Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Stad Oudenburg as part of a batch sent to 64 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd beantwoord.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Johan Rosseel, Stad Oudenburg

4 bijlagen

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 april 2023. De agenda werd wel al
vastgesteld doch nog niet bekendgemaakt. Evenmin werden de uitnodigingen
al verstuurd. Er zijn dan ook momenteel nog geen documenten die kunnen
worden bezorgd. Dit zal pas ten vroegste kunnen nadat de
gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad hebben
ontvangen.

 

Wat de ontwerpbesluiten betreft: die worden bij ons nooit vooraf bezorgd
aan de raadsleden. Dat is trouwens ook geen verplichting. De
ontwerpteksten zijn voor mij een persoonlijk en voorbereidend
werkdocument.

 

Enkel de agenda met een toegelicht voorstel van beslissing en de
bijhorende stukken per dossier worden vooraf aan de raadsleden bezorgd
(overeenkomstig artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur).

 

Een overzicht van de bijlagen is bij ons een onbestaand document.

 

Wat de bijlagen zelf betreft zal dit - afhankelijk van de aard van de
dossiers - wellicht om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet gaan, meestal omdat bepaalde documenten persoonsgegevens
bevatten. Die persoonsgegevens zullen, waar nodig, geanonimiseerd worden
(overenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet). Ook indien
eventuele andere uitzonderingen met betrekking tot openbaarheid voorkomen
zullen die toegepast worden.

 

Op sommige (delen van) documenten kunnen ook auteursrechten rusten (zoals
op plannen en foto’s). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. De (delen van) documenten waarop
auteursrechten rusten zullen dan ook verwijderd worden uit de digitale
versies. Deze stukken kunnen wel steeds ter plekke worden ingezien.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: [adresse email]
of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken,
Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000
Brussel). U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen,
die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

 

Wat betreft uw vraag voor de verbintenis om systematisch uiterlijk een
week voor de volgende gemeenteraadsvergaderingen dezelfde reeks documenten
online te zetten wens ik het volgende op te merken.

 

De documenten worden sowieso altijd eerst aan de raadsleden bezorgd. Het
zijn zij die in eerste instantie gemandateerd zijn om de dossiers met
kennis van zake te beoordelen en de nodige besluiten te nemen.

 

De documenten zelf online plaatsen (als een vorm van actieve openbaarheid)
kunnen we evenwel niet zomaar doen.

 

Actieve openbaarheid veronderstelt een beleidskeuze die toekomt aan de
raad, en die – wat de gemeenteraadsdossiers betreft – geregeld wordt in
het huishoudelijk reglement.

 

Momenteel is (wat Oudenburg betreft) daarin nog steeds enkel de passieve
openbaarheid voorzien.

 

Los van voormelde bezwaren, vrezen wij dat de publicatie van deze
documenten - net omdat bepaalde (delen van bepaalde) documenten niet
openbaar (mogen) worden gemaakt, terwijl ze dan misschien wel mogen worden
ingekeken  – voor verwarring zal zorgen bij de burger. 

 

Bij een concrete vraag in het kader van passieve openbaarheid kan dit
beter geduid en verduidelijkt worden.

 

Uiteraard willen we de burger wel zo goed mogelijk informeren. Via de
dagorde die op de website gepubliceerd wordt, wordt er duidelijk gemaakt
welke punten er op de agenda van de gemeenteraad staan. De burgers die dit
wensen kunnen steeds een verzoek in kader van openbaarheid van bestuur
indienen. Desgewenst kunnen ze er ook uitleg bij krijgen. De burgers die
dit willen kunnen trouwens ook altijd het openbaar gedeelte van de
gemeenteraad bijwonen.

 

Contacteer gerust [adresse email] indien u hier vragen bij zou
hebben.

 

Nog een fijn lang weekend.

 

 

Met vriendelijke groet, en met mijn excuses voor het late antwoord.

 

[1]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[2]www.oudenburg.be
 
[3]facebook icon   [4]youtube icon   [5]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[6][FOI #4278 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:46

Aan: Info Stad Oudenburg <[7][Oudenburg request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Opgepast: Dit is een externe mail. Let op met klikken op links of openen
van bijlagen. Twijfel? Contacteer [8][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[13][FOI #4278 email]

 

 

 

Is [14][Oudenburg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Oudenburg? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[15]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[16]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.oudenburg.be/
2. http://www.oudenburg.be/
3. https://www.facebook.com/StadOudenburg
4. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
5. https://www.instagram.com/StadOudenburg
6. mailto:[FOI #4278 email]
7. mailto:[Oudenburg request email]
8. mailto:[adresse email]
9. mailto:[FOI #4278 email]
10. mailto:[Oudenburg request email]
11. https://transparencia.be/change_request/...
12. https://transparencia.be/help/officers
13. mailto:[FOI #4278 email]
14. mailto:[Oudenburg request email]
15. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
16. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Johan Rosseel, Stad Oudenburg

5 bijlagen

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

Intussen zijn de documenten voor de gemeenteraad van 19 april 2023 aan de
raadsleden bezorgd. De gevraagde stukken kan u dan ook in de bijlage
terugvinden. Gezien de grootte zal dit via meerdere mails gebeuren.

 

Dit gaat om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet. Dit omdat de persoonsgegevens, waar nodig, geanonimiseerd
werden (overeenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet).

 

De afbeeldingen en plannen waarop mogelijk auteursrechten rusten zijn ook
verwijderd. Dit omdat die niet verder verspreid mogen worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. Indien u dit wenst kan u deze
documenten wel ter plekke komen inkijken.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[1][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Contacteer gerust [2][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

 

Met vriendelijke groet

 

[3]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[4]www.oudenburg.be
 
[5]facebook icon   [6]youtube icon   [7]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 15:22
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 april 2023. De agenda werd wel al
vastgesteld doch nog niet bekendgemaakt. Evenmin werden de uitnodigingen
al verstuurd. Er zijn dan ook momenteel nog geen documenten die kunnen
worden bezorgd. Dit zal pas ten vroegste kunnen nadat de
gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad hebben
ontvangen.

 

Wat de ontwerpbesluiten betreft: die worden bij ons nooit vooraf bezorgd
aan de raadsleden. Dat is trouwens ook geen verplichting. De
ontwerpteksten zijn voor mij een persoonlijk en voorbereidend
werkdocument.

 

Enkel de agenda met een toegelicht voorstel van beslissing en de
bijhorende stukken per dossier worden vooraf aan de raadsleden bezorgd
(overeenkomstig artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur).

 

Een overzicht van de bijlagen is bij ons een onbestaand document.

 

Wat de bijlagen zelf betreft zal dit - afhankelijk van de aard van de
dossiers - wellicht om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet gaan, meestal omdat bepaalde documenten persoonsgegevens
bevatten. Die persoonsgegevens zullen, waar nodig, geanonimiseerd worden
(overenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet). Ook indien
eventuele andere uitzonderingen met betrekking tot openbaarheid voorkomen
zullen die toegepast worden.

 

Op sommige (delen van) documenten kunnen ook auteursrechten rusten (zoals
op plannen en foto’s). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. De (delen van) documenten waarop
auteursrechten rusten zullen dan ook verwijderd worden uit de digitale
versies. Deze stukken kunnen wel steeds ter plekke worden ingezien.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[8][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Wat betreft uw vraag voor de verbintenis om systematisch uiterlijk een
week voor de volgende gemeenteraadsvergaderingen dezelfde reeks documenten
online te zetten wens ik het volgende op te merken.

 

De documenten worden sowieso altijd eerst aan de raadsleden bezorgd. Het
zijn zij die in eerste instantie gemandateerd zijn om de dossiers met
kennis van zake te beoordelen en de nodige besluiten te nemen.

 

De documenten zelf online plaatsen (als een vorm van actieve openbaarheid)
kunnen we evenwel niet zomaar doen.

 

Actieve openbaarheid veronderstelt een beleidskeuze die toekomt aan de
raad, en die – wat de gemeenteraadsdossiers betreft – geregeld wordt in
het huishoudelijk reglement.

 

Momenteel is (wat Oudenburg betreft) daarin nog steeds enkel de passieve
openbaarheid voorzien.

 

Los van voormelde bezwaren, vrezen wij dat de publicatie van deze
documenten - net omdat bepaalde (delen van bepaalde) documenten niet
openbaar (mogen) worden gemaakt, terwijl ze dan misschien wel mogen worden
ingekeken  – voor verwarring zal zorgen bij de burger. 

 

Bij een concrete vraag in het kader van passieve openbaarheid kan dit
beter geduid en verduidelijkt worden.

 

Uiteraard willen we de burger wel zo goed mogelijk informeren. Via de
dagorde die op de website gepubliceerd wordt, wordt er duidelijk gemaakt
welke punten er op de agenda van de gemeenteraad staan. De burgers die dit
wensen kunnen steeds een verzoek in kader van openbaarheid van bestuur
indienen. Desgewenst kunnen ze er ook uitleg bij krijgen. De burgers die
dit willen kunnen trouwens ook altijd het openbaar gedeelte van de
gemeenteraad bijwonen.

 

Contacteer gerust [9][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

Nog een fijn lang weekend.

 

 

Met vriendelijke groet, en met mijn excuses voor het late antwoord.

 

[10]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [11][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[12]www.oudenburg.be
 
[13]facebook icon  [14]youtube icon   [15]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[16][FOI #4278 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:46

Aan: Info Stad Oudenburg <[17][Oudenburg request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Opgepast: Dit is een externe mail. Let op met klikken op links of openen
van bijlagen. Twijfel? Contacteer [18][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[23][FOI #4278 email]

 

 

 

Is [24][Oudenburg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Oudenburg? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[25]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[26]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. https://www.oudenburg.be/
4. http://www.oudenburg.be/
5. https://www.facebook.com/StadOudenburg
6. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
7. https://www.instagram.com/StadOudenburg
8. mailto:[adresse email]
9. mailto:[adresse email]
10. https://www.oudenburg.be/
11. mailto:[adresse email]
12. http://www.oudenburg.be/
13. https://www.facebook.com/StadOudenburg
14. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
15. https://www.instagram.com/StadOudenburg
16. mailto:[FOI #4278 email]
17. mailto:[Oudenburg request email]
18. mailto:[adresse email]
19. mailto:[FOI #4278 email]
20. mailto:[Oudenburg request email]
21. https://transparencia.be/change_request/...
22. https://transparencia.be/help/officers
23. mailto:[FOI #4278 email]
24. mailto:[Oudenburg request email]
25. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
26. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Johan Rosseel, Stad Oudenburg

5 bijlagen

Naschrift 2/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:08
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 1/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

Intussen zijn de documenten voor de gemeenteraad van 19 april 2023 aan de
raadsleden bezorgd. De gevraagde stukken kan u dan ook in de bijlage
terugvinden. Gezien de grootte zal dit via meerdere mails gebeuren.

 

Dit gaat om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet. Dit omdat de persoonsgegevens, waar nodig, geanonimiseerd
werden (overeenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet).

 

De afbeeldingen en plannen waarop mogelijk auteursrechten rusten zijn ook
verwijderd. Dit omdat die niet verder verspreid mogen worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. Indien u dit wenst kan u deze
documenten wel ter plekke komen inkijken.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[1][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Contacteer gerust [2][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

 

Met vriendelijke groet

 

[3]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [4][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[5]www.oudenburg.be
 
[6]facebook icon  [7]youtube icon   [8]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 15:22
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[9][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[10][adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 april 2023. De agenda werd wel al
vastgesteld doch nog niet bekendgemaakt. Evenmin werden de uitnodigingen
al verstuurd. Er zijn dan ook momenteel nog geen documenten die kunnen
worden bezorgd. Dit zal pas ten vroegste kunnen nadat de
gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad hebben
ontvangen.

 

Wat de ontwerpbesluiten betreft: die worden bij ons nooit vooraf bezorgd
aan de raadsleden. Dat is trouwens ook geen verplichting. De
ontwerpteksten zijn voor mij een persoonlijk en voorbereidend
werkdocument.

 

Enkel de agenda met een toegelicht voorstel van beslissing en de
bijhorende stukken per dossier worden vooraf aan de raadsleden bezorgd
(overeenkomstig artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur).

 

Een overzicht van de bijlagen is bij ons een onbestaand document.

 

Wat de bijlagen zelf betreft zal dit - afhankelijk van de aard van de
dossiers - wellicht om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet gaan, meestal omdat bepaalde documenten persoonsgegevens
bevatten. Die persoonsgegevens zullen, waar nodig, geanonimiseerd worden
(overenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet). Ook indien
eventuele andere uitzonderingen met betrekking tot openbaarheid voorkomen
zullen die toegepast worden.

 

Op sommige (delen van) documenten kunnen ook auteursrechten rusten (zoals
op plannen en foto’s). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. De (delen van) documenten waarop
auteursrechten rusten zullen dan ook verwijderd worden uit de digitale
versies. Deze stukken kunnen wel steeds ter plekke worden ingezien.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[11][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Wat betreft uw vraag voor de verbintenis om systematisch uiterlijk een
week voor de volgende gemeenteraadsvergaderingen dezelfde reeks documenten
online te zetten wens ik het volgende op te merken.

 

De documenten worden sowieso altijd eerst aan de raadsleden bezorgd. Het
zijn zij die in eerste instantie gemandateerd zijn om de dossiers met
kennis van zake te beoordelen en de nodige besluiten te nemen.

 

De documenten zelf online plaatsen (als een vorm van actieve openbaarheid)
kunnen we evenwel niet zomaar doen.

 

Actieve openbaarheid veronderstelt een beleidskeuze die toekomt aan de
raad, en die – wat de gemeenteraadsdossiers betreft – geregeld wordt in
het huishoudelijk reglement.

 

Momenteel is (wat Oudenburg betreft) daarin nog steeds enkel de passieve
openbaarheid voorzien.

 

Los van voormelde bezwaren, vrezen wij dat de publicatie van deze
documenten - net omdat bepaalde (delen van bepaalde) documenten niet
openbaar (mogen) worden gemaakt, terwijl ze dan misschien wel mogen worden
ingekeken  – voor verwarring zal zorgen bij de burger. 

 

Bij een concrete vraag in het kader van passieve openbaarheid kan dit
beter geduid en verduidelijkt worden.

 

Uiteraard willen we de burger wel zo goed mogelijk informeren. Via de
dagorde die op de website gepubliceerd wordt, wordt er duidelijk gemaakt
welke punten er op de agenda van de gemeenteraad staan. De burgers die dit
wensen kunnen steeds een verzoek in kader van openbaarheid van bestuur
indienen. Desgewenst kunnen ze er ook uitleg bij krijgen. De burgers die
dit willen kunnen trouwens ook altijd het openbaar gedeelte van de
gemeenteraad bijwonen.

 

Contacteer gerust [12][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

Nog een fijn lang weekend.

 

 

Met vriendelijke groet, en met mijn excuses voor het late antwoord.

 

[13]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [14][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[15]www.oudenburg.be
 
[16]facebook icon  [17]youtube icon   [18]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[19][FOI #4278 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:46

Aan: Info Stad Oudenburg <[20][Oudenburg request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Opgepast: Dit is een externe mail. Let op met klikken op links of openen
van bijlagen. Twijfel? Contacteer [21][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[26][FOI #4278 email]

 

 

 

Is [27][Oudenburg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Oudenburg? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[28]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[29]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. https://www.oudenburg.be/
4. mailto:[adresse email]
5. http://www.oudenburg.be/
6. https://www.facebook.com/StadOudenburg
7. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
8. https://www.instagram.com/StadOudenburg
9. mailto:[FOI #4278 email]
10. mailto:[adresse email]
11. mailto:[adresse email]
12. mailto:[adresse email]
13. https://www.oudenburg.be/
14. mailto:[adresse email]
15. http://www.oudenburg.be/
16. https://www.facebook.com/StadOudenburg
17. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
18. https://www.instagram.com/StadOudenburg
19. mailto:[FOI #4278 email]
20. mailto:[Oudenburg request email]
21. mailto:[adresse email]
22. mailto:[FOI #4278 email]
23. mailto:[Oudenburg request email]
24. https://transparencia.be/change_request/...
25. https://transparencia.be/help/officers
26. mailto:[FOI #4278 email]
27. mailto:[Oudenburg request email]
28. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
29. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Johan Rosseel, Stad Oudenburg

5 bijlagen

Naschrift 3/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:09
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 2/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

Naschrift 2/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:08
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[1][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[2][adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 1/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

Intussen zijn de documenten voor de gemeenteraad van 19 april 2023 aan de
raadsleden bezorgd. De gevraagde stukken kan u dan ook in de bijlage
terugvinden. Gezien de grootte zal dit via meerdere mails gebeuren.

 

Dit gaat om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet. Dit omdat de persoonsgegevens, waar nodig, geanonimiseerd
werden (overeenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet).

 

De afbeeldingen en plannen waarop mogelijk auteursrechten rusten zijn ook
verwijderd. Dit omdat die niet verder verspreid mogen worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. Indien u dit wenst kan u deze
documenten wel ter plekke komen inkijken.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[3][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Contacteer gerust [4][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

 

Met vriendelijke groet

 

[5]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [6][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[7]www.oudenburg.be
 
[8]facebook icon  [9]youtube icon   [10]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 15:22
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[11][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[12][adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 april 2023. De agenda werd wel al
vastgesteld doch nog niet bekendgemaakt. Evenmin werden de uitnodigingen
al verstuurd. Er zijn dan ook momenteel nog geen documenten die kunnen
worden bezorgd. Dit zal pas ten vroegste kunnen nadat de
gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad hebben
ontvangen.

 

Wat de ontwerpbesluiten betreft: die worden bij ons nooit vooraf bezorgd
aan de raadsleden. Dat is trouwens ook geen verplichting. De
ontwerpteksten zijn voor mij een persoonlijk en voorbereidend
werkdocument.

 

Enkel de agenda met een toegelicht voorstel van beslissing en de
bijhorende stukken per dossier worden vooraf aan de raadsleden bezorgd
(overeenkomstig artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur).

 

Een overzicht van de bijlagen is bij ons een onbestaand document.

 

Wat de bijlagen zelf betreft zal dit - afhankelijk van de aard van de
dossiers - wellicht om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet gaan, meestal omdat bepaalde documenten persoonsgegevens
bevatten. Die persoonsgegevens zullen, waar nodig, geanonimiseerd worden
(overenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet). Ook indien
eventuele andere uitzonderingen met betrekking tot openbaarheid voorkomen
zullen die toegepast worden.

 

Op sommige (delen van) documenten kunnen ook auteursrechten rusten (zoals
op plannen en foto’s). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. De (delen van) documenten waarop
auteursrechten rusten zullen dan ook verwijderd worden uit de digitale
versies. Deze stukken kunnen wel steeds ter plekke worden ingezien.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[13][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Wat betreft uw vraag voor de verbintenis om systematisch uiterlijk een
week voor de volgende gemeenteraadsvergaderingen dezelfde reeks documenten
online te zetten wens ik het volgende op te merken.

 

De documenten worden sowieso altijd eerst aan de raadsleden bezorgd. Het
zijn zij die in eerste instantie gemandateerd zijn om de dossiers met
kennis van zake te beoordelen en de nodige besluiten te nemen.

 

De documenten zelf online plaatsen (als een vorm van actieve openbaarheid)
kunnen we evenwel niet zomaar doen.

 

Actieve openbaarheid veronderstelt een beleidskeuze die toekomt aan de
raad, en die – wat de gemeenteraadsdossiers betreft – geregeld wordt in
het huishoudelijk reglement.

 

Momenteel is (wat Oudenburg betreft) daarin nog steeds enkel de passieve
openbaarheid voorzien.

 

Los van voormelde bezwaren, vrezen wij dat de publicatie van deze
documenten - net omdat bepaalde (delen van bepaalde) documenten niet
openbaar (mogen) worden gemaakt, terwijl ze dan misschien wel mogen worden
ingekeken  – voor verwarring zal zorgen bij de burger. 

 

Bij een concrete vraag in het kader van passieve openbaarheid kan dit
beter geduid en verduidelijkt worden.

 

Uiteraard willen we de burger wel zo goed mogelijk informeren. Via de
dagorde die op de website gepubliceerd wordt, wordt er duidelijk gemaakt
welke punten er op de agenda van de gemeenteraad staan. De burgers die dit
wensen kunnen steeds een verzoek in kader van openbaarheid van bestuur
indienen. Desgewenst kunnen ze er ook uitleg bij krijgen. De burgers die
dit willen kunnen trouwens ook altijd het openbaar gedeelte van de
gemeenteraad bijwonen.

 

Contacteer gerust [14][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

Nog een fijn lang weekend.

 

 

Met vriendelijke groet, en met mijn excuses voor het late antwoord.

 

[15]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [16][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[17]www.oudenburg.be
 
[18]facebook icon  [19]youtube icon   [20]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[21][FOI #4278 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:46

Aan: Info Stad Oudenburg <[22][Oudenburg request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Opgepast: Dit is een externe mail. Let op met klikken op links of openen
van bijlagen. Twijfel? Contacteer [23][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[28][FOI #4278 email]

 

 

 

Is [29][Oudenburg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Oudenburg? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[30]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[31]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4278 email]
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. https://www.oudenburg.be/
6. mailto:[adresse email]
7. http://www.oudenburg.be/
8. https://www.facebook.com/StadOudenburg
9. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
10. https://www.instagram.com/StadOudenburg
11. mailto:[FOI #4278 email]
12. mailto:[adresse email]
13. mailto:[adresse email]
14. mailto:[adresse email]
15. https://www.oudenburg.be/
16. mailto:[adresse email]
17. http://www.oudenburg.be/
18. https://www.facebook.com/StadOudenburg
19. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
20. https://www.instagram.com/StadOudenburg
21. mailto:[FOI #4278 email]
22. mailto:[Oudenburg request email]
23. mailto:[adresse email]
24. mailto:[FOI #4278 email]
25. mailto:[Oudenburg request email]
26. https://transparencia.be/change_request/...
27. https://transparencia.be/help/officers
28. mailto:[FOI #4278 email]
29. mailto:[Oudenburg request email]
30. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
31. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Johan Rosseel, Stad Oudenburg

5 bijlagen

Naschrift 4/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:10
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 3/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

Naschrift 3/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:09
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[1][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[2][adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 2/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

Naschrift 2/4.

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: woensdag 12 april 2023 11:08
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[3][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[4][adresse email]>
Onderwerp: RE: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke
gemeenteraad - naschrift 1/4 (stukken raadszitting 19 april 2023)

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

Intussen zijn de documenten voor de gemeenteraad van 19 april 2023 aan de
raadsleden bezorgd. De gevraagde stukken kan u dan ook in de bijlage
terugvinden. Gezien de grootte zal dit via meerdere mails gebeuren.

 

Dit gaat om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet. Dit omdat de persoonsgegevens, waar nodig, geanonimiseerd
werden (overeenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet).

 

De afbeeldingen en plannen waarop mogelijk auteursrechten rusten zijn ook
verwijderd. Dit omdat die niet verder verspreid mogen worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. Indien u dit wenst kan u deze
documenten wel ter plekke komen inkijken.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[5][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Contacteer gerust [6][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

 

Met vriendelijke groet

 

[7]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [8][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[9]www.oudenburg.be
 
[10]facebook icon  [11]youtube icon   [12]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

Van: Johan Rosseel
Verzonden: vrijdag 7 april 2023 15:22
Aan: '[FOI #4278 email]'
<[13][FOI #4278 email]>
CC: Openbaarheid <[14][adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

 

Geachte mevrouw Deprez

 

 

De volgende gemeenteraad gaat door op 19 april 2023. De agenda werd wel al
vastgesteld doch nog niet bekendgemaakt. Evenmin werden de uitnodigingen
al verstuurd. Er zijn dan ook momenteel nog geen documenten die kunnen
worden bezorgd. Dit zal pas ten vroegste kunnen nadat de
gemeenteraadsleden de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad hebben
ontvangen.

 

Wat de ontwerpbesluiten betreft: die worden bij ons nooit vooraf bezorgd
aan de raadsleden. Dat is trouwens ook geen verplichting. De
ontwerpteksten zijn voor mij een persoonlijk en voorbereidend
werkdocument.

 

Enkel de agenda met een toegelicht voorstel van beslissing en de
bijhorende stukken per dossier worden vooraf aan de raadsleden bezorgd
(overeenkomstig artikel 20 van het decreet over het lokaal bestuur).

 

Een overzicht van de bijlagen is bij ons een onbestaand document.

 

Wat de bijlagen zelf betreft zal dit - afhankelijk van de aard van de
dossiers - wellicht om een gedeeltelijke openbaarmaking in kader van het
Bestuursdecreet gaan, meestal omdat bepaalde documenten persoonsgegevens
bevatten. Die persoonsgegevens zullen, waar nodig, geanonimiseerd worden
(overenkomstig artikel II.34 °2 van het Bestuursdecreet). Ook indien
eventuele andere uitzonderingen met betrekking tot openbaarheid voorkomen
zullen die toegepast worden.

 

Op sommige (delen van) documenten kunnen ook auteursrechten rusten (zoals
op plannen en foto’s). Deze mogen niet verder verspreid worden zonder
toestemming van de auteur in kwestie. De (delen van) documenten waarop
auteursrechten rusten zullen dan ook verwijderd worden uit de digitale
versies. Deze stukken kunnen wel steeds ter plekke worden ingezien.

 

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur (via mail:
[15][adresse email] of per brief, gericht aan: Departement
Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Beroepsinstantie Openbaarheid van
Bestuur, Havenlaan 88, bus 100, 1000 Brussel). U beschikt daarvoor over
een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de
beslissing is verstuurd.

 

Wat betreft uw vraag voor de verbintenis om systematisch uiterlijk een
week voor de volgende gemeenteraadsvergaderingen dezelfde reeks documenten
online te zetten wens ik het volgende op te merken.

 

De documenten worden sowieso altijd eerst aan de raadsleden bezorgd. Het
zijn zij die in eerste instantie gemandateerd zijn om de dossiers met
kennis van zake te beoordelen en de nodige besluiten te nemen.

 

De documenten zelf online plaatsen (als een vorm van actieve openbaarheid)
kunnen we evenwel niet zomaar doen.

 

Actieve openbaarheid veronderstelt een beleidskeuze die toekomt aan de
raad, en die – wat de gemeenteraadsdossiers betreft – geregeld wordt in
het huishoudelijk reglement.

 

Momenteel is (wat Oudenburg betreft) daarin nog steeds enkel de passieve
openbaarheid voorzien.

 

Los van voormelde bezwaren, vrezen wij dat de publicatie van deze
documenten - net omdat bepaalde (delen van bepaalde) documenten niet
openbaar (mogen) worden gemaakt, terwijl ze dan misschien wel mogen worden
ingekeken  – voor verwarring zal zorgen bij de burger. 

 

Bij een concrete vraag in het kader van passieve openbaarheid kan dit
beter geduid en verduidelijkt worden.

 

Uiteraard willen we de burger wel zo goed mogelijk informeren. Via de
dagorde die op de website gepubliceerd wordt, wordt er duidelijk gemaakt
welke punten er op de agenda van de gemeenteraad staan. De burgers die dit
wensen kunnen steeds een verzoek in kader van openbaarheid van bestuur
indienen. Desgewenst kunnen ze er ook uitleg bij krijgen. De burgers die
dit willen kunnen trouwens ook altijd het openbaar gedeelte van de
gemeenteraad bijwonen.

 

Contacteer gerust [16][adresse email] indien u hier vragen bij
zou hebben.

 

Nog een fijn lang weekend.

 

 

Met vriendelijke groet, en met mijn excuses voor het late antwoord.

 

[17]Logo
Johan Rosseel

Algemeen directeur van de stad en het OCMW
T 059-56 84 20
E [18][adresse email]
 
Stadhuis, Weststraat 24 · 8460 Oudenburg
[19]www.oudenburg.be
 
[20]facebook icon  [21]youtube icon   [22]instagram icon  
 
 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
stadsbestuur op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende
briefwisseling kan dat. Noch het stadsbestuur, noch de auteur
kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van
dit bericht met zijn eventuele bijlage(n).

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[23][FOI #4278 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:46

Aan: Info Stad Oudenburg <[24][Oudenburg request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Opgepast: Dit is een externe mail. Let op met klikken op links of openen
van bijlagen. Twijfel? Contacteer [25][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

De aangehaalde delen tonen

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[30][FOI #4278 email]

 

 

 

Is [31][Oudenburg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Oudenburg? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[32]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[33]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4278 email]
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[FOI #4278 email]
4. mailto:[adresse email]
5. mailto:[adresse email]
6. mailto:[adresse email]
7. https://www.oudenburg.be/
8. mailto:[adresse email]
9. http://www.oudenburg.be/
10. https://www.facebook.com/StadOudenburg
11. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
12. https://www.instagram.com/StadOudenburg
13. mailto:[FOI #4278 email]
14. mailto:[adresse email]
15. mailto:[adresse email]
16. mailto:[adresse email]
17. https://www.oudenburg.be/
18. mailto:[adresse email]
19. http://www.oudenburg.be/
20. https://www.facebook.com/StadOudenburg
21. https://www.youtube.com/channel/UCQu_ze0...
22. https://www.instagram.com/StadOudenburg
23. mailto:[FOI #4278 email]
24. mailto:[Oudenburg request email]
25. mailto:[adresse email]
26. mailto:[FOI #4278 email]
27. mailto:[Oudenburg request email]
28. https://transparencia.be/change_request/...
29. https://transparencia.be/help/officers
30. mailto:[FOI #4278 email]
31. mailto:[Oudenburg request email]
32. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
33. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...