Informatie over jaarlijks overzicht van bezoldigingen

Het antwoord op deze aanvraag is veel te laat . Volgens de wet had Gemeente Koekelberg, onder alle omstandigheden, al moeten reageren (details). Als u de vraag heeft ingediend, kan u klacht indienen via Een heroverweging aanvragen.

Geachte Gemeente Koekelberg,
Ter attentie van de gemeentesecretaris, mijnheer Degrendele

Mijnheer Degrendele,

In het kader van een groter onderzoek naar mandaten en vergoedingen, wou ik u volgende vraag stellen.
De Brusselse ordonnantie van 12 januari 2006 bepaalt het volgende:
"Art. 7.Zonder afbreuk te doen aan de bestaande wetsbepalingen, maakt ieder college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag bekend, binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar. Dat verslag omvat : - een gedetailleerd overzicht van de bezoldigingen, de voordelen van alle aard en alle representatiekosten die aan haar openbare mandatarissen toegekend zijn, - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.
Elkeen heeft het recht om het in het vorige lid bedoelde verslag in te kijken."

Mijn vraag is simpel: heeft de gemeente Koekelberg sinds 2006 een dergelijk jaarlijks, gedetailleerd, overzicht gemaakt?

Dank als u mij snel zou kunnen antwoorden,

Met vriendelijke groet

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Gemeente Koekelberg,
Beste mijnheer Degrendele,

Ik verwijs naar mijn vorige mail, van 12 oktober 2017. Daarin vroeg ik u of de gemeente Koekelberg sinds 2006 een jaarlijks overzicht maakt van de vergoedingen die zijn uitbetaald aan de mensen die namens de gemeente een mandaat uitoefenen in bv een vzw of een intercommunale.
Kunt u mij bevestigen aub dat u de vraag hebt ontvangen? Kunt u mij zeggen wanneer ik een antwoord kan verwachten?

Dank alvast en vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws