Contractuele verbintenissen Stad Antwerpen-softwareleverancier eBesluit

La demande a partiellement abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Ter facilitatie van het decreet m.b.t. de openbaarheid van bestuur maakt Stad Antwerpen, zoals vele andere steden en gemeenten, gebruik van het e-Besluit platform. U bent er zich allicht van bewust dat dit platform, kort samengevat, op verschillende vlakken ruimte laat voor verbeteringen.

Open VLD voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen o.a. campagne met 'the right to challenge'. Ik lees in de kranten dat het bestuursakkoord voor een coalitie N-VA-Sp.a-Open VLD zo goed als klaar is.

Graag ontving ik alle stukken die als basis dienen voor het gebruik van het e-Besluit platform door de Stad Antwerpen. Meer concreet betreft dit vermoedelijk een contract tussen Stad Antwerpen en de softwareontwikkelaar, of aanbestedingsdocumenten met gunningsadvies, , en/of een raamovereenkomst met een aanverwante overheidsinstantie waarvan Stad Antwerpen hieromtrent gebruik maakt. De naam van de softwareontwikkelaar of leverancier mag desgewenst onleesbaar worden gemaakt, de betreffende bedragen zijn echter noodzakelijk i.f.v. 'the right to challenge'.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen.
Wij onderzoeken uw vraag. U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten,

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1345 email]]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 17:33
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Contractuele verbintenissen Stad Antwerpen-softwareleverancier eBesluit

Geachte Stad Antwerpen,

Ter facilitatie van het decreet m.b.t. de openbaarheid van bestuur maakt Stad Antwerpen, zoals vele andere steden en gemeenten, gebruik van het e-Besluit platform. U bent er zich allicht van bewust dat dit platform, kort samengevat, op verschillende vlakken ruimte laat voor verbeteringen.

Open VLD voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen o.a. campagne met 'the right to challenge'. Ik lees in de kranten dat het bestuursakkoord voor een coalitie N-VA-Sp.a-Open VLD zo goed als klaar is.

Graag ontving ik alle stukken die als basis dienen voor het gebruik van het e-Besluit platform door de Stad Antwerpen. Meer concreet betreft dit vermoedelijk een contract tussen Stad Antwerpen en de softwareontwikkelaar, of aanbestedingsdocumenten met gunningsadvies, , en/of een raamovereenkomst met een aanverwante overheidsinstantie waarvan Stad Antwerpen hieromtrent gebruik maakt. De naam van de softwareontwikkelaar of leverancier mag desgewenst onleesbaar worden gemaakt, de betreffende bedragen zijn echter noodzakelijk i.f.v. 'the right to challenge'.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1345 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Lynn Lodewyckx,

Beste heer De Bruyn,

Omwille van de feestdagen van de voorbije weken is het nog niet gelukt om
alle informatie te verzamelen.
Een deel van de informatie moeten we opvragen bij onze IT-partner
Digipolis en we hebben nog niet alles gekregen.

We doen het nodige om u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Lynn Lodewyckx

 

Lynn Lodewyckx | Adjunct-coördinator besluitvorming
Stad Antwerpen | Bestuurszaken stad en OCMW

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
Kantooradres: Den Bell | Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel. 03 338 8397 | gsm 0499 29 61 74

[1][adresse email]
[2][adresse email]

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [[3]mailto:[FOI #1345 email]]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 17:33
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Contractuele
verbintenissen Stad Antwerpen-softwareleverancier eBesluit

Geachte Stad Antwerpen,

Ter facilitatie van het decreet m.b.t. de openbaarheid van bestuur maakt
Stad Antwerpen, zoals vele andere steden en gemeenten, gebruik van het
e-Besluit platform. U bent er zich allicht van bewust dat dit platform,
kort samengevat, op verschillende vlakken ruimte laat voor verbeteringen.

Open VLD voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen o.a. campagne met 'the
right to challenge'. Ik lees in de kranten dat het bestuursakkoord voor
een coalitie N-VA-Sp.a-Open VLD zo goed als klaar is.

Graag ontving ik alle stukken die als basis dienen voor het gebruik van
het e-Besluit platform door de Stad Antwerpen. Meer concreet betreft dit
vermoedelijk een contract tussen Stad Antwerpen en de
softwareontwikkelaar, of aanbestedingsdocumenten met gunningsadvies, ,
en/of een raamovereenkomst met een aanverwante overheidsinstantie waarvan
Stad Antwerpen hieromtrent gebruik maakt. De naam van de
softwareontwikkelaar of leverancier mag desgewenst onleesbaar worden
gemaakt, de betreffende bedragen zijn echter noodzakelijk i.f.v. 'the
right to challenge'.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[8][FOI #1345 email]

Is [9][Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid
van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons
contact op te nemenvia deze weg:
[10]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
[11]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[FOI #1345 email]
4. mailto:[FOI #1345 email]
5. mailto:[Anvers request email]
6. http://transparencia.be/change_request/n...
7. http://transparencia.be/help/officers
8. mailto:[FOI #1345 email]
9. mailto:[Anvers request email]
10. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
11. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Lynn Lodewyckx,

1 pièce jointe

Beste heer De Bruyn,

 

Wij hebben uw vraag met betrekking tot de contractuele verbintenissen
tussen de stad Antwerpen en de softwareleverancier van eBesluitvorming
goed ontvangen.

Op 16 januari 2019 besliste de bedrijfsdirecteur Bestuurszaken om uw vraag
gedeeltelijk te beantwoorden:

·       Het bestek van de opdracht vindt u als bijlage bij deze mail.

·       Wat het gunningsverslag betreft werd beslist om dit niet te
bezorgen, op basis van:

o   artikel II.35 °1 van het Bestuursdecreet: een bestuursinstantie wijst
een aanvraag openbaarheid af  indien ze van oordeel is dat het belang
van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van het economisch,
financieel of commercieel belang van de betrokken instantie.

o   artikel II.35 °3 van het Bestuursdecreet: het vertrouwelijke karakter
van commerciële en industriële informatie, als die informatie beschermd
wordt
om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie
de informatie afkomstig is met de openbaarheid instemt.

 

Motivatie:
Van het gunningsverslag zijn er dermate veel aspecten niet openbaar
omwille van economisch belang van de stad en de inschrijvers, dat het
document niet meer leesbaar zou zijn
door alle informatie die weggelaten zou moeten worden. In concreto gaat
het om alle gegevens van de inschrijvers en van de uiteindelijke kandidaat
 en dit doorheen het hele document,
en om alle vermelde deelbedragen (van zowel eenmalige als recurrente
kosten, inzet mandagen, …).
Bovendien was dit een gemeenschappelijke gunning met andere overheden en
de stad is niet bevoegd in naam van deze andere overheden financiële
informatie vrij te geven.

Wat wij u wel kunnen bezorgen is het investeringsbedrag waarvoor de stad
Antwerpen de opdracht gegund heeft.
Die investering bedroeg 811.334 euro inclusief btw.

 

De gedeeltelijke inwilliging van uw aanvraag tot openbaarheid betekent
niet dat u de toestemming hebt om de gevraagde bestuursdocumenten voor
commerciële of niet-commerciële doeleinden mag hergebruiken zoals vermeld
in hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Tegen deze beslissing kan u een beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur.
Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij de Vlaamse
overheid, Departement Kanselarij en Bestuur,
t.a.v. Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20,
1000 Brussel.
Het beroep kan per brief of via e-mail [1][adresse email]
ingediend worden.

U beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen die ingaat op de dag
nadat de beslissing werd verstuurd.
Voor meer informatie kan u terecht op volgende website
[2]www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Stad Antwerpen | Bestuurszaken stad en OCMW

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen
Kantooradres: Den Bell | Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel. 03 338 8397 [3][adresse email]

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn
[[4]mailto:[FOI #1345 email]]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 17:33
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Contractuele
verbintenissen Stad Antwerpen-softwareleverancier eBesluit

Geachte Stad Antwerpen,

Ter facilitatie van het decreet m.b.t. de openbaarheid van bestuur maakt
Stad Antwerpen, zoals vele andere steden en gemeenten, gebruik van het
e-Besluit platform. U bent er zich allicht van bewust dat dit platform,
kort samengevat, op verschillende vlakken ruimte laat voor
verbeteringen.

Open VLD voerde voor de gemeenteraadsverkiezingen o.a. campagne met 'the
right to challenge'. Ik lees in de kranten dat het bestuursakkoord voor
een coalitie N-VA-Sp.a-Open VLD zo goed als klaar is.

Graag ontving ik alle stukken die als basis dienen voor het gebruik van
het e-Besluit platform door de Stad Antwerpen. Meer concreet betreft dit
vermoedelijk een contract tussen Stad Antwerpen en de
softwareontwikkelaar, of aanbestedingsdocumenten met gunningsadvies, ,
en/of een raamovereenkomst met een aanverwante overheidsinstantie
waarvan Stad Antwerpen hieromtrent gebruik maakt. De naam van de
softwareontwikkelaar of leverancier mag desgewenst onleesbaar worden
gemaakt, de betreffende bedragen zijn echter noodzakelijk i.f.v. 'the
right to challenge'.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[9][FOI #1345 email]

Is [10][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja,
gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
[11]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt,
worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
[12]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-over...
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[FOI #1345 email]
5. mailto:[FOI #1345 email]
6. mailto:[Anvers request email]
7. http://transparencia.be/change_request/n...
8. http://transparencia.be/help/officers
9. mailto:[FOI #1345 email]
10. mailto:[Anvers request email]
11. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
12. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...