Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz made this Openbaarheid van bestuur request to Gemeente Kasterlee as part of a batch sent to 69 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De aanvraag werd beantwoord.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Kasterlee
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Tom De Munter, Gemeente Kasterlee

2 bijlagen

Geachte mevrouw,

Wij hebben onderstaande vraag ontvangen.

Voorafgaandelijk 3 korte reacties:
- dergelijke mails met 2-talige titels worden door spamfilters soms tegengehouden of door medewerkers uit het oog verloren als 1 van de 100-den reclamemails die per dag ontvangen worden. Enkel door communicatie vanuit een ander bestuur zijn wij ernaar op zoek gegaan.
- de draagwijdte van uw vraag is ons niet helemaal duidelijk, aangezien u spreekt over ontwerpresoluties, een term die bij de lokale overheden in Vlaanderen maar een zeer beperkte betekenis heeft. Op basis van de rest van uw mail gaan we ervan uit dat u het heeft over ontwerpbesluiten.
- Uw conclusie " Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken." Is een volledig ongefundeerde afleiding, gezien de 2 bovenstaande reacties.

Als lokaal bestuur respecteren wij de toepasselijke regels rond publicatie, zoals die door de Vlaamse overheid zijn opgesteld. Voor de communicatie over de agenda's en agendapunten met raadsleden en burgers gebruiken wij een softwareprogramma van de firma Remmicom dat daartoe gecertifieerd werd door de Vlaamse overheid. Voor de inwoners gebeurt de publicatie via meetingburger (https://kasterlee.meetingburger.net/)

Daarnaast voorzien wij dat eenieder zich kan abonneren op de agenda en toelichtende nota van onze raadszittingen en raadscommissies via [adresse email] . Ook (aangemelde) pers en adviesraden krijgen deze documenten automatisch.

Tenslotte worden de vergaderingen van de raden en raadscommissies gelivestreamd. Via livestream.kasterlee.be en via youtube kunnen de uitzendingen bekeken of herbekeken worden.

In bijlage vindt u de agenda met toelichting en de ontwerpnotulen van de voorbije raad zoals die aan de raadsleden bezorgd worden voor de zitting, conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. Deze worden via een digitaal systeem bezorgd. Indien u specifieke bijlagen bij één van deze punten wenst te ontvangen, kunnen wij u die bezorgen.

De ontwerpbesluiten worden voor de raadzitting enkel aan de raadsleden bezorgd. Aangezien er nog geen politiek besluitvormingsproces over geweest is, zijn dit nog geen definitieve documenten.

Vriendelijke groeten

Tom De Munter
algemeen directeur
T 014 85 99 14
kasterlee.be

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4177 email]>
Verzonden: zondag 26 maart 2023 21:55
Aan: info kasterlee <[Kasterlee request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4177 email]

Is [Kasterlee request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Kasterlee? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

[afspraken.kasterlee.be]<https://afspraken.kasterlee.be/>

Sent request to Gemeente Kasterlee again.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Tom

De mails zijn verstuurd via Transparencia. Af en toe is daar ook iets foutgelopen, gezien we heel wat steden en gemeenten in één keer hebben aangestuurd. Ik zie dat u de mail nogmaals ontving, terwijl dat niet de bedoeling was. En het gaat inderdaad niet over ontwerpresoluties, maar ontwerpbesluiten (foute vertaling).

De bedoeling is om na te gaan welke steden en gemeenten de ontwerpbesluiten nog voor de gemeenteraad online publiceren (dus naast de agenda). Ik heb uw antwoorden goed ontvangen, waarvoor dank.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez