Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Behandeling klacht verlenen bouwvergunningen

Nous attendons que Alexander Glorieux lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Alexander Glorieux

Geachte Gemeente Kuurne,

Op donderdag 10 maart 2016 had ik om 17u een afspraak voor overleg met de burgemeester. Op dit overleg heb ik klacht ingediend aangaande de manier waarop bouwvergunningen met gemeentelijke referenties 2014/0055 en 2015/0026 tot stand gekomen zijn.

Tot op heden, 16 juli 2018, i.e. meer dan twee jaar later, heb ik nog steeds geen behandeling van deze klacht gezien noch heb ik op enige andere manier een antwoord van de gemeente ontvangen.

Bovendien merk ik op dat de klacht niet is opgenomen in het jaarlijks rapport aan de gemeenteraad.

Ik had hierover twee vragen:

1. Ik had graag de behandeling van deze klacht ontvangen indien deze bestaat of een stand van zaken van de behandeling of een reden waarom de klacht niet is behandeld.
2. Ik had graag ook geweten waarom de klacht niet opgenomen is in het jaarlijks rapport aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux.

Caroline Deloddere, Commune de Kuurne

Geachte,
In het kader van onderstaande vraag nodigen de Algemeen Directeur en de h. Johan Bossuyt u uit voor een overleg op woensdag 25 juli om 11u in het buro van de Algemeen Directeur.

Graag een seintje of dit voor u schikt.

Vriendelijke groet,

Caroline Deloddere
Hoofdmedewerker Secretariaat

Marktplein 9, 8520 Kuurne
Tel. 056 73 71 21 Fax. 056/ 70 60 15
E-mail : [adresse email]

 Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
De informatie in deze Internet E-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de bedoelde bestemmeling bent, dan is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke E-mail gericht aan burgers of zakenrelaties van het gemeentebestuur van Kuurne is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand  gebracht worden via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Alexander Glorieux [mailto:[FOI #942 email]]
Verzonden: maandag 16 juli 2018 22:38
Aan: info <[Kuurne request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Behandeling klacht verlenen bouwvergunningen

Geachte Gemeente Kuurne,

Op donderdag 10 maart 2016 had ik om 17u een afspraak voor overleg met de burgemeester. Op dit overleg heb ik klacht ingediend aangaande de manier waarop bouwvergunningen met gemeentelijke referenties 2014/0055 en 2015/0026 tot stand gekomen zijn.

Tot op heden, 16 juli 2018, i.e. meer dan twee jaar later, heb ik nog steeds geen behandeling van deze klacht gezien noch heb ik op enige andere manier een antwoord van de gemeente ontvangen.

Bovendien merk ik op dat de klacht niet is opgenomen in het jaarlijks rapport aan de gemeenteraad.

Ik had hierover twee vragen:

1. Ik had graag de behandeling van deze klacht ontvangen indien deze bestaat of een stand van zaken van de behandeling of een reden waarom de klacht niet is behandeld.
2. Ik had graag ook geweten waarom de klacht niet opgenomen is in het jaarlijks rapport aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux.

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #942 email]

Is [Kuurne request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Kuurne? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Alexander Glorieux

Geachte Caroline Deloddere,

Ik ontving op 26 juli 2018 een antwoord op deze vraag op openbaarheid van bestuur. Het antwoord luidt als volgt:
'
Uw klacht van 16 juli 2018 werd op 25 juli 2018 geregistreerd.

Uw klacht is echter onontvankelijk aangezien uw klacht betrekking heeft op feiten die hebben plaatsgevonden langer dan één jaar voor het indienen van de klacht.
'

Ik ga niet akkoord met dit antwoord en verlang een heroverweging van het antwoord omwille van volgende redenen.

1. De gemeente stelt in bovengeciteerd antwoord dat ik op 16 juli 2018 een klacht heb ingediend over de behandeling van een voorgaande klacht, met name deze ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016. Dit is niet juist. Op 16 juli 2018 heb ik geen klacht ingediend. Op 16 juli heb ik een vraag tot openbaarheid van bestuur gesteld. Deze vraag valt onder de wetgeving van openbaarheid van bestuur en niet onder het gemeentelijk klachtenreglement.
In deze vraag tot openbaarheid van bestuur vraag ik de gemeente naar het document waarin mijn klacht ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016 behandeld geweest is. Het bovengeciteerd antwoord erkent het bestaan van de klacht ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016. Een behandeling van deze klacht zou conform het gemeentelijk klachtenreglement moeten voorhanden zijn. Van deze behandeling vraag ik een kopie.

2. De gemeente antwoordt in mijn vraag tot openbaarheid van bestuur evenmin op het tweede deel van mijn vraag, met name waarom de klacht ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016 niet opgenomen geweest is het rapport aan de gemeenteraad.

3. De klacht ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016 waarop ik tot op heden geen antwoord heb ontvangen, behandelt inhoudelijk een aantal zaken die m.i. vallen onder art. 195 van het strafwetboek. Het betreft met andere woorden m.i. Valsheid in Geschrifte gepleegd door de ambtenaar ruimtelijke ordening in het toekennen van de voornoemde twee bouwvergunningen. De ten laste gelegde feiten zijn niet alleen bijzonder zwaar en verdienen daarvoor alleen al een secure behandeling, de verjaringstermijn voor de mogelijks gepleegde criminele feiten is bovendien langer dan één jaar.

4. De klacht ingediend bij de burgemeester op 10 maart 2016 was niet langer dan één jaar na de feiten. Er is hier van geen verjaring sprake.

Omwille van deze redenen ga ik niet akkoord met het ontvangen antwoord en verlang ik een heroverweging, een heroverweging die deze keer niét naast de kwestie is.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux

Caroline Deloddere, Commune de KuurneBeste,

Ik ben terug op maandag 17 september 2018.

Voor eventuele vragen kan u contact opnemen met mijn collega :

emma : tel. 056/ 73 71 29

ria  : tel. 056/73 71 23

Vriendelijke groet,

Caroline

 

Alexander Glorieux

Aangezien de gemeente Kuurne niet antwoordt op dit publiek forum, zal ik het zelf doen.

Ik kreeg op 9 augustus 2018 antwoord op mijn vraag tot heroverweging van mijn vraag tot openbaarheid van bestuur.

In dit antwoord staat dat een kopie van de behandeling van mijn klacht niet kan verstrekt worden omdat de klacht nooit behandeld is geweest: 'Het dossier dat betrokkene meegebracht heeft bij zijn bezoek aan de burgemeester op 10 maart 2016 is niet in ons klachtenbehandelingssysteem ingevoerd. Vandaar dat de klacht niet werd opgenomen in het jaarlijks rapport aan de gemeenteraad. Een bestuursdocument dat niet bestaat, kan niet ter beschikking worden gesteld.'

Anders gezegd: de burgemeester heeft de klacht in de doofpot gestopt.

Alexander Glorieux.

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.