Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Benjamin De Bruyn veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Actuele stand van de reductie van CO2-uitstoot grondgebied Antwerpen stad

Nous attendons que Benjamin De Bruyn lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Benjamin De Bruyn

Geachte Stad Antwerpen,

Graag verneem ik de actuele, officiële en liefst extern geverifieerde reductie van de CO2 uitstoot in vergelijking met 'Vertrekpunt 2010' zoals gerapporteerd in het klimaatplan 2011 van de stad Antwerpen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen

Algemeen Directeur,

Geachte heer

 

We hebben uw vragen in het kader van openbaarheid van bestuur in goede
orde ontvangen:

-          Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd

-          Actuele stand van de reductie van CO2-uitstoot grondgebied
Antwerpen stad

-          Advies Vlaams Bouwmeester m.b.t. ontwikkeling Slachthuissite

 

Sinds 1 januari 2019 is het Bestuursdecreet van kracht met daarin de
regelgeving rond openbaarheid van bestuursdocumenten. Deze regelgeving
stelt dat het inwilligen van een openbaarheidsvraag niet betekent dat u de
toestemming krijgt om de gevraagde bestuursdocumenten voor commerciële of
niet-commerciële doeleinden te hergebruiken (zoals vermeld in hoofdstuk 4
van het Bestuursdecreet).

De vragen die beantwoord worden via het platform Transparencia worden 
automatisch gepubliceerd wat wel het hergebruik van bestuursdocumenten
impliceert. Daarom kan niet ingegaan worden op uw vragen gesteld via
Transparencia.be.

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groeten

Namens Sven Cauwelier, io

Algemeen directeur

 

 

Davy Mahieu | consulent bestuurskunde
stad Antwerpen | secretariaat algemeen directeur
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (kantooradres)
✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (postadres)
tel. +32 3 338 4717
Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen,
niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de
afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten
van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een
goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo
eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of
te kopiëren

 

Benjamin De Bruyn

Geachte Algemeen Directeur,

Op 4 maart 2019 ontving ik uw weigering om te antwoorden op alle recentelijk gestelde en toekomstige vragen via het Transparencia(.be) platform. U motiveerde de weigering op basis van Hoofdstuk 4 van het nieuwe decreet m.b.t. openbaarheid van bestuur als volgt:

“Deze regelgeving stelt dat het inwilligen van een openbaarheidsvraag niet betekent dat u de toestemming krijgt om de gevraagde bestuursdocumenten voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te hergebruiken. De vragen die beantwoord worden via het platform Transparencia worden automatisch gepubliceerd wat wel het hergebruik van bestuursdocumenten impliceert. Daarom kan niet ingegaan worden op uw vragen gesteld via Transparencia.be.”.

Enigszins ironisch is het net dankzij de automatische publicatie van uw antwoord op Transparencia dat volgers me erop wezen dat in het hoofdstuk 4 (‘Hergebruik van overheidsinformatie’) volgende 3 (!) artikels staan die uw motivering weerleggen.
_________________________________________________________________________________
1) Artikel II.53
§ 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de bestuursdocumenten van de overheidsinstanties, vermeld in paragraaf 1, met uitzondering van:
1° (…)
2° de bestuursdocumenten waarvoor een overheidsinstantie niet de nodige rechten heeft om hergebruik toe te staan;

2) Artikel II.55
Elke overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, staat het hergebruik van de bestuursdocumenten die ze bezit en waarop ze de nodige rechten heeft toe, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.
(…)
In geval van hergebruik stelt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, de bestuursdocumenten zo veel mogelijk via elektronische weg beschikbaar in de al bestaande formaten of talen en, als dat mogelijk en passend is, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metagegevens ervan. Zowel het formaat als de metagegevens voldoen zo veel mogelijk aan formele open standaarden.

3) Artikel II.61
§ 2. De voorwaarden voor hergebruik mogen de mogelijkheden van hergebruik niet nodeloos beperken, noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.
_________________________________________________________________________________
Conclusie:
De informatie en documenten die ik opvroeg zijn niet belast met rechten die niet in het bezit zijn van de betrokken overheid. Ze mogen dus wel geherpubliceerd worden, en u wordt bovendien zelfs geacht deze informatie zoveel mogelijk online ter beschikking te stellen.

U bewijst met deze ongegronde weigering de noodzaak van het Transparencia platform.

Ik verneem graag binnen de wettelijke termijnen volledig antwoord:
1) op mijn vragen zoals ik ze geformuleerd heb, door u samengevat als volgt:
- Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd
- Actuele stand van de reductie van CO2-uitstoot grondgebied Antwerpen stad
- Advies Vlaams Bouwmeester m.b.t. ontwikkeling Slachthuissite

2) op de vraag wat de oorzaak is van de onrechtmatige weigering van deze openbaarheidsvragen. Meer concreet verneem ik graag of dit een vergissing betreft, m.a.w. dat het nieuwe decreet u nog niet goed gekend is, of dat het een bewuste poging was om Transparencia te elimineren of informatie achter te houden.

Met vriendelijke groet,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen
0470/13.36.99

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

In antwoord op uw mail van 9 maart 2019, kan ik u het volgende melden:
overeenkomstig het bestuursdecreet kan ik niet ingaan op uw vraag tot openbaarmaking via het platform Tranparencia.be, aangezien via dit platform vragen tot openbaarheid automatisch tot hergebruik leiden. Dit strookt niet met het bestuursdecreet.

Zoals u weet maken wij bestuursdocumenten maximaal actief openbaar. Daarnaast maken wij een ernstige afweging bij vragen tot openbaarmaking of hergebruik van bestuursdocumenten. Uw insinuatie dat wij "Transparencia willen elimineren of informatie willen achterhouden", is bijgevolg ongepast.

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het kader van de openbaarheid van bestuur kan u steeds een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1458 email]]
Verzonden: zaterdag 9 maart 2019 15:44
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Heroverweging m.b.t. Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Actuele stand van de reductie van CO2-uitstoot grondgebied Antwerpen stad

Geachte Algemeen Directeur,

Op 4 maart 2019 ontving ik uw weigering om te antwoorden op alle recentelijk gestelde en toekomstige vragen via het Transparencia(.be) platform. U motiveerde de weigering op basis van Hoofdstuk 4 van het nieuwe decreet m.b.t. openbaarheid van bestuur als volgt:

“Deze regelgeving stelt dat het inwilligen van een openbaarheidsvraag niet betekent dat u de toestemming krijgt om de gevraagde bestuursdocumenten voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te hergebruiken. De vragen die beantwoord worden via het platform Transparencia worden automatisch gepubliceerd wat wel het hergebruik van bestuursdocumenten impliceert. Daarom kan niet ingegaan worden op uw vragen gesteld via Transparencia.be.”.

Enigszins ironisch is het net dankzij de automatische publicatie van uw antwoord op Transparencia dat volgers me erop wezen dat in het hoofdstuk 4 (‘Hergebruik van overheidsinformatie’) volgende 3 (!) artikels staan die uw motivering weerleggen.
_________________________________________________________________________________
1) Artikel II.53
§ 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op de bestuursdocumenten van de overheidsinstanties, vermeld in paragraaf 1, met uitzondering van:
1° (…)
2° de bestuursdocumenten waarvoor een overheidsinstantie niet de nodige rechten heeft om hergebruik toe te staan;

2) Artikel II.55
Elke overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, staat het hergebruik van de bestuursdocumenten die ze bezit en waarop ze de nodige rechten heeft toe, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.
(…)
In geval van hergebruik stelt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.53, § 1, de bestuursdocumenten zo veel mogelijk via elektronische weg beschikbaar in de al bestaande formaten of talen en, als dat mogelijk en passend is, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met de metagegevens ervan. Zowel het formaat als de metagegevens voldoen zo veel mogelijk aan formele open standaarden.

3) Artikel II.61
§ 2. De voorwaarden voor hergebruik mogen de mogelijkheden van hergebruik niet nodeloos beperken, noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.
_________________________________________________________________________________
Conclusie:
De informatie en documenten die ik opvroeg zijn niet belast met rechten die niet in het bezit zijn van de betrokken overheid. Ze mogen dus wel geherpubliceerd worden, en u wordt bovendien zelfs geacht deze informatie zoveel mogelijk online ter beschikking te stellen.

U bewijst met deze ongegronde weigering de noodzaak van het Transparencia platform.

Ik verneem graag binnen de wettelijke termijnen volledig antwoord:
1) op mijn vragen zoals ik ze geformuleerd heb, door u samengevat als volgt:
- Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd
- Actuele stand van de reductie van CO2-uitstoot grondgebied Antwerpen stad
- Advies Vlaams Bouwmeester m.b.t. ontwikkeling Slachthuissite

2) op de vraag wat de oorzaak is van de onrechtmatige weigering van deze openbaarheidsvragen. Meer concreet verneem ik graag of dit een vergissing betreft, m.a.w. dat het nieuwe decreet u nog niet goed gekend is, of dat het een bewuste poging was om Transparencia te elimineren of informatie achter te houden.

Met vriendelijke groet,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen
0470/13.36.99

Afficher les sections citées

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Benjamin De Bruyn veuillez vous connecter et nous l'indiquer.