Verzoek namens de Vrijheid van toegang tot informatie – Beslissingen en registers inzake het bewakingsapparatuur van jullie politiezone.

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Ligue des Droits Humains

Geachte meneer de burgemeester,

Als onderdeel van haar missie, en in overeenstemming met haar maatschappelijke doel, is de Ligue des droits humains geïnteresseerd in de inzet van bewakingssystemen in de openbare ruimte.

Daarom zou ik u, namens de Ligue des droits humains, en op grond van het recht op transparantie dat werd vastgelegd in art. 32 van de Grondwet en de ad hoc wettelijke bepalingen, willen verzoeken om een kopie van de volgende administratieve documenten met betrekking tot de politiezone van Gent (5415):
a) Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005 beraadslagen over aangelegenheden betreffende de politiezone;
b) Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van camera’s afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in overeenstemming met artikel 25/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met inbegrip van de adviezen van de korpschef ;
c) De impact- en risicoanalyses met betrekking tot de documenten vermeld in punt b;
d) documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voormalige gegevensbeschermingsautoriteit) en de uitgebrachte adviezen;
e) Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten (aanbestedingen, bestekken, aankondigingen van gunningen, contracten) betreffende bewakingssystemen (vast en mobiel, visuele en/of thermische camera’s, drones en bodycams, ANPR, schakelaars en software, etc.) doorgegeven door de gemeente of de politiezone sinds 2005, in overeenstemming met de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten;
f) Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de lokale politiezone worden gebruikt;

Ik zou het op prijs stellen indien U de nodige stappen zou ondernemen om gevolg te geven aan deze brief binnen de wettelijke termijn van dertig dagen die de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur voorschrijft.

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.

Inmiddels verblijf ik,
Met de meeste hoogachting,

Voor de New Technologies and Privacy Commission van de Ligue des Droits humains,
Emmanuelle Hardy, juridisch adviseur.
Ligue des droits humains
22 rue du boulet
1000 Bruxelles

PZ.Gent, Politiezone Gent (PZ 5415)

Beste

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Uw e-mailbericht werd goed
ontvangen.

 

E-mailberichten naar dit adres worden automatisch omgeleid naar
[adresse email]. Houd er rekening mee dat dit adres
niet geschikt is voor dringende berichten. Het wordt enkel tijdens de
kantooruren opgevolgd door het secretariaat van de korpschef.

 

Hebt u dringende politiehulp nodig? Bel dan onmiddellijk 101.

 

Bent u een collega van de geïntegreerde politie met een dringende
operationele opdracht voor de PZ Gent?

Volg dan de voorziene procedure. Maak een gebeurtenis aan in het
CAD-systeem gericht aan de PZ Gent en laat deze via het CIC van uw eigen
arrondissement overmaken aan het CIC Oost-Vlaanderen. Op die manier komt
uw opdracht binnen de kortst mogelijke termijn rechtstreeks bij de
dispatching van de PZ Gent terecht. Indien uw opdracht vergezeld gaat van
een e-mailbericht, stuur uw e-mailbericht dan naar het operationeel adres
van het CIC van uw arrondissement en verwijs in de CAD-gebeurtenis naar uw
e-mail.

 

Met vriendelijke groeten

Politiezone Gent

De aangehaalde delen tonen

Bestuursondersteuning,

Geachte

Op 24/11/2021 ontvingen wij uw verzoek tot het bekomen van een afschrift
van:

 1. Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005
beraadslagen over aangelegenheden betreffende de politiezone
 2. Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van
camera’s afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in
overeenstemming met artikel 25/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt met inbegrip van de adviezen van de korpschef  + de
impact- en risicoanalyses met betrekking tot deze documenten 
 3. documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit en de uitgebrachte adviezen
 4. Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten
(aanbestedingen, bestekken, aankondigingen van gunningen, contracten)
betreffende bewakingssystemen (vast en mobiel, visuele en/of
thermische camera’s, drones en bodycams, ANPR, schakelaars en
software, etc.) doorgegeven door de gemeente of de politiezone sinds
2005, in overeenstemming met de wet van 17 juni 2016 op de
overheidsopdrachten
 5. Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de
lokale politiezone worden gebruikt

Uw aanvraag werd geregistreerd op 29/11/2021 onder het nummer OVB20210791.

