Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat'.
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
Besluiten bedrijfsdirecteur maatschappelijke veiligheid
Zitting van 7 november 2018
Besluit
GOEDGEKEURD
A-punt
Maatschappelijke veiligheid
Samenstelling
de heer Bart Bruelemans
1
2018_BBDMV_00009
Openbaarheid van bestuur - Dossiernummer 
POB201800603 - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Aanvrager:
 de heer Simanjuntak Riynto, Dokter Emiel Van Dammestraat 57, 2660 
Datum aanvraag: 23 oktober 2018
Datum registratie: 24 oktober 2018
Omschrijving: Het besluit burgemeester & studies over het speelplein aan de Meetjeslandstraat in Hoboken
Juridische grond
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Omzendbrief VR 2006/26 van 1 december 
2006 over de openbaarheid van bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid
Bij besluit van 29 mei 2018 (jaarnummer 619) delegeerde de algemeen directeur zijn beslissingsbevoegdheid 
inzake openbaarheid van bestuur voor het verlenen van inzage in en het afleveren van afschriften van 
bestuursdocumenten aan de bedrijfsdirecteur.
Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:
Artikel 13 - 02° van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004: een aanvraag tot 
openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de 
openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon 
met de openbaarmaking instemt.
Argumentatie
De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard, gezien de aanvraag  aan de formele vereisten voldoet:
 de aanvraag werd schriftelijke ingediend op datum van 23 oktober 2018;
 de aanvraag vermeldt duidelijk de gewenste bestuursdocumenten;
 de aanvrager heeft zijn identiteit bekendgemaakt;
 de aanvraag werd gericht aan de bestuursinstantie die het gewenste document in haar bezit heeft.
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
1 / 2
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx


Onderzoek van vereiste van belang
Het belang van de aanvraag dient niet getoetst te worden omdat het niet om een bestuursdocument gaat dat de 
persoonlijke levenssfeer raakt. 
De aanvraag betreft milieu-informatie. De aanvrager moet geen belang aantonen (artikel 17, §2).
Gegrondheid van de aanvraag
De aanvraag openbaarheid werd getoetst aan de uitzonderingsgronden van het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur.
Volgende uitzonderingsgronden vermelden reden gedeeltelijke goedkeuring:
Op basis van artikel 15.1.1° ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de namen geanonimiseerd.
De studie van Andantego cvoa is auteursrechtelijk beschermt en valt onder de bepaling van het Auteursrecht. De 
stad Antwerpen kan om die reden geen kopie van de studie overmaken.
Financiële gevolgen
Nee
Besluit
Artikel 1
De bedrijfsdirecteur beslist om de vraag van de heer Simanjuntak, Dokter Emiel Van Dammestraat 57, 
Hoboken tot kopiename van het besluit burgemeester & studies van het speelplein aan de 
Meetjeslandstraat, Hoboken gedeeltelijk te weigeren.  
Artikel 2
Dit besluit is niet ter inzage.
Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
Bijlagen
1. Besluit burgemeester
2. Studie Tractebel
3. Studie Andantego
4. Beslissing bedrijfsdirecteur
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
2 / 2
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx