Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Besluit 2017_CBS_09992 College van Burgemeester en Schepenen: documenten'.
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
stadssecretaris
Zitting van 4 december 2017
Besluit
GOEDGEKEURD
B-punt
Bestuurszaken
Samenstelling
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris
1
2017_BSS_01520
Openbaarheid van bestuur - Dossiernummer 
POB201700481 - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Aanvrager:
 Benjamin De Bruyn, Spoorstraat 15/3n 2060 Antwerpen
Datum aanvraag: 20 november 2017
Datum registratie: 20 november 2017
Omschrijving: Wat betreft de beslissing van het college van 14 november 2017 met jaarnummer 09992, alle 
volgende documenten, waarnaar in het besluit verwezen wordt:
1. De bewuste erfpachtovereenkomst,
2. Alle correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx
en stadsadvocaat Gitte Laenen inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop
Juridische grond
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Omzendbrief VR 2006/26 van 1 december 
2006 over de openbaarheid van bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid
Ingevolge artikel 19, °4 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur is de 
stadssecretaris bevoegd om onverminderd de delegatie te beslissen over aanvragen inzake openbaarheid.
Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:
Artikel 13 - 02° van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004: een aanvraag tot 
openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de 
openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon 
met de openbaarmaking instemt.
Argumentatie
De aanvraag wordt ontvankelijkverklaard, gezien de aanvraag aan de formele vereisten voldoet:
 De aanvraag werd schriftelijke ingediend op datum van maandag 20 november 2017.
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
1 / 3
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx


 De aanvraag vermeldt duidelijk de gewenste bestuursdocumenten.
 De aanvrager heeft zijn identiteit bekendgemaakt.
Onderzoek van vereiste van belang
Het belang van de aanvraag dient niet getoetst te worden omdat het niet om een bestuursdocument gaat dat de 
persoonlijke levenssfeer raakt.
Gegrondheid van de aanvraag
De aanvraag openbaarheid werd getoetst aan de uitzonderingsgronden van het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur. Wat betreft de gevraagde documenten zijn de volgende 
uitzonderingsgronden van toepassing:
1. Vraag naar “de bewuste erfpachtovereenkomst” : de betreffende documenten, bestaande uit de 
onderhandse overeenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.03.2015 en de aanpassingen 
in deze onderhandse overeenkomst die nadien opgemaakt werden (en niet volledig aanvaard / 
tegengetekend door alle partijen), bevatten elementen die niet openbaar zijn omwille van 
uitzonderingsgronden 13,2°, 14,1° en 14,3°: de gegevens waarvan de openbaarmaking een economisch, 
financieel of commercieel belang van de stad Antwerpen kan schaden en/of afbreuk doet aan de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevens die vertrouwelijke commerciële informatie 
bevatten, zullen onleesbaar gemaakt worden;
2. Vraag naar “alle correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx en 
stadsadvocaat Gitte Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop “: de correspondentie 
bevat elementen die niet openbaar zijn omwille van uitzonderingsgronden 13,2°, 14,1° en 14,3°: de 
gegevens waarvan de openbaarmaking een economisch, financieel of commercieel belang van de stad 
Antwerpen kan schaden en/of afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
gegevens die vertrouwelijke commerciële informatie bevatten, zullen onleesbaar gemaakt worden;
Financiële gevolgen
Nee
Besluit
Artikel 1
De stadssecretaris beslist om de vraag van de heer Benjamin De Bruyn, Spoorstraat 15/3, 2060 
Antwerpen, tot het bekomen van een kopie van “de bewuste erfpachtovereenkomst” en “alle 
correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx en stadsadvocaat Gitte 
Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop”
, toe te staan wat betreft:
 de vraag naar “de bewuste erfpachtovereenkomst”: ingevolge uitzonderingsgronden 13,2°, 
14,1° en 14,3° worden de gegevens waarvan de openbaarmaking een economisch, financieel of 
commercieel belang van de stad Antwerpen kan schaden en/of afbreuk doet aan de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevens die vertrouwelijke commerciële 
informatie bevatten onleesbaar gemaakt in de bezorgde documenten.
Artikel 2
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
2 / 3
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx


De stadssecretaris beslist om de vraag van de heer Benjamin De Bruyn, Spoorstraat 15/3, 2060 
Antwerpen, tot het bekomen van een kopie van “de bewuste erfpachtovereenkomst” en “alle 
correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba Greenmarx en stadsadvocaat Gitte 
Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties daarop”
, toe te staan wat betreft:
 de vraag naar “en “alle correspondentie tussen beide partijen, meer bepaald de bvba 
Greenmarx en stadsadvocaat Gitte Laenen, inclusief alle ingebrekestellingen en reacties 
daarop”
: ingevolge uitzonderingsgronden 13,2°, 14,1° en 14,3° worden de gegevens waarvan 
de openbaarmaking een economisch, financieel of commercieel belang van de stad Antwerpen 
kan schaden en/of afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de 
gegevens die vertrouwelijke commerciële informatie bevatten onleesbaar gemaakt in de 
bezorgde documenten.
De stadssecretaris beslist om de vraag naar de interne briefwisseling tussen stadsadvocaat Gitte Laenen 
en de stad te weigeren aangezien deze briefwisseling ten alle tijde vertrouwelijk is .
Artikel 3
Dit besluit is niet ter inzage.
Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
Bijlagen
1. bijlagen_besluitStadssecretaris_openbaarheidvanbestuur.pdf
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
3 / 3
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx