Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Linkebeek as part of a batch sent to 65 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd geweigerddoor Gemeente Linkebeek.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Linkebeek
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Gemeente Linkebeek again.

Thomas Van der Weyden, Gemeente Linkebeek

Beste mevrouw Deprez

 

In verband met uw aanvraag tot openbaarheid van bestuur omtrent de agenda,
ontwerpbesluiten en bijlagen van de gemeenteraad, kan ik u meedelen dat de
gemeente Linkebeek voldoet aan de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur. De decretaal vereiste documenten zijn raadpleegbaar via de
gemeentelijke website, op
[1]https://www.linkebeek.be/nl/agenda-notul.... Deze
website is toegankelijk voor alle burgers.

 

Met vriendelijke groeten

 

Thomas Van der Weyden – Bestuurssecretaris algemene zaken

 

Gemeenteplein 2 – 1630 Linkebeek

Tel: 02 380 62 15

Email: [2][adresse email]

[3]www.linkebeek.be

 

References

Visible links
1. https://www.linkebeek.be/nl/agenda-notul...
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.linkebeek.be/

Sent request to Gemeente Linkebeek again.