Laatste verslag GECORO

De aanvraag werd gedeeltelijk beantwoord.

Geachte Gemeente Kortenberg,

Ik wil graag het laatste verslag van de GECORO van 16 april 2018 verkrijgen.

Hoogachtend

Mark Tetrode

Secretaris Kortenberg, Gemeente Kortenberg

2 bijlagen

Geachte heer Tetrode,

Als bijlage vindt u een schrijven met bijlage als antwoord op onderstaand e-mailbericht.

Met vriendelijke groeten
 
Leen Ceuppens

Algemeen directeur
Gemeentebestuur Kortenberg
Postadres: Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg
T: 02 755 22 12
www.kortenberg.be

Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrieven van de gemeente.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van dit bericht niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, hem te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, brengt u de gemeente Kortenberg dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. De gemeente Kortenberg wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen. Aan dit bericht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Hou rekening met het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Mark tetrode <[FOI #949 email]>
Verzonden: zaterdag 21 juli 2018 15:42
Aan: Info Kortenberg <[adresse email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Laatste verslag GECORO

Geachte Gemeente Kortenberg,

Ik wil graag het laatste verslag van de GECORO van 16 april 2018 verkrijgen.

Hoogachtend

Mark Tetrode

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #949 email]

Is [Kortenberg request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Kortenberg? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

#####################################################################################
Scanned by MailMarshal - Marshal8e6's comprehensive email content security solution.
Download a free evaluation of MailMarshal at www.marshal.com
#####################################################################################

Geachte Gemeente Kortenberg,

Dank u voor uw antwoord, het is echter niet waar ik om vroeg. U stuurde mij 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018 GECORO', mijn vraag was om het verslag van de laatste vergadering van GECORO waarin een advies gegeven werd aan de gemeenteraad over dit 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018'.

Kunt u dit verslag van de laatste vergadering sturen a.u.b.?

Met vriendelijke groeten

Mark Tetrode

Mark Tetrode,

Beste Annelies
In de bijlage 'Brief openbaarheid bestuur.pdf' wordt vermeld dat 

De opmerkingen die tijdens die vergadering gemaakt werden, werden
aangeduid op het ontwerp van de stedenbouwkundige verordening zoals die
toen voorlag. Als bijlage vindt u een afschrift van dat document dat
dienst doet als verslag.

Hierbij stel ik mij de volgende vragen:

* Waarom is er geen verslag van vergadering opgemaakt zoals deze in alle
vergaderingen van de afgelopen vijf jaar is gebruikt? Is het te veel
werk voor gecoro om een verslag van vergadering op te maken of zijn er
andere redenen?
* Indien het 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018 gecoro.pdf' dienst
doet als verslag van de vergadering, waarom staat dit niet op de site
van de gemeente Kortenberg?
Op [1]https://www.kortenberg.be/gecoro-verslag... niets te
vinden.
* Het 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018 gecoro.pdf' is voorgelegd
aan de gecoro voor advies, zoals vereist. In andere verslagen van
vergaderingen (zoals bijvoorbeeld in
[2]https://www.kortenberg.be/gecoro-verslag...) zien we een
duidelijke argumentering van de gecoro met advies; negatief, accoord
met enkele opmerkingen of accoord. Nu stuur je mij een PDF waarin ik
niet kan zien wat het advies van gecoro is, ik moet raden wat de
gecoro aanpassingen zijn geweest. Zijn het de markeringen in geel? Ik
weet het niet. Kan je dit duiden?
* Het document 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018 gecoro.pdf' is
overduidelijk een werk-document. Op verschillende plaatsen zijn er
notities (nog verder aan te vullen, na te gaan met burgerlijk wetboek,
definitie erbij, parkeerbehoeftestudie) die duidelijk maken dat het
document nog niet finaal is. Is dit het document dat door gecoro is
bekeken en de gemeenteraad is gestemd? Hoe kan een werkdocument
waaruit blijkt dat er nog aan gewerkt moet worden vooraleer het een
finaal document is wordt goedgekeurd door de gemeenteraad?
* Is het document 'Ontwerp van Verordening 16 april 2018 gecoro.pdf'
hetzelfde als het document dat de gemeenteraadsleden hebben ontvangen
of zijn er in de tussentijd nog wijzigingen gedaan? Ik zou graag alle
versies van dit document ontvangen, inclusief de datum en namen aan
wie dit document is verstuurd. 

Indien je niet op een of meerdere bovenstaande vijf vragen kan antwoorden,
wil je dan deze mail doorsturen naar de juiste dienst met mij in kopie?
Met vriendelijke groeten
Mark
+ 32 474 92 06 59
.

De aangehaalde delen tonen