Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Verzoek namens de Vrijheid van toegang tot informatie – Beslissingen en registers inzake het bewakingsapparatuur van jullie politiezone.'.


De algemeen directeur
Besluit
2022_SEC_00027 OVB20210791 - Beslissing tot gedeeltelijke inwilliging 
Beslissing: Goedgekeurd 
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
 
Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel II.29, 1°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, hoofdstuk 3.
 Retributie- en tariefreglement voor het verstrekken van administratieve gegevens en 
publicaties, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 17 februari 2020.
Motivering
Op 24/11/2021 diende Hardy Emanuelle, wonende te 1000 Brussel, 22 rue du boulet, een 
verzoek in tot het bekomen van een afschrift van:
1. Alle notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad die sedert 2005 beraadslagen 
over aangelegenheden betreffende de politiezone
2. Alle documenten met betrekking tot de machtiging tot plaatsing van camera’s 
afgeleverd door de gemeente voor de politiezone, in overeenstemming met artikel 25/4 
van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met inbegrip van de adviezen van de 
korpschef  + de impact- en risicoanalyses met betrekking tot deze documenten 
3. documenten die voor advies zijn voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en 
de uitgebrachte adviezen
4. Alle documenten met betrekking tot overheidsopdrachten (aanbestedingen, bestekken, 
aankondigingen van gunningen, contracten) betreffende bewakingssystemen (vast en 
mobiel, visuele en/of thermische camera’s, drones en bodycams, ANPR, schakelaars en 
software, etc.) doorgegeven door de gemeente of de politiezone sinds 2005, in 
overeenstemming met de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten
5. Het register met alle locaties van de vaste camera’s die door de lokale politiezone 
worden gebruikt
De aanvraag werd geregistreerd op 29/11/2021 onder registratienummer OVB20210791. De 
antwoordtermijn werd op 23/12/2021 verlengd
Overeenkomstig artikel II.31 van het Bestuursdecreet van 7 december heeft eenieder die erom 
verzoekt het recht om een gewenst bestuursdocument te raadplegen, er een afschrift van te 
krijgen of uitleg erover te verkrijgen. De openbaarmaking kan slechts geweigerd worden mits 
toepassing wordt gemaakt van één of meerdere uitzonderingsgronden zoals gestipuleerd in 
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 9147-9336-9402-3750 en wachtwoord vygedo

hoofdstuk 3, afdeling 3 van dit decreet.
 Een bestuursdocument wordt in artikel I.4, 3° van dit decreet omschreven als alle informatie, 
ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie.
Het gevraagde moet ontegensprekelijk worden beschouwd als  bestuursdocumenten. 
Wat gevraagde 1 betreft: de gemeenteraad behandelt per zitting telkens ± 150 agendapunten. 
Om tegemoet te komen aan de vraag (notulen 2005 - tot heden) moet de inhoud van elk van 
deze agendapunten, en bijhorende bijlagen, gescreend worden op aangelegenheden politie en 
aanwezigheid van één van de uitzonderingsgronden gestipuleerd in hoofdstuk 3, afdeling 3 van 
het bestuursdecreet . Dit zou een onredelijke inspanning vergen van de stadsdiensten. Om die 
reden wordt dit gedeelte van de aanvraag, beschouwd als kennelijk onredelijk.
Vanaf september 2013 zijn de titels van de agendapunten, en de voor openbaarmaking vatbare 
besluiten en bijhorende stukken, beschikbaar op de raadpleegomgeving van de Stad Gent 
(http://ebesluitvorming.gent.be). Op basis van die informatie kan de vraag gespecifieerd 
worden. 
Wat gevraagde 2 en 4 betreft: een opzoeking van deze punten over de aangegeven periode zou 
een onredelijke inspanning vergen van de stadsdiensten. Om die reden wordt dit gedeelte van 
de aanvraag als kennelijk onredelijk beschouwd. 
Vanaf september 2013 zijn de titels van de agendapunten, en de voor openbaarmaking vatbare 
besluiten en bijhorende stukken, beschikbaar op de raadpleegomgeving van de Stad Gent 
(http://ebesluitvorming.gent.be). Op basis van deze informatie kan de vraag gespecifieerd 
worden. 
Bijkomend kunnen volgende stukken ter beschikking worden gesteld:
 Overzichtslijst politiepunten gemeenteraad vanaf mei 2010 tot heden
Van voor mei 2010 is dergelijke lijst niet beschikbaar. De Stad Gent beschikt maar vanaf 
mei 2010 over een ondersteunend softwaresysteem voor de raad.  
 Overzichtslijst punten m.b.t. camera’s en bodycams vanaf mei 2010 tot heden
Van voor mei 2010 is dergelijke lijst niet beschikbaar. De Stad Gent beschikt maar vanaf 
mei 2010 over een ondersteunend softwaresysteem voor de raad. 
 agenda's/besluitenlijsten van de gemeenteraad vanaf 2005 tot september 2013.
Bij onderzoek van gevraagde 3 wordt verondersteld dat men hiermee de 
'gegevensbeschermingseffectbeoordeling'  bedoelt. De politionele diensten dienen deze voor te 
leggen aan het controleorgaan, het COC (en niet de Gegevensbeschermingsautoriteit ). Gezien 
hier beveiligingsmaatregelen in zijn opgenomen zou het openbaar maken van deze gegevens 
een inbreuk uitmaken op de openbare veiligheid. Ook wat gevraagde 5 betreft, zou het 
vrijgeven van de locaties van de vaste camera's een inbreuk kunnen betekenen op de openbare 
veiligheid.
De uitzonderingsgrond opgenomen in artikel II.35, 6° van het Bestuursdecreet, is bijgevolg van 
toepassing. Wanneer deze informatie openbaar zou worden gemaakt kan dit de handhaving van 
de openbare orde en veiligheid in het gedrang brengen.
Het belang van de openbaarheid weegt hier niet op tegen de bescherming van de openbare 
orde en de veiligheid.
Een gedeeltelijke openbaarmaking is in casu niet mogelijk gezien, na weglating, onvoldoende 
informatie overblijft om een beeld te vormen van de opdracht.
Deze beslissing houdt geen toestemming in tot hergebruik van de verkregen documenten.
Niet-digitale bijlage(n):
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 9147-9336-9402-3750 en wachtwoord vygedo


Registratie aanvraag in register openbaarheid van bestuur
Beslissing
Beslist het volgende:
Artikel 1: 
Verklaart de aanvraag van Hardy Emanuelle, ingediend op 24/11/2021, verlengd op 23/12/2021 
en geregistreerd onder nummer OVB20210791 gedeeltelijk ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond 
en beslist tot gedeeltelijke inwilliging van de aanvraag omwille van kennelijke onredelijkheid
Artikel 2: 
Deze beslissing verleent geen toestemming tot hergebruik van de verkregen documenten. 
2022_SEC_00027 - OVB20210791 - Beslissing tot gedeeltelijke inwilliging
 
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 9147-9336-9402-3750 en wachtwoord vygedo

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 9147-9336-9402-3750 en wachtwoord vygedo