Documenten bij GOB betreffende de transparantie van de bezoldigingen sinds 2006 voor Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Molenbeek

De aanvraag werd geweigerddoor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Geachte Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,

In januari 2017 las ik in de media de verklaring van de secretaris-generaal van de GOB dat de GOB het overzicht centraliseert van de vergoedingen die gemeentelijke mandatarissen ontvangen van de openbare besturen waarin zij zetelen. Het gaat daarbij om alle mogelijke vergoedingen, dus ook in allerlei vzw's en/of intercommunales. De gemeenten maken deze overzichten over aan de GOB, omdat die moet controleren of mandatarissen niet het plafond van 150% van een parlementaire vergoeding overschrijden.
Ik voeg hieronder de link van het artikel daarover. Het artikel zegt dat de cel transparantie van de GOB (nog) niet echt goed is uitgebouwd, maar ik ga ervan uit dat dat euvel intussen is verholpen, gezien de vele politieke verklaringen over het belang van transparantie

http://www.lalibre.be/actu/politique-bel...

Ik wens derhalve in het kader van de ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur (januari 2006) het geheel van de documenten te ontvangen, genoemd door Mr Lamouline en verkregen sinds 2006 via de gemeentesecretaris van de gemeenten Ukkel, Molenbeek en Watermaal-Bosvoorde, aangaande de verplichtingen in verband met de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Dus ik vraag u inzage in die jaarlijkse overzichten, sinds 2006, die door de gemeentesecretaris van die drie gemeenten zijn opgemaakt, en die alle vergoedingen bevatten die lokale mandatarissen hebben ontvangen voor de vertegenwoordiging van hun gemeente in een openbaar bestuur. (Daarin inbegrepen vergoedingen in vzw's en intercommunales.)

Ik voeg hierbij ook de link naar de ordonnantie van 2006.
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Kunt u mij de ontvangst van dit verzoek bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,
Sara De Sloover
Journalist BRUZZ

chancellerie (MRBC-MBHG),

Bonjour, bonsoir,

Je ne peux prendre connaissance de mes mails à cette adresse jusqu'au
vendredi 3 novembre.

Vous pouvez toujours me joindre par un autre biais en cas d'urgence.

Bien cordialement

Michèle Gruslin

 

chancellerie (MRBC-MBHG),

 

Geachte mevrouw,

 

Hieronder vindt u ons antwoord op uw e-mail van 2 november.

 

In maart 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zich gebogen
over de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van
de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Het
parlement werkt momenteel aan een nieuwe tekst, die niet enkel zal gelden
voor gewestelijke instellingen, zoals nu al het geval is, maar voortaan
ook, en dat is nieuw, voor instellingen die afhangen van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

De tekst werd na inoverwegingneming naar de Raad van State gestuurd en
aangenomen door de bevoegde commissie.

 

Deze ordonnantie voert een controleorgaan in dat onder het gezag van het
parlement zal staan en dat op 1 januari 2018 operationeel zou moeten zijn.
Bijgevolg is er geen verschuiving van het toezicht naar de uitvoerende
macht, aangezien hij geen enkele rol meer zal spelen.

 

Het toepassingsgebied van de tekst wordt nu nauwkeuriger bepaald,
aangezien de als volledig bedoelde opsomming van openbare instellingen in
artikel 2 van de ordonnantie van 2006 onvoldoende was afgebakend, waardoor
het toezicht op de drempel van 150% in de praktijk voor moeilijkheden
zorgde.

 

De toekomstige gezamenlijke ordonnantie is niet het enige initiatief. Om
dezelfde reden heeft de regering bij het parlement een ordonnantie
betreffende specifieke gemeentelijke bestuursvormen ingediend, opdat alle
openbare instellingen met de nodige precisie zouden kunnen worden
omschreven.  Hierdoor zal de identificatie van instellingen als openbare
instellingen makkelijker verlopen.  De ordonnantie zou voor het einde van
2018 moeten worden gestemd.

               

Voor het overige verwijzen wij u naar de antwoorden van de
minister-president op verschillende parlementaire vragen die in het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement werden gesteld. Ze werden gepubliceerd
in het Bulletin van Vragen en Antwoorden dat kan worden geraadpleegd op de
website van het parlement.

 

Wat de in de ordonnantie van 2006 geregelde jaarverslagen van de openbare
instellingen betreft, hebben de 19 gemeenten, de intergemeentelijke
verenigingen en bepaalde andere openbare instellingen dit document voor
het jaar 2016 opgesteld, en ter informatie aan de cel bezorgd. Artikel 7
van de tekst bepaalt immers dat elk college van burgemeester en schepenen
of beheersorgaan van een openbare instelling een jaarverslag bekendmaakt,
binnen drie maanden na het einde van ieder kalenderjaar, dus uiterlijk op
31 maart van het volgende jaar.  

 

Het betreft een in de gemeenteraad aangenomen tekst, zodat het een
openbaar document zou moeten zijn, dat iedereen mag raadplegen.

 

Om afspraken te maken met het oog op de raadpleging van de voormelde
verslagen, raden wij u dus aan de gemeenten te contacteren waarover u
inlichtingen wil verkrijgen.

 

U kunt ons altijd contacteren voor bijkomende inlichtingen.

 

Hoogachtend,

 

 

Directie Kanselarij

[1][SPRB request email]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[SPRB request email]

Geachte Gewestelijke Overheidsdienst Brussel,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Documenten bij GOB betreffende de transparantie van de bezoldigingen sinds 2006 voor Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Molenbeek' om informatie te bekomen van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

U bent al sinds 2006 bevoegd om deze informatie te bewaren, ik zou ze dan ook graag raadplegen.
Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/do...

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Hoogachtend,

Sara De Sloover

chancellerie (MRBC-MBHG),

 

Geachte mevrouw

 

We hebben uw e-mail van 27 november goed ontvangen.

We kunnen u enkel verwijzen naar de elementen in ons vorige antwoord en
naar de antwoorden die aan mevr. Nina Verhaegen werden gegeven over
hetzelfde ontwerp (antwoorden van 30/10, 13/11 en 29/11) over de
transparencia-website.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Directie Kanselarij