Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Drogenbos
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Info Drogenbos, Gemeente Drogenbos

Geachte,

Uw bericht is goed bij ons aangekomen.
Wij maken zo snel mogelijk werk van uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Drogenbos

Sent request to Gemeente Drogenbos again.

Info Drogenbos, Gemeente Drogenbos

Geachte,

Uw bericht is goed bij ons aangekomen.
Wij maken zo snel mogelijk werk van uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Drogenbos

Sent request to Gemeente Drogenbos again.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Beste gemeente Drogenbos

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren nog voor de gemeenteraad.

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?
- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?
- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Info Drogenbos, Gemeente Drogenbos

Geachte,

Uw bericht is goed bij ons aangekomen.
Wij maken zo snel mogelijk werk van uw vraag.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Drogenbos

Info Drogenbos, Gemeente Drogenbos

Beste,

Alles staat online en is terug te vinden op onze website.
https://www.drogenbos.be/nl/raad/2880/ge...
(Agenda's & verslagen, in het Nederlands en het Frans)

Vriendelijke groeten,

Marilore Vandenbauw
Dienst Vrije Tijd en Communicatie
Grote Baan 222 . 1620 Drogenbos
T: 02 333 85 14 . F: 02 331 35 21
www.drogenbos.be

Print deze mail alleen als u het echt nodig vindt.
Elke e-mail uitgaande van de gemeente Drogenbos of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #3971 email]>
Verzonden: maandag 5 juni 2023 12:32
Aan: Info Drogenbos <[Drogenbos request email]>
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Beste gemeente Drogenbos

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren nog voor de gemeenteraad.

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet

Charlotte Deprez

De aangehaalde delen tonen