden genomen om de grens van 150% van een parlementair mandaat te controleren. Klopt dat? En als dat zo is, hoe wordt dat dat nu in de praktijk toegepast? Welke mandaten worden wel en welke worden niet meegerekend?

- Ik heb ook een vraag over deze passage in uw mail:
"Tot op heden bestaat er nog geen officieel en volledig kadaster van de
mandaten omdat de wetgeving er niet in voorziet."
Geldt dit voor het gewestelijk niveau? Of voor het gemeentelijk niveau? Of voor beide?

- U verwijst naar de gemeenten voor het overzicht van de aangiften door de mandatarissen. Bezit het gewestelijke controle-orgaan die documenten dan niet?

- u zegt ook dat de gemeentesecretaris door de ordonnantie van 2006 is aangeduid als controle-orgaan voor het naleven van het plafond van 150% van een parlementaire wedde. Als dat zo is, wat is dan nog de opdracht van de gewestelijke cel "Transparantie van de bezoldigingen"?

- Begrijp ik het goed dat, sinds de ordonnantie van 2006, nog nooit iemand de grens van 150% heeft overschreden?

Zoals ik zei, dit is een heel complexe materie en ik wil zeker zijn dat ik de zaak goed begrijp.
Dank als u deze punten voor mij nog verder kunt verduidelijken,

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste directie van de Kanselarij,

Een tiental dagen geleden heb ik u bijkomende vragen gesteld ivm het overzicht van mandaten en vergoedingen van publieke mandatarissen.
Ik wou u even aan die vragen herinneren.
Kunt u mij laten weten aub wanneer ik een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

chancellerie (MRBC-MBHG), Service public régional de Bruxelles

 

Geachte Mevrouw,

 

o De kwestie van de moeilijkheid houdt geen verband met het type
mandaat, maar met de structuur.

o Zodra een structuur binnen het toepassingsveld van de ordonnantie
valt, zijn alle mandaten die er worden uitgeoefend gedekt.
o Niettemin kan men zich de vraag stellen of het momenteel
bijvoorbeeld voor de gesubsidieerde vzw's zo is dat wanneer een
vzw gesubsidieerd is, ze binnen het toepassingsveld valt, zelfs
als het een privéstructuur betreft? Er bestaat geen duidelijk
antwoord.
o Dat zal verbeteren omdat de nieuwe ordonnantie evenals de
ordonnantie genaamd 'Beheerswijzen' de perimeter van de
overheidsstructuren duidelijker zal bepalen.

o De kwestie betreffende het kadaster houdt verband met het feit dat het
antwoord slecht begrepen werd:

o Er bestaan kadasters.
o Elke entiteit, ongeacht of ze lokaal dan wel gewestelijk is, moet
haar kadaster opstellen en het aan de gewestelijke administratie
bezorgen.
o Op die basis wordt met name de controle van het plafond voor de
bezoldiging of de controle van het maximumaantal mandaten, dat
conform de nieuwe gemeentewet mag worden uitgeoefend, uitgevoerd.
o Wat niet bestaat, is eenvoudigweg een compilatie van de
kadasters.

o Het gewestelijke controleorganisme beschikt over kopieën die hem
werden bezorgd door de entiteiten die aan zijn controle zijn
onderworpen opdat het een onderzoek van de documenten kan uitvoeren.

o De originelen worden niet overgedragen maar blijven bij elke
entiteit.
o Daarom verzoek ik u, u tot hen te richten

o Onze opdrachten zijn bepaald door artikel 8 van de ordonnantie van 12
januari 2006 en door het besluit van 6 maart 2008 als toezichthoudende
overheid, te weten:  

o In het geval van overschrijding, toezien op de vermindering
o De mandataris die zich in een situatie van overschrijding
bevindt, horen
o In ontvangst nemen van de verklaringen die door de
gemeentesecretarissen werden opgesteld.
o …

o Uit de elementen in ons bezit en de controle die werd uitgevoerd door
de gemeentesecretarissen blijkt dat niemand het maximum heeft
overschreden en dat als de mandatarissen zouden gaan overschrijden, de
gemeentesecretaris onmiddellijk de bezoldiging aanpaste aan het eind
van het jaar zodat het plafond voor de bezoldiging werd gerespecteerd.

De controle door de gemeentesecretarissen lijkt effectief doeltreffend.

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

Directie Kanselarij