Gezien de omvang van de opvraging is de door u opgevraagde informatie
moeilijk tijdig te verzamelen. Bijkomend is er ook een collectieve
sluiting van de stadsdiensten tussen Kerst en Nieuwjaar waardoor er
onmogelijk een beslissing kan worden genomen binnen de door
Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van
bestuur vooropgestelde termijn van 20 dagen.

In deze optiek wordt de termijn overeenkomstig verlengd tot een termijn
van 40 dagen. Dit betekent dat u een antwoord mag verwachten uiterlijk op
08/01/2022.

Met vriendelijke groeten

 

Dienst Bestuursondersteuning | Departement Bedrijfsvoering | Stad en OCMW
Gent
Bezoekadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 50 09 | [1]www.stad.gent/ |

 

 

References

Visible links
1. http://stad.gent/

Acke Ines,

8 bijlagen

Hardy Emanuelle
22 rue du boulet
1000 Brussel

Contactpersoon Uw kenmerk Ons kenmerk  
Verfaille Sandra OVB20210791
+32 9 266 50 09    
[adresse email]  

Bestuursdecreet van 7 december 2018, hoofdstuk 3 - registratie nr.
OVB20210791 dd. 29/11/2021

Geachte

Op 24/11/2021 ontvingen wij uw verzoek tot het bekomen van een afschrift
van:

 1. Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005
beraadslagen over aangelegenheden betreffende de politiezone
 2. Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van
camera’s afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in
overeenstemming met artikel 25/4 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt met inbegrip van de adviezen van de korpschef  + de
impact- en risicoanalyses met betrekking tot deze documenten 
 3. documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit en de uitgebrachte adviezen
 4. Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten
(aanbestedingen, bestekken, aankondigingen van gunningen, contracten)
betreffende bewakingssystemen (vast en mobiel, visuele en/of
thermische camera’s, drones en bodycams, ANPR, schakelaars en
software, etc.) doorgegeven door de gemeente of de politiezone sinds
2005, in overeenstemming met de wet van 17 juni 2016 op de
overheidsopdrachten
 5. Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de
lokale politiezone worden gebruikt

In bijlage kan u de beslissing van de algemeen directeur vinden met
betrekking tot uw aanvraag.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de Beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie,
Afdeling openbaarheid van bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88,
bus 20, 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van dertig
kalenderdagen die ingaat op de datum nadat deze beslissing werd verzonden.

U kan de voor u toegestane documenten eveneens in bijlage terugvinden.
De verkregen documenten mogen enkel worden gebruikt om eigen rechten en
belangen te beschermen, en om de vrijheid van meningsuiting en van
informatie uit te oefenen. Dit zonder dat informatie van persoonlijke aard
toegankelijk wordt voor personen die niet voldoen aan de voorwaarden
daartoe (artikel II.44 § 3 bestuursdecreet).
U heeft geen toestemming tot het hergebruiken van de verkregen documenten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ines Acke

Adjunct van de directie

Dienst Bestuursondersteuning | Bedrijfsvoering | Stad en OCMW Gent

Werkt niet op woensdagnamiddag

Bezoekadres:  stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Tel. 09/266.51.36 | [1]www.stad.gent/ |

[2][IMG] [3][IMG] [4][IMG] [5][IMG]
Denk aan het milieu voor u print.
Aansprakelijkheidsbeperker: deze e-mail en bijlagen kunnen informatie
bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele
eigendomsrechten. [6]Lees meer…

 

 

References

Visible links
1. http://stad.gent/
2. https://www.facebook.com/stadsbestuurgent/
3. https://twitter.com/Stadgent
4. https://www.linkedin.com/company-beta/16...
5. https://www.instagram.com/stadgent/
6. https://stad.gent/over-gent-en-het-stads...