Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Cijfers beleid woonkwaliteit'.


Algemeen directeur Stad
zitting van 8 augustus 2023
DIENSTEN ALGEMEEN DIRECTEUR
Bestuurs- en Organisatieondersteuning
Besluit
Goedgekeurd
Aanvraag openbaarheid van bestuur - OvB2023/476 - Goedkeuring 
(2023_AD_STAD_01132)

SAMENSTELLING
Aanwezig:
mevrouw Leen Peeters, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig:
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur
STATUS
Goedgekeurd 
BESCHRIJVING
Regelgeving: bevoegdheid
- de algemeen directeur is bevoegd op basis van artikel 57 en 170 van het decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het artikel II.29, 1° bestuursdecreet
Juridische grond
- het bestuursdecreet, hoofdstuk 3: toegang tot bestuursdocumenten
Argumentatie
Op 20 juli 2023 diende de heer Arne Sonck, Varpholmsgränd 57, 12746 Skärholmen, Zweden, een 
aanvraag openbaarheid van bestuur in tot het verkrijgen van informatie betreffende het beleid 
woonkwaliteit te Leuven.
De gevraagde informatie wordt bezorgd in dit besluit.
- Hoeveel panden zijn inmiddels (op 20 juli 2023) gecontroleerd? 
11534 entiteiten 
- Hoeveel hiervan zijn respectievelijk wel- en niet in orde bevonden? 
6917 zijn in orde, de rest is in opvolging of betreft toch geen studentenhuisvesting
Stad Leuven 
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
pagina 1 van 2


 
Besluit van de algemeen directeur stad van 8 augustus 2023
Aanvraag openbaarheid van bestuur - OvB2023/476 - Goedkeuring (2023_AD_STAD_01132)
- Hoeveel panden hiervan zijn sinds 2016 ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, per jaar? 
508 woonentiteiten in 2016, 530 in 2017, 705 in 2018, 599 in 2019, 683 in 2020, 645 in 2021 en 623 in 
2022.
- Hoeveel conformiteitsattesten werden als gevolg van de controle uitgereikt?
9670 woonentiteiten beschikten over een conformiteitsattest in 2019, 10922 in 2020, 11625 in 2021 en 
13865 in 2022.
Voor de periode van 2016 tot en met 2018 betreft het aantal uitgereikte conformiteitsattesten per 
jaar: 1547 in 2016, 885 in 2017 en 1065 in 2018.
- Het aantal controleurs dat beschikbaar is voor preventieve kwaliteitscontrole van woningen, in VTE, 
per jaar, sinds 2016.
3,6VTE in 2016 en 2017, 3,4VTE in 2018, 3,1VTE in 2019 en 2020, 3,7VTE in 2021 en 3,2VTE in 2022.
- Hoeveel keer oefende de Stad Leuven na een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaring het recht 
van voorkoop uit? (per jaar, sinds 2016)
Vier keer in 2022, in de andere jaren werd er geen gebruik gemaakt van het recht van voorkoop.
- Het aantal leegstaande of onbewoonbaar verklaarde woningen dat sinds 2016 opgeknapt en weer 
verhuurd is via een sociaal huurkantoor (sociaal beheersrecht), per jaar.
Sinds 2021 wordt gebruik gemaakt van het sociaal beheersrecht. In 2021 werden twee besluiten 
genomen, waarvan één werd vernietigd door de minister van wonen. In 2022 werden twee besluiten 
genomen.
Deze inwilliging houdt geen toestemming in om de gevraagde bestuursdocumenten te hergebruiken.
BESLUIT
Artikel 1
De gevraagde informatie te bezorgen.
BIJLAGEN
1. Aanvraag openbaarheid van bestuur
Getekend door
#$ondertekening2$#
#$ondertekening1$#
Ondertekend door Leen Peeters (Signature)
Datum: 2023.08.08 16:56:11 CEST
Functie: Adjunct-algemeendirecteur
Locatie: LEUVEN
#$stempel$#
Stad Leuven 
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
pagina 2 van 2