Documentatie betreffende verwachtte CO2 uitstoot en luchtvervuiling Ineos fabriek

De aanvraag werd geweigerddoor Havenbedrijf Antwerpen.

Geachte Havenbedrijf Antwerpen,

Graag had ik alle informatie ontvangen die bij u ter beschikking is in verband met de milieu-impact van de Ineos fabriek die in de Antwerpse haven zou gebouwd worden in de toekomst. Met name alle informatie over eventuele CO2 uitstoot en luchtvervuiling (NOx, PM, NH3, etc) is hierbij van bijzonder belang, zowel aangeleverd door de betrokken bedrijven als opgemaakt vanuit de overheidsinstellingen.

Specifiek verwijs ik daarbij naar dit artikel: https://www.europoortkringen.nl/ineos-ve...
Daaruit blijkt dat er vrijwel zeker een overweging moet bestaan omtrent de CO2 uitstoot van deze installatie.

Indien er toch geen studiewerk is verricht, zou ik daar uiteraard ook graag van op de hoogte worden gebracht.

Hoogachtend,

Thomas Goorden
Antwerpen

Openbaarheid van bestuur, Havenbedrijf Antwerpen

Geachte heer Goorden

Wij hebben uw vraag van 29 januari 2019 goed ontvangen.

Graag vestigen wij uw aandacht op artikel II.40 §2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (in werking op 1 januari 2019) betreffende de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur waarin wordt gesteld dat:
“De aanvraag bevat de volgende informatie:
1° de naam van de aanvrager;
2° het adres van de aanvrager;
3° de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren;
4° de keuze voor inzage of afschrift.

De aanvrager kan eventueel ook de vorm aangeven waarin hij de gevraagde informatie wil ontvangen.”

Mogen wij u vragen om uw aanvraag, conform de bepalingen vanuit het Bestuursdecreet, rechtstreeks over te maken aan: [portofantwerpen request email]?

Hoogachtend

io
Luk Laerenbergh
Algemeen Secretaris

Vicky Van Braekel
Administratief Assistent

Secretariaat Jacques Vandermeiren
CEO

Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen, België
T +32 3 205 22 41
E [adresse email]
www.portofantwerp.com

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden <[FOI #1371 email]>
Verzonden: dinsdag 29 januari 2019 17:52
Aan: Vicky Van Braekel <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Documentatie betreffende verwachtte CO2 uitstoot en luchtvervuiling Ineos fabriek

Geachte Havenbedrijf Antwerpen,

Graag had ik alle informatie ontvangen die bij u ter beschikking is in verband met de milieu-impact van de Ineos fabriek die in de Antwerpse haven zou gebouwd worden in de toekomst. Met name alle informatie over eventuele CO2 uitstoot en luchtvervuiling (NOx, PM, NH3, etc) is hierbij van bijzonder belang, zowel aangeleverd door de betrokken bedrijven als opgemaakt vanuit de overheidsinstellingen.

Specifiek verwijs ik daarbij naar dit artikel: https://emea01.safelinks.protection.outl...
Daaruit blijkt dat er vrijwel zeker een overweging moet bestaan omtrent de CO2 uitstoot van deze installatie.

Indien er toch geen studiewerk is verricht, zou ik daar uiteraard ook graag van op de hoogte worden gebracht.

Hoogachtend,

Thomas Goorden
Antwerpen

De aangehaalde delen tonen

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1371 email]

Is [adresse email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Havenbedrijf Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://emea01.safelinks.protection.outl...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://emea01.safelinks.protection.outl...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De aangehaalde delen tonen

Geachte,

Graag meld ik u dat ik, conform de decretale bepalingen, mijn adres in het kader van deze aanvraag kenbaar heb gemaakt bij de overheid, in casu bij de Antwerpse ombudsvrouw. Zij kan dit bevestigen, de nodige gegevens staan geregistreerd onder referentie 271aab81-1c83-4ca9-8b86-3315f24d0945.

Daarbij herhaal ik de vriendelijke vraag om onverwijld de zogenaamde "memoradum of understanding" over te maken, waarvan sprake in de pers, alsook alle documentatie die in dossier zijn aangeleverd door derden of geproduceerd door de overheid met betrekking tot de impact op luchtkwaliteit (NOx, PM, etc) en/of de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

U kan de relevante documenten per kerende elektronisch versturen als antwoord op deze mail.

Merk op dat dit schrijven geen nieuwe aanvraag is, maar een verduidelijking van de eerdere aanvraag. De geldende termijnen (20 dagen na aanvraag, zoals vastgelegd in het nieuwe decreet) blijven dus zonder meer geldig.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

Openbaarheid van bestuur, Havenbedrijf Antwerpen

Geachte heer Goorden

Het Havenbedrijf Antwerpen neemt akte van uw stelling.

Aangezien het Havenbedrijf Antwerpen de behandelende overheid is voor uw aanvraag van 29 januari 2019, zal u conform artikel II.40 §2 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, uw adres alsnog kenbaar dienen te maken aan de behandelende overheid in een nieuwe aanvraag.

De aanvraag van 29 januari 2019 is niet conform het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en bijgevolg onontvankelijk.

Het decreet voorziet de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen deze beslissing binnen een termijn van 30 kalenderdagen bij Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 te 1000 Brussel.

Met vriendelijke groeten

io
Luk Laerenbergh
Algemeen secretaris

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden <[FOI #1371 email]>
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 17:20
Aan: Openbaarheid van bestuur <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Documentatie betreffende verwachtte CO2 uitstoot en luchtvervuiling Ineos fabriek

Geachte,

Graag meld ik u dat ik, conform de decretale bepalingen, mijn adres in het kader van deze aanvraag kenbaar heb gemaakt bij de overheid, in casu bij de Antwerpse ombudsvrouw. Zij kan dit bevestigen, de nodige gegevens staan geregistreerd onder referentie 271aab81-1c83-4ca9-8b86-3315f24d0945.

Daarbij herhaal ik de vriendelijke vraag om onverwijld de zogenaamde "memoradum of understanding" over te maken, waarvan sprake in de pers, alsook alle documentatie die in dossier zijn aangeleverd door derden of geproduceerd door de overheid met betrekking tot de impact op luchtkwaliteit (NOx, PM, etc) en/of de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2.

U kan de relevante documenten per kerende elektronisch versturen als antwoord op deze mail.

Merk op dat dit schrijven geen nieuwe aanvraag is, maar een verduidelijking van de eerdere aanvraag. De geldende termijnen (20 dagen na aanvraag, zoals vastgelegd in het nieuwe decreet) blijven dus zonder meer geldig.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

De aangehaalde delen tonen