Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Geachte Gemeente Elsene,

Kan u mij aub via elektronische weg en conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) het overzicht geven van de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Elsene of die onder haar controle of toezicht valt

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs voor de jaren 2014-2015-2016?

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Gemeente Elsene,

De link die ik opnam in mijn verzoek is niet actief. Bij deze de correcte link

http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe

Geachte Gemeente Elsene,
Op 23 juni stuurde ik u een verzoek om inzage in de vergoedingen aan publieke mandatarissen, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
De wettelijke termijn voor openbare besturen om op deze vraag te antwoorden, bedraagt, zoals u wellicht weet, 30 dagen. Vermits deze termijn verstreken is en ik nog steeds geen antwoord heb ontvangen, wou ik u bij deze herinneren aan mijn vraag.

In de hoop spoedig van u een antwoord te ontvangen, verblijf ik,

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Kristel Segers,

Beste,
 
Wij hebben uw aanvraag voor het verkrijgen van een mandatenlijst goed
ontvangen.
 
Deze aanvraag is momenteel nog in behandeling bij het Secretariaat van de
Vergaderingen: de gegevens werden verzameld en de brief met antwoord op uw
vraag ligt ter handtekening van de burgemeester (de uitgaande post wordt
getekend door het College).
 
Zodra deze brief ondertekend is, sturen wij u deze per mail door, samen
met de bijgevoegde documenten.
 
Wij verwachten dat dit gauw zal kunnen doorgestuurd worden, zeker binnen
de komende dagen.
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten.
 
Kristel SEGERS,
Adjunct-Gemeentesecretaris,
Gemeente Elsene.
 
 
 
 
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mail que si nécessaire
Denk aan het milieu, print deze mail niet af tenzij echt nodig

Arthur Duriau,

1 bijlage

Geachte mevrouw,
 
U vindt in de bijlage het antwoord van het college van burgemeester en
schepenen op uw vraag van 23 juni 2017.
 

Met vriendelijke groeten,

 

Arthur Duriau,

Verantwoordelijke van het Secretariaat van de Vergaderingen

 
 
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mail que si nécessaire
Denk aan het milieu, print deze mail niet af tenzij echt nodig
>>> Nina Verhaeghe <[FOI #259 email]> 23/06/17 14:00
>>>
Geachte Gemeente Elsene,

Kan u mij aub via elektronische weg en conform de ordonnantie van 2006,
[1]http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) het overzicht geven van
de mandaten in openbare instellingen, dwz iedere publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert
onder de gemeente Elsene of die onder haar controle of toezicht valt

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde
instellingen aan haar verschillende administrateurs voor de jaren
2014-2015-2016?

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

References

Visible links
1. http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Geachte Gemeente Elsene,
Ik heb uw antwoord van 4 augustus goed ontvangen, waarvoor dank.
U stuurde mij ondermeer een lijst van 7 vzw's waarin de gemeente een meerderheid heeft in de AV. Dit beantwoordt maar in beperkte mate aan mijn vraag. Mijn vraag was, in overeenstemming met de openbaarheid van bestuur, de gegevens te ontvangen van àlle mandaten die worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Elsene. Dus alle bestuursmandaten in vzw's, intercommunales en para-gemeentelijke structuren. Alleen al in 2015 was die lijst veel langer dan wat u mij hebt gestuurd, cfr deze link: https://transparencia.be/nl_BE/request/3...
Mag ik u vragen mij via deze weg de volledige mandatenlijst te sturen, voor de voorbije drie jaren? En, eveneens in overeenstemming met de openbaarheid van bestuur, de vergoeding van de mandatarissen?

Hartelijk dank bij voorbaat en vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe (VRT-Nieuws)

Geachte gemeente Elsene,
Beste mijnheer Duriau,

Bij deze vraag ik u mijn vraag van 23 juni 2017 opnieuw te overwegen. Mijn vraag betreft dus de mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene.
U hebt mij een zeer beknopt antwoord gestuurd op 4 augustus 2017 maar, zoals ik u al liet weten, dit bevat niet de informatie die ik vroeg. U stuurde mij vooral de regelgeving van de gemeente Elsene. Andere gemeenten sturen ons concrete tabellen met een jaarlijks overzicht van de bedragen die aan mandatarissen zijn betaald, met de verantwoording daarvan. Dat is dus de informatie die ik vraag, zoals die ook is bepaald in de ordonnantie van 2006:

"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Ik hoop, zoals gevraagd, deze informatie zo snel mogelijk te ontvangen voor de jaren 2014-2015-2016, vermits die tabellen normaal al opgesteld zijn.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

DURIAU Arthur, Gemeente Elsene

7 bijlagen

Geachte mevrouw,

In de bijlage vindt u het antwoord van het college op uw vraag.

Met vriendelijke groeten,
Arthur Duriau

Les adresses mail de la Commune d’Ixelles ont été modifiées. Veuillez noter que ma nouvelle adresse est à présent la suivante : arthur.duriau@ixelles.brussels.
De mailadressen van de gemeente Elsene werden gewijzigd. Gelieve te noteren dat mijn nieuwe adres het volgende is: arthur.duriau@ixelles.brussels.
-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #259 email]]
Envoyé : lundi 9 octobre 2017 18:02
À : DURIAU Arthur
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016

Geachte gemeente Elsene,
Beste mijnheer Duriau,

Bij deze vraag ik u mijn vraag van 23 juni 2017 opnieuw te overwegen. Mijn vraag betreft dus de mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders in opdracht van de gemeente Elsene.
U hebt mij een zeer beknopt antwoord gestuurd op 4 augustus 2017 maar, zoals ik u al liet weten, dit bevat niet de informatie die ik vroeg. U stuurde mij vooral de regelgeving van de gemeente Elsene. Andere gemeenten sturen ons concrete tabellen met een jaarlijks overzicht van de bedragen die aan mandatarissen zijn betaald, met de verantwoording daarvan. Dat is dus de informatie die ik vraag, zoals die ook is bepaald in de ordonnantie van 2006:

"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Ik hoop, zoals gevraagd, deze informatie zo snel mogelijk te ontvangen voor de jaren 2014-2015-2016, vermits die tabellen normaal al opgesteld zijn.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

De aangehaalde delen tonen

Geachte DURIAU Arthur,

Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik eerder vandaag ontving, met het overzicht van de mandaten en vergoedingen voor de jaren 2014-2015-2016.

Bij deze wou ik u vragen diezelfde tabel van de vergoedingen ook te ontvangen voor de jaren vanaf 2007 (dus na de publicatie van de ordonnantie van 2006) tot en met 2013. (Ik heb op 12 oktober die vraag ook gesteld aan uw collega mevrouw van der Lijn.)
Het overzicht van de gemeentelijke mandaten in allerlei vzw's hoeft u mij niet te sturen want ik zie dat ik dit inderdaad kan terugvinden in de jaarverslagen. Ik heb wel deze bedenking: in die jaarverslagen staat telkens: "Gemeentelijke vertegenwoordiging in de schoot van zekere verenigingen". Omdat daar staat "zekere verenigingen" vraag ik me af: is dat dan wel een exhaustieve lijst?

Dank alvast voor uw medewerking,

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

DURIAU Arthur, Gemeente Elsene

10 bijlagen

Geachte mevrouw,

 

In de bijlage vindt u de gevraagde documenten.

 

Wat de jaarverslagen van de gemeente betreft bevestigen wij dat ze wel
degelijk een exhaustief overzicht geven van de mandaten die de
gemeenteraad binnen die structuren verleent.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Arthur Duriau

Verantwoordelijke van het Secretariaat van de Vergaderingen
[1][IMG]
Viaductstraat16 (2^de verdieping) – 1050 Brussel

📞 02 515 61 70  | 📠 02 515 61 59

📨 arthur.duriau@elsene.brussels

 

 

 

 

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #259 email]]
Envoyé : lundi 23 octobre 2017 15:40
À : DURIAU Arthur
Objet : RE: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de
gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016

 

Geachte DURIAU Arthur,

 

Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik eerder vandaag ontving, met het
overzicht van de mandaten en vergoedingen voor de jaren 2014-2015-2016.

 

Bij deze wou ik u vragen diezelfde tabel van de vergoedingen ook te
ontvangen voor de jaren vanaf 2007 (dus na de publicatie van de
ordonnantie van 2006) tot en met 2013. (Ik heb op 12 oktober die vraag ook
gesteld aan uw collega mevrouw van der Lijn.) Het overzicht van de
gemeentelijke mandaten in allerlei vzw's hoeft u mij niet te sturen want
ik zie dat ik dit inderdaad kan terugvinden in de jaarverslagen.  Ik heb
wel deze bedenking: in die jaarverslagen staat telkens: "Gemeentelijke
vertegenwoordiging in de schoot van zekere verenigingen". Omdat daar staat
"zekere verenigingen" vraag ik me af: is dat dan wel een exhaustieve
lijst?

 

Dank alvast voor uw medewerking,

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

 

De aangehaalde delen tonen

Beste mijnheer Duriau,

Hartelijk dank voor de informatie.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Beste mijnheer Duriau,

Ik kom nog es terug op mijn vraag over mandaten en vergoedingen, waarover we al eerder communiceerden.
U stuurde mij het overzicht van de vergoedingen van de openbare mandatarissen van Elsene, dwz de vergoedingen die zij ontvingen als gemeenteraadslid of schepen.
Voor andere mandaten (vzw's, intercommunales etc) en de bijhorende vergoedingen verwees u mij door naar die aparte instellingen.
Ik heb intussen vernomen dat de gemeenten in Brussel elk jaar een overzichtstabel opstellen met het totaal van de inkomsten van hun publieke mandatarissen, om te controleren of er geen overschrijding is van het plafond van 150% van de parlementaire wedde. Meestal is het de gemeentesecretaris die dit document opstelt, voor elke aparte mandataris.
Ik weet nu dus dat er in elke gemeente zo'n document bestaat waarin je meteen de totaliteit van de vergoedingen per mandataris kunt zien. (Ik begrijp dat dit document moet worden opgesteld voor de controle door het gewest.)
Het is dus in deze tabel dat ik inzage vraag. Ik stuur u bij wijze van voorbeeld het antwoord dat wij ontvingen van de gemeente Etterbeek, u vindt de link hieronder:

https://transparencia.be/nl_BE/request/j...

Kunt u mij bevestigen aub dat u mijn vraag hebt ontvangen? Kunt u mij een indicatie geven wanneer ik een antwoord kan ontvangen?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

DURIAU Arthur, Gemeente Elsene

2 bijlagen

Geachte mevrouw,

 

Onze gemeenteraadsleden worden aan het begin van de legislatuur verzocht
om bij hun aanstelling of een wijziging van hun situatie een modeldocument
in te vullen dat de gemeente voor hen heeft opgesteld (zie bijlage).

 

De rol van de gemeente, in het bijzonder die van de gemeentesecretaris,
beperkt zich echter tot de ontvangst van die documenten om ze daarna door
te sturen naar de diensten van het Gewest.

 

Daarom verzoeken wij u contact op te nemen met de GOB, d.i. de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, gelegen Kruidtuinlaan 20 te 1035
Brussel - [1]info@gob.brussels.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Arthur Duriau

Verantwoordelijke van het Secretariaat van de Vergaderingen
[2][IMG]
Viaductstraat16 (2^de verdieping) – 1050 Brussel

📞 02 515 61 70  | 📠 02 515 61 59

📨 arthur.duriau@elsene.brussels

 

 

Les adresses mail de la Commune d’Ixelles ont été modifiées. Veuillez
noter que ma nouvelle adresse est à présent la suivante :
[3]arthur.duriau@ixelles.brussels.
De mailadressen van de gemeente Elsene werden gewijzigd. Gelieve te
noteren dat mijn nieuwe adres het volgende is:
[4]arthur.duriau@ixelles.brussels.

-----Message d'origine-----
De : Nina Verhaeghe [mailto:[FOI #259 email]]
Envoyé : jeudi 23 novembre 2017 19:44
À : DURIAU Arthur
Objet : RE: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Mandaten en vergoedingen aan bestuurders in opdracht van de
gemeente Elsene voor de jaren 2014-2015-2016

 

Beste mijnheer Duriau,

 

Ik kom nog es terug op mijn vraag over mandaten en vergoedingen, waarover
we al eerder communiceerden.

U stuurde mij het overzicht van de vergoedingen van de openbare
mandatarissen van Elsene, dwz de vergoedingen die zij ontvingen als
gemeenteraadslid of schepen.

Voor andere mandaten (vzw's, intercommunales etc) en de bijhorende
vergoedingen verwees u mij door naar die aparte instellingen.

Ik heb intussen vernomen dat de gemeenten in Brussel elk jaar een
overzichtstabel opstellen met het totaal van de inkomsten van hun publieke
mandatarissen, om te controleren of er geen overschrijding is van het
plafond van 150% van de parlementaire wedde. Meestal is het de
gemeentesecretaris die dit  document opstelt, voor elke aparte mandataris.

Ik weet nu dus dat er in elke gemeente zo'n document bestaat waarin je
meteen de totaliteit van de vergoedingen per mandataris kunt zien. (Ik
begrijp dat dit document moet worden opgesteld voor de controle door het
gewest.) Het is dus in deze tabel dat ik inzage vraag. Ik stuur u bij
wijze van voorbeeld het antwoord dat wij ontvingen van de gemeente
Etterbeek, u vindt de link hieronder:

 

[5]https://transparencia.be/nl_BE/request/j...

 

Kunt u mij bevestigen aub dat u mijn vraag hebt ontvangen? Kunt u mij een
indicatie  geven wanneer ik een antwoord kan ontvangen?

 

Met vriendelijke  groeten,

 

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

 

De aangehaalde delen tonen