Documentaanvragen ivm (co)financiering advocaten zaak 17/1409/A (cf. gebeurlijk vervolgbare misrijven

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Flanders Investment and Trade (FIT) - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Mevr. Claire Tillekaerts, CEO FIT (*1)
Tevens gemandateerd voor vele parapolitieke mandaten (*2)

Zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van alle legale rechten en middelen als verankerd door bv. het EVRM (incl. recht op openbaarheid van bestuur info, publicatierecht van zaken van belang voor (het debat in) de democratische rechtsstaat (art.10 EVRM, die zelfs art.8 EVRM ‘privéleven’ vast ‘overrulen’; als u reeds AS gemeld.

Gelet u aangeeft per e-mail dd 15.11.20 onzekerheid te hebben ivm mijn gestelde vraag naar bestuursdocumenten, geeft me dit de kans dit uitgesplit (*3) via transparencia.be te stellen.

Daar u in deze verre van onbesproken betrokken partij bent, via bv. al jaren niet weerlegde (dus naar recht bewezen zaken, cf. onweerlegbare bewijzen) van gebeurlijke vervolgbaar-heid voor witteboordcriminaliteit m.b.t. tot desgevallend correctioneel vast te stellen misdrijven als machtsoverschrijding, aanranding van de eer en goede naam van mijn persoon (art. 443 e.v. Sw); ‘zelfbeschermende’ hoewel onmaskerde valsheid on geschriften en gebruik ervan (art.114 e.v. en art.119 Sw. ; bezwarend : voor justitiële procedures); misbruik van overheidsgeld voor eigenbelang (belangenneming, art. 245 Sw : via o.a. een beschamende strafklacht met een intimiderende tsunami van niet in het strafwetboek staande of niet toepasbare misdrijven), feiten die samen te verzamelen zijn onder ernstig verontrustend gedrag of voortgezette belaging, art. 442 bis en ter Sw.) in samenspanning met andere ambtenaren (art .233-226 Sw) en gezagsdragers medeplegers naar wettelijk feitelijk vermoeden onder uw voortgezette leiding.

Raad ik als aan om mijn vraag tot documenten, naar algemene rechtsprincipes van Openbaare orde als neutraliteit, door te geven aan een hiertoe in rechte gemandateerde zonder enig parfum van mogelijke partijdigheid (bv. de ombudsman).

CONCREET BETREFT HET VERZOEKEN BESTUURSDOCUMENTEN WAAROVER U BESCHIKT OF BEHOORLIJK BESTUREND ZOU MOETEN BESCHIKKEN ALS CEO FIT; nl. BEWIJZEN VAN :

1. Betalingen van FIT mbt germeld geschil aan het u gebeurlijk illegaal, ondeontologisch (*4) , bijstaande kabinet (correctionele ingebrekestelling zonder weerwerk hen oa wijzend op onmogelijkheid zowel u als hoofdelijk aansprakelijke in volle eigenbelang te verdedigen via manke tergend en roekeloze conclusies; als FIT dat voor algemeen belang staat.
2. Cofinanciering van u, als hoofdelijk aansprakelijke voor gebeurlijke grove vast te stellen fouten/misdrijven, van dit advocatenkabinet (cf. illegale gezamelijke conclusievoering, waar-in 100% uw eigenbelang mank werd verdedigt, tegen algemeen belang FIT, overheid).

Omdat u eigenaardig als CEO niet goed begrijpt (mail 10.09.20) wat het soort gevraagde documenten kan omvatten, preciseer ik u de meest voor de hand liggende documenten :
1. Facturen zoals u kennelijk met beperkt zicht op zaken enkel zag, maar evident ook
2. Betalingsaanvragen aan FIT en u ; 3. Kwitanties terzake (4) Uittreksels uit interne boekhouding met normaal behoorlijk besturende annotaties van uw co-financiering
5. Contract, mails, brieven, met het betrokken kantoor met afspraken rond betalingen enz.
6. Andere mogelijke terzake bewijselementen/bestuursdocumenten.

Documenten die behoorlijk besturend (dwingende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, ABBB, zrogvuldig gelet hun samenhang, gezamelijk (digitaal) en naar rigoureuse archiefwetten en behoorlijke boekhoudingsregels, ook netjes in papier geklasseerd moeten zijn, en zo makkelijk vrij te geven zijn op snelle termijn (gezuiverd van commerciële info).

U zich niet onafdoend illegaal gemotiveerd kan wegsteken voor vrijgave documenten achter het niet terzake doende zogenaamde ‘beroepsgeheim van de advocaat’ (cf. mijn antwoord (*5) ; waarop weer geen verweer, QED onverdedigbaarheid …)

Mijn belang kent u gelet het een geschil betreft met u en andere medeplegers voor de arbrb. waarvoor ik recent na uw betekening, en compleet disproportionele dreiging via uw gerechtsdeurwaarder, tot afstapping met politie en een slotenmaker, een Verzoekschrift Hoger Beroep indiende. Daarna uw tomeloze roekeloosheid eindelijk (tijdelijk ?) in eigen belang opbergen. Dit wellicht aangespoord door uw ingebreke gestelde raadslieden, gerechtsdeurwaarder en anderen die u in uw kwalijke kolk meenam, die beseften dat u zeer hoog spel speelt en hen ook gebeurlijke strafrechterlijke vervolgingsrisco’s geeft.

Dit o.a. gelet een bedrieglijke grensoverschrijden verbreekbare uitspraak, van getelepiloteerde rechters met zware parfums van potentële partijdigheid (gefinancierd oa door u, sic ; bevriend met u en vrienden van u, incl. Minister bevoegd voor mijn werkgever,sic, quid onafhankelijkheid, neutraliteit) beschikte dat u – uw franke gulzigheid onderlijnend – zonder bewijs (Cass.), op een maximale Rechtsplegingsvergoeding recht had ; dit wetend dat FIT belastinggelden ervoor 100% misbruikte voor gepercipeerd eigenbelang voor een voor u als juriste en een duur topadvocatenbureau ongezien schaamteloos tergend en roekeloze Strafklacht t.a.v. mijn persoon (cf. 5 onbestaande misdrijven in codex ; andere aantijgingen die bij lezing essentiële condities voor hun geldige kwalificatie ontberen; waardoor u met de nodige sneren door Brusselse Raadkamer uw blind roekeloze ‘zaak verloor’, waarbij u letterlijk 'CIA en KGB praktijken verweten werden die niet van een overheid verwacht kunnen worden'', incl. impliciet de schending van het vermoeden van onschuld of laster (terwijl er vele tegenbewijzen zijn en u al jaren met lege handen blijft mbt uw, ondanks evidente onmogelijkheden en tegenbewijzen, criminaliserende beschuldigingen aan mijn persoon. Waarbij oa oldskool vanitas (ijdel cf. interviews) en management u weerhield om uw roekeloze overname indiandenverhalen, in te trekken en zich 'groots' te excuseren. Integendeel u nam de vlucht vooruit met tergend en roekeloze groteske strafklacht.

Besluitend dat ik ervan uit ga dat u, als alom te boek staande aanhangster van de eerbare liberale strekking en partij (archieven LIBERAS, bv. piepjong met G. Verhofstadt) stopt uw situatie te verergeren, te meer uw ex voorzitster G. RUTTEN, die u nog als censor voet in de regentenraad Nationale Bank liet zetten ; laatst nog 5 x herhaalde in ‘De afspraak op vrijdag’ dat transparantie voor haar partij in het DNA zit ; en het vrijgeven van commerciële gegevens onder geheim contract van vaccinprijzen nog als verschoonbaar verklaarde.

U een prettig einde 2020 wensend, veel wijsheid en introspectie met goede voornemens, bv. bv, geen karaktermoorden plegen, fouten toegeven, trots ipv ijdel te zijn; verwachting ik in uw belang hopelijk legale vertegenwoordiging tegen de inleidingszitting van 05.01.21 mbt hoger beroep Arbh. Brussel; waarbij u misschien, gelet uw ‘franke teut’ ‘niemand houdt me tegen-profiel’ (publieke zelfkwalificaties) eindelijk eens echt groots kan opduiken.

Hierbij verblijvend; wens ik u mens onder de mens blijvend, een prettige oudejaarsavond toe, een gezond en voorspoedig 2021 waarbij voor deze overgangsperiode typische introspectieperiode, u misschien als elk normaal gemiddeld CEO tot het besluit kan doen komen dat u beter kan stoppen met uzelf en anderen, niet het minst mezelf, verder mee te nemen in uw ernstig verontrustende kwalijke schadelijke draaikolk, en uw dolus malus ‘heel rationeel’ stil te zetten, in ieders belang, niet het minst het uwe.

Er is altijd een kans om het liberaal principes, beter laat dan nooit, in de praktijk te zetten, nl.: (i) zijn vrijheid te beperken tot het ogenblik waarop men dit van anderen (systematisch kwaadwillig) schadigt; (ii) opletten dat men niet een onschuldige straft, gelet het beter is een schuldige niet te stappen (cf. Voltaire waarvan u fan bent).

Jan De Brabandere
Emile Maxlaan 1030 Brussel
0476/937.044

(*1) Ervaren juriste;bestuurskundige die het ABC administratief recht van gezond verstand geacht wordt te kennen en toe te passen. Zeker als liberale die weet dat dit normatief instrumentarium er kwam door mensen die hun leven lieten om machtsmisbruik, - afwending en ergo – overschrijding tegen te gaan
NB overschrijding is misdrijf https://legalnews.be/fr/droit-de-la-vie-...

(*2) Zie cumuleo https://www.cumuleo.be/nl/mandataris/125... ; inclusief 9 bezoldigde mandaten. Dit als young high potential, sinds uw jonge jaren als LVSV-voorzittster in de vriendenkring/clan van de Verhofstadts ; dit parrallel met bv. uw beste vriendin F. MOERMAN, die ondanks ontslag als Minister, door tal editorialisten onbegrijpelijk , jaren later benoemd werd tot rechter GH ; progressief verder opgenomen in de vaart der overheidsfun)cties; met als recente kers op de ijdelheidstaart (cf. uw zelfwalificatie ‘ijdel’ in publieke geschriften) uw reente promotie, naar het politiek verdeelstysteem, tot Voorzitster van de Regentenraad van de Nationale Bank. Het geluk meehebbend dat we toen net met een minderheidsregering met overwicht van eerbare liberale partijen zaken. Een machtsconcentratie en cumul die weliswaar vloekt met de liberale basisfilosofie van de ‘godfathers’ van de daarom tot ‘liberale’ democratische rechtsstaat gedoopte bestuursvorm’. Zie het standaardwerk ‘De liberale canon’ van uw intieme vriend, Dirk, broer van, G. VERHOFSTADT, een uiterst aanbevelingwaardige samenvatting van de hoofdbijdragen van vele mensen die hun hoofd uitstaken voor vrijheden van burger en hun bescherming tegen een te machtige overheid, met name tgv. van machts-concentratie (dus overdreven cumul) en machtoverschrijding, als bij u spijtig bewijsbaar het geval is, als u bewezen weet.
Naar vaste rechtspraak niet nodig, cf. u 13 blzn per AS op een zilveren schoteltje geleverd ABC-recht inzake Openbaarheid van Bestuur dat u toenmalig straal onwettig negeerde, ergo in collusie gaande met de Vlaamse Beroepsinstantie OB, die u opvolgde in het onwettig aanranden van mijn eer, door mezelf als schuldig te verklaren voor een misdrijf waarvoor ik niet eens gehoord was ; dat niet toepasbaar is … en ik met de vingers in de neus buiten vervolging gesteldt werd.

(*3) Naar vaste rechtspraak niet nodig, cf. u 13 blzn per AS op een zilveren schoteltje geleverd ABC-recht inzake Openbaarheid van Bestuur dat u toenmalig straal onwettig negeerde, ergo in collusie gaande met de Vlaamse Beroepsinstantie OB, die u opvolgde in het onwettig aanranden van mijn eer, door mezelf als schuldig te verklaren voor een misdrijf waarvoor ik niet eens gehoord was ; dat niet toepasbaar is … en ik met de vingers in de neus buiten vervolging gesteldt werd.

(*4) Met in concreto verwezen plichten inzake bv. zuivere diening van de belangen van klanten G2=G3, vermijden belangenconflicten (algemeen v eigenbelang, cf. onverenigbaarheid ‘dienen’ G2 en G3 in casu); respect beroepsgeheim ; onmogelijkheid tot dienen cliënten met gelijke vordering voor rechtbank en voorwerp m.b.t. gevraagde tussenkomst ; cf.
https://www.advocaat.be/DipladWebsite/me...

(*5) Bondig : (i) beroepsgeheim gaat niet op voor overheid (niet advocaat) of (ii) voor zaken die niet de kern van de uitoefening van het beroep van advocaat, de verdediging voor door klant aan advocaat overgemaakte vertrouwelijke info (cf. art .458 Sw) ; (iii) dat ondanks het feit dat overheidsuitgaven geen reden zijn voor geheimhouding, ik zelfs de juiste bedragen niet vraag (alle bedragen commercieel gevoelige info kan weggeveegd worden) ; (iv) dat ook geheimen die de wet verplicht vrij te geven uitzondering maken, cf. art. 458 Sw ev (bv. art. 29 Sv (aangifteplicht van misdrijven), OB (zoniet inbreuk GW en dus art. 151 Sw. /incl. mogelijke deelneming door derden), Algemene Verordening Gegevensescherming; (v) dat er geen uitzondering van beslagname mogelijkheid is op overtuigingsstukken en bewijselementen

Claire Tillekaerts,

Geachte heer De Brabandere,

Terugkomend op uw e-mails van 16 november en 31 december jl. stellen wij vast dat u geen beroep heeft ingesteld bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur binnen de 30 kalenderdagen nadat uw aanvraag van 12 november 2020 tot openbaarmaking van facturen voor advocatenkosten volkomen terecht werd afgewezen bij e-mail van 15 november 2020. Nochtans werden de beroepsinstantie, de beroepstermijn en de formaliteiten correct vermeld in mijn e-mail van 15 november 2020 conform de bepalingen van artikel II.43, § 1, derde lid Bestuursdecreet. De afwijzingsbeslissing is derhalve definitief en kan niet meer op ontvankelijke wijze worden aangevochten.

FIT is als overheidsinstantie conform artikel II.77, §1 van het Bestuursdecreet overigens geenszins verplicht om te (blijven) antwoorden op allerlei kennelijk onredelijke, ongegronde, reeds behandelde klachten of indien geen (tijdig) beroepsmogelijkheid werd aangewend.

Mag ik u daarom dan ook vriendelijk verzoeken om te stoppen met herhaalde en kennelijk ongegronde verzoeken tot openbaarheid van dezelfde documenten te blijven richten aan mezelf en de diensten van FIT en dit op straffe van rechtsmisbruik?

Met vriendelijke groet

Claire Tillekaerts
CEO

Vlaamse overheid
FLANDERS INVESTMENT & TRADE

T  02 504 87 85
[adresse email]
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
www.twitter.com/ctillekaerts
www.linkedin.com/groups/
www.flandersinvestmentandtrade.be

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan De Brabandere <[FOI #2002 email]>
Verzonden: donderdag 31 december 2020 21:06
Aan: FIT Information Desk <[adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Documentaanvragen ivm (co)financiering advocaten zaak 17/1409/A (cf. gebeurlijk vervolgbare misrijven

Geachte Mevr. Claire Tillekaerts, CEO FIT (*1)

Tevens gemandateerd voor vele parapolitieke mandaten (*2)

Zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van alle legale rechten en middelen als verankerd door bv. het EVRM (incl. recht op openbaarheid van bestuur info, publicatierecht van zaken van belang voor (het debat in) de democratische rechtsstaat (art.10 EVRM, die zelfs art.8 EVRM ‘privéleven’ vast ‘overrulen’; als u reeds AS gemeld.

Gelet u aangeeft per e-mail dd 15.11.20 onzekerheid te hebben ivm mijn gestelde vraag naar bestuursdocumenten, geeft me dit de kans dit uitgesplit (*3) via transparencia.be te stellen.

Daar u in deze verre van onbesproken betrokken partij bent, via bv. al jaren niet weerlegde (dus naar recht bewezen zaken, cf. onweerlegbare bewijzen) van gebeurlijke vervolgbaar-heid voor witteboordcriminaliteit m.b.t. tot desgevallend correctioneel vast te stellen misdrijven als machtsoverschrijding, aanranding van de eer en goede naam van mijn persoon (art. 443 e.v. Sw); ‘zelfbeschermende’ hoewel onmaskerde valsheid on geschriften en gebruik ervan (art.114 e.v. en art.119 Sw. ; bezwarend : voor justitiële procedures); misbruik van overheidsgeld voor eigenbelang (belangenneming, art. 245 Sw : via o.a. een beschamende strafklacht met een intimiderende tsunami van niet in het strafwetboek staande of niet toepasbare misdrijven), feiten die samen te verzamelen zijn onder ernstig verontrustend gedrag of voortgezette belaging, art. 442 bis en ter Sw.) in samenspanning met andere ambtenaren (art .233-226 Sw) en gezagsdragers medeplegers naar wettelijk feitelijk vermoeden onder uw voortgezette leiding.

Raad ik als aan om mijn vraag tot documenten, naar algemene rechtsprincipes van Openbaare orde als neutraliteit, door te geven aan een hiertoe in rechte gemandateerde zonder enig parfum van mogelijke partijdigheid (bv. de ombudsman).

CONCREET BETREFT HET VERZOEKEN BESTUURSDOCUMENTEN WAAROVER U BESCHIKT OF BEHOORLIJK BESTUREND ZOU MOETEN BESCHIKKEN ALS CEO FIT; nl. BEWIJZEN VAN :

1. Betalingen van FIT mbt germeld geschil aan het u gebeurlijk illegaal, ondeontologisch (*4) , bijstaande kabinet (correctionele ingebrekestelling zonder weerwerk hen oa wijzend op onmogelijkheid zowel u als hoofdelijk aansprakelijke in volle eigenbelang te verdedigen via manke tergend en roekeloze conclusies; als FIT dat voor algemeen belang staat.

2. Cofinanciering van u, als hoofdelijk aansprakelijke voor gebeurlijke grove vast te stellen fouten/misdrijven, van dit advocatenkabinet (cf. illegale gezamelijke conclusievoering, waar-in 100% uw eigenbelang mank werd verdedigt, tegen algemeen belang FIT, overheid).

Omdat u eigenaardig als CEO niet goed begrijpt (mail 10.09.20) wat het soort gevraagde documenten kan omvatten, preciseer ik u de meest voor de hand liggende documenten :

1. Facturen zoals u kennelijk met beperkt zicht op zaken enkel zag, maar evident ook

2. Betalingsaanvragen aan FIT en u ; 3. Kwitanties terzake (4) Uittreksels uit interne boekhouding met normaal behoorlijk besturende annotaties van uw co-financiering

5. Contract, mails, brieven, met het betrokken kantoor met afspraken rond betalingen enz.

6. Andere mogelijke terzake bewijselementen/bestuursdocumenten.

Documenten die behoorlijk besturend (dwingende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, ABBB, zrogvuldig gelet hun samenhang, gezamelijk (digitaal) en naar rigoureuse archiefwetten en behoorlijke boekhoudingsregels, ook netjes in papier geklasseerd moeten zijn, en zo makkelijk vrij te geven zijn op snelle termijn (gezuiverd van commerciële info).

U zich niet onafdoend illegaal gemotiveerd kan wegsteken voor vrijgave documenten achter het niet terzake doende zogenaamde ‘beroepsgeheim van de advocaat’ (cf. mijn antwoord (*5) ; waarop weer geen verweer, QED onverdedigbaarheid …)

Mijn belang kent u gelet het een geschil betreft met u en andere medeplegers voor de arbrb. waarvoor ik recent na uw betekening, en compleet disproportionele dreiging via uw gerechtsdeurwaarder, tot afstapping met politie en een slotenmaker, een Verzoekschrift Hoger Beroep indiende. Daarna uw tomeloze roekeloosheid eindelijk (tijdelijk ?) in eigen belang opbergen. Dit wellicht aangespoord door uw ingebreke gestelde raadslieden, gerechtsdeurwaarder en anderen die u in uw kwalijke kolk meenam, die beseften dat u zeer hoog spel speelt en hen ook gebeurlijke strafrechterlijke vervolgingsrisco’s geeft.

Dit o.a. gelet een bedrieglijke grensoverschrijden verbreekbare uitspraak, van getelepiloteerde rechters met zware parfums van potentële partijdigheid (gefinancierd oa door u, sic ; bevriend met u en vrienden van u, incl. Minister bevoegd voor mijn werkgever,sic, quid onafhankelijkheid, neutraliteit) beschikte dat u – uw franke gulzigheid onderlijnend – zonder bewijs (Cass.), op een maximale Rechtsplegingsvergoeding recht had ; dit wetend dat FIT belastinggelden ervoor 100% misbruikte voor gepercipeerd eigenbelang voor een voor u als juriste en een duur topadvocatenbureau ongezien schaamteloos tergend en roekeloze Strafklacht t.a.v. mijn persoon (cf. 5 onbestaande misdrijven in codex ; andere aantijgingen die bij lezing essentiële condities voor hun geldige kwalificatie ontberen; waardoor u met de nodige sneren door Brusselse Raadkamer uw blind roekeloze ‘zaak verloor’, waarbij u letterlijk 'CIA en KGB praktijken verweten werden die niet van een overheid verwacht kunnen worden'', incl. impliciet de schending van het vermoeden van onschuld of laster (terwijl er vele tegenbewijzen zijn en u al jaren met lege handen blijft mbt uw, ondanks evidente onmogelijkheden en tegenbewijzen, criminaliserende beschuldigingen aan mijn persoon. Waarbij oa oldskool vanitas (ijdel cf. interviews) en management u weerhield om uw roekeloze overname indiandenverhalen, in te trekken en zich 'groots' te excuseren. Integendeel u nam de vlucht vooruit met tergend en roekeloze groteske strafklacht.

Besluitend dat ik ervan uit ga dat u, als alom te boek staande aanhangster van de eerbare liberale strekking en partij (archieven LIBERAS, bv. piepjong met G. Verhofstadt) stopt uw situatie te verergeren, te meer uw ex voorzitster G. RUTTEN, die u nog als censor voet in de regentenraad Nationale Bank liet zetten ; laatst nog 5 x herhaalde in ‘De afspraak op vrijdag’ dat transparantie voor haar partij in het DNA zit ; en het vrijgeven van commerciële gegevens onder geheim contract van vaccinprijzen nog als verschoonbaar verklaarde.

U een prettig einde 2020 wensend, veel wijsheid en introspectie met goede voornemens, bv. bv, geen karaktermoorden plegen, fouten toegeven, trots ipv ijdel te zijn; verwachting ik in uw belang hopelijk legale vertegenwoordiging tegen de inleidingszitting van 05.01.21 mbt hoger beroep Arbh. Brussel; waarbij u misschien, gelet uw ‘franke teut’ ‘niemand houdt me tegen-profiel’ (publieke zelfkwalificaties) eindelijk eens echt groots kan opduiken.

Hierbij verblijvend; wens ik u mens onder de mens blijvend, een prettige oudejaarsavond toe, een gezond en voorspoedig 2021 waarbij voor deze overgangsperiode typische introspectieperiode, u misschien als elk normaal gemiddeld CEO tot het besluit kan doen komen dat u beter kan stoppen met uzelf en anderen, niet het minst mezelf, verder mee te nemen in uw ernstig verontrustende kwalijke schadelijke draaikolk, en uw dolus malus ‘heel rationeel’ stil te zetten, in ieders belang, niet het minst het uwe.

Er is altijd een kans om het liberaal principes, beter laat dan nooit, in de praktijk te zetten, nl.: (i) zijn vrijheid te beperken tot het ogenblik waarop men dit van anderen (systematisch kwaadwillig) schadigt; (ii) opletten dat men niet een onschuldige straft, gelet het beter is een schuldige niet te stappen (cf. Voltaire waarvan u fan bent).

Jan De Brabandere

Emile Maxlaan 1030 Brussel

0476/937.044

(*1) Ervaren juriste;bestuurskundige die het ABC administratief recht van gezond verstand geacht wordt te kennen en toe te passen. Zeker als liberale die weet dat dit normatief instrumentarium er kwam door mensen die hun leven lieten om machtsmisbruik, - afwending en ergo – overschrijding tegen te gaan

NB overschrijding is misdrijf https://eur03.safelinks.protection.outlo...

(*2) Zie cumuleo https://eur03.safelinks.protection.outlo... ; inclusief 9 bezoldigde mandaten. Dit als young high potential, sinds uw jonge jaren als LVSV-voorzittster in de vriendenkring/clan van de Verhofstadts ; dit parrallel met bv. uw beste vriendin F. MOERMAN, die ondanks ontslag als Minister, door tal editorialisten onbegrijpelijk , jaren later benoemd werd tot rechter GH ; progressief verder opgenomen in de vaart der overheidsfun)cties; met als recente kers op de ijdelheidstaart (cf. uw zelfwalificatie ‘ijdel’ in publieke geschriften) uw reente promotie, naar het politiek verdeelstysteem, tot Voorzitster van de Regentenraad van de Nationale Bank. Het geluk meehebbend dat we toen net met een minderheidsregering met overwicht van eerbare liberale partijen zaken. Een machtsconcentratie en cumul die weliswaar vloekt met de liberale basisfilosofie van de ‘godfathers’ van de daarom tot ‘liberale’ democratische rechtsstaat gedoopte bestuursvorm’. Zie het standaardwerk ‘De liberale canon’ van uw intieme vriend, Dirk, broer van, G. VERHOFSTADT, een uiterst aanbevelingwaardige samenvatting van de hoofdbijdragen van vele mensen die hun hoofd uitstaken voor vrijheden van burger en hun bescherming tegen een te machtige overheid, met name tgv. van machts-concentratie (dus overdreven cumul) en machtoverschrijding, als bij u spijtig bewijsbaar het geval is, als u bewezen weet.

Naar vaste rechtspraak niet nodig, cf. u 13 blzn per AS op een zilveren schoteltje geleverd ABC-recht inzake Openbaarheid van Bestuur dat u toenmalig straal onwettig negeerde, ergo in collusie gaande met de Vlaamse Beroepsinstantie OB, die u opvolgde in het onwettig aanranden van mijn eer, door mezelf als schuldig te verklaren voor een misdrijf waarvoor ik niet eens gehoord was ; dat niet toepasbaar is … en ik met de vingers in de neus buiten vervolging gesteldt werd.

(*3) Naar vaste rechtspraak niet nodig, cf. u 13 blzn per AS op een zilveren schoteltje geleverd ABC-recht inzake Openbaarheid van Bestuur dat u toenmalig straal onwettig negeerde, ergo in collusie gaande met de Vlaamse Beroepsinstantie OB, die u opvolgde in het onwettig aanranden van mijn eer, door mezelf als schuldig te verklaren voor een misdrijf waarvoor ik niet eens gehoord was ; dat niet toepasbaar is … en ik met de vingers in de neus buiten vervolging gesteldt werd.

(*4) Met in concreto verwezen plichten inzake bv. zuivere diening van de belangen van klanten G2=G3, vermijden belangenconflicten (algemeen v eigenbelang, cf. onverenigbaarheid ‘dienen’ G2 en G3 in casu); respect beroepsgeheim ; onmogelijkheid tot dienen cliënten met gelijke vordering voor rechtbank en voorwerp m.b.t. gevraagde tussenkomst ; cf.

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

(*5) Bondig : (i) beroepsgeheim gaat niet op voor overheid (niet advocaat) of (ii) voor zaken die niet de kern van de uitoefening van het beroep van advocaat, de verdediging voor door klant aan advocaat overgemaakte vertrouwelijke info (cf. art .458 Sw) ; (iii) dat ondanks het feit dat overheidsuitgaven geen reden zijn voor geheimhouding, ik zelfs de juiste bedragen niet vraag (alle bedragen commercieel gevoelige info kan weggeveegd worden) ; (iv) dat ook geheimen die de wet verplicht vrij te geven uitzondering maken, cf. art. 458 Sw ev (bv. art. 29 Sv (aangifteplicht van misdrijven), OB (zoniet inbreuk GW en dus art. 151 Sw. /incl. mogelijke deelneming door derden), Algemene Verordening Gegevensescherming; (v) dat er geen uitzondering van beslagname mogelijkheid is op overtuigingsstukken en bewijselementen

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #2002 email]

Is [FIT request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Flanders Investment and Trade (FIT) - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Mevr. Claire Tillekaerts
Geachte CEO FIT

Ik dank u voor uw antwoord via transparencia.be dd 08.01.20 ; en wens hierop het volgende te repliceren zonder enige nadelige erkentenis en onder voorbehoud van alle rechten en u bekende legale middelen.

A. PERSOONLIJK BELANG IN ALGEMENE CONTEXT

Ik herinner u aan mijn persoonlijk belang gelet mijn verzoek naar afschriften van bestuursdocumenten in het kader van zowel (a) de Openbaarheid van Bestuur (OB, art. 32 Gw ; waarbij schending van een grondrecht door een gezagsdrager neerkomt op een misdrijf (art. 151 Sw.)), als (b) de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in casu verbonden is met een rechtszaak (cf. rolnummer in rubriek). Geschil waarin ik uw wederpartij ben; en zowel FIT als u, als gedelegeerd bestuurster FIT als privépersoon door me gedagvaard werden. Waarbij u beiden dezelfde conclusies liet voeren door één advocatenkantoor; dat hetzij volledig door FIT, hetzij door u en FIT ge-cofinancierd werd.

Waarbij er :
(a) een al maanden niet tegengesproken schending blijkt der deontologie advocaten (https://www.advocaat.be/DipladWebsite/me... nl. essentiële plichten i.v.m. onafhankelijkheid, partijdigheid, tegenstrijdige belangen, beroepsgeheim); maar tevens blijt dat

(b) u ook een maximale RPV vordert, via zowel uw advocaten, als snel hierop via disproportioneel intimiderend optredende Gerechtsdeurwaarders die - ondertussen wijs geworden na hun ingebrekestelling gas terug genomen – hebben gelet gevaar op strafrechterlijke vervolging. Dit o.a. gelet u vordert op basis van een tig keer door Cassatie bedrieglijke vernietigbare uitspraak (fraus omnia corrumpit); en geen bewijs heeft van zelfs maar 50% van de honoraria en de kosten te hebben betaalt (voorwaarde RPV-recht, cf. art. 1022 Ger. Wb). Dit terwijl het kantoor naar de gemeenschappelijke conclusies voor FIT en uzelf als gedelegeerd bestuurster, manifest niet het algemene belang diende van de overheid FIT, maar 100% mank uw eigenbelang. Waardoor er dus gebeurlijk sprake kan zijn van vervolgbaarheid voor belangenneming (misbruik overheidsgeld, art. 245 Sw.). Waardoor u ook desgevallend, bij justitiële vaststelling, onmogelijk dit verzoek als direct persoonlijk belanghebbende, voor FIT kan behandelen (schending dwingende neutraliteitsplicht van ambtenaren).

B. FOUT BEWEERDE ONGEGRONDHEID & ONAANVECHTBAARHEID VAN UW AFWIJZING

Ik vecht zowel uw standpunt aan dat de aanvraag ongegrond zou zijn als dat de beroepstermijn voor beslissing van de Vlaamse Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur verstreken zou zijn (Vl BIOB). Ik bestrijd dus afdoende gemotiveerd, als steeds, uw conclusie. Nl. dat de afwijzingsbeslissing definitief is niet meer op ontvankelijke wijze kan worden aangevochten. Ik wijs infra trouwens op alternatieve beroepsmogelijkheden.

Ik betreur opnieuw de franke ongegrond intimiderende handelswijze die u bewijst ; hierbij uw dwingende voorzichtigheids-, zorgvuldigheidheids-, fair play- en wettelijkheidsplichten als overheids-CEO flagrant – naar spijtige voortgezet ernstig onrustwekkende gewoonte (art. 442 bis en ter Sw, belaging) – te schenden.

Ernstig betreurenswaardig in uw voorbeeldfunctie, zeker als ervaren juriste bijgestaan door interne en externe juristen. Temeer het een extra ex absurdo bewijs vormt van het feit dat u kennelijk de behoefte heeft zich als een spreekwoordelijke duivel in een vat wijwater ‘te verdedigen’ ; hetgeen een normaal advocaat afraadt, gelet het een ex absurdo bewijs vormt van een zwaktebod. Een ondertussen uzelf tigste keer neerhalend zwaktebod in ons spijtig geschil; dat gemakkelijk te voorkomen was, met schadebeperking. Quod non ; in hoofdmate onder uw aansprakelijkheid.

B.1. DE AANVRAAG IS GEGROND GELET BV. DE VOLGENDE BESLISSINGEN VAN HET Vl BIOB :

OVB/2017/184 : vrijgave ereloon en kostenstaten op niveau van totaalbedrag (welk laatste in casu, dus wel van het geldige verzoek deel uitmaakt, cf. infra)
OVB/2018/266 : vrijgave van ereloonstaten met uitzondering van commerciële detail-informatie
OVB/2009/129 : vrijgave van totaalbedrag aan erelonen en kosten voor een geschil
OVB/2019/39: vrijgave van offertes (architecten) met enkele weglatingen
OVB/2017/268 : vrijgave van offertes voor juridische bijstand met enkele weglatingen
OVB/ 2009/0060 : vrijgave van erelonen en onkostennota’s advocaten ZONDER weglatingen
OVB/2018/216 vrijgave van een volledig juridisch dossier met uitzondering van vertrouwelijke communicatie tussen overheid en advocaten

B.2. BEROEP VL-BIOB KAN T.G.V. ONBEGRIP VERZOEK & KWADE WIL BIJ NIEUWE VERZOEKEN 31.12.20

Ik verwijs naar volgende punten van mijn transparencia.be-verzoek dd 31.12.20 (Tra-V) die U opmerkelijk onzorgvuldig selectief in uw voordeel en mijn nadeel bot negeert. Dit o.a. de zorgvuldigheids- en neutraliteitsplicht schendend (Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur van openbare orde (OO), dus van dwingend aard. Kortom ex officio, zoals u als juriste CEO behoort te weten en toe te passen. Quod non ; dus rechtsmisbruik, wat u me tergend en roekeloos (T&R) durft aanwrijven, sic, zie infra)). Bot genegeerde elementen die verklaren waarom ik nog niet de Vlaamse Beroepsinstantie OB (Vl-BIOB) vatte; nl. :

1. U vergeet dat u in uw mail van 15.11.20 stelde : ‘Ik MEEN uit uw mail van 10 november te mogen aflei-den dat u o.b.v. de regeling inzake openbaarheid van bestuur een kopie vraagt van alle FACTUREN van Lydian in dit dossier … ’ ; en dat er dus kennelijk onbegrip/onzekerheid was i.v.m. mijn verzoek (cf. ‘ik meen’ te mogen afleiden; en uw beperking tot ‘facturen’). Feit waaruit blijkt, dat waar redelijkheid en ABC-logica vergen dat er tussen verzoeker en FIT een eenduidig begrip van het verzoek moet zijn, VOOR de ingang van de door u gerefereerde termijn van 30 dagen voor beroep. Termijn die dus niet kon ingaan (vn *3 Tra-V).

2. U verwijst in uw antwoord transparencia.be 08.01.20 incoherent met uw mail dd 15.11.20 naar mijn verzoek 12.11.20. U bewijst zo zowel : (i) dat er geen eenduidig begrip is rond het tijdstip van OB-verzoek en (ii) het voorwerp van verzoek. Dus u bewijst dubbel de afwezigheid gemeenschappelijk begrip tussen FIT en mezelf over de INHOUD van het verzoek; en éénmaal bewijs over de DATUM verzoek; nochtans ABC-logisch, noodzakelijke voorwaarden tot geldig bestaan van een OB-verzoek. Ontbreken van 2 conditio sine qua nons voor een geldig verzoek. Feiten waardoor willens nillens de beroepstermijn Vl BIOB niet kon ingaan.

3. U verwijst naar mijn schrijven van 16.11.20 waarin ik, zoals in mijn voetnoot (*5) van Tra-V dd 31.12.20, u schreef dat uw onafdoend niet in concreto gemotiveerd verschuilen achter het ‘beroepsgeheim van de advocaat’, niet opgaat (cf. A); en waarin ik nogmaals verwees dat ik mijn verzoek zowel aan u, als CEO FIT voor FIT, als als persoonlijk gedagvaarde persoon als CEO FIT, als aan uw advocatenkantoor richtte; ook benadrukkend dat dit gebeurde in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
NB AVG-rechtsgrond, weliswaar geen direct voorwerp voor beroep bij VL-BIOB, die u en uw advocaten ook bot negeren. AVG-rechtsgrond dat wel een geldig rechtsargument geeft om de duur beroepstermijn aan te vechten (infra).

4. Hierop heeft u, noch uw raadsmensen, niet meer geantwoord (NB U noch als CEO FIT, noch als afgevaardigd bestuurder, als privépersoon gedagvaard). Waardoor u ondeugdelijk besturend, schuldig nalatig als CEO FIT, voor de overheid FIT, niet duidelijk maakte dat u mijn verzoek ondertussen begreep; en de termijn om in beroep te gaan bij het Vl BIOB bij kennelijk blijvend gebrek aan gemeenschappelijk begrip van mijn verzoek nog steeds niet inging.

5. Waardoor ik tijd nam voor andere prioriteiten; en via Tra-V dd. 31.12.20 de gelegenheid nam om een ontegensprekelijk helder OB-verzoek te doen, wijzend op het feit dat er tot op dat ogenblik kennelijk geen begrip is van mijn verzoek, een logische noodzakelijke voorwaarde tot start van de klok m.b.t. beroepsgang : ‘§2 Gelet u aangeeft per e-mail dd 15.11.20 onzekerheid te hebben i.v.m. mijn gestelde vraag naar bestuursdocumenten, geeft me dit de kans die uitgesplit via transparencia.be te stellen’.

6. Waarop ik in het Tra-V 31.12.20 vervolgde met, in context geplaatste, ontegensprekelijk door een gemiddeld normaal CEO begrijpbare expliciete nieuwe verzoeken (infra). Heldere verzoeken, die de datum van Tra-V voor ieder neutraal waarnemer, als enige geldige start voor ingang beroepskans VL-BIOB maakt.

« CONCREET BETREFT HET VERZOEKEN BESTUURSDOCUMENTEN WAAROVER U BESCHIKT OF BEHOORLIJK BESTUREND ZOU MOETEN BESCHIKKEN ALS CEO FIT; nl. BEWIJZEN VAN :
1. Betalingen van FIT mbt gemeld geschil aan het u gebeurlijk illegaal, ondeontologisch, bijstaande kabinet (correctionele ingebrekestelling, zonder weerwerk hen oa wijzend op onmogelijkheid zowel u als hoofdelijk aansprakelijke in volle eigenbelang te verdedigen via manke tergend en roekeloze conclusies; als FIT, dat voor algemeen belang staat).
2. Cofinanciering van u, als hoofdelijk aansprakelijke voor gebeurlijke grove vast te stellen fouten/misdrijven, van dit advocatenkabinet (cf. illegale gezamelijke conclusievoering, waarin 100% uw eigenbelang mank werd verdedigt, tegen algemeen belang FIT, overheid).

Omdat u kennelijk als hierboven door uzelf als CEO niet goed begreep wat het soort gevraagde documenten omvatte, preciseer ik u de meest voor de hand liggende gevraagde bewijsdocumenten van cofinanciering door u van honoraria/kosten advocatenkantoor:
1. Facturen zoals u kennelijk met beperkt zicht op zaken enkel zag, maar evident ook
2. Betalingsaanvragen aan FIT en u ; 3. Kwitanties terzake ; (4) Uittreksels uit interne boekhouding met normaal behoorlijk besturende annotaties van uw co-financiering
5. Contract, mails, brieven, met het betrokken kantoor met afspraken rond betalingen enz.
6. Andere mogelijke terzake bewijselementen/bestuursdocumenten.

Documenten die behoorlijk besturend (dwingende Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, ABBB, zorgvuldig gelet hun samenhang, gezamelijk (digitaal) en naar rigoureuse archiefwetten en behoorlijke boekhoudingsregels, ook netjes in papier geklasseerd moeten zijn, en zo makkelijk vrij te geven zijn op snelle termijn (gezuiverd van commerciële info). »

Waardoor er dus naar eng fout FIT-begrip van mijn OB-verzoek (‘facturen’, uw mail dd 15.11.20), MINSTENS NIEUWE verzoeken zijn, nl. m.b.t. punten 2 & 6; en hiervoor zelfs mocht het Vl BIOB onbegrijpelijk in het licht van bovengaande logica beslissen dat m.b.t. ‘de facturen’ de beroepstermijn wel verlopen zou zijn (zie infra ook argumentatie tot verlenging beroepstermijn); dit niet het geval kan zijn m.b.t. verzoeken 2 t.e.m. 6. Waarbij verzoek 2, trouwens inhoudelijk dezelfde info moet bevatten als verzoek 1 ‘facturen’) en ik als verzoeker uiteraard gelijk behandeld dien te worden als andere verzoekers en dus recht heb op totaalbedragen. Dit preciserend dat evident verzoek 2 ‘betalingsaanvragen’ de facto ANDERE bestuursdocumenten dan FACTUREN betreft. Verzoeken die dus legitiem wrikvast pas ingaan op 31.12.20.

7. U bewijst ook spijtig, na drievoudig bewijs onzekerheid (cf. supra), in uw antwoord dd. 08.01.20 via transparencia.be, de niet meer/onmogelijk - voor een normaal gemiddeld CEO verkeerd te begrijpen nieuwe verzoeken dd. 31.12.20 Tra V - kennelijk bewust selectief lezend te negeren; door in §1 kwaadwillig te stellen: ‘Terugkomend op uw e-mails … aanvraag … tot openbaarmaking van FACTUREN voor advocatenkosten‘. Terwijl als hierboven blijkt er geen onzekerheid/onbegrip meer KAN zijn tussen een normale zorgvuldige overheids-CEO en mijn nieuwe nu onmiskenbaar heldere niet mis te verstane verzoeken Tra-V 31.12.20.

CONCLUSIE : U bewijst nu helder kwade wil, na eerst kennelijke onzekerheid te bewijzen i.v.m. het OB-verzoek (qua inhoud en data); waardoor er logisch geen sprake kon zijn van een rechtsgeldig OB-verzoek dat gemeenschappelijk begrip van verzoeker en overheid onderstelt. Dus extra bezwarende dolus malus.

C.DEKKING VAN UW ADVOCATEN ACHTER BEROEPSGEHEIM INCRIMINEERT U GEBEURLIJK EX ABSURDO (GH)

Ik wijs thans i.v.m. het zich illegaal, want niet in concreto afdoend motiverend, verschuilen achter het zogenaamde ‘Beroepsgeheim van de advocaat’, dat u in collusie met uw advocaten overeen kwam, niet alleen op bv. het feit dat dit niet opgaat (cf. mijn mail 16.11.20), voor een overheid ‘klant’ advocatenkantoor (cf. VL BIOB bewijst, cf. A); maar ook op het arrest van het Grondwettelijk Hof dd 14.03.19, RW 2019-2020, 139 dat helder m.b.t. BTW-gegevens, stelt dat deze : « in se geen betrekking hebben op activiteiten die de KERN uitmaken van de opdracht van de advocaat, aangezien ze geen betrekking hebben op VERTROUWELIJKE informatie die door een cliënt AAN zijn advocaat wordt meegedeeld en mogelijk VOOR de cliënt INCRIMINEREND is. » .
Wat dus mutatis mutandis opgaat voor bijdragen van honoraria en kosten aan een advocatenkantoor van respectievelijk FIT als overheid en uzelf als desgevallende cofinancier/ gedelegeerd bestuurster (cf. vaste rechtspraak VL BIOB, cf. A). Waarbij ik herhaal, ik in het kader van OB, via mijn verzoeken geen kennis wilde nemen van commerciële info als uurtarieven enz. of een privérekeningnummer, gelet deze passages uit een bestuursdocument kunnen weggenomen worden VOOR vrijgave, naar vast (inter)nationaal OB-recht (cf. VL BIOB, A). U wist ook reeds dat niet vrijgave van volledig documenten op basis van mogelijk in concreto te motiveren niet vrij te geven passages illegaal is naar het Bestuursdecreet en naar de (inter)nationale OB-rechtspraak (infra).

Belangrijk in casu is echter vast te stellen, dat de voortgezette niet transfert van bewijzen door uw advocaten in het kader van mijn legitiem AVG-verzoek, daarbij zich ook illegaal wegstekend achter ‘beroepsgeheim advocaten’ (cf. VL BIOB, GH), naar het GH een ex absurdo of impliciete bekentenis zou vormen dat u incrimineerbaar bent. Dat u dus partijdig bent/was ; en u dus uitsluit om mijn OB-verzoeken te behandelen.

D. AAN U AL OVERGEMAAKTE IN CASU TOEPASBARE DE JURE GRONDEN DIE U AL ILLEGAAL NEGEERDE

Ik herinner U ook aan een vroeger door Mr. BOLLEN aan u overgemaakt en ondertekent document (13 blzn) m.b.t. een OB-verzoek (dd 11.01.17 ; bestuursdocument noodzakelijkerwijze deugdelijk besturend in uw archieven) ; incl. bv. volgende stringente OB-criteria/-elementen, die in casu toepasselijk zijn:

(i) het feit dat een ALGEMENE OB-vraag in casu naar bewijselementen/ bestuursdocumenten, die behoorlijk besturend in het bezit van FIT MOETEN zijn (dus bv. bewijzen co-financiering van U als privépersoon ; justitieel gevat als Afgevaardigd Bestuurder FIT) naar vaste OB-rechtspraak kan ; en er nooit een teveel aan werk ingeroepen kan worden, als bv. voorkomend in betrokken, in uw bezit zijnde mini-OB-cursus, cf. bv. :
(a) punt 19.6 van dit bestuursdocument, dat bv. stelde : « EHRM-jurisprudentie maakt duidelijk geen bezwaar met aanvragen in het informatiestelsel » (NB Algemene vragen als bv. bewijsdocumenten in casu), « ook niet als deze omvangrijk zijn, en zeker niet als de betrokken bestuursinstantie de jure verplicht is alles beschikbaar geklasseerd te hebben (cf. motivatieplicht in casu, Wet van 29 juli 1991, en overeenstemmende Gewestelijke normen met memories van toelichting en Ministeriele rondzendbrieven) en desgevallend documenten kan anonimiseren (bv. Österreichische Vereinigung zur erhaltung, stärkung und schaffung eines wirtschaflich gesunden land- und forstwirtschaflichen grundbesitzes v. Oostenrijk, EHRM, 28 november 2013) » ;
(b) « 19.7 De RvSt beklemtoont dat de aanvaarding van het argument dat een vaag verzoek een hele administratie zou platleggen, het recht dat iedereen toekomt om toegang tot bestuursdocumenten te krijgen, zou ontdoen van enig nut (RvSt, Arrest nr. 217.421, FAVV t. BS en Beroepscommissie, 23 januari 2012). »
(c) pt 20 « Aanvragen dienen zelfs ontvankelijk te zijn als ze omvangrijk zijn en compilatiewerk vragen (bv. Österreichische Vereinigung zur erhaltung, stärkung und schaffung eines wirtschaflich gesunden land- und forstwirtschaflichen grundbesitzes v. Oostenrijk, EHRM, 28 november 2013; Johnson v. Information Commissioner UK, EHRM 13 juli 2007). »
NB Ook op dit punt is het Vlaamse Bestuursdecreet makkelijk aanvechtbaar bij het Grondwettelijk Hof ; zal ik het VL BIOB verzoeken aan de Vlaamse Wetgever behoorlijk besturend in het kader van hun expertisedomein zo snel mogelijk zich te conformeren aan de internationale rechtspraak en art. 1 EVRM.
(d) punt 20 verder ging met : « De normen OB voorzien met betrekking tot de omvang van de aanvraag trouwens geen weigerings- of -uitzonderingsgrond; daar waar het Verdrag Toegang Overheidsdocumenten van de Raad van Europa in art. 9 voorziet in de plicht tot efficiënt beheer opdat vrijmaking van documenten gemakkelijk wordt. » en verder : « De Raad van State oordeelt bovendien dat in hoofde van een publieke inrichting het nadeel van de uitvoering van de bestreden akte, niet op zich kan worden geacht het beheer en de taken sterk te bemoeilijken, zelfs onmogelijk te maken, en dat de omvang van het werk tot vrijmaken van bestuursdocumenten dus geen grond tot weigering vormt (RvSt 12 november 2007, Société Publique d’aide à la qualité de l’environnement t. Waals Gewest). Ook moeten de diensten zich zo organiseren dat ze aan de verplichting tot openbaarmaking kunnen voldoen (RvSt FAVV t. BS en Beroepscommissie, 23 januari 2012). »

Waarbij ook trouwens geen uitzondering voor VOORBEREIDENDE documenten kan gemaakt worden, om die uit te sluiten van vrijgave :
(e) 16.17 « De Raad van State oordeelt dat notulen van vergaderingen van collegiale organen niet per se uitgesloten zijn van openbaarmaking wanneer zij individuele opinies weergeven en een voorbereidend karakter hebben; en bescherming door artikel 6, § 2, 3° niet automatisch het geval is (RvSt 8 januari 2004, Barbé v. Fonds voor Beroepsziekten). »
(f) « Parl. St., Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 100- 49/20, p. 8-10 dat stelt dat de rechten gelden voor « alle documenten die dienen ter voorbereiding van de beslissing of die ermee verband houden"). Zie ook de motivatieplicht waaraan elke overheidsinstantie in casu op onbehoorlijk besturende wijzen voortdurend niet voldoet. »

Minicursus OB, dat u het juridische gras voor de voeten wegmaaide, dat ook volgende hier van toepassing zijnde punten ontegensprekelijk duidelijk maakte, en ook nu uitvluchten onmogelijk maakt, want :

(ii) in pt. 7 stelde : « Jurisprudentie betreffende Openbaarheid van Bestuur toont aan dat bij afweging van belangen de rechtsfiguur van rechtsmisbruik (zie ook art. 17 EVRM) wordt toegepast. Het verhinderen van het dienen van hogere belangen door het onbegrijpelijke beschermen van informatie die (risicovolle) disfuncties verder kan blootleggen zal hieronder evident vallen. » NB In casu is er meer dan van rechtsmisbruik sprake.

(iii) onder 8 verwees naar : « De memorie van toelichting bij art. 32 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 stelt ‘’ la publicité de l'administration doit, par essence, garantir à chacun le droit de disposer de toutes les informations indispensables pour donner une signification à la notion "un Etat de droit démocratique" (Doc. parl., Ch. Repr., sess. 1992-1993, n° 839/1, p. 1). »

(iv) onder 10 verwees naar : « Het EHRM oordeelt ook conform art. 1 EVRM (zie bv. Marckx v. België, EHRM 13 juni 1979) betreffende positieve plichten aan dewelke door bestuursinstanties niet voldaan werd (schuldig verzuim). Dit ook met betrekking tot art. 10 EVRM, zoals plichten tot: (i) verzekering van de vrije meningsuiting (bv. Fuentes Bobo v. Spanje, 29 Februari 2000); (ii) bescherming van belaagde personen (bv. Özgür Gündem v. Turkije, EHRM 16 Maart 2000); (iii) verzekering van vrij debat zonder dat iemand hiertoe bevreesd moet zijn (bv. Dink v. Turkije, 14 September 2010); » NB als zelfverklaarde sufragette zal u het mijlpaalarrest Marckx niet denigreren.

(v) onder 12 verduidelijkte : «Art. 13. EVRM i.v.m. het recht op daadwerkelijk rechtsmiddel stelt expliciet dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie (zie ook art. 8 UVRM) »

(vi) in 15 stelde : « De Raad van State herinnert aan het belangrijke nut van het art. 32 GW om personen zich te laten voorbereiden op eventuele juridische actie (RvSt, 14 oktober 1996, S.A. Electrification du Rail et Duchêne t. BS, n° 62.547; RvSt, 18 juni 1997, M.J. t. BS, n° 66.860; RvSt. 18 juni 1997, Matagne en Albert t. BS n° 66.861, RvSt 18 juni 1997, Matagne en Dossogne t. BS, n° 66.862, RvSt 2 oktober 1997, s.p.r.l. Ba-wa t. BS, n° 68.609; RvSt, 2 oktober 1997, Delwart t. BS, n° 68.610, RvSt., 16 maart 2001, Louis t. BS, n° 94.082). » en verder « Regionale overheden moeten hun regionale bevoegdheden met proportionaliteit uitvoeren en mogen het bv. andere overheden, zoals de Federale Justitie, niet onmogelijk of overdreven moeilijk maken om hun bevoegdheden, als bv. een eerlijke procesvoering, uit te oefenen (art. 12, 13 en 14 GW, art. 6 EVRM), uit te oefenen (zie bv. GH n° 55/2001 8 mei 2001, B.5 (M.B., 28 juni 2001) en GH n° 128/2001, 18 oktober 2001, B.18 (M.B., 7 december 2001). »

(vii) in 16.5. meldde : « De Vlaamse beroepsinstantie oordeelt dat in een getuigenis ‘nergens de persoonlijke levenssfeer van deze personen bij de informatie wordt betrokken, maar enkel hun hoedanigheid als schepen of burgemeester’; en overweegt ‘dat in het verslag tenslotte aanbevelingen worden gedaan met het oog op het toekomstig functioneren van zowel xxx als xxx; dat deze aanbevelingen uitsluitend betrekking hebben op het professioneel functioneren van deze personen’ (OVB/2009/74 d.d. 10 juni 2009). » NB Kortom het al dan niet cofinancieren van Afgevaardigd Bestuurder FIT van een advocatenkantoor heeft in casu niets met het privéleven van betrokkene te maken maar met haar professioneel functioneren, als Afgevaardigd bestuurder, hoewel ze als individueel verantwoordelijke in dit door normen bepert MANDAAT gedagvaard werd. Mevr. Tillekaerts heeft zeker zelf de advocaten-opdracht voor FIT getekend, net zoals ze een contract van zichzelf, als individueel gedagvaarde, afgevaardigd bestuurder FIT, behoorlijk besturend met FIT ZOU moeten afgesloten hebben, mbt tot eventuele co-financiering van nochtans tegengestelde belangen door dezelfde advocaten. Contracten (FIT met advocatenkantoor, CEO FIT met raadskabinet, FIT en CEO FIT onderling) die expliciet gevraagd zijn in Tra-Vr 31.12.20) ; en er moeten zijn bij, nog steeds onvoldoende, behoorlijk bestuur.

(viii) onder 16.12 stelde : «Het Vlaamse Decreet OB is bv. integraal van toepassing op het Agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) en uiteraard ook op de auditsubjecten, zoals FIT. Zowel de detail- en de syntheserapporten komen principieel in aanmerking voor openbaarmaking (IAVA december 2008). »
NB FIT olv Mevr. Tillekaerts, dat al door Audit Vlaanderen op vingers werd getikt en terzake negatief in de pers kwam : https://www.tijd.be/politiek-economie/be... Opm.: Hetgeen dus de kans verhoogt dat betrokkene ook in deze zaak apocrief optreedt, en dus pertinent is in het kader van de te maken mbt vrijgave van de gevraagde bestuursdocumenten (cf. overheid, hoger belang voor de democratie, cf. EHRM).

(ix) in 16.14 stelde : « De Raad van State d.d. 10 januari 2013 (Test Aankoop t. B.S, nr 221.961), oordeelt ‘’Dat de ombudsmannen uitdrukkelijk worden genoemd, dat de documenten een beoordeling door de ombudsmannen van de omstandigheden bevatten en dat zij door de delicate inhoud in moeilijkheden kunnen komen, maakt de documenten niet tot een "document van persoonlijke aard". Het is ook zo dat de functie van ombudsman een zekere bekendheid vereist. RvSt volgt de Beroepscommissie » NB Idem dito CEO FIT.

(x) in 16.15 stelde : « De Raad van State stelt ook dat er een recht bestaat op evaluatieresultaten, al was het maar om haar controlerende rol van de legaliteit aan de hand van de feitelijke juistheid te kunnen uitvoeren (RvSt 18 juli 2003, Boute t. BS, n° 121.790 ; RvSt, 5 december 2005, Boute t. BS, n° 152.204 en Rvst13 maart 2007, De Smet t Selor en BS). » NB Idem dito is er in casu het recht op controle op graad van (i) legaliteit/feitelijke juistheid mbt. handelen CEO FIT, persoonlijk gedagvaarde, m.b.t. gebruik overheidsgelden.

(xi) onder 16.25 stelde : « Uit (inter)nationale praktijken en bv. EHRM-rechtspraak, blijkt dat enkel die passages die onder een uitzonderingsgrond vallen aan de openbaarmaking (mogen) worden onttrokken na in concreto motivatie (bv. Vlaamse Beroepsinstantie OVB 2010/16, Federale CTB/94/7, Waalse CADA advies N°22 5 maart 2006, Waalse CADA advies N° 40 14 mei 2012 enz.). »

(xii) in 16.26 stelde : « De Vlaamse beroepsinstantie OVB/2009/064 d.d. 3 juni 2009 oordeelt dat persoonsgegevens die al gekend zijn door verzoeker (in casu kent mijn cliënt de namen van betrokkenen bij de aangevraagde documenten) niet weg gelaten moeten worden. » NB In casu kent verzoeker evident al de naam, en het adres van Mevr. Tillekaerts, gelet ze persoonlijk gedagvaard werd in rubriek vernoemde zaak.

(xiii) in 16.28 stelde : « Het eerste principe is dat een instantie die een uitzonderingsgrond inroept voor een bepaald document, of een bepaald daarin voorkomende informatie, deze in concreto moet motiveren (bewijslast bij de bestuursinstantie) en restrictief moet interpreteren (bv. arrest R.v.St., Delwart, nr. 68.610, 2 oktober 1997; Duez, nr. 70.844, 16 januari 1998; Matagne, 18 juni 1997, J.T.T. 1998, 258; Parl. St. Vl. Parl. 2002-2003, nr. 1732/1, 25) en concreet moet afwegen tegen alle in het spel zijnde belangen (RvSt., 8 januari 2004, Barbé t. Fonds des maladies professionnelles, n° 126.943 ; RvST., 7 juni 2004, Lybaert t. Belgische Staat, n° 132.072, RvSt Brussels Airport Terminal Company 9 februari 1998; Waalse CADA 24 oktober 2012 advies N°48; Vlaamse OVB/2008/147 enz.). »

(xiv) onder 16.29 stelde : « Het Hof van Justitie van de EU beslist op 21.06.12 dat de (beroeps)autoriteit die beslist betreffende het al dan niet toepassen van een uitzonderingsgrond evident de documenten ter zake in camera, en dus in concreto, moet bestuderen (Internationaler Tierschutz-Fonds GGMBh v. Europese Commissie, EHRM 21 juni 2012). » NB Het Vl BIOB is derhalve verplicht hetzelfde te doen.

(xv) in 16.33 stelde : « De constitutionele grond vergt van elke aanvraag een zo breed mogelijke interpretatie van de normen, die de mogelijkheden tot verwerping beperken (Doc. parl., Ch. Repr., 92-93, n° 839/1, p. 5) »
(xvi) in 16.34 stelde : « Een brede jurisprudentie van de Raad van State onderlijnt dat er geen constitutioneel weigeringscriterium bestaat » NB Cf. Vaste rechtspraak van EHRM moet er altijd een afweging gemaakt worden van belangen/principes, incl. het belang (van het debat voor) de democratische rechtsstaat. Het Vlaamse Bestuursdecreet is derhalve voor het OB-gedeelte, naar EHRM en onze eminente professoren illegaal in strijd met art. 1 EVRM door absolute uitzonderingen te voorzien. Dit geldt voor alle Belgische OB-normen.

(xvii) in 16.35 bv. stelde : « Het particuliere recht inzake toegang tot informatie (art. 10 EVRM) uit de ruime EHRM-rechtspraak m.b.t. de Europese Conventie betreffende de rechten van de mens (bv. i.v.m. EVRM art. 10, 8, 6, 2), welke volgens gespecialiseerde rechtsleer (bv. Prof. P. Lewalle e.a.) rekening houdt met het primeren van hogere belangen, van vaak openbare orde, zoals bv. het recht op een gelijkwaardig proces (gelijke wapens, gelijkberechtiging, art. 6 EVRM, bv. Turek v. Slovakije, EHRM 14 februari 2006; Cass. 18 juni 2003, P.03.0719; 22 maart 1993, A.C. 1993, nr. 154); het recht op de waarheid, bv. El Masri v. Macedonië, EHRM 13 december 2012) …

Elementen die allen in de rechtmatige aanvraag van cliënt ingeroepen worden. (NB OOK IN CASU).

Zie ook afweging tegen publieke belangen in een democratische rechtsstaat, in bv. de EHRM-rechtspraak i.v.m. : (i) belang klokkenluiders (bv. Guja v Moldova, EHRM 12.02.2008 ; Bucur en Toma v. Roemenië, EHRM 8 januari 2013), (ii) belang publieke informatie van belang voor een democratische rechtsstaat en het bijhorende publieke debat (diverse media als waakhond of vierde macht, bv. Sunday Times v. VK 24 april 1979 (thalidomide-case) ; Matuz v. Hongarije, EHRM 21 oktober 2014 ; De Haes and Gijsels v. Belgium, EHRM 24 februari 1997; Bladet Tromso en Staanso v. Noorwegen, EHRM 20 mei 1999) ; (iii) vrije meningsuiting (bv. Youth initiative for human rights v. Serbia, EHRM 25 juni 2013 waar het EHRM ook stelt dat in tijden van internet het verschil tussen media en burgers obsoleet wordt ; en dus ook burgers als ‘watchdog’ dysfuncties mogen publiceren in het publieke belang; Hungarian Civil Liberties Union v. Hungary, EHRM 14 april 2009 ; Fuentes Bobo v. Spain, EHRM 29 February 2000 ) ; enz. »

NB OOK HIER ALLEN IN CASU TOEPASSELIJK.
Zie bv. ook terechte privacy-voorvechter Mr. Dobbelaere Welvaert die erkent dat art. 8 EVRM (privéleven) in bepaalde gevallen het onderspit moet delven op hetgeen van belang is voor (het debat in) een democratische rechtsstaat ; (https://datanews.knack.be/ict/nieuws/n-v...). Dit zoals u ondertussen meer dan voldoende gemeld, en zoals ook duidelijk werd toen de Rk u niet in het gelijk stelde m.b.t. uw loze Strafklacht ; wijzend op het feit dat zeker een overheid meer flexibel moet zijn i.v.m. verspreiding van informatie (in casu trouwens vol gegronde bewezen ‘ongemakkelijke’, sic). Waarbij weze het herinnert : ‘Le pénal l’emporte sur le civil’.

(xviii) in punt 16.36 verwees naar het ondertussen einde 2020 in werking getreden Verdrag van de Raad van Europa betreffende toegankelijkheid tot officiële documenten (VTOD van de Directie Mensenrechten) dat ook niet voorziet in een absolute uitzonderingsgrond voor wat betreft informatie behorende tot de persoonlijke levenssfeer en wijst op het mogelijk primeren van andere publieke belangen (art. 3 VTOD).
NB VTOD dat zoals de deontologie en de normen van iedere ambtenaar ook bepaald dat de ambtenaar ‘behulpzaam moet zijn’ (art.4) ; wat van u als CEO FIT niet vastgesteld kan worden. A contrario ; wat zo andermaal ex absurdo bewijst dat u terzake eigenbelangen heeft die niet stroken met het algemeen belang dat FIT behoort na te streven. Zoals u ook in het verleden naar de Minister President G. Bourgeois van de Vlaamse Regering, reeds geen ‘ethische overwegingen’ maakte en ‘zijn beleidslijn’ aan uw laarzen veegde.
https://m.standaard.be/cnt/dmf20190115_0...
Pertinentie in casu : Dit versterkt de kans dat u ook hier het nieuw nauw nam met voor een normaal gemiddeld CEO geldende normen en maakt de vrijgave van de documenten des te belangrijker voor een rechtsstaat.
Opm. Een normale gemiddelde ambtenaar zou voor boven vermelde zware fouten verweten door een Minister President, normaal de zwaarst mogelijke tuchtsanctie krijgen).

(xix) punt 16.38 stampte voor juristen een open deur in inzake geldigheid Internationale Rechtspraak voor nationale Rechtspraak in Verdragstaten, referend naar Prof. J Wouters en J. Wouters en Dries van Eeckhoutte (Doorwerking van internationaal recht voor de Belgische hoven en rechtbanken, september 2008) ; zoals naar iedere Prof. Internationaal recht en ad libitum rechtspraak kan verwezen worden.

(xx) in punt 16.39 stelde : « De RvSt stelt dat het publiek belang van de openbaarmaking alleen al blijkt uit het feit dat er ter zake belangrijke wetgeving bestaat inzake milieu-informatie (RvSt 14 april 2009, NIRAS/Federale Beroepscommissie). » NB In casu is er ad libitum dwingend bestuursrecht (ABBB, WMOT), die hier door CEO FIT/FIT vaststelbaar geschonden worden ; incl. gebeurlijk vervolgbaar misdrijven als in casu gebeurlijke misbruik van overheidsgelden voor eigenbelang, dat bv. is vastgelegd in art. 245 Sw; zoals art. 1022 Ger.Wb. de conditie van bijdragen van honoraria en kosten als voorwaarde stelt voor het bekomen van een RPV. Het is evident at een CEO van een overheid een vb-functie heeft inzake wettelijkheidsplicht. Al dan niet wettelijk handelen door CEO FIT is van hoger publiek belang.

(xxii) onder punt 18 stelde: « Als Gewestelijke overheidsdienst dient men wetgeving en jurisprudentie van andere Belgische overheden in toepassing van art. 32 GW niet uit het oog te verliezen; dit gezien er een gevaar is van ongrondwettelijke discriminatie van cliënt (zie ook art. 14 EVRM, art. 7 UVRM) » en gaf als vb « De Vlaamse Gemeenschap werd door het toenmalige Arbitragehof, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, veroordeeld voor ongrondwettelijke aanpassing van haar Decreet OB (AH N° 17/97 25 maart 1997). »
Kortom voor u op een zilveren schoteltje aangeboden rechtsgronden ((inter)nationale rechtspraak (incl. die van de Belgische BIOBs, RvSt, EHRM, (inter)nationale OB-normen en doctrine (incl. deze van onze eminente Professoren terzake ; als Prof. Schram, Prof. Voorhoof, Prof. Lewalle), welke u spijtig onwettig bot negeerde net als vele dwingende en supreme normen in ons geschil en mbt mijn OB-verzoeken. Bewuste negatie, m.a.w. gelet uw verantwoordelijkheid en vb-functie, ernstig onrustwekkend voor me (cf. belaging art. 442 bis en ter Sw.) en voor elke democraat (cf. supra, voor EHRM extra reden om documenten vrij te geven, of publiciteit rond dergelijke dysfuncties toe te laten).

CONCLUSIE : Schendingen waarin het VL BIOB als ‘check and balance’ in onze rechtsstaat, u moeilijk Trumpiaans kan volgen; gelet dit neer zou komen op medeplichtigheid/mededaderschap inzake neerkijken op de rechtsstaat en de democratie; en gebeurlijk vervolgbare medebelaging van mijn persoon.

E. UW EX ABSURDO ZICHZELF ONDERUIT HALENDE DREIGING TOT DAGVAARDING MBT RECHTSMISBRUIK

Ik betreur dat U me misplaatst van rechtsmisbruik beschuldigt en hiermee ongegrond voor waarschuwt (dus in casu intimideert/bedreigt). Dit gelet u er naar de bewezen feiten zelf overmatig bewijst en bewezen heeft.
Immers mochten er kwaadwillige, kwaadschrijvende ongegrondheden zijn, dan zou u a fortiori als kwaadwilligheid bewijzende juriste terecht een Strafklacht indienen, zoals u voorheen ongegrond deed. U dreigt echter met een burgerlijke procedure rechtsmisbruik, met desgevallende vergrotende risico's op gebeurlijke extra vervolgbaarstellingen. Dit gelet de evidente weerbots zoals u ze kreeg van de Brusselse Rk (cf. ‘CIA en FSA (vroegere KGB) praktijken’). Boemerang die er zoals u en uw raadgevers moeten beseffen bij neutrale objectieve rechters in casu ook moet komen, nl. veroordeling voor tergend en roekeloze dagvaarding voor rechtsmisbruik; terwijl men hetzelf ad libitum bewijst (bv. schendingen ABBB, OB enz.).

PM Raadsmensen zijn verplicht u streng te weerhouden van zo’n dagvaarding (deontologie & art. 429 Ger. Wb)

U en uw raadsmensen weten bovendien dat, zoals uzelf in conclusies overmoedig zijnde aanvoerde ‘Le pénal tient le civil en l’état/l’emporte sur le civil’; en dat dus de betrokken Rk-beschikking in uw beschamend nadeel, waartegen u te laat wijs geworden, niet in beroep ging; het ook haalt op uw gebeurlijke tigste onrechtmatige daad van ‘dagvaarding voor rechtsmisbruik’; met gebeurlijk te vervolgen misbruik van overheidsgelden (en als u het met privegelden doet, ex absurdo bewijs dat u het voordien deed, catch 22 ivm belangenneming, art. 245 Sw.).

Dagvaarding die dus vele tegenvorderingen voor gevolg zal hebben en gebeurlijke strafrechterlijke vervolging alleen dichter kan brengen en verzwaren ; en het reeds lang bereikte algemene belang voor (het debat in een democratische rechtsstaat) van uw gebeurlijk justitieel vast te stellen apocriefe handelingen en verzuimen zou versterken. Een destructieve draaikolk waarbij het Vl BIOB geen enkel belang heeft zich mee te bezoedelen.

Dit dus incl. desgevallend gebeurlijk te vervolgen misdrijven. Wat weze eraan herinnerd in deze context, van 100% belang is voor een OB-aanvraag (anders zou er sprake kunnen zijn van rechtsmisbruik); gelet net de afweging van het primeren van het belang voor (het debat in een) democratische rechtsstaat een extra argument vormt tot beslissing tot vrijgave van betrokken gevraagde documenten. En ver boven andere in casu niet geldige elementen, als uw foute ook door het VL BIOB bewezen, foute niet in concreto gestaafde uitvlucht mbt ‘beroepsgeheim advocaat’, van u en uw raadsmensen moet staan. Dit naar vast (inter)nationaal OB-recht.

Waardoor dit schrijven dus alles behalve als een grond van rechtsmisbruik kan beschouwd worden, gelet dit element en voor u andere ‘onwelvallig waarheden’ die u gedurende jaren niet tegensprak, door gebrek aan bewijs en besef van tegenbewijs, zowel naar vast EHRM OB-recht en mediarecht samen met de legaal gevraagde documenten geen geheimhouding verdraagt; zeker niet indien u hierdoor KENNELIJK DE KANS geboden wordt om zich van DESGEVALLEND ZWAARDERE gebeurlijke aantijgingen vrij te pleiten, als u dit kan.

Bovendien motiveerde de Rk al haar beschikking, in mijn absolute voordeel tegen u, ook met het feit dat het wat mezelf betreft rechtmatig verweer betrof van mijn zijde mbt menselijke begrijpelijke frustratie (waarvoor u aansprakelijk bent, cf. Rk Brussel, 09.10.18, 18N032478, 27ste kamer (Correctionele kamer), die u terecht op p.4 strenge door stukken gestaafde verwijten maakte. Waarbij weze u herinnert ‘Le pénale l’emporte sur le civil’. En u dus moeilijk mij rechtsmisbruik kan verwijten.

Een dergelijke tergend en roekeloze procedure is dus een absolute afrader, een 'no brainer forbidden food for thought'; temeer het een tigste bezwarend feit voor gebeurlijke strafrechterlijke vervolgingen zou vormen. Ergo een bewijs ex absurdo van het feit dat u overheidsgelden ten alle prijze voor eigenbelang wenst te misbruiken ; of uit wanhoop uiteindelijk eigen fondsen aanspreekt (zou uw eerder fout handelen verder in de verf zettend, catch 22). So be it : het is uw keuze, uw aansprakelijkheid ; en deze van gebeurlijk dan medeverantwoordelijke raadsmensen, ALS die gebeurlijk verder buiten de rechtsnormen en deontologie willen treden, met mede-aansprakelijkheid voor tergend en roekeloze procedure, of gebeurlijk vervolgbare ernstig verontrustende feiten (cf. belaging art. 442 bis en ter Sw.).

De eerder ingeschakelde onder uw aanvuren disproportioneel handelende gerechtsdeurwaarders hebben althans wijs begrepen niet mee in uw gevaarlijk proces verder mee te stappen.

F. ONVERMIJDELIJK BEROEP BIJ VL BIOB, VL BIOB DAT OOK ART.10 & 11 Gw NIET MAG SCHENDEN

Ik kan dan ook niet anders dan binnen de termijn van 30 kalenderdagen na 31.12.20 (of zelfs erna, infra), wettelijk gegrond, naar vaste rechtspraak, de bewijsdocumenten via beroep bij het Vl BIOB op te vragen. Dit incl. naar verwezen rechtspraak, dus zonder wegname van de voorbereidende bestuursdocumenten en totaalbedragen (cf. vaste rechtspraak VL BIOB en EHRM die geen ongelijke behandeling van me verdraagt).

Dit als gesteld gezuiverd van commerciële informatie; persoonsgegevens als rekeningsnummers; doch niet uw naam en adres gelet ik deze al ken; cf. bovenvermelde rechtspraak OVB/2009/064.

Waarbij ik als extra argument naar u en het Vl BIOB wil aanvoeren dat er alternatieve de jure beroepswijzen, zijn om nl. de FINALITEIT van mijn bestuursdocumentenaanvraag, in TWEEDE instantie (DUS BEROEP) tegen een zich hiertegen in EERSTE INSTANTIE verzettende overheid te bekomen; nl. via de ombudsman, de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (AVG, zoals u gevraagd, doch ondeugdelijk bot genegeerd), het Rekenhof en waarom niet Audit Vlaanderen of correctionele dagvaarding.
Desgevallend zelfs via een Assisenproces, gelet er gebeurlijk in casu bepaalde feiten het voorwerp van een « politiek proces » zouden kunnen uitmaken. Nl. zoals bv. https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/... stelt: «Een politiek misdrijf kan omschreven worden als een misdrijf dat zowel door zijn opzet als door zijn uitwerking een directe aanslag op de instellingen van het land uitmaakt ».

Waarbij het moeilijk denkbaar is dat het VL BIOB zich als "check and balance"- instelling van de rechtsstaat, zich reikhalzend kandidaat zou stellen om deel te worden van een gebeurlijk politiek misdrijf.

Dat er m.a.w. in casu niet alleen gebrek aan melding van alle beroepsmogelijkheiden was in uw antwoord, maar ook sprake kan zijn van een ongelijke/discriminerende, dus onwettelijke behandeling, die nietig ex tunc is vanwege artikel II.43, § 1, derde lid van het Vlaamse Bestuursdecreet; gelet bv.

(i) voor de federale overheden naar de Wet van 11.04.94. art. 2, 4° verwezen wordt naar de eventuele beroepsmogelijkheDEN, en er uiteraard altijd een mogelijkheid is genoegdoening te krijgen via bv. de ombudsman. NB Ombudsman Vl ; die ik trouwens m.b.t. vorige OB-aanvragen vatte; en welke deze vraag niet op de grond van zogenaamde onontvankelijkheid ervan per se afwees; maar op een andere grond (uw lopende loze strafklacht). M.a.w. een ex absurdo bewijs dat betrokkene wel degelijk an sich kan tussenkomen om in TWEEDE INSTANTIE, MAW BEROEP, en helpen de betrokken documenten te krijgen (cf. zijn brief).
(ii) voor de overheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het gezamenlijk decreet en ordonnantie dd 16.05.2019 in art. 8 §2 LETTERLIJK verwezen wordt naar … de ombudsman

Dat het Bestuursdecreet terzake als op andere domeinen derhalve nietig ex tunc is want de grondwet-telijkheidstoets art. 10 en art. 11 Gw onmogelijk doorstaat; gelet er geen redelijke objectieve gronden tot ongelijke discriminerende behandeling, voor een dergelijke essentiële bepaling, kan zijn voor verzoekers overheidsdocumenten bij Vlaamse Overheden en andere overheden in België. Zoals hierboven verwezen de Vlaamse Gemeenschap al door het toenmalige Arbitragehof, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, veroordeeld werd voor ongrondwettelijke aanpassing van haar Decreet OB (AH N° 17/97 25 maart 1997).

NB Nu moet een Vlaamse Brusselaar of Brusselse Vlaming, naargelang de overheid immers bv. niet alleen voor dit essentieel punt van een OB-norm - maar ook voor andere, objectief en redelijk niet uit te leggen essentiële verschillen van OB-normen, aan andere regels voldoen mbt een Brusselse Overheid, dan voor een Federale overheid of een Vlaamse Overheid (Vlaamse Gemeenschap). Wat objectief niet redelijk kan: een ‘mic mac’ die ook niet politiek naar een burger toe, die recht heeft op werkbare daadwerkelijke toegankelijke rechtsgang (art. 13 EVRM) juridisch te verdedigen valt (cf. Prof. Voorhoof al jaren geleden: OB-normen in België een ‘losse flodder’ ; https://sampol.be/2010/03/openbaarheid-v... cf. betrokkene zijn publicatielijst met vele publieke beschikbare artikelen in toptijdschriften die de gegrondheid van verzoeker zijn claims, die zich als steeds op gedegen gronden steunt, staven : https://biblio.ugent.be/person/801000461... (cf. overlap OB-recht en mediarecht, art. 10 EVRM)

Dat derhalve naar art. 2.21 van het bestuursdecreet de beperking van beroepsmogelijkheid, door onstentenis van aangifte van ALLE beroepsmogelijkheden, en nietigheid ex tunc, hooguit vier maanden na de kennisgeving, en dan nog, kan ingaan. En dus een beroep bij het Vl BIOB van mezelf in casu zo extra ontvankelijk wordt.

Art. 2.21 van het bestuursdecreet dat trouwens weer op zich een schending vormt van art. 10 en 11 Gw. Dit gelet er geen objectieve redelijke gronden zijn om andere termijnen te laten gelden voor Vlaamse overheden dan voor overheden van andere beleidsniveaus. En ook hier de OB-normen naargelang de norm en naargelang de hiervan afhangende overheden, de Belgen niet objectief en onredelijk ongelijk mogen behandelen/discrimineren. Dit ergo m.b.t. een grondrecht art.32, meer het universele recht art. 10 EVRM of 19 UVRM, of het einde 2020 eindelijk in voege getreden Verdrag van De Europese Raad mbt toegang tot overheidsdocumenten, VTOD.
( https://www.coe.int/fr/web/conventions/f... )

Ik kan me dan ook niet inbeelden dat de eminente OB-juristen, onder voorzitterschap en dus hoofdverantwoordelijkheid van de Heer Bruno Asscherickx, van het Vl-BIOB grondrechten als art. 10, 11 en 32 Gw ; wetens en willens onafdoend gemotiveerd, in een naar recht tegensprekelijke - dus argumenten van verzoeker niet verzwijgende - beslissing gaan breken; wetende dat dit neerkomt op een misdrijf (art. 151 Sw.). Temeer betrokkenen beter dan wie ook geacht zijn het OB-recht te kennen en te respecteren.

Evidente tegensprekelijkheid die het Vl BIOB trouwens in haar beslissingen, op basis van externe lezing van andere verzoeken lijkt te bewijzen; en welke trouwens expliciet voorzien wordt in andere Belgische OB-normen voor andere overheden ; en waarbij het dus ook onindenkbaar is dat het Vl BIOB, tegen deze normen, tegensprekenlijkheid is trouwens een algemeen rechtsprincipe van openbare orde dat het Vl BIOB gelet het dwingend karakter, natuurlijk elders zelf hanteert, enkel in mijn geval zou ingaan. Dan hierbij andermaal art. 10 en 11 Gw schendende.

Ondinkbaar in een democratische rechtsstaat want zich dan voorwerp makend van een mogelijk ‘politiek proces’ met naar EHRM a fortiori volle media en publicatierechten (cf. supra).

Met bijzondere achting en democratische groeten,

Jan De Brabandere
174 Emile Maxlaan
1030 Brussel
0476/937.044