Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Aanwezigheden en presentiegelden huidige (aflopende) legislatuur'.
beraadslaging/proces verbaal
Kopie
Besluiten bedrijfsdirecteur BZ
Zitting van 28 september 2018
Besluit
GOEDGEKEURD
B-punt
Bestuurszaken
Samenstelling
mevrouw Anne Baré; mevrouw Anne Baré
1
2018_BBDBZ_00003
Openbaarheid van bestuur - Dossiernummer 
POB201800517 - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Aanvrager:
 Benjamin De Bruyn
Datum aanvraag: 15 september 2018
Datum registratie: 16 september 2018
Omschrijving: aanwezigheden en afwezigheden in de gemeenteraden, en de hierbij corresponderende 
presentiegelden
Juridische grond
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Omzendbrief VR 2006/26 van 1 december 
2006 over de openbaarheid van bestuur.
Regelgeving: bevoegdheid
Bij besluit van 29 mei 2018 (jaarnummer 619) delegeerde de algemeen directeur zijn beslissingsbevoegdheid 
inzake openbaarheid van bestuur voor het verlenen van inzage in en het afleveren van afschriften van 
bestuursdocumenten aan de bedrijfsdirecteur.
Regelgeving: openbaarheid
Dit besluit is niet ter inzage ingevolge:
Artikel 13 - 02° van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004: een aanvraag tot 
openbaarmaking dient afgewezen te worden, voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, als de 
openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon 
met de openbaarmaking instemt.
Argumentatie
De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard, gezien de aanvraag aan de formele vereisten voldoet:
 De aanvraag werd schriftelijke ingediend op datum van 15 september 2018.
 De aanvraag vermeldt duidelijk de gewenste bestuursdocumenten.
 De aanvrager heeft zijn identiteit bekendgemaakt.
 De aanvraag werd gericht aan de bestuursinstantie die het gewenste document in haar bezit heeft.
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
1 / 2
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx


Gegrondheid van de aanvraag
De aanvraag openbaarheid werd getoest aan de uitzonderingsgronden van het decreet van 26 maart 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur.
Er is geen enkele uitzonderingsgrond van toepassing. De aanvraag wordt ingewilligd.
Financiële gevolgen
Nee
Besluit
Artikel 1
De bedrijfsdirecteur beslist om de vraag van de heer Benjamin De Bruyn, Spoorstraat 15/3, 2060 
Antwerpen tot kopiename van de bestuursdocumenten 'aanwezigheden en afwezigheden in de 
gemeenteraden en de hierbij corresponderende presentiegelden" toe te staan.
Artikel 2
Dit besluit is niet ter inzage.
Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
2 / 2
xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx