Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Verzoek namens de Vrijheid van toegang tot informatie – Beslissingen en registers inzake het bewakingsapparatuur van jullie politiezone.'.

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  24  januari  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het  college  van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 24 januari 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  1.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Brandweerpost 
Noord 
Rodenhuizekaai.- 
Herstellings- 
en 
aanpassingswerken 
aan 
de 
centrale 
verwarmingsinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Stedelijk Archief - Dienst Archeologie “De Zwarte Doos”, Dulle Grietlaan te Gent-Ledeberg.- Aansluiten van 
de nutsvoorzieningen gas en elektriciteit.- Goedkeuring.  
d)  Administratief  gebouw  en  garages  Westerbegraafplaats,  Palinghuizen  143.-  Dringende  vervanging  van  de 
warmwaterbereider.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
e)  Camping  Blaarmeersen,  Zuiderlaan  12.-  Herinrichting  van  sanitair  blok  3.-  Bouwkundige  en  technische 
uitrustingswerken.- Aangepast bestek.- Vaststelling.  
f)  Diverse gebouwen.- Uitbreiden van het glasvezelnet voor data- en telefonietoepassingen.- Goedkeuring.  
g)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  grondwerken,  aanleg  sportterreinen, 
dakrenovatie,  bouw-  en  inrichtingswerken,  centrale  verwarming  aan  divers  stadspatrimonium.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
  2.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
d)  Overdracht van de huurovereenkomst betreffende het stadseigendom gelegen Spitaalpoortstraat 50 aan de vzw 
Wisper.- Goedkeuring.  
f)  Verkoop  van  ondergrond  (bezwaard  met  erfdienstbaarheid)  met  gedeelte  bovengrond  aan  de NV Aquafin ter 
realisatie  van  een  verbindingsriolering  aan  de  Beukenlaan  gelegen  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.- 
Goedkeuring. 
g)  Vestiging  van  ondergrondse  erfdienstbaarheden  aan  de  NV  Aquafin  ter  realisatie  van  het  project  21.474 
“Aansluiting Ledeberg” op percelen stadseigendom gelegen te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring. 
h)  Project “Westerringspoor”.- Ruiling in de Hippoliet Van Peenestraat om reden van openbaar nut.- Afstand van 
een strook grond ten voordele van de stad Gent ter realisatie van de rooilijn, in ruil voor een stuk tuinstrook.- 
Deel van perceelnummer 565/D.- Goedkeuring.  
i)  Id.- Id.- Id.- Deel van perceelnummer 565/H.- Goedkeuring.  
j)  Id.- Id.- Id.- Deel van perceelnummer 565/M.- Goedkeuring.  
k)  Kosteloze  overname  door  de  stad  Gent  jegens  diverse  eigenaars  van  gronden  gelegen  in  de  Assels.- 
Goedkeuring.  
l)  Kosteloze overname jegens de eigenaars van gronden te Gent-Wondelgem aan en nabij de Zwembadstraat tot 
opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
n)  Bijakte  nummer  1  aan  de  huurovereenkomst  te  sluiten  ten  behoeve  van  de  Seniorendienst  betreffende  de 
inhuurneming  van  een  extra  lokaal  palende  aan  het  clubhuis  voor  senioren  gelegen  Kikvorsstraat  1069.- 
Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Inrichten van een publiek sanitair in de ondergrondse parkeergarage Vrijdagmarkt.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Afsluiten van een herstellingscontract voor parkeerautomaten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
b)  Definitieve  vaststelling  van  de  namen  “Vasco  da  Gamalaan”,  “Marco  Polostraat”,  “James  Cookstraat”  en 
“Christoffel  Columbuslaan”  voor  de  nieuw  aan  te  leggen  wegen  binnen  de  Kluizendoksite  te  Gent-
Wondelgem.- Goedkeuring.  

  5.  Departement  Brandweer.-  Statuten  Provinciale  Brandweerschool  van  Oost-Vlaanderen  (PBO).-  Wijziging.- 
Goedkeuring. 
  8.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst Kinderopvang.- Huishoudelijke reglementen voor de Buitenschoolse Opvang in de Dagverblijven stad 
Gent en in het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Jojo.- Huishoudelijk reglement van het Kleintjesoord stad 
Gent.- Goedkeuring.  
b)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Centrum  voor  Deeltijds  Beroepssecundair  Onderwijs,  Offerlaan  3.- 
Schenking van 24.000 gevelstenen.- Aanvaarding.  
c)  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  Vlaamse  Gemeenschap  en  de  stad  Gent  betreffende  een  tijdelijk 
project  inzake  de  oprichting  van  een  informatiedienst  voor  alle onderwijszoekenden “DE STAP”.- Wijziging 
werkingsmiddelen 2005.- Goedkeuring.  
  9.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en foren van Gent. 
a)  Ontbinden van de concessieovereenkomst tussen het Havenbedrijf Gent GAB en de stad Gent voor het gebruik 
van grond gelegen aan de Hulsdonk.- Goedkeuring.  
b)  Reglement van inwendig bestuur op de openbare markten.- Wijziging van artikels 1, 2 en 7.- Goedkeuring.  
c)  Lijst foren 2005.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie.- Overeenkomst tussen stad Gent, GOM-Oost-Vlaanderen 
en provincie Oost-Vlaanderen in het kader van digitalisering bedrijventerreinen.- Goedkeuring. 
 12.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling van subsidies 2004 aan dekenijen, gebuurtebonden, feestcomités, wijkkermissen, vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Tiende en laatste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Verdeling van subsidies 2005 aan dekenijen, gebuurtebonden, feestcomités, wijkkermissen, vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Eerste reeks.- Goedkeuring.  
c)  Gentse  Feesten  2004.-  Verdeling  van  subsidies  aan  projecten  op  het  openbaar  domein.-  Achtste  en  laatste 
reeks.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Administratie stadswoningen. 
a)  Vaststelling van de huurprijzen voor de appartementen in de Langestraat te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
b)  Beleidsovereenkomst  met  de  vzw  Van  Crombrugghe  Fonds  voor  het  beheer  van  het  Van  Crombrugghe 
Gebouw.- Goedkeuring.  
d)  Beheersovereenkomst  met  vzw  Krejo  voor  het  Jongerenontmoetingscentrum  JOC  te  Gent-Gentbrugge.- 
Wijziging.- Goedkeuring.  
e)  Beleidsovereenkomst met de vzw De Werf in het kader van het geïntegreerd jeugdbeleid.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Cultuur.- Directie. 
b)  Afsluiten van een erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Gent voor de periode van 1 
januari 2005 tot en met 31 december 2008.- Goedkeuring.  
 21.  Departement  Cultuur.-  Stedelijke  Openbare  Bibliotheek.-  Overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  het  Vlaams 
Centrum  voor  Openbare  Bibliotheken  voor  deelname  in  2005  aan  de  Vlaamse  Centrale  Catalogus  (VLACC).- 
Goedkeuring. 
 22.  Departement Cultuur.- Bijlokemuseum.- Aankoop van het schilderij “Marcus d’Aviano zegent de menigte op de 
Vrijdagmarkt te Gent” van Pieter Le Plat.- Goedkeuring. 
 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en Openbaar Domein.- Dienst Administratie.- Monumenten 
en Merkwaardige Gebouwen.- Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw 
gelegen Oscar De Reusestraat 1 te Gent-Sint-Amandsberg.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling 
van het subsidiebedrag.- Goedkeuring. 

*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
b)  Pand Doornzelestraat 15.- Renovatie en inrichting als stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers van de stad 
Gent.- Deel 1: bouwkundige werken verblijfsaccommodatie.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
  2.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Uitbetaling  van  de  door  het  OCMW  aangerekende  provisiekosten  tot  en  met  31  december  2003  voor  het 
gebruik door de stad Gent van lokalen in de eigendommen van het OCMW gelegen Kempstraat 150 en Rerum 
Novarumplein 180.- Goedkeuring.  
b)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  JONG  voor  het  stadseigendom  gelegen  Edelsteenstraat.- 
Goedkeuring.  
c)  Overdracht  van  huurovereenkomsten  afgesloten  tussen  de  stad  Gent en vzw Interculturele Werking De Brug, 
vzw Jamklub, vzw Jeugdcentrum El Paso, vzw Meisjeshuis Brugse Poort-Jeugdhuis Kaarderij en vzw Spel-o-
theek Muide-Meulestede, aan vzw JONG.- Goedkeuring.  
e)  Overdracht via notariële akte van goederen gelegen in het stadsvernieuwingsproject “Zuurstof voor de Brugse 
Poort” van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent naar de stad Gent.- Goedkeuring.  
m)  Aanbod voorkooprecht Tramstraat 69 te Gent-Zwijnaarde.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
b)  Bouwen  van een ondergrondse parkeergarage met publiek sanitair en herinrichting van het Sint-Pietersplein.- 
Bestek.- Eerste addendum.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Ruimtelijke  ordening  en  stedenbouw.-  Zaak  van  de  wegen  voor  de  verkaveling  van  gronden  aan  de  Antoon 
Catriestraat te Gent-Drongen.- Goedkeuring.  
  6.  Departement 
Stafdiensten.- 
Dienst 
Stedenbeleid 
en 
Internationale 
Betrekkingen.- 
Federaal 
Grootstedenbeleid.-  Aanhangsel  aan  de  overeenkomst  in  het  kader  van  het  programma  Grootstedenbeleid  2004.- 
Goedkeuring.  
  7.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Bevolking. 
a)  Algemeen politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Renovatie van bouwvallige grafkelders op sectie R van de begraafplaats van Sint-Amandsberg.- Goedkeuring.  
 11.  Havenbedrijf  Gent  GAB.-  Aanvullend  reglement  inzake  het  wegverkeer  binnen  de  haven  van  de  algemene 
politieverordening van de haven van Gent.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel.- Stadseigendom gelegen Tarbotstraat 
61.- Renovatie van de bestaande gebouwen van het voormalig Lousbergstehuis.- Bestek.- Vaststelling. 
 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Administratie stadswoningen. 
b)  Wijziging van de huurvoorwaarden in het vooruitzicht op de erfpachtovereenkomsten.- Goedkeuring.  
 15.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Integratiedienst.-  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  CAW 
Visserij in het kader van de interculturalisering van algemene welzijnsvoorzieningen voor de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2005.- Goedkeuring. 
 16.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Jaarplan  2005.-  Goedkeuring.-  Advies  Stedelijke  Jeugdraad.-  Kennisneming.-  Antwoord  vanuit  het 
stadsbestuur op dit advies.- Goedkeuring.  
c)  Beleidsovereenkomst met de vzw Lejo voor het beheer van de fuifboot Nebo.- Goedkeuring.  
f)  Overdracht  van  de  roerende  goederen  van  de  Centra  voor  Jeugdwelzijnswerk  aan  de  vzw  JONG.- 
Goedkeuring.  
 17.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Informatica.-  Kosteloze  overdracht  van  informaticamateriaal  van  de 
stedelijke Centra voor Jeugdwelzijnswerk naar de vzw JONG.- Goedkeuring. 
 18.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking.- Toekenning van humanitaire hulp ten 
bedrage van 10.000 euro aan de slachtoffers van de vloedgolf in Zuidoost-Azië.- Kennisneming. 
 19.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Dienst Milieu.- Stedelijk subsidiereglement voor de bouw van een 
individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA).- Nieuw subsidiereglement.- Goedkeuring. 
 20.  Departement Cultuur.- Directie. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2004.- Achtste reeks.- Goedkeuring.  
 24.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 

MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 21 en 22 februari 2005 volgende besluiten aangenomen en het 
college  van  burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op 
heden aan de provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 21 februari 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Eigendomsoverdracht van het politiegebouw en het terrein gelegen Ridderstraat 2.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer.- Verleende vrijstellingen van betaling van retributie in 2004.- Bekrachtiging. 
  4.  Departement  Stafdiensten.-  Medisch-Sociaal  Opvangcentrum  voor  druggebruikers.-  Ondertekening 
zorgtrajectovereenkomst dubbele diagnose.- Goedkeuring. 
  6.  Departement Personeel en Organisatie.- Aanhangsel houdende wijziging van artikel 6 van het contract nr. 04/36 
tussen  de  Kruispuntbank  en  de  stad  Gent  houdende  machtiging  om  mededeling  te  bekomen  van  de  lijst  met  de 
inwoners  van  de  stad  Gent  die  recht  hebben  op  een  verhoogde  tegemoetkoming  van  de  verzekering  voor 
geneeskundige verzorging voor het jaar 2004.- Goedkeuring. 
  8.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Geactualiseerde functiebeschrijvingen voor de graad van departementshoofd (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Deelnemingsvoorwaarden, examenprocedure en wijze van aanstelling van de best gerangschikte kandidaat voor 
de vacature voor de graad van departementshoofd (m/v) Departement Facility Management.- Goedkeuring.  
c)  Bijkomende bevorderings- en aanwervingsvoorwaarde voor de graad van autotechnicus (m/v) - Dienst Garage 
en Aankoopdienst Voertuigen.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
b)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Ruimtelijk  uitvoeringsplan  SDW  1  Klein  Kouterken  met 
onteigeningsplan.- Definitieve vaststelling.  
d)  Id.-  Zaak  van  de  wegen  voor  de  verkaveling  van  gronden  aan  de  Groenstraat  en  de  Kouterstraat  te  Gent-
Oostakker.- Goedkeuring.  
 12.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen. 
a)  Wegen-,  spoor-  en  rioleringswerken  in  de  Gebroeders  De  Smetstraat.-  Verrekening  nummer  5  en  6  bij  het 
stadsaandeel.- Goedkeuring.  
b)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  voor  de  aanleg  van  de  collector  Dampoortstraat  en  de 
heraanleg  van  de  Steendam  door  de  NV  Aquafin.-  Vastlegging  van  aanvullende  kredieten  voor  de 
verrekeningen.- Goedkeuring.  

c)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken te Gent-Sint-Denijs-Westrem in het kader van collectorwerken door 
de NV Aquafin van de Witbakkerstraat tot de Buchtenstraat.- Bijkomende overeenkomst tussen de stad Gent en 
de NV Aquafin in het kader van de bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren van collector-, wegen- en rioleringswerken te Gent-Mariakerke, door de NV Aquafin.- Bijkomende 
overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  NV  Aquafin  in  het  kader  van  de  bepalingen  in  het  VLAREBO.- 
Goedkeuring.  
e)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Jan  Delvinlaan  te  Gent  in  het  kader  van  collectorwerken 
“Vlaamse  Kaai/Jan  Delvinlaan”  door  de  NV  Aquafin.-  Bijkomende  overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de 
NV Aquafin in het kader van de bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
f)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan te Gent-Sint-Denijs-Westrem in het kader van de 
aanleg  van  de  verbindingsriolering  Beukenlaan  door  de  NV  Aquafin.-  Bijkomende  overeenkomst  tussen  de 
stad Gent en de NV Aquafin in het kader van de bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
g)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Drieselstraat  als  tweede  fase,  deel  Gefusilleerdenlaan  tot  de 
Kamerijkstraat  en  in  de  Wolfputstraat  (deel)  te  Gent-Oostakker  in  het  kader  van  collectorwerken  “John  F. 
Kennedylaan” door de NV Aquafin.- Bijkomende overeenkomst tussen de stad Gent en de NV Aquafin in het 
kader van de bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
h)  Uitvoeren van rioleringswerken op de wijk Assels te Gent-Drongen voor de aansluiting op het collectorennet 
door de NV Aquafin.- Bijkomende overeenkomst tussen de stad Gent en de NV Aquafin in het kader van de 
bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
i)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Rijvisschestraat en Heerweg Zuid te Gent-Zwijnaarde in het 
kader  van  collectorwerken  “aansluiting  Zwijnaarde”  door  de  NV Aquafin.- Bijkomende overeenkomst tussen 
de stad Gent en de NV Aquafin in het kader van de bepalingen in het VLAREBO.- Goedkeuring.  
k)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Florastraat.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Verkoop  van  een  strook  grond,  behorend  tot  het  voormalig  Westerringspoor,  gelegen  aan  de  Eeklostraat  te 
Gent-Mariakerke.- Goedkeuring.  
b)  Project  Westerringspoor:  Eeklostraat  en  Hippoliet  Van  Peenestraat.-  Verkoop/ruilingen  van  stroken  grond.
Machtiging  tot  ondertekening  van  de  akte  en  ontslag  van  ambtshalve  inschrijving.- Goedkeuring.  e)
Huurovereenkomst  voor  het  gebruik  van  het  eigendom  gelegen  Kleine  Kerkstraat  +2  te  Gent-
Ledeberg.- Voorwaarden.- Vaststelling.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis,  Botermarkt  1.-  Restauratie  en  herinrichting  van  het  bureau  van  de  schepen  van  bevolking  en 
ambtenaar van burgerlijke stand.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
b)  Diverse  administratieve  gebouwen.-  Aanbrengen  en/of  aanpassen  van  een  data-  en/of  telefoonbekabeling.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Voormalig gemeentehuis Sint-Amandsberg.- Restauratie van gevels en daken.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Monument  en  Eredienst.-  Kerkfabriek  van  Sint-Catharina  te  Gent-Wondelgem.-  Restauratie  van  de  kerk.- 
Onvoorziene bijwerken.- Bijkomende vastlegging.- Advies.  
 16.  Departement  Financiën.-  Dienst  Boekhouding.-  Nieuwe  vaste  kasgeldprovisie.-  Verhoging  bestaande  vaste 
kasgeldprovisies.- Goedkeuring. 
 19.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Lijst van kosteloze terbeschikkingstellingen van de stedelijke sportinfrastructuur 2004.- Bekrachtiging.  
b)  Vervanging van een polsstokmat van de atletiekpiste Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische Cel. 
a)  Sociale  appartementen  gelegen  Heldenplein  nummers  1  tot  65  (alle  nummers  uitgezonderd  nummer  45.- 
Saneren van de warmwaterproductie.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  

 24.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Toerisme.-  Overeenkomst  tussen  Toerisme  Vlaanderen  en  de 
stad Gent in het kader van “Gent Gezelligste Stad van Vlaanderen 2005”.- Goedkeuring. 
 25.  Departement Cultuur.- Directie. 
c)  Retributiereglement  voor  de  toegang  tot  de  stedelijke  musea  en  het  Gravensteen.-  Afwijkingen  vastgesteld 
tarief 2004.- Bekrachtiging.  
 26.  Departement Cultuur.- Dienst Receptieve Ruimten. 
a)  Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de vzw Initiatief voor Jonge Kunst.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Financiën.- Schenking van een aantal meubels aan het Design Museum Gent.- Aanvaarding.  
 29.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst.- Wielewaalbos.- Verkoop van populieren op stam.- 
Goedkeuring.  
 30.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Basisschool  De  Regenboog,  Sint-Sebastiaanstraat  8  te  Gent-Wondelgem.-  Schenking  van  burelen  en  kasten.- 
Aanvaarding.  
b)  Dienst WOCK (werken aan onderwijs, cultuur en kunst).- Organiseren van het project “WOCK-in” tijdens het 
schooljaar 2005-2006.- Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning.- Budgettering.- Stadsbegroting over het dienstjaar 2005.- 
Meerjarenplanning 2005-2009.- Vaststelling.  
Zitting van 22 februari 2005 
OPENBARE VERGADERING 
  2.  Politiezone Gent. 
b)  Jaarrekeningen 2003.- Vaststelling.  
c)  Begroting over het dienstjaar 2005.- Vaststelling.  
  5.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Juridische  Zaken.-  Opdrachten  voor  diensten  van  juridische  aard.- 
Vertegenwoordiging voor de rechtbank.- Bestekken.- Vaststelling. 
  7.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Organisatieontwikkeling.-  Aanpassing  van  de 
personeelsformatie.- Goedkeuring. 
  9.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Uitvoeren van parkeercontroles.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Ledigen van parkeerautomaten en uitvoeren van transport en verwerking van geldwaarden.- Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
c)  Uitvoeren van transport en verwerking van geldwaarden.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Bouwen  van  een  ondergrondse  parkeergarage  Sint-Pietersplein.-  Omlegging  nutsleidingen  Imewo.-  Offerte.- 
Goedkeuring.  
e)  Retributiereglement inzake het parkeren in de parkeergarages van de stad Gent.- Goedkeuring.  
f)  Gebruikersreglement inzake het parkeren in de parkeergarages van de stad Gent.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Ruimtelijk uitvoeringsplan D6/D7 Assels/Piereput (volledige wijziging 
van BPA D7 Piereput, gedeeltelijke wijziging van BPA D6 Assels).- Definitieve vaststelling.  
c)  Id.-  Ontwerp  van  het  Gewestelijk  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  “Afbakening  grootstedelijk  gebied  Gent”.- 
Advies.- Goedkeuring. 
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie.- Bijzonder bestek 
betreffende het leveren, plaatsen en onderhouden van informatieborden en -zuilen, van wachthuisjes bij de haltes 
van  het  openbaar  vervoer  en  van  ander  straatmeubilair.-  Eindafrekening  werkingsjaar  2003-2004.-  Verwerving 
aanvullend meubilair werkingsjaar 2004-2005.- Goedkeuring. 

 12.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen. 
j)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  het  uitvoeren  van  wegen-  en 
rioleringswerken  en  omgevingsaanleg  in  delen  van  het  stadsvernieuwingsproject  “De  Nieuwe  Voorhaven”.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Overdracht  door  het  Vlaams  Gewest  van  de  gewestweg  N422-422a-422b  (wegenis  rond  het  Koning 
Albertpark) aan de stad Gent en inlijving bij de stadswegen.- Goedkeuring.  
d)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  met  de  vzw  El  Wahda  -  De  Eenheid  betreffende  het  gebruik 
van een deel van het stadseigendom gelegen Kokerstraat 36.- Voorwaarden.- Bekrachtiging. f)  Regularisatie 
(reeks  I)  van  de  lijsten  betreffende  de  overdracht  van  onroerende  goederen  van  het  niet-autonome 
gemeentebedrijf  naar  het  Autonome  Gemeentebedrijf  Stadsontwikkelingsbedrijf  en  naar  de  boekhouding  van 
de stad Gent.- Goedkeuring. 
 17.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Belastingen.-  Retributiereglement  op  het  verstrekken  van  administratieve 
gegevens en publicaties.- Wijziging.- Goedkeuring. 
 18.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  Omloop  Het  Volk.- 
Goedkeuring. 
 20.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Stedelijk reglement Speelstraten.- Wijziging.- Goedkeuring. 
 21.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Project  Straathoekwerk.-  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur 
van  Gent  en  CAW  Artevelde  vzw  in  verband  met  de  actie  Nachtopvang/winternoodopvang  daklozen  voor  de 
periode 2004 - 2007.- Goedkeuring. 
 22.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Cel  Woonbeleid.-  Overeenkomst  omtrent  een  niet-
commerciële samenwerking tussen N.V.S.-team (beheerder van de vastgoedsite www.vitrine.be) en de stad Gent.- 
Goedkeuring. 
 23.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische Cel. 
b)  Jeugdcentrum  gelegen  Afsneedorp  22-24  te  Gent-Afsnee.-  Uitvoeren  van  afbraak-  en  nieuwbouwwerken.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Cultuur.- Directie. 
a)  Subsidies  aan  bijzondere  sociaal-culturele  initiatieven  2004.-  Zevende  reeks.-  Definitieve  besluitvorming.- 
Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2004.- Negende reeks.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Cultuur.- Dienst Receptieve Ruimten. 
b)  Kunsthal Sint-Pietersabdij.- Vertegenwoordiging van de stad Gent binnen Kunst in Huis - Kunstuitleen vzw.- 
Goedkeuring.  
 28.  Departement  Werk  en  Economie.-  Provag.-  Aandeel  van  de  stad  Gent  in  het  project  “Langerbruggestraat”.- 
Goedkeuring. 
 31.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  21  en  22  maart  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het 
college  van  burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op 
heden aan de provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 21 maart 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
b)  Aankoop van meubilair.- Goedkeuring.  
c)  Aankoop van een promo-wall.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van een ergonomische bureaustoel duo-back.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
  3.  Departement Brandweer.- Aangaan van een overeenkomst met Agoria met betrekking tot de ingebruikname van het ICC op 
22 april 2005 voor het congres “Brand: een beheersbaar industrieel risico”.- Goedkeuring. 
  6.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Stedelijk reglement betreffende de toelagen voor herstellingen, aankoop 
of  nieuwbouw  voor  eerstelijns  plaatselijke  jeugdwerkinitiatieven.-  Wijziging.-  Goedkeuring.-  Advies  Stedelijke  Jeugdraad.- 
Kennisneming. 
  7.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Technische  cel.-  Jozef  II-straat  104-106.-  Oprichten  van  een 
buurtcentrum.- Bouwkundige werken.- Eindafrekening.- Goedkeuring. 
  8.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Sociale cel.- Samenwerkingsprotocol tussen het OCMW Gent en 
de  stad  Gent  houdende  specifieke  procedures  inzake  huurachterstalbemiddeling,  verhuring  van  woningen  aan  het  OCMW 
(noodwoningen),  het  verlenen  van  zekerheidstellingen  of  bankwaarborg  en  de  huisvesting  van  daklozen  die  voldoen  aan  de 
voorwaarden zoals voorzien in het Sociaal Huurbesluit.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Herstructurering  Basisschool  Westerhem,  Kerkdreef  9  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem, 
annex De Boekenmolen gelegen Hutsepotstraat 77 te Gent-Zwijnaarde.- Bekrachtiging.  
b)  Id.- Id.- Herstructureringen in de scholengemeenschap Nexus Gandae met ingang van 1 september 2005.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Id.- Naams- en adreswijziging van de school Gustaaf Callier gelegen Sint-Bernadettestraat 258 naar de Basisschool De 
Octopus gelegen Drongensesteenweg 146.- Goedkeuring. 
d)  Id.- Id.- Naams- en adreswijziging van de Academie voor Muziek, Woord en Dans O. Van Puyvelde, Onderwijsstraat 8/10 
te Gent-Ledeberg naar Academie voor Podiumkunsten, Tweebruggenstraat 59.- Goedkeuring. 
e)  Schoolreglement Basisschool De Zonnepoort (Type II-onderwijs).- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
f)  Schoolreglementen gewoon en buitengewoon basisonderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
g)  Dienst Kinderopvang.- Aanstelling van de vertegenwoordigers namens de stad Gent in de Algemene Vergadering van de 
vzw “Kinderdagverblijf UZ Gent De Knuffelboom”.- Goedkeuring.  
h)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs, Wittemolenstraat 9 te Gent-Sint-
Amandsberg.-  Schenking  aan  de  vzw  GITO  Comité  van  een  aantal  buitengebruik  gestelde  didactische  elektrische 
motoren.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  klein  meubilair,  uitrusting,  machines 
en exploitatiematerieel met beperkte uitgaven.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Id.- Id.- Aanpassen binnenschrijnwerk.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Id.- Herstellen zachte bevloering.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Id.- Uitvoeren van diverse verhuisopdrachten.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Magazijnen en Ateliers, Augustijnenkaai 2.- Opkuisen van houten schoolmeubilair.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 

b) Overeenkomst tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Elektriciteit en Mechanica Gent en de stad 
Gent inzake plaatsing en financiering van extra verkeerslichten op de Antwerpsesteenweg ten behoeve van het Park+Ride-
terrein.- Goedkeuring. 
 17.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
c)  Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijzigingen (II).- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Bouwen van een ontlastingsleiding in de Desiré Mercierlaan en het uitvoeren van de te voorziene RWA-aansluitingen in 
kader  van  de  sanering  van  de  Waterloop  20  via  de  Vogelhoekstraat  door  de  NV  Aquafin.- Overeenkomst tussen de stad 
Gent en de NV Aquafin en addendum inzake de studie van het stadsaandeel in dit project.- Goedkeuring.  
b)  Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek en milieuhygiënisch onderzoek voor diverse projecten van de stad Gent en het 
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent gedurende een periode van één jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  te  Gent-Ledeberg  voor  de    aansluiting  van  de  collector  Ledeberg 
door de NV Aquafin.- Bijkomende overeenkomst tussen de stad Gent en de NV Aquafin in het kader van de bepalingen in 
het VLAREBO.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren  van  rioleringswerken  te  Gent-Oostakker  voor  de    aansluiting  van  de  Orchideestraat  door  de  NV  Aquafin.- 
Bijkomende  overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  NV  Aquafin  in  het  kader  van  de  bepalingen  in  het  VLAREBO.- 
Goedkeuring.  
e)  Wegen- en rioleringswerken in de Striemenbergstraat.- Annuleren van de trekkingsrechten.- Goedkeuring.  
g)  Revisie van de hydraulische berekening van de Rosdambeek.- Dienstverleningsovereenkomst.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Kosteloze overname door de stad Gent jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
c)  Overdracht  van  de  erfpachtovereenkomst  voor  het  stadseigendom  gelegen  Bomastraat  38  door  de  vzw  Halfweghuis  De 
Wip aan de vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde.- Goedkeuring.  
d)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  voor  een  weide  met  stal  gelegen  in  de  Botestraat  131-133  te  Gent-Wondelgem.- 
Goedkeuring.  
k)  Machtigingen  tot  het  verdelgen  van  wilde  konijnen  op  diverse  gronden,  eigendom  of  in  beheer  van  de  stad  Gent,  in  de 
periode van 01.04.2005 tot en met 31.03.2010.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
l)  Overeenkomst  met  de  NV  Aquafin  tot  verkoop  van  een  pompstation  gelegen  aan  Hondelee  te  Gent-Zwijnaarde  voor  de 
aanleg van waterzuiveringsinfrastructuur door NV Aquafin.- Goedkeuring. 
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Politie  Gent  Centrum,  Belfortstraat  4.-  Vernieuwen  van  de  poorten  van  de  garages  gelegen  aan  de  Hoogpoort.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Id.- Vernieuwen van de ramen van de eerste verdieping, kant Hoogpoort.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Algemeen Politiecentrum Gent, Antonius Triestlaan 12.- Vernieuwen van de tegelvloeren van het gelijkvloers van blok E.- 
Bestek.- Vaststelling.  
d)  Stadsmuseum Gent (STAM).- Aanpasingswerken aan de bestaande gebouwen op de Bijlokesite.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Monumentenzorg  en  Eredienst.-  Kerkfabriek  Sint-Catharina  te  Gent-Wondelgem.-  Restauratie  van  het  goudlederbehang 
aan de als monument beschermde pastorie.- Verdiscontering van vast beloofde subsidies.- Advies.  
 22.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop  van  zitmeubilair  ten  behoeve  van  het  Departement  Onderwijs.-  Dienst  Administratie.-  Bestek  en  wijze  van 
gunnen.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van kantoormeubilair ten behoeve van het Departement Onderwijs.- Dienst Administratie.- Bestek en wijze van 
gunnen.- Vaststelling.  
 23.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Garage.-  Aankoopdienst  Voertuigen.-  Aankoop  van  voertuigen  voor  de 
Politiezone Gent.- Goedkeuring. 
 24.  Departement Financiën.- Dienst Boekhouding.- Nieuwe vaste kasgeldprovisie.- Verhoging bestaande vaste kasgeldprovisie.- 
Vermindering bestaande vaste kasgeldprovisies.- Annulatie bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring. 
 26.  Departement  Cultuur.-  Beleidsplan  van  de  vzw  Gent  Cultuurstad,  erfgoedcel  van  de  stad  Gent,  voor  de  periode  1  januari 
2005 tot en met 31 december 2008.- Goedkeuring.  
 27.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Afsluiten  van  een  Samenwerkingsovereenkomst  en  een 
Deelovereenkomst MovE met de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Cultuur.- Dienst Monumentenzorg.- Afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst en een Deelovereenkomst 
MovE met de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.- Goedkeuring.  
 29.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige  Gebouwen.-  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Lievestraat 14.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Juridische  Zaken.-  Wijzigingen  van  politiereglementen.- Gemeentelijke administratieve 
sancties.- Goedkeuring. 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Aankoop van uniformen.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  

e)  Opdracht  tot  het  takelen,  vervoeren  en  bewaren  van  voertuigen  met  toebehoren.-  Bestek  en  wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
  4.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Waarborgstelling  t.o.v.  de  Dexia  Bank  van  de  investeringsleningen 
begroting 2004 van het Algemeen Ziekenhuis Gent Jan Palfijn.- Goedkeuring. 
  5.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Staf.-  OCMW  Gent.-  Dienstjaar  2005.-  OCMW-Meerjarenplan  (2005-2007).- 
Goedkeuring.-  OCMW-Budget  2005  (exploitatie-  en  investeringsbudget)  en  Algemene  Beleidsnota  2005.-  Kennisneming. 
 
9. 
Departement  Werk  en  Economie.-  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen 
Vlaamse  Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de stad Gent voor de organisatie van jobcoaching voor de 
doelgroepen uit het VESOC-actieplan diversiteit.- Goedkeuring. 
 10.  Departement Werk en Economie.- Gent, stad in werking.- Steunpunt Dienstenwerkgelegenheid.- Eindrapport actieplannen 
“lokale  diensteneconomie  in  de  centrumsteden”  2001-2004  ten  behoeve  van  de  Vlaamse  administratie  werkgelegenheid.- 
Kennisneming. 
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
c)  Uitvoeren  van  bewakingsprestaties  op  het  parkeerterrein  Belfort  en  het  Park+Ride-terrein  te  Gent-Oostakker.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Leveren, plaatsen en in dienst stellen van controle- en betaalapparatuur met centraal beheersysteem voor de parkeergarages 
Ramen en Sint-Pietersplein en afsluiten van bijbehorend onderhoudscontract.- Bestek.- Vaststelling.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Voorlopige  vaststelling  van  het  ontwerp  van  het  ruimtelijk  uitvoeringsplan 
nummer 60 “Akkerhage/Ottergemsesteenweg.- Gedeeltelijke wijziging.  
 15.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie.- Spoorlijn 50A Gent-Oostende.- 
Onteigeningen  door  de  NMBS-Infrabel  voor  de  aanleg  van  een  derde  en  vierde  spoorlijn  op  het  grondgebied  van  Gent.- 
Advies.- Goedkeuring. 
Zitting van 22 maart 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Aanvullend  reglement  op  de  politie  van  het  wegverkeer  tot  regeling  van  de  beperkte  parkeertijd.-  Gewest-  en 
Gemeentewegen.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking. 
a)  Verslag van de identificatiemissie van Mangaung aan Gent van 19 tot en met 25 september 2004.- Kennisneming.  
b)  Aanvraag  tot  sluiten  van  een  convenant  gemeentelijke  ontwikkelingssamenwerking  met  de  Vlaamse  Gemeenschap.- 
Goedkeuring.  
c)  Erkenning van de stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijzigingen (I).- Goedkeuring.  
b)  Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
d)  Examenreglement.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
f)  Herstellings- en aanpassingswerken aan wegen en rioleringen en aanleggen van trottoirs in diverse straten te Gent.- Bestek 
7792.-  Tweede  herhaling  van  de  opdracht  overeenkomstig  artikel  17,  §2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993 
betreffende de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Project “Zuurstof voor de Brugse Poort”.- Slopen van twee schoolgebouwen gelegen Rooigemlaan 246, Boerderijstraat 2a, 
een clubhuis gelegen Biezenstuk 47 en een handelshuis gelegen Geitstraat 130.- Vaststelling van het eerste addendum aan 
het bestek en van de wijze van gunnen. 
e)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Jong  voor  de  stadseigendom  gelegen  Voorhavenlaan  +1  (poortgebouw).- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Jong  voor  een  lokaal  in  de  stadseigendom  gelegen  Voorhavenlaan  +1 
(poortgebouw).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Huurovereenkomst  betreffende  het  gebruik  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Kiekenstraat  4bis,  met 
uitzondering van enkele lokalen.- Goedkeuring.
h)  Concessieovereenkomst betreffende de exploitatie van de jachthaven Portus Gandae.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Gebruik  van  het  Kuipke  (Sportpaleis)  door  de  BVBA  Caro  voor  de  organisatie  van  een  concert  van  Helmut  Lotti.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
j)  Gebruik van het Kuipke (Sportpaleis) door de tijdelijke vereniging “the COMcerts 2005”.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Schoonmaakbeheer.- Schoonmaken en onderhouden van de ramen van diverse 
stadsgebouwen waaronder alle stedelijke scholen van de stad Gent.- Bestek.- Vaststelling. 
 31.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 

 30.  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. 
a)  Voordracht van vertegenwoordigers in het regionaal directiecomité, voor zuiveringsaangelegenheden van de TMVW.  
b)  Aanduiding van vertegenwoordigers en plaatsvervangers in de algemene vergaderingen van de TMVW.  
c)  Voordracht van een kandidaat-commissaris, vertegenwoordiger van de Z-vennoten in het college van commissarissen van 
de TMVW.  
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  25  en  26  april  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het 
college  van  burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op 
heden aan de provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 25 april 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Overdracht van 16.196 euro van de Politiezone Gent aan vzw Amigo.- Goedkeuring.  
b)  Overdracht  van  1.684,50  euro  van  de  Politiezone  Gent  naar  de  Koninklijke  Sportvereniging  Gents 
Stadspersoneel.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Definitieve vaststelling van de namen “Magergoedkouter”, “Schaapdries” en “Schaapdriespad” voor de nieuwe 
wegen in de verkaveling Magergoedkouter te Gent-Oostakker.  
b)  Definitieve  vaststelling  van  de  plaatsnaamwijziging  van  de  Karel  Van  Rijsselberghedreef  in  “Familie  Van 
Rijsselberghedreef”.  
c)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Willem  van  Rubroeckstraat”  voor  de  nieuwe  weg  die  aansluit  op  de 
Marco Polostraat te Gent-Wondelgem.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
d)  Principiële vaststelling van de naam “Gaardeniersbrug” voor de nieuw te bouwen tram- en fietsbrug over het 
Verbindingskanaal  van  de  Gasmeterlaan  tot  de  Nieuwevaart.-  Organisatie  van  een  openbaar  onderzoek.- 
Goedkeuring.  
e)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Klaphof”  voor  de  nieuwe  weg  in  het  verlengde  van  Klaphof  te  Gent-
Drongen.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
f)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Korte  Mate”  voor  de  nieuwe  weg  haaks  gelegen  op Hulsdonk te Gent-
Oostakker.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
g)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Evenstuk”  voor  de  nieuwe  weg  die  uitkomt  op  Hulsdonk  te  Gent-
Oostakker.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
  4.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en Openbaar Domein.- Dienst Administratie.- Monumenten 
en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Feestlokaal  van  de  Vooruit  gelegen  Sint-
Pietersnieuwstraat 23.- Restauratiewerken, fase 13, aan de kademuur, de gevel en het saneren van de kelder van 
de voorbouw.- Vaststelling van het geactualiseerd bijkomend saldo van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
b)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de woning gelegen Gravin Johannastraat 1-5.- 
Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Hotel Haemelinck gelegen Sint-Baafsplein 
10.-  Uitvoering  van  bijkomende  restauratiewerken  aan  het  interieur.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.- 
Goedkeuring.  
  5.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie.- Aanbrenging van 
een  muurschildering  aan  de  zijgevel  van  een  privaat  gebouw  gelegen  Brabantdam  42.-  Overeenkomst  tussen  de 
stad Gent en de private eigenaar.- Goedkeuring. 
  6.  Departement  Cultuur.-  Directie.-  Subsidiëring  van  culturele  projecten  en  activiteiten  2005.-  Eerste  reeks.- 
Goedkeuring. 
  7.  Departement Cultuur.- Dienst Receptieve Ruimten. 

a)  Hernieuwing van de exploitatieovereenkomst van de catering, toiletten en vestiaire in de Eerste bovenzaal van 
de Lakenhalle.- Goedkeuring.  
b)  Beschikbaar stellen van stadslokalen.- Afwijkingen op het retributiereglement in 2004.- Bekrachtiging.  
  8.  Departement Financiën. 
a)  Schenking van een bronzen reliëf aan het Bijlokemuseum.- Aanvaarding. b) 
Verhoging  van  bestaande  vaste 
kasgeldprovisies, nieuwe vaste kasgeldprovisie, annulatie van bestaande vaste kasgeldprovisies.- Goedkeuring.  
  9.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit. 
a)  Proces-verbaal van verificatie van de kas van de heer Daniel Verbeken, stadsontvanger van Gent, op 23 maart 
2004.- Mededeling.  
b)  Proces-verbaal  van  verificatie  van  de  kas van de heer Daniel Verbeken, stadsontvanger van Gent, op 24 juni 
2004.- Mededeling.  
 11.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst.- Aankoop van promotiemateriaal.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis, Botermarkt 1.- Bouwen van een technisch lokaal op de binnenkoer voor de luchtbehandeling van de 
gemeenteraadszaal.- Herziening van de overeenkomst ingevolge de prijsstijging van het staal.- Goedkeuring.  
b)  Administratief Centrum stad Gent; Woodrow Wilsonplein 1 - Diverse dienstencentra.- Leveren van materialen 
en het uitvoeren van aanpassings- en uitbreidingswerken aan het telefonienetwerk van de stad Gent.- Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Designmuseum Gent, Jan Breydelstraat 5.- Oprichten van een sanitaire unit.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
d)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  de  Liemaeckereplein  3.-  Binnenafwerking  deel  2.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Voetbalterrein Dukkeldamstraat-Goolestraat.- Aanbrengen van terreinverlichting.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Speelplein  Henri  Story,  voetbalaccommodatie,  Muilaardstraat  85.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  omheining.- 
Bestek.- Vaststelling.  
g)  Sport-  en  Recreatiepark  Blaarmeersen,  atletiekpiste,  Zuiderlaan  5.-  Renovatie  van  de  standen  voor  de 
kampnummers.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Sporthal  Neptunus,  Botestraat  98/100  te  Gent-Wondelgem.-  Vernieuwen  van  de  sportvloeren.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
i)  Zwembad Rooigem, Peerstraat 2.- Reinigen en verwijderen van oude brandstoftanks.- Goedkeuring.  
k)  Vervangen van stookketels en toebehoren in diverse gebouwen.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  nieuwbouw-,  restauratie-  en 
herinrichtingswerken aan stadsgebouwen en aanleg van sportterreinen.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Schoonmaakbeheer. 
a)  Bestek in verband met het schoonmaken en onderhouden van diverse gebouwen van de stad Gent.- Uitbreiding 
Stadsarcheologie en Stadsarchief, Zwarte Doos, Dulle Grietstraat 12 te Gent-Gentbrugge.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren van een autograsmaaier voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van twee landbouwtractoren en een maaier voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaars  van  gronden  aan  en  nabij  de  Achtenkouterstraat  te  Gent-Sint-
Amandsberg tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
b)  Kosteloze overname jegens de eigenaar van grond gelegen aan en nabij de Groenvinkstraat te Gent-Oostakker 
tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
c)  Kosteloze overname jegens de eigenaars van gronden aan en nabij de Belle-Vue te Gent-Sint-Denijs-Westrem 
tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
d)  Overdracht  van  de  huurovereenkomst  betreffende  het  stadseigendom  gelegen  Ham  43  aan  de  vzw  CAW 
Artevelde.- Goedkeuring.  
e)  Overeenkomst  met  de  NV  Aquafin  met  betrekking  tot  verschillende  innemingen  ter realisatie van het project 
21.152 “Aansluiting Orchideestraat” te Gent Oostakker.- Goedkeuring.  
f)  Huurovereenkomst te sluiten met betrekking tot het gebruik van het stadseigendom gelegen De Naeyerdreef 2 
te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Vaststelling.  
g)  Huurovereenkomst met de CVBA Huisvesting Scheldevallei betreffende de inhuurneming ten behoeve van de 
Seniorendienst van een gebouw gelegen Robiniahof 20 te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Vaststelling.  
h)  Uitbreiding van GSM-installaties op stadseigendommen met UMTS.- Raamovereenkomst.- Aanpassing van de 
huurovereenkomst.- Goedkeuring.  
i)  Bijakte  nummer  1  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  15.05.2002  te  sluiten  ten  behoeve  van  de  Bibliotheek 
betreffende de inhuurneming van een ruimte op het gelijkvloers van het gebouw gelegen Dorpsstraat 5 te Gent-
Zwijnaarde.- Goedkeuring.  
k)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  gebruik  van  een  perceel  stadsgrond  gelegen 
Doornweide te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  

l)  Sluiten van een precaire gebruiksovereenkomst voor het maaien van stadsgronden gelegen Boswachterstraat te 
Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
16. 
Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit 
en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Uitvoeren van collector-, wegen- en rioleringswerken door de NV Aquafin.- Project 97.443 “Afkoppelen van 
Oud  Scheldeken”.-  Overeenkomst  tot  overdracht  van  infrastructuur  aan  Aquafin,  meer  bepaald  de 
gerenoveerde koker van het Oud-Scheldeken.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
c)  Aanpassen  van  het  centraal  beheersysteem  voor  parkeerautomaten  type  “Stelio”  en  afsluiten  van  een 
bijbehorend onderhoudscontract.- Bestek.- Gunningswijze en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
d)  Leveren,  plaatsen  en  in  dienst  stellen  van  een  camerasysteem  en  draadloze  verbinding  voor  het  Park+Ride-
terrein  aan  het  koopcentrum,  Antwerpsesteenweg  te  Gent-Oostakker.-  Bestek.-  Gunningswijze  en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
e)  Leveren  van  signalisatie  met  bijbehorende  signalisatiepalen.-  Gunningswijze  en  gunningsvoorwaarden.- 
Vaststelling.  
 19.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Administratie.-  Vlaamse  Vervoermaatschappij  De  Lijn.-  DBS-
overeenkomst -12 jaar (derdebetalersysteem).- Aanpassing van de overeenkomst.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
c)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Dagverblijf  Désiré  Van  Monckhoven,  Désiré  Van  Monckhovenstraat 
46.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en  verbouwingswerken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Id.-  Kleuterschool  -  annex  van  basisschool  Henri  D’Haese,  Guldenmeers  2  te  Gent-Gentbrugge.- 
Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Basisschool  De  Dialoog,  Frans  van  Ryhovelaan  191.-  Vernieuwen  van  de  hoofdtoevoerleiding  van  het 
sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- Basisschool De Puzzel, Jozef II-straat 28.- Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- 
en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.-  Freinetschool  De  Vlieger,  Dendermondsesteenweg  53.-  Studieovereenkomst  voor  het  vernieuwen  van  de 
koerbevloering en oprichten van een overdekte speelplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.-  Id.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en  verbouwingswerken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
k)  Id.- Hotel- en Bakkerijschool Tweebruggen, Tweebruggenstraat 59.- Aanbrengen van een koeling in de lokalen 
chocolade- en suikerbewerking.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.-  Kunstencampus  Ottogracht,  Ottogracht  4.-  Compartimentering  trapzalen.-  Verlenging  van  de 
uitvoeringstermijn.- Goedkeuring.  
m)  Id.-  Annex  Instituut  Bert  Carlier,  Eendrachtstraat  85.-  Renovatie  van  het  schoolgebouw.-  Deel  elektriciteit.- 
Bestek.- Vaststelling.  
n)  Id.- Id.- Renovatie van het schoolgebouw.- Deel sanitair en centrale verwarming.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Id.- BLO-School Gustaaf Callier, Drongensesteenweg.- Aankoop van buitenspeeltuigen.- Bestek en wijze van 
gunnen.- Vaststelling.  
p)  Id.- Id.- Aankoop van tuinmeubilair.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
q)  Id.- Id.- Aankoop van veertien vijfvlaksborden.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
r)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aanpassings-, onderhouds- en renovatiewerken aan elektrische installaties.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 21.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.- Ondertekening van de verbintenis conform artikel 
48 van het bodemsaneringsdecreet.- Goedkeuring. 
 23.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
b)  Verdeling van subsidies 2005 aan dekenijen, gebuurtebonden, feestcomités, wijkkermissen, vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  
c)  Belasting op het gebruik van de openbare weg.- Vrijstellingen 2004.- Bekrachtiging.  
 24.  Departement  Financiën.-  Dienst  Boekhouding  -  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Directie.-  Gentse 
maatschappij voor huisvesting NV.- Aankoop van bijkomende aandelen.- Goedkeuring. 
*   *   * 
A-punten 
  2.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  voorjaar  2005.-  Deel  1  (Opening 
Portus Ganda, World Cup Gymnastics, Gent Feest, Tour de France à la voile, Blue Note Festival).- Goedkeuring. 
 10.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Retributiereglement voor diensten verstrekt door het Stadsarchief.- Wijziging.- Goedkeuring.  

b)  Retributiereglement  voor  de  toegang  tot  het  stedelijk  museum  “De  wereld  van  Kina:  het  Huis  en  de  Tuin”.- 
Invoering.- Goedkeuring.  
c)  Belasting op film-, video- en erotische voorstellingen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
j)  Driepikkelstraat  32  te  Gent-Mariakerke.-  Bouwen van een bezoekers- en natuur- en milieu-educatief centrum 
voor het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Schoonmaakbeheer. 
b)  Bestek in verband met het schoonmaken en onderhouden van het politiegebouw in de Belfortstraat.- Verlengen 
van de opdracht.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
j)  Bijakte  nummer  2  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  13.09.1999  te  sluiten  ten  behoeve  van  de  Integratiedienst 
betreffende de inhuurneming van lokalen in het gebouw gelegen Reinaertstraat 125.- Goedkeuring.  
 16.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen. 
b)  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  Imewo  voor  de  derde  fase  in  de  inventarisatie  van  het 
wegenpatrimonium van het gemeentelijk wegennet in een Wegen Informatie Systeem (WIS).- Goedkeuring.  
c)  Leveren  en  plaatsen  van  geprefabriceerde  rijbaankussens  en  geprefabriceerde  middengeleiders  op  diverse 
locaties te Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Rekening over het dienstjaar 2004.- Vaststelling.  
b)  Retributiereglement inzake het straatparkeren.- Goedkeuring.  
f)  Promotieovereenkomst  met  betrekking  tot  de  bouw  van  een  ondergrondse  parkeergarage  in  het  oostelijk 
gedeelte van het stadscentrum.- Verlenging van de uitvoeringstermijn.- Goedkeuring.  
g)  Promotieovereenkomst  met  betrekking  tot  de  bouw  van  een  ondergrondse  parkeergarage  in  het  oostelijk 
gedeelte van het stadscentrum.- Staalprijzen.- Herziening van de overeenkomst.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit.- Ter plaatse leveren 
en verankeren van verticale elementen ter verhoging van de attentiegraad in schoolomgevingen op diverse locaties 
te Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
 19.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
b)  Dienst  Kinderopvang.-  Beleidsplan  kinderopvang  2005-2007  van  het  Lokaal  Overleg  Kinderopvang  Gent.- 
Kennisneming.  
 20.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Kleuterdagverblijf  De  Spiegel,  Zwijnaardsesteenweg  250.- 
Studieovereenkomst voor het vervangen van het paviljoen door nieuwbouw.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Dagverblijf  Désiré  Van  Monckhoven,  Désiré  Van  Monckhovenstraat  46.-  Studieovereenkomst  voor  het 
uitbreiden en herinrichten van de bestaande woning.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.-  Kleuterschool  -  annex  van  basisschool  Henri  D’Haese,  Guldenmeers  2  te  Gent-Gentbrugge.- 
Studieovereenkomst voor het oprichten van een nieuwbouw.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  Basisschool  De  Puzzel,  Jozef  II-straat  28.-  Studieovereenkomst voor de renovatie van het schoolgebouw 
voor de oprichting van een basisschool.- Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Toekenning  van  een  subsidie  aan  vzw  Labor 
X/sociaal uitzendbureau Instant A.- Goedkeuring. 
 23.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Voorwaarden  voor  het  uitbaten  van  mobiele  toiletten  met  toegang  voor  personen  met  een  handicap  op  de 
openbare  weg  tijdens  de  Gentse  stadskermissen.-  Bestek.-  Vaststelling.-  Ontwerp  concessie-overeenkomst.- 
Goedkeuring.  
 25.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Nieuwe overeenkomst tussen de vzw In Vreugde Een en de 
stad  Gent  in  het  kader  van  de  bouw  van  de  polyvalente  zaal  Het  Gildenhuis  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.- 
Goedkeuring. 
 26.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Integratiedienst.-  Kom-Pas  Gent.-  Beleidsovereenkomst  tussen  het 
stadsbestuur  en  vzw  Kom-Pas  Gent  voor  de  realisatie  van  het  primaire  inburgeringstraject  voor  anderstalige 
nieuwkomers in Gent voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2005.- Goedkeuring. 
 27.  Departement  Bevolking  en  welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Technische  cel.-  Sociaal  woningbouwproject 
Stokerijstraat  -  Désiré  Fiévestraat.-  Bouwen  van  vijfentwintig  wooneenheden  en  vier  winkelruimten.- 
Overeenkomst met SPE voor warmtelevering en bereiding van sanitair warm water.- Goedkeuring. 
 28.  Departement  Werk  en  Economie.-  Stadsbedrijf  de  Markten  en  Foren  van  Gent.-  Desaffectatie  site 
Groothandelsmarkt en erfpachtovereenkomst op de gedesaffecteerde gronden met het oog op de realisatie van een 
multifunctioneel stadion.- Goedkeuring.  

 29.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
Zitting van 26 april 2005
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 23 en 24 mei 2005 volgende besluiten aangenomen en het college 
van burgemeester en schepenen heeft, overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993, op heden aan 
de provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 23 mei 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
c)  Aankoop  van  vier  toestellen  APC-100W  voor  het  veilig  laden  en  ontladen  van  individuele  en  collectieve 
vuurwapens .- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van negen machinepistolen Heckler & Koch MP5 met onderdelen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van een barcodelezer ten behoeve van het Coördinatiebureau Verkeer.- Goedkeuring.  
f)  Aankoop  van  een  tafelcastagnette  voor  de  Koninklijke  Gentse  Politieharmonie.-  Wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
g)  Aankoop van acht ladenkasten type hangmappensysteem.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
h)  Aankoop  van  een  onderzoekstafel  ten  behoeve  van  de  Lokale  Recherchedienst.-  Wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
  4.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Definitieve 
vaststelling van de namen “Skaldenknooppunt” en “Skaldenbrug” voor het geplande knooppunt nummer 7-Oost en 
bijbehorende brug op de John Kennedylaan te Gent-Oostakker en “Mercatorknooppunt” en “Mercatorbrug” voor 
het geplande knooppunt nummer 8-Oost en bijbehorende brug op de John Kennedylaan te Gent-Oostakker. 
  7.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen. 
a)  Vernieuwen van voegvullingen en het dichten van scheuren in platen van cementbetonverhardingen in diverse 
straten te Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren  van  fietsrekken.-  Herziening  van  de  overeenkomst  ingevolge  de  prijsstijging  van  het  staal.- 
Goedkeuring.  
c)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken te Gent-Sint-Denijs-Westrem in het kader van collectorwerken door 
de NV Aquafin van de Witbakkerstraat tot de Buchtenstraat.- Stadsaandeel.- Vaststelling.  
d)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  voor  de  aanleg  van  de  collector  Dampoortstraat  en 
heraanleg  Steendam  door  de  NV  Aquafin.-  Vastlegging  van  aanvullende  kredieten  voor  de  verrekeningen.- 
Goedkeuring.  
e)  Herinrichting van de Dampoortrotonde, Hagelandkaai en Rodetorenkaai, in het kader van collector-, wegen- en 
rioleringswerken van Achterleie tot Voorhoutkaai.- Schuldvordering met betrekking tot de verkeerssignalisatie 
ten laste van de stad Gent.- Goedkeuring.  
f)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  voor  de  aanleg  van  maatregelen  voorzien  in  de 
verkeersleefbaarheidsplannen op diverse locaties.- Bestek.- Vaststelling.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  met  de  Tijdelijke  Handelsvennootschap  Besix-Interbuild-
Vanhout  voor  het  gebruik  van  een  deel van een terrein van het stadseigendom gelegen Gasmeterlaan 107 als 
parking.- Goedkeuring. 
d)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Koninklijk  Olympic  Gent  voor  de  stadseigendom  gelegen 
Dracenastraat 8.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Bijakte  aan  de  huurovereenkomst  van  5  oktober  1999  gesloten  met  de  Koninklijke  Lijnvissers  Post  Gent 
betreffende het gebruik van een berging in het stadseigendom gelegen Pieter Cieterslaan te Gent-Wondelgem.- 
Goedkeuring.

f)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaars  van  gronden  aan  en  nabij  de  Helderweirdstraat  en  andere  te  Gent-
Oostakker tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
  9.  Departement  Financiën.-  Verhoging  van  een  bestaande  vaste  kasgeldprovisie.-  Annulatie  van  bestaande  vaste 
kasgeldprovisies.- Goedkeuring. 
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Belfort, Emiel Braunplein.- Herstelling van de speeltrommel van de beiaard.- Aangepast bestek.- Vaststelling.  
b)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  de  Liemaeckereplein  3.-  Herconditionering  en  uitbreiding  van  de 
beveiligingsinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Nieuwbouw  voor  de  brandweerkazerne,  Nieuwevaart  153.-  Elektriciteit,  laagspanning,  hoogspanning, 
databekabeling.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Leveren en plaatsen van zachte bevloeringen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Binnenschrijnwerk, binnenafwerkingen en vast meubilair.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Dienstencentrum  Wondelgem,  Pieter  Cieterslaan  28  te  Gent-Wondelgem.-  Leveren  en  plaatsen  van  een 
archiefkast en aanpassen van de balie.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  Van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Gevelrenovatiewerken  en 
dakwerken.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Sportcentrum  Wolfput,  Wolfputstraat  92-François  Van  Impelaan  42  te  Gent-Oostakker.-  Heraanleggen  van 
voetbalterreinen, plaatsen van een omheining, ballenvangers en terreinverlichting.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Voetbalterrein  Dukkeldamstraat-Goolestraat.-  Leveren  en  plaatsen  van  omheiningen  en  diverse  uitrustingen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
j)  Speelplein  Henry  Story,  voetbalaccommodatie,  Muilaardstraat  85.-  Heraanleggen  van  een  voetbalterrein.- 
Bestek.- Vaststelling. 
l)  Diverse stadsgebouwen.- In regel brengen van de elektrische installaties.- Derde fase.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Rekening voor het dienstjaar 2004.- Eerste reeks.- Advies.  
n)  Id.- Verenigde Protestantse Kerk van België Gent Centrum, Brabantdam.- Rekening voor het dienstjaar 2004.- 
Eindafrekening van de gewezen schatbewaarder.- Advies.  
o)  Id.-  Kerkfabriek  Heilig  Hart  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Eindafrekening  van  de  gewezen  schatbewaarder.- 
Advies.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop van een podium ten behoeve van de Dienst Receptieve Ruimten.- Landgoed De Campagne.- Bestek 
en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  van  zitbanken  ten  behoeve  van  de  Dienst  Begraafplaatsen.-  Bestek  en  wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
c)  Aankoop van temperatuur- en vochtigheidsmeters ten behoeve van het Design museum Gent.- Bestek en wijze 
van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van een vouwmachine ten behoeve van de Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij.- Bestek en wijze van 
gunnen.- Vaststelling.  
e)  Aankoop  van  een  mobiele  stand  voor  beurzen  ten  behoeve  van  de  Dienst  Toerisme.-  Bestek  en  wijze  van 
gunnen.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van kantoormachines ten behoeve van diverse diensten.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van projectietoestellen en -schermen ten behoeve van diverse diensten.- Bestek en wijze van gunnen.- 
Vaststelling.  
h)  Aankoop van divers materieel ten behoeve van diverse diensten.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
i)  Aankoop  van  digitale  fototoestellen  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Bestek  en  wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren van een houtversnipperaar voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van vijf mini pick-ups voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
 17.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Technische  cel.-  Stadseigendom  gelegen 
Wittemolenstraat  89-Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Verbouwen  van  het  voormalig 
schoolgebouw.- Studieopdracht.- Afwerking.- Bestek.- Vaststelling.  gewijzigde tekst 
 20.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit  -  Departement 
Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Sociale  Voorzieningen  en  Gehandicapten.-  Minder  Mobielen  Centrale.- 
Organiseren  van  aangepast  vervoer  voor  personen  met  een  handicap  over  een  periode  van  één  jaar.-  Tweede 
herhaling  van  de  opdracht,  overeenkomstig  artikel  17,§  2,  2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring. 
 21.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
b)  Leveren van honderd nieuwe fietsen.- Goedkeuring.  
c)  Leveren  van  neerklapbare  elementen  ter  vrijwaring  van  parkeerplaatsen  en/of  voetgangersgebied.-  Bestek.- 
Vaststelling.  

 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke 
Planning. 
b)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Zaak van de wegen voor de aanleg van de weg in het industrieterrein 
Kluizendok.- Goedkeuring.  
 24.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Leveren en plaatsen van parkmeubilair (parkbanken, afvalkorven en kleuterspeelinfrastructuur) in het Koning 
Albert I-park.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
b)  Opmaak  van  een  bodemsaneringsproject.-  Begeleiding  van  de  werken  en  veiligheidscoördinatie  voor  terrein 
Gentbruggeaard 2 te Gent-Gentbrugge.- Bestek en wijze van gunnen.- Goedkeuring.  
 26.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Gezondheidsdienst.-  Herziening  van de gecoördineerde statuten 
van RATO (rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) vzw.- Goedkeuring. 
 27.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Loopbaanbegeleiding  en  Vorming.-  Verzorgen  van 
informatica-opleidingen  ten  behoeve  van  de  personeelsleden  van  de  stad  Gent.-  Bestek  en  wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
 29.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Brandweerpersoneel.-  Statuut  der  aanwervings-  en  bevorderingsvoorwaarden,  evaluatie  en  vorming.- 
Wijzigingen.- Goedkeuring
b)  Id.- Geldelijk statuut.- Wijzigingen.- Goedkeuring
c)  Id.- Examenreglement.- Wijziging.- Goedkeuring.  
d)  Departement  Brandweer.-  Vaststelling  van  de  modaliteiten  met  betrekking  tot  de  bevorderingsprocedure 
toepasselijk op de brandweerofficieren.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en Foren van Gent. 
a)  Reglement  betreffende  standplaatsen  op  de  openbare  weg  voor  frietkramen  bestemd  voor  de  verkoop  van 
bereide eetwaren.- Goedkeuring.  
c)  Opheffing van het bestek houdende algemene voorwaarden voor het in concessie geven van het beheer van een 
antiek- en kunstmarkt op de Groentenmarkt en model-concessieovereenkomst.- Goedkeuring.  
d)  Reglement van inwendig bestuur op de foren.- Wijziging van artikel 34.- Goedkeuring.  
e)  Overdracht om niet van twee percelen aan de Groothandelsmarkt van het Stadsbedrijf de Markten en Foren van 
Gent naar het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent bij notariële akte.- Goedkeuring.  
f)  Overeenkomst  tussen  Stadsbedrijf  de  Markten  en  Foren  van  Gent  en  AG  Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent  ter 
garantie van het doorstorten van een deel van inkomsten uit ISPC, Transpac, Imperial Meat Products aan het 
Stadsbedrijf de Markten en Foren van Gent door AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring.  
g)  Toekennen van een subsidie aan dekenijen die ambulante handelaars toelaten op de braderieën.- Goedkeuring.  
 33.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling van subsidies 2005 aan dekenijen, gebuurtebonden, feestcomités, wijkkermissen, vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Verdeling van subsidies 2005 aan dekenijen, gebuurtebonden, feestcomités, wijkkermissen, vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Vierde reeks.- Goedkeuring.  
d)  Reglement voor het privaat gebruik van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten binnen de Gentse Feesten-
perimeter.- Goedkeuring.  
e)  Reglement voor de keuze van het promotiebeeld Gentse Feesten 2006.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Toerisme.- Aankoop van een wasmachine en een droogkast voor 
jachthaven Portus Ganda.- Wijze van gunnen.- Vaststelling. 
 35.  Departement Cultuur. 
a)  Balans en resultatenrekening 2004, het activiteitenverslag 2004, de begroting 2005 en de programmering 2005-
2006 van de Stedelijke Concertzaal De Bijloke.- Goedkeuring.  
c)  Balans en resultatenrekening 2004 en begroting 2005 van de vzw Het Huis van Alijn.- Goedkeuring.  
d)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  
e)  Subsidies aan bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Eerste reeks.- Definitieve besluitvorming.  
g)  Aankoop  van  het  beeld  de  “Valschermspringer”  van  Jan  Desmarets  ter  aanvulling  van  het  stedelijk  cultureel 
patrimonium.- Goedkeuring.  
 36.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  het  Vlaams 
Interuniversitair  Instituut  voor  Biotechnologie  voor  de  organisatie  van  de  tentoonstelling  “De  Zaak  DNA.  Een 
familieverhaal  over  genen  en  gezondheid”  in  Kunsthal  Sint-Pietersabdij  van  31  maart  2006  tot  en  met  18  maart 
2007.- Goedkeuring
 37.  Departement Cultuur.- Dienst Kunsten. 
a)  Realiseren  van  een  kunstwerk  in  het  nieuwe  bibliotheekfiliaal  te  Gent-Zwijnaarde.-  Toekennen  van  een 
bemiddelingsopdracht in het kader van deze realisatie.- Goedkeuring. 

b)  Aankoop van een kunstwerk.- Overeenkomst tussen de stad Gent en de kunstenaar Jan Van Imschoot voor de 
realisatie van een muurschildering op de zijgevel van het pand nummer 42 in de Brabantdam.- Goedkeuring
 38.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en Openbaar Domein.- Dienst Administratie.- Monumenten 
en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de voormalige katoenspinnerij UCO - Jules de 
Hemptinne gelegen nabij het Rabot, tussen de huidige Opgeëistenlaan ten westen en de Kolveniersgang of de 
gedempte  loop  van  de  Lieve  op  de  oostzijde.-  Uitvoering  van  restauratiewerken  aan  het  interieur,  fase  2.- 
Vaststelling stadsaandeel.- Goedkeuring.  
b)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de Oude Abdij gelegen Drongenplein 26-27 te 
Gent-Drongen.-  Uitvoering  van  restauratiewerken,  deel  1:  de  restauratie  van  de  buitenomhulling  en  de 
stabiliteit van de neogotische kapel en deel 2: de verbouwing en de afwerking binnen het gebouw.- Vaststelling 
van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de loods nummer 20 gelegen Voorhavenlaan.- 
Uitvoering van restauratiewerken zijnde karkasrestauratie.- Vaststelling stadsaandeel.- Goedkeuring.  
d)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  gelegen  Sluizeken  30.-  Uitvoering  van 
restauratiewerken aan de voorgevel.- Vaststelling stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Belfortstraat  27.- 
Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  maximum  subsidiebedrag.-  Aanpassing.- 
Goedkeuring.  
 39.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Naamswijziging  Freinetschool  De  Puzzel  gelegen  Jozef  II-straat  28  naar 
Freinetschool Mandala.- Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst tussen schoolbestuur en schoolraad.- Goedkeuring.  
c)  Reglement betreffende leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 40.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Kleuterdagverblijf  De  Spiegel,  Zwijnaardsesteenweg  250.- 
Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Dagkribbe De Palmboom - Slinke Molenstraat 26.- Aankoop van uitrusting ter inrichting van een nieuwe 
kribbe.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Id.-  Basisschool  De  Puzzel,  Jozef  II-straat  28.-  Renovatie  en  uitbreiding  schoolgebouw.-  Eerste  addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.-  Basisschool  Groenweelde,  Grensstraat  202.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor 
bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.-  Atheneum  Wispelberg,  Wispelbergstraat  2.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor 
bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Perceel  1  nieuwbouw:  aanpassing  grootkeuken  en 
sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85.- Heraanleg koer.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier  -  annex  Eendrachtstraat  85-89.-  Aankoop  van  meubilair  als  inrichting  van  een 
gerenoveerd gebouw.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
j)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  educatief  materieel.-  Bestek  en  wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
k)  Id.- Id.- Aankoop van muziekinstrumenten.- Bestek en wijze van gunnen.- Vaststelling.  
l)  Id.- Id.- Legionellapreventiebeleid.- Opmaak beheersplan.- Goedkeuring.  
m)  Id.-  Id.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en  verbouwingswerken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
n)  Id.- Id.- Vervangen van overgordijnen.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Id.- Id.- Uitvoeren van diverse verhuisopdrachten.- Bestek.- Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Jaarverslag 2004.- Kennisneming.  
b)  Evaluatie zonaal veiligheidsplan 2003-2004.- Kennisneming.  
  2.  Departement  Brandweer.-  Politieverordening  met  betrekking  tot  publiek  toegankelijke  inrichtingen.-  Wijziging 
van artikel 39 §1.- Goedkeuring. 
  3.  Departement Stafdiensten.- Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. 
a)  Overeenkomst 2005 tussen de stad Gent en de Federale Overheidsdienst Justitie aangaande de financiële hulp 
voor  de  aanwerving  van  bijkomend  burgerpersoneel  belast  met  de  begeleiding  van  alternatieve  gerechtelijke 
maatregelen.- Goedkeuring.  
b)  Aanhangsel 2005 aan het Veiligheids- en preventiecontract 2004 van de stad Gent.- Goedkeuring.  

  5.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  voorjaar  2005.-  Deel  2  (Blauwdruk 
België.-  De  architecten  van  onze  landsgrenzen,  World  Soundtrack  Concert,  Concert  European  Film  Awards, 
Dichter aan Huis, Brassband Panta Rhei, Tribute to Bram Vermeulen, Veldloop Schaal De Booser).- Goedkeuring. 
  6.  Samenwerkingsverbanden van gemeenten. 
a)  Opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede.- Algemene Vergadering van 15 juni 2005 om 18.30 
uur.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
b)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
c)  Dienstverlenende vereniging VENECO².- Algemene Vergadering van 31 mei 2005 om 10.00 uur.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
d)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
e)  Opdrachthoudende vereniging Digipolis.- Algemene Vergadering van 29 juni 2005 om 16.00 uur.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.   
f)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
g)  Dienstverlenende vereniging FINIWO.- Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2005 
om 09.30 uur.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
h)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
i)  Id.- Kapitaalverhoging rekeningsector F1.- Goedkeuring. 
j)  Id.- Kapitaalverhoging rekeningsector F5.- Goedkeuring.  
k)  Opdrachthoudende  vereniging  IMEWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  27  juni  2005  om  10.30 
uur.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
l)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
m)  Id.-  Algemene  Vergadering  van  27  juni  2005  om  11.00  uur.-  Vaststelling  van  het  mandaat  van  de 
vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
n)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
o)  Opdrachthoudende  vereniging  TEVEOOST.-  Algemene  Vergadering  van  27  mei  2005  om  18.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
p)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
q)  Opdrachthoudende vereniging IVAGO.- Algemene Vergadering van 22 juni 2005 om 16.30 uur.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
r)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  gebruik  van  een  perceel  stadsgrond  gelegen 
Doornweide (Boswachterstraat) te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
b)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  het  gebruik  van  een  perceel  stadsgrond  gelegen 
Emiel Van Swedenlaan (Gentbrugse Meersen) te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
g)  Overdracht  door  het  Vlaams  Gewest  aan  de  stad  Gent  van  een  deel  van  de  gewestweg  N43  (Voskenslaan, 
tussen kmp 1.320 en kmp 2.501,5) en inlijving bij de stadswegen.- Goedkeuring.  
h)  Aankoop van een modelwoning gelegen Wasstraat 53 te Gent-Sint-Amandsberg.- Goedkeuring.  
 10.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Aangaan  van  leningen  ter  financiering  van  de 
buitengewone uitgaven van het dienstjaar 2004.- Goedkeuring. 
 11.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Belastingen.-  Belasting  op de niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen 
verkaveling.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
k)  Uitvoeren van bewakingsprestaties in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, en het 
stadhuis, Botermarkt 1, gedurende een periode van 12 maanden.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Sportdienst.-  K.A.A.  Gent  Jeugdvoetbal  vzw.-  Investeringstoelage.- 
Goedkeuring.  
 16.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
a)  Reglement tot toekenning van een stedelijke toelage aan personen met incontinentie.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Reglement  inzake  toekenning  van  een  stedelijke  toelage  aan  gezinnen  voor  verzorging  thuis  van  zwaar 
gehandicapte personen.- Wijziging.- Goedkeuring.   18. 
Departement 
Bevolking 
en 
Welzijn.- 
Integratiedienst.-  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  Intercultureel  Netwerk  Gent  2004-2005.- 
Addendum aan de overeenkomst.- Goedkeuring. 
 19.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Jeugdwerkbeleidsplan  2002-2004.-  Werkingsverslag  2004.-  Goedkeuring.-  Advies  Stedelijke  Jeugdraad.- 
Kennisneming.- Ontwerp van antwoord Stadsbestuur op voornoemd advies.- Goedkeuring.  
b)  Beleidsovereenkomst  2005-2007  met  vzw  JONG  voor  inzet  in  Rabot-Bloemekeswijk.-  Addendum.- 
Goedkeuring.  
 21.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Verkeersleefbaarheidsplan omgeving Sint-Pietersstation.- Goedkeuring.  

d)  Aankoop van een preventief snelheidsbord.- Prijsvraag.- Vaststelling.  
 22.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Parkeerbedrijf.-  Groenaanleg 
buurtparking  Kasterbant  en  bijbehorend  onderhoudscontract.-  Bestek.-  Gunningswijze  en  gunningsvoorwaarden.- 
Vaststelling. 
 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke 
Planning. 
a)  Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).- Jaarverslag.- Kennisneming.  
 24.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Actie voorjaarsbebloeming.- Principes voor het toekennen van groencheques.- Reglement.- Goedkeuring.  
c)  Straatgeveltuintjes.- Principes voor het toekennen van groencheques.- Reglement.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Milieujaarprogramma  2005.-  Subsidieaanvragen  binnen  de  cluster  natuurlijke  entiteiten.-  Goedkeuring.- 
Advies Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur.- Kennisneming. 
Zitting van 24 mei 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 28.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
a)  Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie.- Goedkeuring.  
b)  Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie Dienst Ombudsvrouw.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
e)  Stadspersoneel.- Algemeen personeelsreglement.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 30.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Toetreding  van  de  stad  Gent  tot  de  Algemene 
Vergadering  van  de  vzw  Erkend  Regionaal  Samenwerkingsverband  Oost-Vlaanderen,  ondertekening  van  de 
oprichtingsakte  (statuten)  en  princiepsverklaring.-  Toetreding  van  de  stad  Gent  tot  het  Regionaal Economisch en 
Sociaal Overlegcomité “Gent en Gentse Rand” (werktitel).- Goedkeuring. 
 31.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie.- Reglement inzake vestigingssubsidie.- Goedkeuring. 
 32.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en Foren van Gent. 
b)  Bestek  der  voorwaarden  voor  het  vergunnen  van  standplaatsen  op  de  openbare  weg  voor  de  verkoop  van 
consumptie-ijs.- Wijziging van artikel 9/j.- Goedkeuring.  
 33.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
c)  Politieverordening Gentse Feesten 2005.- Goedkeuring.  
f)  Charter inzake het organiseren van activiteiten op het in gebruik gegeven openbaar domein tijdens de Gentse 
Feesten.- Goedkeuring.  
 35.  Departement Cultuur. 
b)  Balans en resultatenrekening 2004 en begroting 2005 van de vzw S.M.A.K.- Goedkeuring.  
f)  Toekenning van een investeringssubsidie aan vzw Vlied.- Goedkeuring.  
 39.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
d)  Schoolreglementen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 40.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
i)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Speelplein  Henri  Story,  Muilaardstraat  83.-  Oprichten  van  vijf  lokalen 
ten behoeve van speelpleinwerking.- Bestek.- Vaststelling.  
 41.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  27  en  28  juni  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het 
college  van  burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op 
heden aan de provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 27 juni 2005 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  4.  Politiezone Gent. 
b)  Aankoop van een digitale camcorder.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van elf postvakkasten voor het Zonaal Sturingspunt.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van verlichte uithangborden voor de politiegebouwen.- Goedkeuring.  
e)  Aankoop van een wapenkast voor het Centraal Wapenbureau.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
  5.  Departement Brandweer. 
a)  Verkoop van een afgeschreven thermische camera en toebehoren.- Werkwijze.- Goedkeuring.  
b)  Prijstoeslag van haakarmvoertuig.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken. 
b)  Politieverordening op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
c)  Aanstelling  van  gemeenteambtenaren  met  het  oog  op  het  vaststellen  van  inbreuken  op  de  politieverordening  op  de 
stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Aankoop van basketgalgen en een elektronisch scorebord voor de sporthal Bourgoyen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Herstelling van de elektrisch bediende scheidingswand van de sporthal Driebeek.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Kosteloze overname jegens de eigenaar van grond aan en nabij de Beelbroekstraat te Gent-Oostakker tot opname ervan in 
het openbaar domein.- Goedkeuring.  
b)  Kosteloze overname jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
c)  Kosteloze overname jegens de eigenaar van gronden aan en nabij de Loodsenstraat/Suikerijsteeg tot opname ervan in het 
openbaar domein.- Goedkeuring.  
d)  Handelshuurovereenkomst betreffende Chalet Mini-Golf gelegen Duifhuisstraat 72, voor de uitbating van een minigolf en 
cafetaria.- Opnemen bijkomende contractuele partij.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Onderhandse  aankoop  in  der  minne  en  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  woning  gelegen  Gasmeterlaan  102.- 
Goedkeuring. h)  Onderhandse verkoop van een strook grond aan de Antwerpsesteenweg.- Goedkeuring.  
i)  Onderhandse verkoop van een strook grond aan de Antwerpsevoetweg.- Goedkeuring.  
j)  Onderhandse verkoop van een strook grond gelegen in Sint-Kruiswinkeldorp te Gent-Sint-Kruis-Winkel.- Goedkeuring
k)  Verhuring  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Abrahamstraat  9-11-13-15-17,  zijnde  een  deel  van  het 
achtergelegen  magazijn  bij  het  vroegere  Stadsarchief  in  de  Berg  van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Liberaal 
Archief voor archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
m)  Verhuring  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Abrahamstraat  9-11-13-15-17,  zijnde  een  deel  van  het 
achtergelegen  magazijn  bij  het  vroegere  Stadsarchief  in  de  Berg  van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  vzw  AMSAB 
voor archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring. o) 
Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Gentse 
Wijnbouwers-  en  Wijnmetersgilde  betreffende  een  lokaal  (kazemat)  gelegen  in  de  Sint-Pietersabdij,  Kantienberg  +5.
Voorwaarden.- Goedkeuring. 
q)  Bijakte  nummer  1  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  02.12.2004  te  sluiten  ten  behoeve  van  de  Jeugddienst  betreffende  de 
inhuurneming van een gebouw gelegen Kleine Kerkstraat +2 te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
r)  Verlengen  van  de  precaire  gebruiksovereenkomst  met  een  jaar,  afgesloten  tussen  de  stad  Gent  en  Vzw  Operastudio 
Vlaanderen voor het gebruik van de volledige G2 - Bijlokekaai 7b.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
s)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  gebruik  van  de  stadsgronden  gelegen  in  de  Bourgoyen-
Ossemeersen te Gent-Drongen (I).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  

t)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  gebruik  van  de  stadsgronden  gelegen  in  de  Bourgoyen-
Ossemeersen te Gent-Drongen (II).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
u)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  gebruik  van  de  stadsgronden  gelegen  in  de  Bourgoyen-
Ossemeersen te Gent-Drongen (III).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
v)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  ten  behoeve  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  -  in casu het 
Freinetatheneum  De  Wingerd  -  betreffende  het  gebruik  van  lokalen  in  het  schoolgebouw  gelegen  Bisdomkaai  1.- 
Goedkeuring. 
w)  Overeenkomst met de NV Aquafin met betrekking tot de vestiging van erfdienstbaarheden op stadseigendom ter realisatie 
van collector John Kennedylaan te Gent-Oostakker.- Goedkeuring.  
x)  Overeenkomst ter vervanging van een deel van het protocol tot oprichting van de Hogeschool Gent d.d. 1 september 1995 
betreffende de campus Textieltoren, Offerlaan.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
y)  Standaard-gebruiksovereenkomst  te  sluiten  met  het  Autonoom  Gemeentebedrijf  Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent 
betreffende het gebruik door stadsdiensten van gebouwen of delen van gebouwen behorende tot het patrimonium van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring. 
z)  Aanvullende  regularisatie  van  de  lijsten  betreffende  de  overdracht  van  onroerende  goederen  van  het  niet-autonome 
gemeentebedrijf naar het Autonome Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf en van het niet-autonome gemeentebedrijf 
naar de boekhouding van de stad Gent.- Goedkeuring.  
a’)  Erfpachtovereenkomst  betreffende  een  deel  van  de  stadseigendom  gelegen  Bijlokekaai  af  te  sluiten  met  de  vzw  H  &  L.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring. 
d’)  Overdracht van gronden Flanders Expo aan de stad Gent.- Goedkeuring
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop van werktuigen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van klank-, licht- en beeldweergave apparatuur ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- 
Vaststelling. 
c)  Aankoop van een zelfuitleenbalie ten behoeve van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van tuinmeubilair en -materieel ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop  van  laad/ontlaadtoestellen  ten  behoeve  van  de  Stedelijke  Openbare  Bibliotheek.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
f)  Aankoop  van  bibliotheconomisch  meubilair  ten  behoeve  van  de  Stedelijke  Openbare  Bibliotheek.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling. 
g)  Aankoop  van  signalisatiematerieel  ten  behoeve  van  de  Stedelijke  Openbare  Bibliotheek.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
h)  Aankoop van toneeldoeken en ophangrails ten behoeve van de Integratiedienst-Intercultureel Centrum De Centrale.- Wijze 
van gunnen.- Bestek.- Vaststelling. 
i)  Aankoop  van  twee  stroomgeneratoren  ten  behoeve  van  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling. 
j)  Sluiten van een overeenkomst met het Havenbedrijf Gent GAB houdende het verlenen van een exclusieve licentie inzake 
het vervaardigen, verveelvoudigen en het verspreiden van de werkkledij van de stad Gent.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen 
a)  Leveren  van  een  MPE-sectievoertuig  voor  de  Politiezone  Gent  met  all-in  onderhoudscontract  voor  twaalf  jaar.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 15.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis, Botermarkt 1.- Schepenhuis van Gedele (renaissancevleugel).- Afwerking en inrichting van de zolder.- Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Id.-  Bureau  schepen  van  bevolking  en  ambtenaar  van  burgerlijke  stand.-  Restauratie  en  herinrichting.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
d)  Nieuwbouw  brandweerkazerne,  Nieuwevaart  153+.-  Ruwbouwwerken,  afwerking  en  pilootopdracht.-  Bestek.-  Eerste 
addendum.- Vaststelling.  
e)  Museum voor Schone Kunsten, Nicolaas de Liemaeckereplein 3.- Herconditionering en uitbreiding van de liftinstallaties.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Dienstencentrum  Gentbrugge,  Braemkasteelstraat  29-45  te  Gent-Gentbrugge.-  Blok  B.-  Herstellingswerken  aan 
gevelbalkons op de verdiepingen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Pastorie Heilig Kerst, Sleepstraat 216.- Vernieuwen van de elektrische installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- Leveren en plaatsen van een centrale verwarmingsinstallatie en een sanitaire installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Pastorie  Heilig  Kerst,  Sleepstraat  184.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  centrale  verwarmingsinstallatie  en  een  sanitaire 
installatie.- Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Clubhuis Bassijn, Bassijnstraat 2 te Gent-Gentbrugge.- Renovatie van de dakbedekking.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Sportcentrum Blaarmeersen, Zuiderlaan 12.- Vernieuwen van de stookplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Recreatiecentrum  Blaarmeersen,  Zuiderlaan  12.-  Vernieuwen  van  de  elektriciteitskasten  op  diverse  pleinen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
m)  Speelplein  Henry  Story,  Muilaardstraat  85.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  prefab  containergebouw  op  in  te  richten  als 
kleedaccommodatie voor voetbalclub en sanitair blok voor speelplein.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Diverse 
stadsgebouwen.- 
Afsluiten 
van 
een 
omnium 
all-in 
onderhoudscontract 
voor 
de 
brand- 
en 
inbraakbeveiligingsinstallaties gedurende een periode van twee jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Diverse bouwprojecten.- Studieovereenkomst voor het ontwerpen van de technische installaties.- Bestek.- Vaststelling
q)  Kosten  door  het  AG  Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent  gemaakt  in  het  kader  van  het  dossier  Zwarte  Doos  welke 
doorgerekend worden aan de stad Gent.- Bijkomende werken.- Goedkeuring.  
r)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Rekening over het dienstjaar 2004.- Tweede en laatste reeks.- Advies.  
s)  Id.- Begrotingswijziging over het dienstjaar 2005.- Eerste reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  

t)  Monumentenzorg en Eredienst.- Kerkfabriek van Sint-Antonius-Abt.- Restauratie van het Van Peteghem orgel, beschermd 
bij  het  koninklijk besluit van 25 maart 1980.- Studieopdracht aan ontwerper.- Geldelijke tussenkomst van de stad Gent.- 
Advies.  
u)  Id.-  Kerkfabriek  van  Christus  Koning.-  Vernieuwen  van  de  warmeluchtgenerator  van  de  kerkruimte  en  de 
verwarmingsketel van de bijgebouwen.- Ontwerp.- Geldelijke tussenkomst van de stad Gent.- Advies.  
16.
 
Departement Financiën.- Advies, mede te delen aan de gemeenteraad ingevolge artikel 8 van de overeenkomst tussen de 
Stad Gent en het O.C.M.W. Gent en Ethias (voorheen O.M.O.B.) betreffende het beheer en de uitbetaling van de pensioenen 
van de Stad Gent en het O.C.M.W. van Gent.  
 18.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Naamswijziging  van  de  vestigingsplaats  van  de  basisschool  “De  Zonnepoort”  gelegen 
Drongensesteenweg 146 in basisschool “De Zonnewijzer”.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Id.- Vorming van een scholengemeenschap.- Verlenging.- Goedkeuring.  
d)  Id.-  Functiebeschrijvingen  voor  de  verschillende  personeelsfuncties  binnen  het  voltijds  secundair  onderwijs  en  het 
buitengewoon secundair onderwijs.- Goedkeuring.  
e)  Pedagogische  Begeleidingsdienst.-  Convenant  tussen  het  stadsbestuur  en  de  participerende  schoolbesturen  van  andere 
onderwijsnetten in het kader van het project onthaal anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Dienst Administratie.- Financiën.- Diverse instellingen.- Leveren van vers vlees.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Id.- Leveren van melk en melkderivaten.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Kleuterschool  De  Tovertuin,  Francisco  Ferrerlaan  42.-  Plaatsen  van  verluchting.- 
Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.-  Basisschool  Groenweelde,  Grensstraat  202.-  Studieovereenkomst  voor  het  vervangen  van  paviljoenen  door 
nieuwbouw.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.-  Jenaplanschool  De  Kleurdoos,  Onderwijsstraat  10  te  Gent-Ledeberg.-  Vernieuwen  inkomdeuren.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
f)  Id.- Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85.- Oprichten overdekte speelplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- Id.- Sloping verblijfsruimte.- Bestek.- Vaststelling. h) Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  baby-  en 
kleutermaterieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Id.- Leveren en plaatsen van gaslekdetecties.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.-  Magazijnen  en  Ateliers,  Maaltebruggestraat  191.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  lasten-personenlift.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
20. 
Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Contract  tussen  de  Kruispuntbank van  de  sociale 
zekerheid en de stad Gent houdende machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de stad Gent die 
recht  hebben  op  een  verhoogde  tegemoetkoming  van  de  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  voor  het  jaar  2005.- 
Goedkeuring.  
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
b)  Stadspersoneel.- Geldelijk statuut.- Wijzigingen (I).- Goedkeuring.  
 23.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Vernieuwde  functiebeschrijving  voor  de  graden  van  schrijnwerker  (m/v),  zwembadmedewerker  (m/v)  en 
hoofdzwembadmedewerker (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Vernieuwde  functiebeschrijvingen  voor  de  graden  van  toezichter  (m/v),  metselaar  (m/v),  medewerker  onthaal  en 
ceremonieel (m/v) en loodgieter-zinkbewerker (m/v).- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden,  examenprocedure  en  wijze  van  aanstelling  van  de  best  gerangschikte  kandidaat  voor  de 
vacatures voor de graad van departementshoofd (m/v) Departement Cultuur.- Goedkeuring.  
d)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur-manager (m/v) - Groendienst.- Goedkeuring.  
e)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van directeur-manager (m/v).- Groendienst.- Goedkeuring.  
f)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur-manager (m/v) - Sportdienst.- Goedkeuring.  
g)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van directeur-manager (m/v) - Sportdienst.- Goedkeuring.  
h)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adjunct van de directie (preventionist) (m/v) - staf - Departement Brandweer.- 
Goedkeuring.  
i)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van adjunct van de directie (preventionist) (m/v) - staf - 
Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
j)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adjunct van de directie (leidinggevende dienstencentra) (m/v) - lijn - Dienst 
Bevolking.- Goedkeuring.  
k)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van adjunct van directie (leidinggevende dienstencentra) 
(m/v) - lijn - Dienst Bevolking.- Goedkeuring.  
l)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van coördinator (m/v) - Dienst Kinderopvang.- Goedkeuring.  
m)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  coördinator  (m/v)  -  Dienst 
Kinderopvang.- Goedkeuring.  
n)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van coördinator (m/v) - Dienst Schoonmaakbeheer.- Goedkeuring.  
o)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  coördinator  (m/v)  -  Dienst 
Schoonmaakbeheer.- Goedkeuring.  
p)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  consulent  (rechtspraktijk)  (m/v)  -  staf  -  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke 
Planning.- Goedkeuring.  
q)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  consulent  (rechtspraktijk)  (m/v)  -  staf  -  Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Goedkeuring.  
r)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van hoofdzwembadmedewerker (m/v) - Sportdienst.- Goedkeuring.  
s)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  hoofdzwembadmedewerker  (m/v)  -  Sportdienst.- 
Goedkeuring.  
t)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  plaveier-rioolplaatser  (m/v)  -  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.- 
Goedkeuring.  

u)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van plaveier-rioolplaatser (m/v) - Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen.- Goedkeuring.  
v)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van schrijnwerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
w)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van schrijnwerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Cultuur.- Directie. 
c)  Reglement van het Kunstsalon van Gent.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Cultuur.- Stedelijke Openbare Bibliotheek. 
a)  Aankoop  van  collecties,  Nederlandstalige  en  in  het  Nederlands  vertaalde  fiction,  taalkunde  en  letterkunde  evenals  non-
fiction voor volwassenen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  van  collecties,  Nederlandstalige  en  in  het  Nederlands  vertaalde  werken  (fiction-  en  non-fiction-boeken)  voor 
kinderen en jongeren.- Bestek.- Vaststelling.  
 28.  Departement Cultuur.- Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.- Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
en een deelovereenkomst MovE met de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.- Goedkeuring. 
 29.  Departement Cultuur.- Design museum Gent.- Aankoop van kunstwerken.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Financiën.- Schenking van kunstwerken door de vzw S.M.A.K. aan de stad Gent.- Aanvaarding.  
 31.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen.
a)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Bouwmeesterstraat 19 te Gent-
Sint-Amandsberg.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
b)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Vaderlandstraat 19.- Toekennen 
van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
c)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Abrahamstraat  5.-  Toekennen 
van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
d)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Ferdinand Lousbergskaai 117.- 
Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Vzw studentENmobiliteit.- Werkingsverslag 2004.- Financieel jaarverslag 2004.- Begroting 2005.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Zaak van de wegen voor de verkaveling van gronden aan de Bredestraat te Gent-
Oostakker.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Herbouwen van de Hospitaalbrug.- Bestek.- Vaststelling. 
b)  Bouwen van een jachthaven op de samenvloeiing van Leie en Schelde.- Verrekeningen 3 en 4 bij het stadsaandeel en de 
prijsstijging van het staal.- Goedkeuring.  
c)  Installatie en aanpassingen van driekleurige verkeerslichten.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
e)  Leveren van werf- en verkeerssignalisatie gedurende een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Wegen-, riolerings- en spoorwerken voor de aanleg van de tramlijn van Gent-Sint-Pieters tot Flanders Expo.- Fase 2.- Vak 
Kortrijksesteenweg-Flanders Expo.- Verrekeningen 1 en 2 bij het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
h)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  voor  de  aanleg  van  de  collector  Dampoortstraat  en  heraanleg 
Steendam door de NV Aquafin.- Vaststelling van de aanvullende kredieten voor de verrekeningen 2.- Goedkeuring.  
i)  Uitvoeren van thermoplastische wegmarkeringen.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Trefil  Arbed  Zuid.-  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  op  het  terrein  Arbed-Zuid  te  Gent-Gentbrugge.- 
Doorstorting van trekkingsrechten.- Goedkeuring. 
l)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in 
de Duifhuisstraat, Wielewaalstraat en deel Goudvinkstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in 
diverse straten.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Aanleg van openbare verlichting voor de parking Oktrooiplein.- Doorstorting van trekkingsrechten.- Goedkeuring
o)  Landinrichtingsproject  Leie  &  Schelde.-  Inrichtingsproject  Oude  Kale.-  Gedeelte  inrichting  fiets-  en  voetpaden  en 
bufferzone Oude Kale.- Uitvoeringsdossier.- Vaststelling.- Toewijzing van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
 37.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
b)  Stadseigendom  gelegen  Désiré  Fievéstraat  6-12.-  Aanpassingen  aan  de  technische  uitrusting.-  Studieopdracht.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Stadseigendom  gelegen  Botestraat  131-133  te  Gent-Wondelgem.-  Renovatie  van  het  Dagcentrum  met  Bezigheidshome: 
architectuur, stabiliteit en technische uitrustingswerken.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Stadseigendom  gelegen  Kaprijkestraat  12.-  Renovatie  van  de  voorgevel  en  vervanging  van  het  buitenschrijnwerk.- 
Renovatie van het dak.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Stadseigendom gelegen Frans van Ryhovelaan 119.- Uitvoeren van bouwkundige en technische werken aan de zaal en de 
burelen in functie van de brandveiligheid.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Sociale  woningencomplexen  gelegen  Vaartstraat  2-110  en  112-264.-  Vernieuwen  van  de  parlofooninstallatie.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
g)  Sociaal  woningencomplex  gelegen  Emile  Moysonlaan  4-152.-  Vernieuwen  van  de  gasleidingen.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
h)  Verbouwen  van  het  voormalig  laboratorium  tot  socio-culturele  infrastructuur,  gelegen  Wolterslaan  16.- 
Voltooiingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Leveren en plaatsen van een grootkeuken.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Herstructureren van het buurtcentrum gelegen Langestraat 129-131 te Gent-Ledeberg.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  

 38.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Jeugddienst. 
b)  Beleidsovereenkomst  met  vzw  Van  Crombrugghe  Fonds  voor  het  beheer  van  het  Van  Crombrugghe  Gebouw.- 
Goedkeuring.  
 39.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
a)  Subsidie aan Paradox - Expertisecentrum Dementie Oost-Vlaanderen.- Goedkeuring.  
 40.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Seniorendienst.-  Subsidie  aan  de  Inspraakorganen  voor  de  Derde  Leeftijd  2005.- 
Goedkeuring.  
 41.  Departement Bevolking  en Welzijn.- Sociale Dienst voor het Personeel van de stad Gent vzw. 
a)  Jaarrekening 2004.- Goedkeuring.  
b)  Begroting over het dienstjaar 2006.- Vaststelling.  
 45.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent. 
a)  Jaarrekening 2004.- Kennisneming.  
 46.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst.- Overdracht van middelen aan vzw Huisartsenvereniging 
Gent.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de huisartsendienst Gent.- Goedkeuring.  
 47.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Aanvraag tot subsidiëring voor de tweede fase van de aankoop van gronden Groene Vallei.- Principiële goedkeuring.  
c)  Renovatie Koning Albert-I-park.- Wegeniswerken en aanleg van een zandbak.- Bestek.- Vaststelling.  
 49.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Gentse  Feesten  2005.-  Verdeling  van  subsidies  aan  pleinorganisatoren  en  projecten  op  het  openbaar  domein.-  Eerste 
reeks.- Goedkeuring.  
b)  Gentse Feesten 2005.- Verdeling van subsidies aan projecten op het openbaar domein.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  
c)  Verdeling  van  subsidies  2005  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Havenbedrijf Gent GAB.- Jaarrekening 2004 en jaarverslag 2004.- Kennisneming.  
  2.  Departement Financiën.- Dienst Boekhouding.- Jaarrekeningen over het dienstjaar 2004.- Vaststelling.  
  3.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Budgettering.-  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2005.- 
Begrotingswijzigingen nr. 1 Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst.- Vaststelling.  
  4.  Politiezone Gent. 
a)  Begroting  over  het  dienstjaar  2005.-  Begrotingswijzigingen  nummer  1  Gewone  Dienst  en  nummer  2  Buitengewone 
Dienst.- Vaststelling.  
f)  Verkeerstechnische Afdeling.- Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg tot invoering van zone 30 aan schoolomgevingen.- Gemeentewegen.- Goedkeuring.  
g)  Id.- Project Speelstraten 2005.- Aanvullend reglement.- Vaststelling.  
  6.  Departement 
Stafdiensten.- 
Dienst 
Stedenbeleid 
en 
Internationale 
Betrekkingen.- 
Vlaams 
Stedenfonds.- 
Voortgangsrapport 2003/2004.- Goedkeuring.  
  7.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Asiel-  en  Vluchtelingenbeleid.-  Huishoudelijk  reglement  en  naamgeving  Stedelijk 
Opvanginitiatief.- Goedkeuring. 
  8.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken. 
a)  Gemeentelijke administratieve sancties.- Algemeen reglement op de administratieve sancties.- Aanpassing.- Aanwijzen van 
de ambtenaren.- Goedkeuring.  
  9.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Jury  advies  voorjaar  2005.-  Derde  deel  (Stadsloop  Gent,  Nivea  Sun  Belgian 
Beachvolley  Championship,  UCI  Worldcup  Cyclobal  2005,  16de  Nacht  van  de  Gentse  Feesten,  Dichter  aan  Huis).- 
Goedkeuring.  
 10.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
c)  Ondersteuningsbeleid Sport.- Reglement voor de erkenning van sportclubs of sportinstanties, reglement op het toekennen 
van  infrastructuursubsidies,  reglement  op  het  toekennen  van  opleidingscheques,  reglement  op  het  toekennen  van 
projectsubsidies, reglement op het toekennen van subsidies voor manifestaties met sportieve return.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
f)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van de Wittemolenstraat 7 te Gent-Sint-Amandsberg.- Goedkeuring.  
g)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van de Oude Houtlei 140.- Goedkeuring.  
n)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  El  Wahda-De  Eenmaking  betreffende  het  gebruik  van  een  deel  van  het 
stadseigendom gelegen Blazoenstraat 9.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
p)  Verlenging van de huurovereenkomst met de vzw Jong voor het gebruik van het eigendom gelegen Kleine Kerkstraat +2 te 
Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
b’)  Bijakte  aan  de  erfpachtovereenkomst  met  de  vzw  Casa  Rosa  betreffende  gebouw  gelegen  Belfortstraat.-  Voorwaarden. 
Goedkeuring.  
c’)  Toewijzen  van  een  mandaat  aan  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  tot  sluiten  van  een  overeenkomst  voor  de 
aankoop van de “Nieuwe Molens”.- Goedkeuring.  

 13.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Schoonmaakbeheer.-  Schoonmaken  en  onderhouden  van  een  aantal 
dagverblijven en kribbe’s van de stad Gent van 01/09/2005 tot en met 31/08/2008.- Bestek.- Vaststelling.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen 
b)  Overname van kolkenzuigers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen door TMVW (Aquario).- Goedkeuring.  
 15.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
c)  Algemeen Politiecentrum, Antonius Triestlaan 12.- Renovatiewerken blokken A & E.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
n)  Pand Doornzelestraat 15.- Renovatie en inrichting als stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers.- Deel drie: kantoren en 
gelijkvloerse accommodaties.- Bouwkundige werken.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
v)  Stuurgroep REG.- Energiebeleidsnota 2004-2009 en bouwwijzer.- Goedkeuring. Zitting van 28 juni 2005 
A-punten 
 17.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Retributie voor het gebruik van het stedelijk kampeerterrein in het recreatiepark Blaarmeersen.- Goedkeuring.  
b)  Retributie voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties.- Goedkeuring.  
c)  Retributiereglement voor diensten verstrekt door het Departement Onderwijs en Opvoeding.- Goedkeuring. 
 18.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
c)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Vakantie-  en  prestatieregeling  voor  het  personeel  ressorterende  onder  het  “Statuut 
Rechtspositie Personeelsleden Onderwijs stad Gent”.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Organisatie van het negende personeelsfeest van de stad Gent.- Kwalitatieve selectiecriteria.- Bestek.- Vaststelling.  
 24.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking.- Reglement voor de subsidiëring van verenigingen 
met betrekking tot de Noord-Zuidproblematiek.- Goedkeuring.  gewijzigde tekst 
 25.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  feitelijke 
vereniging Paxtrimonium.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Cultuur.- Directie. 
a)  Subsidies aan bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Tweede reeks.- Definitieve besluitvorming.  
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
b)  Project Autodelen.- Aanvullend reglement.- Vaststelling.  
Punt bij hoogdringendheid goedgekeurd: 
  32bis  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit.-  Fietsverhuurreglement  ten 
behoeve van een proefproject voor het verhuur van stadsfietsen aan leerlingen van het secundair onderwijs.- Goedkeuring. 
 33.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Parkeerbedrijf.-  Gebruikersreglement  inzake  het 
parkeren op het Park+Ride parkeerterrein Oostakker van de stad Gent.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Studieopdracht  “voorstudie  voor  opmaak  ruimtelijke  uitvoeringsplannen  voor  drie  Gentse  hoofdsteenwegen”.-  Bestek.- 
Goedkeuring.  
c)  Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 134 ACEC.- Voorlopige vaststelling.- Verklaring van algemeen belang.- 
Goedkeuring.  
 35.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
a)  Spoorlijn 50A Gent-Oostende.- Onteigeningen door de NMBS-Infrabel voor de aanleg van een derde en vierde spoorlijn 
op het grondgebied van Gent.- Advies over de ingediende bezwaarschriften.- Goedkeuring. 
b)  Definitieve  vaststelling  van  het  aangepaste  onteigeningsplan  “Project  Waalse  Krook  -  Site  Grote  Huidevettershoek”.- 
Toepassing  van  de  procedure  van  onteigening  bij  hoogdringendheid.-  Overdracht  van  de  onteigeningsprocedure  aan  het 
AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
d)  Leveren en plaatsen van antiparkeerpalen.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Uitvoeren  van  rioleringswerken  te  Gent-Oostakker  voor  de  aansluiting  van  de  Orchideestraat  door  de  NV  Aquafin.- 
Gesplitste stadsaandeel.- Goedkeuring.  
k)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  op  de  Groot-Brittanniëlaan  en  Koning  Albertlaan.-  Verrekening  nr.  4  bij  het 
stadsaandeel.- Goedkeuring.  
 37.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Stadseigendom gelegen Landbouwersstraat 19.- Bouwen van een voorbeeldwoning.- Bestek.- Vaststelling.  
 38.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Jeugddienst. 
a)  Beleidsovereenkomst 2005 met Democrazy vzw in het kader van het jeugdcultuurbeleid.- Goedkeuring.  
 39.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
b)  Subsidie aan de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap.- Goedkeuring.  
 42.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Steunpunt  Dienstenwerkgelegenheid.-  Actieplannen  lokale 
diensteneconomie in de centrumsteden (2005-2006).- Engagementsverklaring ondertekend door het college van burgemeester 

en schepenen met betrekking tot de lokale cofinanciering.- Goedkeuring. 
43. 
Departement 
Werk 
en 
Economie.- Gent, stad in werking.- Projectbetoelaging door Gent, stad in werking 2004.- Kennisneming. 
 44.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Mercuriusproject  “rolluikenbeleid“.-  Aanpassing  typecontract  tussen  de  stad  Gent  en  derden-privé  initiatiefnemers.- 
Goedkeuring.  
b)  Intentieovereenkomst Kanaal van Zwijnaarde.- Ondertekening.- Goedkeuring.  
 45.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent. 
b)  Aanpassing erfpacht tussen de stad Gent en CVBA Artevelde-stadion.- Goedkeuring.  
 47.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Omgevingswerken,  groenaanleg  en  inrichting  speelzones  E3-plein  en  Bellevuewijk.-  Ontwerp.-  Bestek.-  Vaststelling. 
48. 
Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Milieudienst.-  Overwegingsdocument  ingediende 
adviezen op het ontwerp Milieubeleidsplan.- Kennisneming.- Definitief Milieubeleidsplan stad Gent 2005-2009.- Goedkeuring. 
 50.  Stadssecretariaat.- Gemeenteraad.- Reglement van orde.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
 51.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 26 en 27 september 2005 volgende besluiten aangenomen en het college van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 26 september 2005 
OPENBARE VERGADERING 

College van burgemeester en schepenen.- Mededeling en akteneming van het overlijden van mevr. Chantal CLAEYS, schepen. 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de h. Alain Boone, tweede opvolgend raadslid van de lijst nummer 11 (verkiezingen van 
8 oktober 2000).- Vaststelling onverkiesbaarheid. 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de h. Jean-Paul Schelstraete, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 11 
(verkiezingen van 8 oktober 2000).- Eedaflegging.
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Opdracht  tot  het  takelen,  vervoeren  en  bewaren  van  voertuigen  met  toebehoren  in  opdracht  van  de  Politiezone  Gent.- 
Kennisneming.  
b)  Aankoop van een plooimachine voor de Cel Onbemande Camera’s.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van een inbindmachine voor de Dienst Middelenbeheer.- Wijze van gunnen.- Vaststelling. d) 
Vacant 
verklaren van tweeëntwintig betrekkingen in het administratief en logistiek kader van de lokale politie Gent in navolging 
van artikel VI.II.15 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer. 
a)  Aankoop van reddingsmateriaal voor het RISC-team.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van een thermo-lasapparaat.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van helmlampjes.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van duikmateriaal.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van een vaste zend- en ontvanginstallatie voor Post Zuid.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van materiaal voor het inrichten van een persluchtlabo.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van antivalgordels voor het reddingshondenteam.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Aankoop voor leveren en plaatsen van materialen voor de inrichting van de werkplaats voertuigen.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Aankoop van zes fietsergometers.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Aankoop voor leveren en plaatsen van materiaal voor de inrichting van magazijnen.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Verhuizen, installeren en in dienst stellen van bestaande ademluchtcompressor en aanpassen van de toebehoren.- Bestek.- 
Vaststelling.  
l)  Subsidie voor de tijdelijke vzw 200 jaar brandweer Gent.- Goedkeuring.  
m)  Nieuwkuis  en  herstellen  van  uniformstukken  en  aankoop  van  uniformstukken,  hemden,  polo’s  en  shirts,  truien,  sokken, 
kepies, broeksriemen, handschoenen, schouderpassanten, mutsen, sjaals, dassen, fleecen, sweaters en leveren en herstellen 
van  schoenen.-  Nieuwkuis  en  herstellen  van  aangepaste  kledij  en  aankoop  van  aangepaste  kledij  bestaande  uit  vesten, 
broeken, rokken, hemden, bloesen, cardigans, dassen en herenkousen.- Bestek.- Vaststelling.  
  5.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken. 
b)  Veiligheidscoördinatie.-  Oproep  tot  kandidaten  met  het  oog  op  het  samenstellen  van  een  lijst  van  gegadigden  die  zullen 
optreden als veiligheidscoördinator ten behoeve van diverse diensten binnen de stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf 
Gent gedurende een periode van 12 maanden.- Goedkeuring.  
  7.  Departement Stafdiensten.- Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.- Bijlage bij het Veiligheids- en preventiecontract 2005 
met betrekking tot het bijkomend contingent stadswachten.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Definitieve vaststelling van de naam “Willem van Rubroeckstraat” voor de nieuwe weg die aansluit op de Marco Polostraat 
te Gent-Wondelgem.  

b)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Korfdragerstraat”  voor  de  nieuwe  weg  uitkomend  in  de  Hollenaarstraat  te  Gent-
Oostakker.  
c)  Principiële vaststelling van de naam “Gapaardkouter” voor een nieuwe weg uitkomend in de Antoon Catriestraat te Gent-
Drongen.  
d)  Principiële vaststelling van de naam “Bruisteke” voor de nieuwe weg gelegen in de verkaveling aan de Hollenaarstraat te 
Gent-Oostakker.  
e)  Buurtwegen.- Gedeeltelijk wijzigen van het tracé van de buurtweg nummer 34 te Gent-Gentbrugge.- Advies.  
  9.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Stedelijk  reglement  betreffende  de  toekenning  van  toelagen  aan  speelpleinwerkingen.- Wijziging.- Goedkeuring.- Advies 
Stedelijke Jeugdraad.- Kennisneming.  
 11.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
b)  Toelagen 2005 (werkingsjaar 2004) aan instellingen voor gezinshulp (familiehulp, -zorg, enz.).- Goedkeuring.  
c)  Toelagen 2005 (werkingsjaar 2004) aan centra geestelijke gezondheidszorg en algemeen welzijnswerk.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Stadseigendom  gelegen  Wittemolenstraat  89-Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Verbouwen  van  het 
voormalig schoolgebouw.- Voltooiingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Stadseigendom gelegen Emile Moysonlaan 4-152.- Vernieuwen van de liften.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Plaatsen van een afrastering rond het jeugdontmoetingscentrum Nieuw Gent, Agaatstraat 2.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Jeugdcentrum  gelegen  Kaarderijstraat  29.-  Uitvoeren  van  diverse  aanpassingswerken:  sanitair,  verwarming,  akoestiek.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
e)  Id.- Aanpassingswerken aan de sanitaire installaties.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Selectie  van  het  nieuwbouwproject  project  Groendreef-Abrikoosstraat  als  pilootproject  PPS  (Publiek  Private 
Samenwerking).-  Sluiten  van  een  opstalovereenkomst  en  een  erfpachtovereenkomst  met  de  PPS-bouwheer,  en  van  een 
samenwerkingsovereenkomst met de PPS-bouwheer en het Vlaams Gewest.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Werk en Economie.- Lokaal Werkgelegenheidsbureau.- Vzw Labeur.- Jaarrekening 2004 en begroting 2005.- 
Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
a)  Tramstelplaats Wissenhage.- Bouwen van een fiets- en trambrug.- Aanstelling van een bureau voor het uitvoeren van een 
technische controle.- Goedkeuring.  
b)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-1 Kleinkouterken, 
met  onteigeningsplan  (hervatting  goedkeuringsprocedure).-  Toepassing  van  de  procedure  van  onteigening  bij 
hoogdringendheid.-  De  (gedeeltelijke)  opheffing  van  twee  verkavelingsvergunningen  door  het  ontwerp  van  ruimtelijk 
uitvoeringsplan SDW-1 Kleinkouterken.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Uitbreiden van het eigen glasvezelnet voor data-, beeld en telefonietoepassingen.- Goedkeuring.  
b)  Uitbreiden  en  aanpassen  van  de  bestaande  telefooncentrale  van  het  Parkeerbedrijf.-  Gunningswijze  en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
c)  Leveren van een snelheidsmeter (speedgun).- Bestek.- Vaststelling.  
 18.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Vorming  van  een  scholengemeenschap  voor  het  basisonderwijs  -  stad  Gent.- 
Verlenging.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Basisschool  Acacia,  Acaciastraat  11.-  Aanpassen  van  de  koerbevloering.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Id.-  Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 te Gent-Wondelgem.- Vernieuwen van ramen.- Fase 1.- Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Id.-  Freinetschool  De  Sterre-spits,  Maaltebruggestraat  185.-  Studieopdracht  voor  het  bouwen  van  een  turnzaal.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Id.-  Hotel-  &  Bakkerijschool  Tweebruggen,  Lange  Violettenstraat  10-12.-  Renovatie  en  inrichten  van  de  keuken  en  de 
zelfbedieningsrestaurant op de tweede verdieping.- Lot 1: Bouwkundige werken.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Id.- Id.- Lot 2: Elektriciteit en verlichting.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.- Id.- Id.- Lot 5: Sanitair en gas.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74.- Aanpassen van de houtbewerkingsmachines.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- Id.- Oprichten van een technisch lokaal luchtgroep.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Id.- Perceel 4 nieuwbouw: afdeling tuinbouw en schilders.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.- Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85.- Heraanleg van de koer.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Id.- Kunstencampus, Ottogracht 4.- Nieuw sanitair blok.- Elektriciteit.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Id.- Nieuw sanitair blok.- Lift.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Id.- Id.- Nieuw sanitair blok.- Sanitair, verwarming en verluchting.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Id.-  Centrale  Keuken,  Bagattenstraat  155.-  Herstellen  van  de  elektriciteit  in  de  afwaskeuken.-  Spoedprocedure.- 
Kennisneming.  
o)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aankoop van ander klasmeubilair.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
p)  Id.- Id.- Aankoop van ander meubilair.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
q)  Id.- Id.- Aankoop van digitale fototoestellen en camcorders.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
r)  Id.- Id.- Aankoop van speel-, lees- en knutselhoekjes.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
s)  Id.- Id.- Aankoop van sportmaterieel.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  

t)  Id.- Id.- Aanpassen van de bevloeringen onder de speeltoestellen.- Rubbertegels.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Id.- Id.- Aanpassen van het binnenschrijnwerk.- Tweede fase.- Bestek.- Vaststelling.  
 20.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking.- Toekennen van humanitaire hulp ten bedrage van 
5.000 euro aan de slachtoffers van de hongersnood in Niger.- Kennisneming.  
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.- Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Algemeen personeelsreglement.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 22.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van grafmaker-onderhoud (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van tuinier (m/v).- Goedkeuring.  
c)  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur-manager 
(m/v).- Goedkeuring.  
d)  Id.-  Id.-  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur-manager  (m/v).- 
Goedkeuring.  
e)  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Milieudienst.-  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur-
manager (m/v).- Goedkeuring.  
f)  Id.-  Id.-  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur-manager  (m/v).- 
Goedkeuring.  
g)  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Pedagogische  Begeleidingsdienst.-  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van 
directeur (m/v).- Goedkeuring.  
h)  Id.- Id.- Examenprogramma voor het examen voor overheidspersoneel voor de graad van directeur (m/v).- Goedkeuring.  
i)  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Bevolking.-  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v).- 
Goedkeuring.  
j)  Id.- Id.- Examenprogramma voor het examen voor overheidspersoneel voor de graad van directeur (m/v).- Goedkeuring.  
k)  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobilteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.- 
Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van ingenieur (m/v).- Goedkeuring.  
l)  Id.- Id.- Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van ingenieur (m/v).- Goedkeuring.  
m)  Id.-  Dienst  Administratie.-  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  controleur  (bouwtoezicht)  (m/v)  -  staf.- 
Goedkeuring.  
n)  Id.-  Id.-  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  controleur  (bouwtoezicht)  (m/v)  -  staf.- 
Goedkeuring.  
o)  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Bevolking.-  Bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie 
(leidinggevende  dienstencenra)  (m/v)  -  lijn.-  Correctie  ten  opzichte  van  de  genomen  raadsbesluiten  d.d.  27  juni  2005.- 
Goedkeuring.  
p)  Afschaffing van de wervingsreserves voor personeel in dienst met onbeperkte geldigheidsduur voor de graden van eerste 
schipper,  hoofdcontroleur  (specialiteit  elektriciteit),  hoofdcontroleur  (specialiteit  metaalbewerking)  en  hoofdcontroleur 
(specialiteit ontploffings- en verbrandingsmotoren) aangelegd voor het Havenbedrijf.- Goedkeuring.  
 23.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Loopbaanbegeleiding  en  Vorming.-  Verzorgen  van  opleidingen  sociaal-
communicatieve  vaardigheden  ten  behoeve  van  de  personeelsleden  van  het  stadsbestuur  Gent.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 24.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
b)  Actualiseren, vervolledigen en herwerken van de procedureboeken van het Departement Financiën.- Wijze van gunnen en 
voorwaarden.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Voorlichting.-  Implementeren  en  exploiteren  van  het  servicecenterproject  Gentinfo.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 26.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Leveren en plaatsen van verkeerssignalisatie.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van betonstraatstenen en betontegels.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Sas- en Bassijnwijk gelegen te Gent: aanleg publieke ruimte (fase 2.1) en omgevingswerken (fase 2.2).- Stadsaandeel in de 
bijzonder  bestekken  van  het  Ministerie  van  de  Vlaamse  Gemeenschap,  Afdeling  Gesubsidieerde  Infrastructuur.- 
Goedkeuring.  
k)  Wegeniswerken  voor  de  aanleg  van  voetpaduitstulpingen  ter  hoogte  van  diverse  plaatsen  zoals  openbaar  vervoerhaltes, 
scholen en kruispunten.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor het uitvoeren van de onderdoorgang Europabrug 
voor voetgangers en fietsers.- Bestek.- Vaststelling.  
 27.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaars  van  gronden  aan  en  nabij  de  Zwembadstraat  te  Gent-Wondelgem  tot  opname 
ervan in het openbaar domein.- Rechtzetting materiële vergissing in het opmetingsplan.- Goedkeuring.  
b)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaar  van  groen  en  wegenis  met  bijbehorende  infrastructuur  op  grond  gelegen  aan  en 
nabij het Lammeken te Gent-Drongen.- Goedkeuring.  
c)  Kosteloze  overname  van  private  doorgang  gelegen  aan  en  nabij  de  Antwerpse  Voetweg  te  Gent-Sint-Amandsberg.- 
Goedkeuring.  
d)  Kosteloze overname door de stad Gent jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
e)  Project  Westerringspoor.-  Ruiling  in  de  Hippoliet  Van  Peenestraat  om  reden  van  openbaar  nut.-  Afstand  van  een  strook 
grond ten voordele van de stad Gent ter realisatie van de rooilijn in ruil voor een stuk tuinstrook.- Goedkeuring.  
f)  Overdracht om niet jegens verschillende eigenaars van wegenis en gronden aan en nabij de Armand Bourdonlaan te Gent-
Sint-Denijs-Westrem tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  

g)  Overdracht om niet jegens eigenaars van wegenis aan en nabij de Armand Bourdonlaan te Gent-Sint-Denijs-Westrem tot 
opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
h)  Overdracht  om  niet  jegens  de  NV  Belmat  van  gronden  gelegen  aan  en  nabij  de  Emiel  Van  Swedenlaan  te  Gent-
Gentbrugge.- Goedkeuring.  
i)  Overdracht  om  niet  jegens  verschillende  eigenaars  van  wegenis  aan  en  nabij  de  Korenveldstraat  te  Gent-Wondelgem  tot 
opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
j)  Aankoop  van  een  strook  grond  gelegen  aan  en  nabij  de  Amandelboomlaan  4  te  Gent-Mariakerke  ter  realisatie  van  de 
rooilijn aldaar.- Goedkeuring.  
k)  Aankoop om reden van openbaar nut van een perceeltje grond gelegen aan en nabij de Alfons Braeckmanlaan te Gent-Sint-
Amandsberg.- Goedkeuring. l) 
Aankoop  van  gronden  gelegen  aan  en  nabij  de  Brugsevaart  -  BPA  M-5 
“Roelandpark.- Goedkeuring.  
m)  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  “Bourgoyen  102b.-  Onteigeningsprocedure.-  Verkoopbelofte  (perceel  nr.  867/Y).- 
Goedkeuring.  
n)  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  “Bourgoyen  102b.-  Onteigeningsprocedure.-  Verkoopbelofte  (perceel  nr.  867/X).- 
Goedkeuring.  
q)  Overdrachten waterzuiveringsstation Drongen/Ossemeersen.- Goedkeuring.  
r)  Sluiten van een huurovereenkomst betreffende het gebruik van een lokaal in het stadseigendom gelegen Scheldekaai 42 te 
Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
s)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met de vzw Jongerengemeenschap Oud Bareel voor het gebruik van een deel van het 
eigendom gelegen Antwerpsesteenweg 763 te Gent-Sint-Amandsberg.- Voorwaarden.- Vaststelling.  
t)  Sluiten van een huurovereenkomst met de vzw Basi Bo Moko betreffende het gebruik van een lokaal in het stadseigendom 
gelegen scheldekaai 42.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
u)  Vervangen van de bestaande huurovereenkomst tussen de stad Gent en Festival van Vlaanderen Gent & Historische Steden 
door een nieuwe huurovereenkomst.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
v)  Verlengen van de huurovereenkomst met de vzw Koninklijke Academie Union Sandeman voor het gebruik van een deel 
van de Oude Bakkerijkelders van de Sint-Pietersabdij gelegen Kantienberg 5.- Goedkeuring.  
w)  Verlengen van de huurovereenkomst met een jaar tussen de stad Gent en vzw Kunst(h)art voor de stadseigendom gelegen 
Denderlaan 3.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
x)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Sparta  Gent  voor  de  stadseigendom  gelegen  Papiermolenstraat  +1.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
z)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  NV  PSR  Projects  betreffende  een  opslagplaats  in  een  industrieel  complex 
gelegen Frans Van Ryhovelaan 2+ ten behoeve van de Dienst Receptieve Ruimten.- Voorwaarden.- Beëindiging van een 
huurovereenkomst  met  de  NV  Lummerzheim  betreffende  een  magazijn  in  de  Zeeschipstraat  per  30  september  2005.- 
Goedkeuring.  
b’)  Bijakte aan de huurovereenkomst gesloten met de Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Goede 
Werkmanswoning”  betreffende  de  huur  van  een  bijkomend  lokaal  en  annex  op  het  gelijkvloers van de residentie Samijn 
gelegen August Vermeylenstraat ten behoeve van de Groendienst.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c’)  Verwervingen  door  de  stad  Gent  in  Sint-Amandsberg  in  het  kader  van  het  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  nummer  SA-3.- 
Tweede fase.- Aanvraag tot opvraging van de subsidiëring.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis,  Botermarkt  1.-  Omschakeling  van  de  stookinstallatie  van  stoom  naar  warm  water.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
b)  Stadsmuseum Gent (STAM).- Restauratie van daken, refter- en slaapzaalvleugel, pandgangen en noordelijke bijgebouwen 
van het huidig Bijlokemuseum.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Design  Museum  Gent,  Jan  Breydelstraat  5-Drabstraat  12.-  Binnenschilderwerken  en  onderhoudsschilderwerken  van 
buitenschrijnwerk.- Herstellen en herschilderen van de plafonds.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Administratief  gebouw  Dienst  Toerisme,  Predikherenlei  2.-  Vernieuwen  van  de  elektrische  installatie.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
e)  Berg van Barmhartigheid, Abrahamstraat 16.- Herstellen van de gevel kant Bonifantenstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Gebouw  gelegen  Geldmunt  13-15.-  Restauratie  van  de  zijgevels  (conventiegevel).-  Eerste  addendum.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
g)  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau,  Kattenberg  2.-  Renovatie  van  de  daken  van  het  fietsendepot.-  Eerste  fase.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Stedelijke Openbare Bibliotheek, Graaf van Vlaanderenplein 40.- Vervangen van vloerbekleding.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46 te Gent-Sint-Denijs-Westrem.- Herinrichting van de keuken.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32.- Schilderen van de buitengevels en het schrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Berging  van  de  Groendienst,  Groene  Vallei.-  Inrichten  van  het  parkinformatiepunt  en  publiek  sanitair.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
m)  Caermersklooster, Lange Steenstraat 16/18.- Inrichten van de sacristie van het Spreekhuis.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Koning Albert I-park.- Aanleg van waterleidingen.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Pierkenspark,  Reinaertstraat.-  Buitenrestauratie  van  de  voormalige  directeurswoning  en  creatie  van  toegang  tot  het 
Pierkenspark.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen, Zuiderlaan 5.- Herinrichting van de strandzone.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Tennishal  Blaarmeersen,  Zuiderlaan  12.-  Vervangen  van  de  branders  van  de  stookinstallatie.-  Sportarena  Tolhuis, 
Tolhuislaan 77-79.- Vervangen van de omlooppomp.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Camping Blaarmeersen, Zuiderlaan 12.- Vernieuwen van de elektro-aansluitkasten.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Zwembad Strop, Stropstraat 31.- Renovatie van de stookplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Voetbalaccommodatie  Wolfput,  François  Van  Impelaan  42  te  Gent-Oostakker.-  Verbouwing  van  de  kleedaccommodatie 
(inrichten van cafetaria en zittribune op de eerste verdieping), studieovereenkomst voor studies voor architectuur, stabiliteit 
en technische uitrustingen.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Begraafplaats  gelegen  Kerkdreef  9  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Leveren  en  plaatsen  van een monument ter ere van de 
oudstrijders van beide wereldoorlogen.- Bestek.- Vaststelling.  

v)  Begraafplaats gelegen Gentbruggeplein 29 te Gent-Gentbrugge.- Leveren en plaatsen van een toegangshek aan de ingang 
Gentbruggekouter.- Bestek.- Vaststelling.  
w)  Diverse begraafplaatsen.- Leveren en plaatsen van columbarium en bijkomende nissen.- Bestek.- Vaststelling.  
x)  Diverse stadseigendommen.- Vervangen van bestaande poorten door sectionaalpoorten.- Bestek.- Vaststelling.  
y)  Diverse  stadsgebouwen.-  Leveren,  plaatsen  en  uitbreiden  van  het  gebouwbeheersysteem  HVAC (heating, ventilation and 
airconditioning).- Bestek.- Vaststelling.  
z)  Voltooiing van de restauratie van de historische afsluiting aan de Voorhavenlaan.- Bestek.- Vaststelling.  
a’)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  diverse  renovatie-,  herinrichtings-,  dak-  en 
uitrustingswerken  aan  stadsgebouwen,  werken  op  het  openbaar  domein  en  de  aanleg  van  een  atletiekpiste.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b’)  Twee bouwprojecten: studieovereenkomst voor het ontwerpen van de technische installaties.- Bestek.- Vaststelling.  
c’)  Legionella preventiebeleid.- Opmaak van een beheersplan.- Goedkeuring.  
d’)  Pastorie  H.H.  Simon  &  Judas,  Klokstraat  25  te  Gent-Ledeberg.-  Vernieuwen  van  de  ketel  van  de  verwarming  en 
omschakelen op aardgas.- Bestek.- Vaststelling.  
e’)  Pastorie  Heilig  Kerst,  Sleepstraat  216.-  Renoveren  van  het  gelijkvloers  (na  brandschade)  en  vervangen  van  de  putten  en 
riolering.- Bestek.- Vaststelling.  
f’)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Eindafrekening van de gewezen schatbewaarder.- Advies.  
g’)  Id.- Id.- Begrotingswijziging over het dienstjaar 2005.- Tweede reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
 29.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer. 
a)  Aankoop van kieshokjes ten behoeve van de Dienst Bevolking.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van kantoor- en reftermeubilair ten behoeve van diverse stadsdiensten en gedurende een periode van drie jaar.- 
Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van divers meubilair ten behoeve van diverse stadsdiensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop  van  tentoonstellingsmaterieel  ten  behoeve  van  de  Dienst  Monumentenzorg.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
f)  Aankoop  van  semi-professionele  keukenuitrusting  ten  behoeve  van  het  Ontmoetingscentrum  Oostakker  en  het  NME- 
Centrum Bourgoyen-Ossemeersen.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van meubilair voor het opbergen van stripverhalen ten behoeve van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.- Wijze 
van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Overname van een zelfuitleenbalie van de Stedelijke Openbare Bibliotheek door de firma 3M.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
b)  Leveren  van  een  vrachtwagen  met  vaste  laadbak  en  hydraulische  kraan  voor  de  Dienst  Feestelijkheden.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Leveren van een vrachtwagen met kipbak en hydraulische kraan voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Leveren  van  twee  vrachtwagens  met  kipbak  en  hydraulische  kraan  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren  van  een  vrachtwagen  met  containerafzetsysteem  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
f)  Leveren van een zware materiaalwagen met hydraulische kraan voor de Brandweer.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Overname van een kolkenzuiger van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen door TMVW (Aquario).- Goedkeuring.  
 31.  Departement Financiën.- Verhoging bestaande vaste kasgeldprovisies.- Nieuwe vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 32.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Tweede  bijvoegsel  aan  de  pensioenverzekeringsovereenkomst 
betreffende het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de stad en het OCMW Gent.- Goedkeuring.  
 33.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit. 
a)  Proces-verbaal  van  verificatie  van  de  kas  van  de  heer  Daniel  Verbeken,  stadsontvanger  van  Gent,  op  6  januari  2005.- 
Mededeling.  
 34.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Sportdienst.-  Aankoop  van  divers  sportmateriaal  voor  diverse  accommodaties.- 
Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 36.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidies aan bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Derde reeks.- Definitieve besluitvorming.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Vierde reeks.- Goedkeuring. 
 37.  Departement Cultuur.- Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.- Restauratie van het schilderij “Allegorie van de 
bouwnijverheid”.- Goedkeuring.  
 38.  Departement Cultuur.- Museum voor Schone Kunsten.- Restauratie van de schilderijen “De Calvarieberg” en “Het Laatste 
Oordeel”.- Tweede fase.- Goedkeuring.  
 39.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbare  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Sint-Michielsstraat  12.- 
Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
b)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Prinses  Clementinalaan  138.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Martelaarslaan 363.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
d)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Waaistraat  8.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
e)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Vlaamsekaai  90.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  

f)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Gebroeders  Vandeveldestraat  62.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
g)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Sint-Pietersaalststraat  175.-  Tweede  dossier:  bijkomende  restauratiewerken.- 
Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
h)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Begijnhof  Sint-Elisabeth  gelegen  Groot  Begijnhof 
nummer  73,  85  en  86  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Uitvoeren  van  restauratie-  en  verbouwingswerken  aan  de  conventen 
nummer 73, 85 en 86.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
 40.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Gentse Feesten 2005.- Verdeling van subsidies aan projecten op het openbaar domein.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Verdeling  van  subsidies  2005  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
 41.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent. 
b)  Opheffing van het politiereglement op de verkoop van voedingsmiddelen gepaard gaande met een inname van de openbare 
weg.- Goedkeuring.  
 43.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Omgevingswerken en groenaanleg Boerderijpark.- Ontwerp.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Landinrichtingsproject  Leie  en  Schelde.-  Inrichtingsplan  Groene  Velden.-  Aanleg  van  een  bufferbos  en  een 
landschapspark.- Verrekening van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
d)  Aankoop van plantgoed voor de realisatie van groen op gronden en wegbeplanting in uitvoering.- Bestekken.- Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement Bevolking en Welzijn. 
a)  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.- Algemeen jaarverslag 2004.- Jaarrekening 2004.- Kennisneming.  
b)  AZ  Jan  Palfijn  Gent.-  Boekhoudkundig  jaarverslag  2004.-  Kennisneming.-  Betalen  van  een  voorschot  op  het 
ziekenhuistekort 2004.- Goedkeuring.  
c)  Bijdrage van de stad Gent in het tekort van het RVT van het AZ Jan Palfijn Gent 2004.- Goedkeuring.  
4.
 
Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Stedenbeleid  en  Internationale  Betrekkingen.-  Federaal  Grootstedenbeleid.- 
Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad Gent in het kader van het Grootstedenbeleid 2005-2007.- Goedkeuring.  
  5.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken. 
a)  Aanpassing  politieverordeningen  met  het  oog  op  het  invoeren  van  gemeentelijke  administratieve  sancties.-  Fase  II.- 
Goedkeuring. (GR 05/N07/187) 
  6.  Departement Stadspromotie en Sport.- Stadsmarketingfonds.- Jury advies najaar 2005.- Deel I (Filmfonds en Internationale 
conferentie over kinderrechten).- Goedkeuring
  9.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
b)  Stedelijk  reglement  betreffende  de  toelagen  voor  culturele  en  artistieke  projecten.-  Wijziging.-  Goedkeuring.-  Advies 
Stedelijke Jeugdraad.- Kennisneming.  
Zitting van 27 september 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 10.  Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst. 
a)  Beleidsplan etnisch culturele minderheden 2006-2008.- Goedkeuring.  
b)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  het  Vlaams  Centrum  voor  Levensvorming  Regio  Oost-Vlaanderen 
voor een vormingsproject voor minderjarige deeltijds leerplichtige nieuwkomers voor de periode van 1 oktober 2005 tot en 
met 30 juni 2006.- Goedkeuring.  
c)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  Centrum  Basiseducatie  Gent  vzw  in  verband  met  de  actie 
“organisatie  van  een  aanbod  Nederlands  als  tweede  taal  (NT2)  voor  laaggeschoolde  anderstaligen  en  een  aanbod 
alfabetisering NT2” voor de periode van 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2007.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
a)  Toelagen 2005 (werkingsjaar 2004) aan verenigingen voor gehandicapten.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
c)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Definitieve vaststelling van het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 
60 Akkerhage/Ottergemsesteenweg (gedeeltelijke wijziging). 
 15.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke  Planning.- 
Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Verkaveling  nummer  WO  084/03  van  gronden  aan  de  Sprinkhaanlaan  te  Gent-
Wondelgem.- Vaststelling van de voorwaarden.- Zaak van de wegen.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
c)  Groenaanleg  Park+Ride-terrein  te  Gent-Oostakker  en  bijbehorend  onderhoudscontract.-  Gunningswijze  en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
d)  Leveren,  plaatsen  en  indienststellen  van  een  beeldregistratiesysteem,  interfonie  en  geluidsapparatuur  voor  de 
parkeergarages Ramen en Sint-Pietersplein en afsluiten van een bijbehorend onderhoudscontract.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aanvullend  reglement  op  de  politie  van  het  wegverkeer  tot  regeling  van  de  beperkte  parkeertijd.-  Gewest-  en 
Gemeentewegen.- Goedkeuring. (GR 05/N07/123-I) 
f)  Retributiereglement inzake het straatparkeren.- Goedkeuring.  

 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Koepelmodule 44021/1-1 met bijbehorende module 1 als onderdeel van subsidieaanvraag Mobiliteitsplan.- Goedkeuring.  
b)  Leveren van fietsrekken.- Bestek.- Vaststelling.  
 18.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
b)  Dienst  Administratie.-  Financiën.-  Samenwerking  met de vzw PWA-Gent.- Afsluiten van de engagementsovereenkomst.- 
Goedkeuring.  
 24.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
a)  Begeleiding van de integratie van de facilitaire diensten van de stad Gent.- Wijze van gunnen en voorwaarden.- Bestek.- 
Vaststelling.  
 26.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
d)  Aanbrengen van een sfeerverlichting op het Sint-Baafsplein in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
e)  Aanbrengen van een sfeerverlichting in de Koestraat in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
f)  Aanbrengen van een sfeerverlichting in de Jan Breydelstraat in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
g)  Aanbrengen  van  een  sfeerverlichting  in  de  Brabantdam  (deel  Sint-Annaplein  -  Vlaanderenstraat)  in  het  kader  van  de 
lichtstudie.- Goedkeuring.  
h)  Aanbrengen van een monumentenverlichting ter hoogte van de Sint-Annakerk op het Sint-Annaplein in het kader van de 
lichtstudie.- Goedkeuring.  
i)  Aanbrengen  van  een  monumentenverlichting  ter  hoogte  van  het  Groot  Huis  (voormalig  KNS-gebouw)  op  het  Sint-
Baafsplein in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
j)  Aanbrengen van een monumentenverlichting ter hoogte van het zwembad Van Eyck, Julius De Vigneplein in het kader van 
de lichtstudie.- Goedkeuring.  
m)  Studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de verlichting van het Bijlokecomplex in Gent in het kader van 
de lichtstudie (ref: 152517-1/EB).- Goedkeuring.  
 27.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
o)  Project Gentbrugse meersen.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van gronden.- Goedkeuring.  
p)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van Frans De Mildreef 21 te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
y)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Standaard  Muide  voor  de  stadseigendom  gelegen  Galvestonestraat  +21.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring
a’)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  Coöperatieve  Vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid  “De  Goede 
Werkmanswoning”  betreffende  een  appartement  gelegen  Kikvorsstraat  93  ten  behoeve  van  de  politie.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  
 28.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
l)  Woonwagenpark  “Vosmeers”,  Ottergemsesteenweg  8.-  Aanleg  van  vijftien  bijkomende  standplaatsen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 29.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer. 
b)  Aankoop en leveren van vloeibare brandstoffen voor verwarming en motoren.- Bestek.- Vaststelling.  
 30.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren van twee voertuigen met een all-in onderhoudscontract.- Bestek.- Vaststelling.  
 33.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit. 
b)  Toelichting  naar  aanleiding  van  een  kastekort  ontstaan  in  de  Dienst  Huisvesting,  Woodrow  Wilsonplein  1  op  de 
omstandigheden en de bewarende maatregelen die de ontvanger heeft genomen.- Kennisneming. (GR 05/N07/014) 
 35.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Retributiereglement  op  het  verstrekken  van  administratieve  gegevens  en  publicaties.-  Wijziging.-  Goedkeuring.  b)
Retributiereglement  met  betrekking  tot  het  beschikbaar  stellen  van  stadslokalen  beheerd  door  het  Departement 
Cultuur.- Dienst Receptieve Ruimten en Dienst Monumentenzorg.- Goedkeuring.  
 41.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent. 
a)  Overeenkomst ijspiste 2004-2006.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
 42.  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Nieuwe  overeenkomst  tussen  de  stad  Gent,  het  AG 
Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent  en  de  voorvennootschap  NV  Grondontwikkeling  Handelsbeurssite  in  het  kader  van  het 
subsidiedossier Handelsbeurs (PIAV).- Financiële afspraken.- Goedkeuring.  
 43.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
c)  Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort.-  Deelproject  Luizengevecht.-  Opdrachtuitbreiding  voorontwerp  Emilius  Seghersplein.- 
Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 44.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  24  en  25  oktober  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het  college  van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 24 oktober 2005 
OPENBARE VERGADERING 

Ontslag van de h. Koen RAES, raadslid.- Mededeling en akteneming. 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de h. René VERMEIR, eerste opvolgend raadslid van de lijst nummer 4 (verkiezingen 
van 8 oktober 2000).- Eedaflegging.
*   *   * 

College van burgemeester en schepenen.- Verkiezing van een schepen.- Beëdiging en aanstelling. (mevr. Catharina SEGERS). 
*   *   * 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Astridproject.-  Aankoop  van  portofoons  met  toebehoren  voor  de  operationele  diensten  van  de  Politiezone  Gent.- 
Goedkeuring.  
b)  Aankoop van verlichte uithangborden voor de gebouwen van de Politiezone Gent.- Goedkeuring.  
  5.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel.- Dienstverlening veiligheidscoördinatie ontwerp 
en verwezenlijking.- Renovatie-, herstellings- en uitrustingswerken aan diverse stadseigendommen.- Bestek.- Vaststelling.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Zaak  van  de  wegen  voor  de  aanleg  van  een  verbindingsweg  tussen  de 
Langerbruggestraat en de Geeraard Van den Daelelaan ter omlegging van de Göteborgstraat.- Goedkeuring.  
 12.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Parkeerbedrijf.-  Schoonmaakopdracht  in  de 
parkeergarages Vrijdagmarkt, Sint-Michiels en Tolhuis.- Bestek.- Vaststelling.  
 14.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Bevrijdingslaan  170.-  Tweede 
dossier.-  Bijkomende  restauratiewerken.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  
b)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  de  Mariakring  Mariën  Theeren  gelegen  Ingelandgat 
29/Wilderoosstraat 4.- Uitvoering van restauratiewerken aan de gevels, de doorrijpoort met de bovenbouw en het koetshuis 
met de paardenstal.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Cultuur. 
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
 16.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Aankoop  van  het  wandtapijt  “Christus  die  op  het  meer  wandelt  en 
Petrus tot zich roept”.- Goedkeuring. 
17. 
Departement Financiën. 
a)  Schenking aan de stad Gent door de vzw Het Huis van Alijn.- Aanvaarding.  
b)  Schenking van een aantal kunstwerken aan het Design museum Gent.- Aanvaarding.  
c)  Huishoudelijk reglement voor de stadsambtenaren belast met de inning van ontvangsten.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
b)  Diverse belastingsreglementen.- Toevoegingen bepalingen betreffende E-loket.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  de  Liemaeckereplein  3.-  Leveren  en  plaatsen  van  zonweringen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  

b)  Stadsmuseum  Gent  (STAM).-  Aanpassingswerken  aan  de  bestaande  gebouwen  op  de  Bijlokesite.-  Niet-gunning  van  de 
werken.- Goedkeuring.- Eerste aangepast bestek.- Vaststelling.  
c)  Design  museum  Gent,  Jan  Breydelstraat  5.-  Kunsthal  Sint-Pietersabdij,  Sint-Pietersplein  9.-  Leveren,  plaatsen  en 
aansluiten van bewakingscamera’s.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Gebouw  gelegen  Jan  Breydelstraat  38/40  (conventiegevel).-  Studieopdracht  voor  de  restauratie  van  de  gevel.-  Bestek.- 
Vaststelling.- Beëindiging van de conventie.- Goedkeuring.  
e)  Stedelijke  Openbare  Bibliotheek,  Graaf  van  Vlaanderenplein  40.-  Leveren  en  plaatsen  van  lichtlijnarmaturen  op  de 
krantenbrug.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Dienstencentrum  Wondelgem,  Pieter  Cieterslaan  28  te  Gent-Wondelgem.-  Aanpassing  van  een  bestaand  vensterraam  tot 
rookevacuatieluik.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Nieuwbouw voor de brandweerkazerne, Nieuwevaart 153+.- Leveren en plaatsen van een rook- en warmteafvoersysteem in 
de parkeergarage.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- Leveren en plaatsen van een afzuigsysteem voor de uitlaatgassen van de brandweerwagens.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Realisatie van de toegangsweg naar de Nieuwevaart.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Gebouw parking Zuid, Woodrow Wilsonplein.- Herinrichten van het publiek sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Sport-  en  Recreatiecentrum  Blaarmeersen.-  Verbouwing  van  de  chalet  aan  de  skiheuvel  tot  een  dienstgebouw 
(personeelsruimte en stalling dienstvoertuigen) voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Zwembad Rooigem, Peerstraat 1.- Renovatie van de cabinezaal op de tussenverdieping, het sanitair en de kleedkamers aan 
de turnzaal.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Sportarena Tolhuis, Tolhuislaan 77-79.- Dakrenovatie met EPDM-rubber.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Sportschuur Dracuna, Dracenastraat.- Inrichten van bijkomende kleedaccommodatie.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Jeugdlokaal  Chaos,  Heerweg  Zuid  124  te  Gent-Zwijnaarde.-  Aanpassen  van  de  toegankelijkheid  voor  personen  met  een 
handicap.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
p)  Kasteel Claeys-Bouüaert te Gent-Mariakerke.- Theatertechnische inrichting van een lokaal.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Id.- Elektriciteitswerken in het theaterzaaltje.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Id.- Vloerwerken in het theaterzaaltje.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Diverse stadsgebouwen.- Leveren van materialen en het uitvoeren van aanpassingswerken aan het telefonienetwerk van de 
stad Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Id.-  Aansluiten  van de inbraakalarminstallaties op de alarmontvanger geplaatst bij de politie in APG Antonius Triestlaan 
12.- Bestek.- Vaststelling.  
v)  Aanleg  en  inrichting  van  een  doortrekkersterrein  aan  de  Drongensesteenweg.-  Studieopdracht  voor  ontwerp  wegenis  en 
terreinen, ontwerp bouwwerken en stabiliteit en studie technische uitrustingen.- Bestek.- Vaststelling.  
w)  Uitvoeren van preventieve en curatieve onderhoudswerken aan grafkelders, grafmonumenten en funerair patrimonium ter 
vrijwaring  van  de  veiligheid  op  de  begraafplaatsen  te  Gent.-  Overeenkomst  voor  de  periode  van  een  jaar.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
x)  Monumentenzorg  en  Eredienst.-  Kerkfabriek  Sint-Stefanus.-  Algemene  binnenrestauratie  en  binnenschilderwerken.- 
Geldelijke tussenkomst van de stad.- Advies.  
y)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Begrotingswijziging over het dienstjaar 2005.- Derde en laatste reeks.- Vaststelling van 
de stadstoelage.- Advies.  
z)  Id.- Id.- Begroting over het dienstjaar 2006.- Eerste reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
 20.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Gebouwen  -  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Technische  Dienst 
Schoolgebouwen.- Leveren van houtmaterialen dienstjaar 2006.- Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop van faxen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  van  divers  meubilair  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.-  Vaststelling.  (GR 
05/N08/106-I) 
c)  Aankoop van divers materieel ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van vaste metalen rekken ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van mobiele rekkeninstallaties ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van opslagmaterieel ten behoeve van het Stadsarchief en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Wijze van 
gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van banners ten behoeve van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Aankoop  van  vandaalbestendige  opklapbare  luiertafels  voor  openbare  toiletten  ten  behoeve  van  de  Dienst  Gebouwen.- 
Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Restauratie  van  een  wandkast  ten  behoeve  van  de  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Sint-Pietersabdij.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Overname van politiewagen van de VRT-serie Flikken.- Goedkeuring.  
b)  Schenking van een afgeschreven politievoertuig aan Child Focus.- Goedkeuring.  
d)  Leveren van een kniklader voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren van een trilwals voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Leveren van een klepelmaaier met opzuigwagen voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Leveren van twee klepelmaaiers voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Leveren van een minitractor voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Leveren van een klepelmaaier met opvangbak voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Leveren van een kipwagen voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Leveren van een kleine manuele heftruck voor de Dienst Toerisme.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Leveren van een mobiel podium voor de Dienst Feestelijkheden.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Leveren van kleine machines voor diverse stadsdiensten gedurende een periode van twee jaar.- Bestek.- Vaststelling.  

 24.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Voorwaarden van gebruik van een deel van het stadseigendom gelegen Sint-Bernadettestraat 258, zijnde een deel van het 
gewezen schoolgebouw Gustaaf Callier, af te sluiten met de vzw Nucleo, voor repetitieruimte.- Goedkeuring.  
c)  Voorwaarden  van  verhuring  betreffende  een  deel  van het stadseigendom gelegen Sint-Pietersplein 10-11, zijnde de Sint-
Pietersabdij, af te sluiten met vzw International Club of Flanders (ICF), als administratieve zetel en voor de realisatie van 
het doel van de vereniging.- Goedkeuring.  
d)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Werkgroep  Kampeerders  Gent  betreffende  een  terrein  gelegen 
Sneppenbrugstraat 3 (camping).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Sluiten van een huurovereenkomst voor de stadseigendom gelegen Drongensesteenweg +230 met VK Ekkergemboys vzw.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Kosteloze overname door de stad Gent jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
h)  Kosteloze  overname  van  grond  gelegen  aan  en  nabij  de  Helderweirdtstraat  te  Gent-Oostakker  tot  opname  ervan  in  het 
openbaar domein.- Goedkeuring.  
i)  Aankoop om reden van openbaar nut van een perceeltje grond gelegen aan en nabij de Blauwstraat te Gent-Wondelgem.- 
Goedkeuring.  
j)  Overdracht  om  niet  jegens  eigenaars  van  wegenis  aan  en  nabij  de  Armand  Bourdonlaan  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.- 
Goedkeuring.  
k)  Nieuwbouwproject  aan  en  nabij  de  Fransevaart  te  Gent-Ledeberg.-  Ruil  van  gronden  met  ondergrondse  innemingen.- 
Goedkeuring.  
 25.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
b)  Uitvoeren van de onderdoorgang onder de Europabrug voor voetgangers en fietsers.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Studie  van  de  scheiding  van  gemengd  afvalwater  voor  de  aansluiting  op  het  collectorennet  in  de  wijk  Assels  te  Gent-
Drongen.- Goedkeuring.  
d)  Herstellings- en aanpassingswerken aan wegen en rioleringen en aanleggen van trottoirs in diverse straten te Gent.- Derde 
herhaling van de opdracht.- Goedkeuring.  
e)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  diverse  straten  te  Gent.-  Eerste  herhaling  van  de  opdracht  overeenkomstig 
artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Voormalige  terreinen  van  de  gasfabriek  aan  de  Gasmeterlaan.-  Evaluatie  van  saneringstechnieken  en  -kost  van  zones 
verontreinigd door cyanides en globale batneec-evaluatie voor de drie verschillende verontreinigingen.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst. 
a)  Vlaams  Stedenfonds.-  Beleidsovereenkomsten  tussen  de  stad  Gent  en  Pasop  vzw  in  verband  met  de  actie 
“gezondheidsaanbod  jongensprostitués”  voor  de  periode  2005-2007,  en  De  Sloep  vzw  in verband met de actie “uitbouw 
van een INLOOP-team in Gent-Noord voor de periode 2005-2007 (extra middelen).- Goedkeuring.  
b)  Overeenkomsten tussen het stadsbestuur Gent en het wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw.- Goedkeuring. 
 30.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Leveren en plaatsen van speelinfrastructuur in het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren  en  plaatsen  van  speelinfrastructuur  voor  het  speelterrein  gelegen  in  het  Rommelwaterpark  aan  de  Ossenstraat-
Kasteellaan.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren van tuinbouwwerktuigen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Betaling  van  het  stadsaandeel  aan  de  Vlaamse  Landmaatschappij  voor  het  ruimen  van  de  Loopgracht  in  het  stedelijk 
Natuurreservaat  Bourgoyen-Ossemeersen  in  het  kader  van  het  Natuurinrichtingsproject  Bourgoyen-Ossemeersen.- 
Goedkeuring.  
e)  Omgevingswerken en groenaanleg GroeneValleipark.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Floraliën 2005.- Aanvaarden van de schenking van een kabeldetector.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.- Algemeen personeelsreglement.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Geldelijk statuut.- Wijziging.- Goedkeuring.  
c)  Brandweerpersoneel.-  Raadsbesluiten  van  23  mei  2005  houdende  goedkeuring  van  wijzigingen  aan  het  statuut  der 
aanwervings-  en  bevorderingsvoorwaarden,  evaluatie  en  vorming  en  van  wijzigingen  aan  het  examenreglement  en  van 
vaststelling  van  de  modaliteiten  met  betrekking  tot  de  bevorderingsprocedure  toepasselijk  op  de  brandweerofficieren.- 
Gedeeltelijke intrekking.- Goedkeuring.  
 33.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Functiebeschrijving voor de graad van adjunct-verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Functiebeschrijving voor de functie van administratief medewerker mobiele ploeg (m/v) binnen de graad van administratief 
medewerker.- Goedkeuring.  
c)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  administratief  medewerker  financiën  (m/v)  binnen  de  graad  van  administratief 
medewerker.- Goedkeuring.  
d)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  administratief  medewerker  gemengde  functie  (m/v)  binnen  de  graad  van 
administratief medewerker.- Goedkeuring.  
e)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  administratief  medewerker  loket-  en  baliefunctie  (m/v)  binnen  de  graad  van 
administratief medewerker.- Goedkeuring.  
f)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  administratief  medewerker  backoffice  functie  (m/v)  binnen  de  graad  van 
administratief medewerker.- Goedkeuring.  
g)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  adjunct-administratief  medewerker  mobiele  ploeg  (m/v)  binnen  de  graad  van 
adjunct-administratief medewerker.- Goedkeuring.  
h)  Functiebeschrijving voor de functie van adjunct-administratief medewerker financiën (m/v) binnen de graad van adjunct-
administratief medewerker.- Goedkeuring.  

i)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  adjunct-administratief  medewerker gemengde functie (m/v) binnen de graad van 
adjunct-administratief medewerker.- Goedkeuring.  
j)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  adjunct-administratief  medewerker  loket-  en  baliefunctie  (m/v)  binnen  de  graad 
van adjunct-administratief medewerker.- Goedkeuring.  
k)  Functiebeschrijving voor de functie van adjunct-administratief medewerker backoffice functie (m/v) binnen de graad van 
adjunct-administratief medewerker.- Goedkeuring.  
l)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de  directie  -  ruimtelijk  planner  (Afdeling 
Vergunningen) - lijn - (m/v) - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Goedkeuring.  
m)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van technisch adjunct van de directie - ruimtelijk planner 
(Afdeling Vergunningen) - lijn - (m/v) - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Goedkeuring.  
n)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Belastingen.- Goedkeuring.  
o)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Belastingen.- Goedkeuring.  
p)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van technisch adjunct van de directie (industrieel ingenieur) - lijn (m/v) - Dienst 
Schoolgebouwen.- Goedkeuring.  
q)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de  directie  (industrieel 
ingenieur) - lijn (m/v) - Dienst Schoolgebouwen.- Goedkeuring.  
 35.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Crèche  Nieuwland,  Nieuwland  11.-  Inrichten  van  nieuwe  leefgroep.-  Eerste  fase.- 
Algemene aanpassingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Basisschool  Groenweelde,  Grensstraat  202.-  Schenking  van  drie  frigo’s  door  de  vzw  Oudercomité  Groenweelde.- 
Aanvaarding.  
c)  Id.- Basisschool “Het Kompas”, IJskelderstraat 29.- Schenking van een tweedehands televisietoestel door mevrouw Annie 
Van Lauwe, Hogekouterstraat 76 te Gent-Mariakerke.- Aanvaarding.  
d)  Id.-  Afdeling  Technieken.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  van  de  stad  Gent.- 
Binnenprovinciale  vervoerritten  van  leerlingen  voor  het  kalenderjaar  2006.-  Wijze  van  gunnen.-  Bijzonder  bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Id.- Id.- Id.- Buitensteedse vervoerritten van leerlingen voor het kalenderjaar 2006.- Wijze van gunnen.- Bijzonder bestek.- 
Vaststelling.  
f)  Id.- Id.- Aankoop van buitenspeeltuigen. Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
g)  Id.- Id.- Aankoop van bureaumeubilair.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
h)  Id.- Id.- Aankoop van materieel voor motoriek.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
i)  Id.- Id.- Aankoop van naaimachines.- Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 36.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling  van  subsidies  2005  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
b)  Gentse Feesten 2005.- Verdeling van subsidies aan projecten op het openbaar domein.- Vierde reeks.- Goedkeuring. 
 37.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Overdracht  Stedenfondsmiddelen  aan  vzw  Elektroboot.- 
Goedkeuring.  
 38.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
b)  Uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voor de site Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen.- Goedkeuring.  
 39.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Te erkennen Gentse Sportverenigingen of -instanties.- Goedkeuring.  
b)  Vervangen van het airco-toestel voor zwembad Rooigem.- Goedkeuring. 
*   *   * 
A-punten 
  2.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Openbaar  Centrum  voor  Maatschappelijk  Welzijn  Gent.-  Dienstjaar  2005.- 
Budgetwijziging 2005 (exploitatiebudget en investeringsbudget).- Kennisneming.  
  3.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Jeugddienst.-  Convenanten  2005  met  de  jeugdhuizen  vzw  Maegher  Goet  en  vzw 
Posküder in het kader van de erkenning als jeugdhuis type III.- Goedkeuring.  
  4.  Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst. 
a)  Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur Gent en vzw Huis van het Nederlands Gent voor de uitvoering van de acties 
organisatie  denkdag  NT2,  experiment  kinderopvang,  conversatiegroepen,  beurssysteem  voor  de  periode  van  1  oktober 
2005 tot en met 31 december 2006.- Goedkeuring.  
b)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  vzw  Tolk-  en  Vertaalservice  Gent  voor  de  realisatie  van  de  acties 
tolken, vertalen en vorming “omgaan met diversiteit” voor de periode van 1 november 2005 tot en met 31 december 2007.- 
Goedkeuring.  
7. 
Departement 
Welzijn 
en 
Bevolking.- 
Dienst 
Bevolking.- 
Begraafplaatsen.- 
Investeringssubsidie  voor  concessiehouders  van  grafkelders  op  sectie  R  van  de  begraafplaats  van  Sint-Amandsberg.- 
Goedkeuring.  
  8.  Departement Stafdiensten.- Dienst Lokale Preventie en Veiligheid. 
a)  Gemeentelijk  reglement  betreffende  de  toekenning  van  premies  voor  de  aankoop  van  veiligheidsrozetten ter voorkoming 
van inbraak.- Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst  betreffende  de  plaatsing  en  het  onderhoud  van  aanplakborden  voor  vrije  affichage  op  private  eigendom.- 
Goedkeuring.  

  9.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  najaar  2005.-  Deel  2  (Conventie  AJT, 
NiHaoOuZhou (Hello Europe), Lotto Cross Cup 2005 - Veldloop Schaal De Booser, Radio X-Mas, Uitreiking Plateauprijzen 
en Comedy Casino).- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stafdiensten.- Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen. 
a)  Vlaams Stedenfonds.- Addendum 2005 bij het convenant 2003-2007.- Goedkeuring.  
b)  Federaal  Grootstedenbeleid.-  Programma  Grootstedenbeleid  Huisvestingsplan  Huisvestingsovereenkomst  2005-2007.- 
Goedkeuring.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Inrichtingsplan  Groenpool  Vinderhoutse  Bossen.-  Goedkeuring.  (bijlage  ligt  ter 
inzage in de fractiesecretariaten)  
 13.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit.-  Dienstverlenende  opdracht  tot 
het opstellen van dossiers voor de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Vierde reeks.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
u)  Studieopdracht voor het uitvoeren van REG-studies.- Bestek.- Vaststelling.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Schoonmaakbeheer. 
a)  Schoonmaken en onderhouden van het stedelijk administratief centrum Gent voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 
31 december 2008.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Schoonmaken  en  onderhouden  van  diverse  gebouwen  van  de  stad Gent.- Uitbreiding Keizer Karelstraat 3, Administratie 
Departement Onderwijs Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
c)  Leveren  van  twee  vrachtwagens  met  containerafzetsysteem  en  hydraulische  kraan  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling. 
m)  Leveren van een ziekenwagen voor de Brandweer.- Bestek.- Vaststelling. 
 24.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Studieopdracht  voor  de  realisatie  van  een  strategische  huisvestingsvisie,  methodiek  en  de uitwerking van het Masterplan 
Huisvesting Stedelijke Diensten.- Goedkeuring. 
e)  Voorwaarden  van  verhuring  van  een  kantoorruimte  gelegen  in  de  Doornzelestraat  15,  af  te  sluiten  met  het  Federale 
Agentschap  voor  Opvang  van  de  Asielzoekers  (Fedasil).-  Goedkeuring.-  Collegebeslissing  verhuis  van  Fedasil  naar  de 
Doornzelestraat zonder bijkomende kosten voor Fedasil.- Bekrachtiging.  
 25.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Onderhoud van het Wegen Informatie Systeem (WIS) stad Gent gedurende een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
 26.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken.- Cel Intercommunales. 
a)  Bod van Suez op Electrabel-aandelen (participatie aangehouden door Finiwo).- Goedkeuring.  

Zitting van 25 oktober 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
c)  Leveren  van  twee  vrachtwagens  met  containerafzetsysteem  en  hydraulische  kraan  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling. 
 26.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken.- Cel Intercommunales. 
b)  TMVW.-  Voordrachten  van  vertegenwoordigers  in  het  regionaal  directiecomité  Gent  voor  zuiveringsaangelegenheden.- 
Goedkeuring. c) 
NIBIS.-  Voorstellen  overhandigd  door  het  overlegorgaan  betreffende  de  eventuele  oprichting  van  de 
Opdrachthoudende Vereniging NIBIS.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie - Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid.- Milieudienst.- Reglement met betrekking tot het verlenen van een subsidie voor de installatie, vernieuwing 
en/of aanpassing van een hemelwatersysteem.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
b)  Gemeentelijk  subsidiereglement  voor  het  installeren  van  een  infiltratievoorziening  voor  niet-verontreinigd  hemelwater.- 
Aanpassing.- Gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van groendaken.- Verlenging.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
f)  Groenpool  Gentbrugse  meersen  te  Gent-Gentbrugge.-  Opmaak  van  een  beheersplan  voor  het  deelproject  “heempark-
toegangszone”.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Inrichten van een landschapspark te Gent-Sint-Amandsberg tussen het sportcomplex Rozebroeken, de Herlegemstraat, de 
Johannes Hartmannlaan en de Duivestaartstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
 31.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Beheersovereenkomst  tussen  de  stad  Gent,  Digipolis  en  een  stedelijke  vzw.- 
Goedkeuring.  
 34.  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Selectieprocedure  voor  de  selectie-  en  bevorderingsambten  binnen  het  Onderwijs 
stad Gent.- Goedkeuring. 
 38.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Participatie  aan  het  Interreg  III-project  “bedrijventerreinmanagement”.-  Samenwerkingsovereenkomst  met  de  Gom  Oost-
Vlaanderen.- Goedkeuring.  
c)  Reglement  inzake  subsidie  voor  de  verfraaiing,  het  betreedbaar en bewoonbaar maken van handelspanden.- Verlenging.- 
Goedkeuring.  
d)  Subsidiereglement Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.- Goedkeuring. 
 40.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  21  november  2005  volgende  besluiten  aangenomen  en  het  college  van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Aankoop van individuele opbergkastjes voor de dienstwapens van de personeelsleden van de commissariaten Gent West en 
Gentbrugge.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van wielklemmen voor personen- en vrachtauto’s.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
  2.  Departement Brandweer. 
a)  Aankoop van een uitbreiding van het oproepsysteem.- Goedkeuring.  
b)  Reportage van “Het leven zoals het is” over de brandweer.- Voorstel projectbundel en overeenkomst.- Goedkeuring.  
c)  Reglement inzake het dragen van een uniform en de toekenning van een uniformvergoeding.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
d)  Overeenkomst tussen de gemeenten Gent, Zelzate en Terneuzen (Nederland) inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het 
bestrijden van calamiteiten en de hulpverlening bij ongevallen.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Definitieve vaststelling van de naam “Korte Mate” voor de nieuwe weg haaks gelegen op de Hulsdonk te Gent-Mendonk. 
b)  Definitieve vaststelling van de naam “Evenstuk” voor de nieuwe weg die uitkomt op Hulsdonk te Gent-Mendonk. 
c)  Definitieve vaststelling van de naam “Klaphof” voor de nieuwe weg in het verlengde van Klaphof te Gent-Drongen.  
d)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Gaardeniersbrug”  voor  de  nieuw  te  bouwen  tram-  en  fietsbrug  over  het 
Verbindingskanaal.  
  8.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Vernieuwen van de klimatisatieapparatuur in het zwembad Rooigem.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van divers technisch materiaal voor het uitvoeren van herstellingen, aanpassingen van de technische installatie en 
aankoop van een binnenzonnewering.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Erkenning van Gentse sportverenigingen of -instanties.- Goedkeuring.  
d)  Uitbetaling van een investeringssubsidie aan TTC Rooigem vzw.- Goedkeuring.  
f)  Afschaffing van renteloze leningen aan sportclubs.- Principe.- Goedkeuring.  
  9.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit. 
a)  Proces-verbaal  van  verificatie  van  de  kas  van  de  heer  Daniël  Verbeken,  stadsontvanger  van  Gent,  op  11  april  2005.- 
Mededeling.  
b)  Toelichting  naar  aanleiding  van  een  kastekort  ontstaan  in  de  Dienst  Huisvesting,  Woodrow  Wilsonplein  1,  op  de 
omstandigheden en de bewarende maatregelen die de ontvanger heeft genomen.- Goedkeuring.   11. 
Departement 
Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Museum voor Schone Kunsten, Nicolaas De Liemaeckereplein 3.- Herconditionering en uitbreiding van de liftinstallaties.- 
Gewijzigde wijze van gunnen.- Goedkeuring.  
b)  Zwarte  Doos,  Dulle  Grietstraat  12  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  van  akoestische  panelen  voor  plaatsing  in  het 
auditorium.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Leveren en plaatsen van verduisterende en zonnewerende gordijnen in enkele lokalen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Leveren en plaatsen van keukenkasten in de mensa.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren van sierbeglazing in twee ramen van de Bisschoppelijke Galerij/Begraafplaats Campo Santo te Gent-Mariakerke.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Leveren en plaatsen van een schuilhuisje op de Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Voetbalaccommodatie  Rozebroeken,  Alfons  Braeckmanlaan  2  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Leveren  en  plaatsen  van 
verlichting op het hoofdterrein (op bestaande masten).- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Voetbalaccommodatie  aan  het  speelplein  Henri  Story,  Steenakker  250  en  Muilaardstraat  85.-  Aankoop  van  een 
containergebouw voor inrichting als cafetaria.- Goedkeuring.  
i)  Sportcentrum  Keiskant,  Sint-Gerolfstraat-Keiskantstraat  te  Gent-Drongen.-  Oprichten  van  een  voetbalaccommodatie.- 
Aanstellen van een ontwerper.- Samenwerking met de Vlaams Bouwmeester.- Mandaat.- Goedkeuring.  
j)  Speelplein Henri Story, Muilaardstraat 85.- Optrekken van een gebouw voor tellers nutsleidingen en kassalokaal.- Bestek.- 
Vaststelling.  
k)  Speelplein Henri Story, Steenakker 250 en Muilaardstraat 85.- Veiligheidscoördinatie.- Bestek.- Addendum.- Vaststelling.  
l)  Sportcentrum Wolfput, Wolfputstraat 92 te Gent-Oostakker.- Veiligheidscoördinatie.- Bestek.- Addendum.- Vaststelling.  

m)  Vervangen  van  onthardingsinstallaties  door  elektro-dynamische  kalkbinders  in  diverse  sportaccommodaties,  voet-  en 
atletiekaccommodatie Jan Yoens, sporthal Neptunus en sporthal Hekers.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Zwembad Strop, Stropstraat 31.- Dakrenovatie.- Tweede fase.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen, centraal gebouw gelegen Zuiderlaan 5.- Renovatie van het plat dak.- Tweede fase.- 
Bestek.- Vaststelling.  
p)  Clubhuizen  Jan  Yoens,  Sint-Kruis-Winkel  en  Wondelgem.-  Vernieuwen  van  toog  en  keukeninstallatie.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
q)  Scoutslokaal VVKSM JOVA, Nelestraat 14 te Gent-Gentbrugge.- Bouwkundige aanpassingswerken ter verbetering van de 
veiligheid van het jeugdlokaal.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  Van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Gevelrenovatiewerken  en  dakwerken.- 
Financieringswijze via trekkingsrechten op het investeringsfonds.- Goedkeuring.  
s)  Diverse  stadsgebouwen.-  Onderhoud  van  de  liftinstallaties  voor  een  periode  van  een  jaar.-  Tweede  onderhandse 
vernieuwing  van  de  opdracht  overeenkomstig  artikel  17,  §  2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
t)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Begroting over het dienstjaar 2006.- Tweede reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- 
Advies.  
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop van een microficheleestoestel ten behoeve van het Stadsarchief.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van zitbanken ten behoeve van het Museum voor Schone Kunsten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren  van  een  spuitinstallatie  voor  het  reinigen  van  toiletten  ten  behoeve  van  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van drie mulching maaidekken voor bestaande machines van de Dienst Begraafplaatsen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren van een zitmaaier voor de Begraafplaatsen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Leveren  van  twee  elektrische  scooters  en  twee  elektrobikes  voor  respectievelijk  de  Lokale  Politie  en  de  Stadswacht.- 
Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren van aanhangwagens voor diverse stadsdiensten.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Buitengebruik  stellen  en  verkopen  van  afgeschreven  (transport)materieel,  machines  en  andere  roerende  goederen.- 
Principe.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  UZ  Gent  betreffende  de  woning  gelegen  Arduinstraat  11  ten  behoeve  van  het 
Departement Onderwijs voor de inrichting van een kinderdagverblijf.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
b)  Sluiten van een huurovereenkomst voor het stadseigendom gelegen Peerstraat 1.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c)  Gebruik  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Sint-Bernadettestraat  258,  zijnde  een  deel  van  het  gewezen 
schoolgebouw  Gustaaf  Callier,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Repetitieruimtes  voor  repetitieruimte  voor  muzikanten  en 
muziekgroepen uit de Gentse regio.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
d)  Gebruik  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Sint-Bernadettestraat  258,  zijnde  een  deel  van  het  gewezen 
schoolgebouw  Gustaaf  Callier,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Multatuliteater  voor  repetitieruimte  en  opslagruimte.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
h)  Verlenen  van  vrijstelling  van  betaling  aan  de  operatoren  Proximus,  Mobistar  en  Base  voor  werken  die  zij  hebben 
uitgevoerd op het dak van het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Kosteloze  overname  door  de  stad  Gent  en  opname  in  het  openbaar  domein  van  percelen  grond  gelegen  aan  en  nabij 
Afrikalaan/Scandinaviëstraat.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
b)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  te  Gent-Ledeberg  voor  de  aansluiting  van  de  collector  Ledeberg.- 
Stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  door  de  NV  Aquafin  voor  de  aanleg  van  de  collector  Ledeberg-
Gentbrugge.- Verrekeningen nummers 3 en 4 en de bijkomende werken in de Leo Tertzweillaan.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Beukenlaan  en  de  Steenaardestraat  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem  in  het 
kader van de aanleg van de verbindingsriolering Beukenlaan door de NV Aquafin.- Stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Jan  Delvinlaan  in  het  kader  van  collectorwerken  “Vlaamse  Kaai-Jan 
Delvinlaan” door de NV Aquafin.- Verrekeningen nummers 1 en 2.- Goedkeuring.  
f)  Uitvoeren  van  de  technische  controle  bij  de  uitvoering  van  de  bouwwerkzaamheden  voor  de  Nieuwbrug  en  de 
Wijdenaardbrug.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Studieopdracht  voor  het  bouwen  van  de  Nieuwbrug  en  de  Wijdenaardbrug  naar  aanleiding  van  de  heropening  van  de 
Neerschelde.- Verrekening.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Advies  van  de  stad  Gent  bij  het  ontwerp  van  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan  van  de  gemeente  Sint-Martens-
Latem.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Leveren van drie verkeerstellers.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van fietsonderdelen ter assemblering van personeelsfietsen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aanbrengen  van  symbolen  in  witte  verf  en  voorgevormde  thermoplastische  wegmarkeringen  voor  “Zone  30”.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
b)  Aanpassing van de personeelsformatie Dienst Kinderopvang.- Goedkeuring. 
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.- Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijziging.- Goedkeuring.  

b)  Id.- Geldelijk Statuut.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
c)  Raadsbesluit tot invoering van de opdrachthouderschap.- Goedkeuring.  
 22.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Functiebeschrijving  geldend  voor  de  functies  van  administratief  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  (m/v)  en  van 
technisch adjunct van de directie - ondersteunend (m/v) respectievelijk binnen de graad van administratief adjunct van de 
directie en technisch adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
b)  Functiebeschrijving  geldend  voor  de  functies  van  administratief  adjunct  van  de  directie  -  beleidsvoorbereidend  en  -
uitvoerend  (m/v)  en  van  technisch  adjunct  van  de  directie  -  beleidsvoorbereidend  en  -uitvoerend  (m/v)  respectievelijk 
binnen de graad van administratief adjunct van de directie en technisch adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
c)  Functiebeschrijving  geldend  voor  de  functies  van  administratief  adjunct  van  de  directie  -  regisserend  (m/v)  en  van 
technisch  adjunct  van  de  directie  -  regisserend  (m/v)  respectievelijk  binnen  de  graad  van  administratief  adjunct  van  de 
directie en technisch adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
d)  Functiebeschrijving geldend voor de functies van administratief adjunct van de directie - projectcoördinerend (m/v) en van 
technisch  adjunct  van  de  directie  -  projectcoördinerend  (m/v)  respectievelijk  binnen  de  graad  van  administratief  adjunct 
van de directie en technisch adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
e)  Functiebeschrijving voor de functie van administratief adjunct van de directie - leidinggevend (m/v) binnen de graad van 
administratief adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
f)  Functiebeschrijving  voor  de  functie  van  technisch  adjunct  van  de  directie  -  leidinggevend  (m/v)  binnen  de  graad  van 
technisch adjunct van de directie.- Goedkeuring.  
g)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van schilder-behanger (m/v).- Goedkeuring.  
h)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van technisch adviseur - lijn (m/v) - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
(Afdeling Vergunningen).- Goedkeuring.  
i)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van technisch adviseur - lijn (m/v) - Dienst Stedenbouw 
en Ruimtelijke Planning (Afdeling Vergunningen).- Goedkeuring.  
j)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adviseur - lijn (m/v) - Dienst Economie.- Goedkeuring.  
k)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  adviseur  -  lijn  (m/v)  -  Dienst  Economie.- 
Goedkeuring.  
l)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  coördinator  tekenbureau  (m/v)  -  Dienst  Wegen, 
Bruggen Waterlopen.- Goedkeuring.  
m)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  coördinator  tekenbureau 
(m/v) - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Goedkeuring.  
n)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  regisserend  -  financiën  (m/v)  -  diverse 
departementen.- Goedkeuring.  
o)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van adjunct van de directie - regisserend - financiën (m/v) 
- diverse departementen.- Goedkeuring.  
p)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  -  communicatie  (m/v)  -  diverse 
departementen.- Goedkeuring.  
q)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  - 
communicatie (m/v) - diverse departementen.- Goedkeuring.  
r)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  hoofdadministratief  medewerker  financiën  -  lijn  (m/v)  -  Departement 
Financiën.- Goedkeuring.  
s)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  hoofdadministratief  medewerker 
financiën (m/v) - lijn - Departement financiën.- Goedkeuring.  
t)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van schrijnwerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
u)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van schrijnwerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
v)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van schilder-behanger (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
w)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  schilder-behanger  (m/v)  -  diverse  diensten.- 
Goedkeuring.  
23. 
Departement Stafdiensten.- Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.- 
Afdeling Welzijn.- Reglement inzake medisch-sociale voorzieningen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Pedagogische  Begeleidingsdienst.-  Convenant  tussen  het  stadsbestuur  en  de  participerende  schoolbesturen  van  andere 
onderwijsnetten in het kader van het brugfigurenproject.- Goedkeuring.  
b)  Id.-  Convenant  tussen  het  stadsbestuur  en  RISO  Gent  vzw  in  het  kader  van  het  project  “Jouw  kind  groeit  op  in  de  wijk 
Sluizeken”.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Crèche  Nieuwland,  Nieuwland  11.-  Uitbreiding  met  een  leefgroep.-  Tweede  fase: 
schilderwerken.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Basisschool  De  Dialoog,  Frans  van  Ryhovelaan  191.-  Buitenbepleistering  aan  de  kop-  en  achtergevel  van  het 
hoofdgebouw.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.-  Id.-  Vernieuwen  van  de  hellende  daken  van  de  voorbouw  en  van  de  platte  daken  van  de  achterbouw.-  Eerste 
addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.-  Basisschool  De  Sportschool,  Jules  de  Saint-Genoisstraat  93  te  Gent-Gentbrugge.-  Vernieuwen  van  de 
directeurswoning.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Bollekensschool, Neermeerskaai 2.- Bouwen van een speelplaatsoverkapping.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.- Id.- Renovatie van het sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- François Laurentinstituut, Onderstraat 10.- Studieopdracht voor het uitbreiden van de overdekte speelplaats.- Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Id.- Id.- Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.-  Freinetschool  De  Vlieger,  Dendermondsesteenweg  53.-  Bouwen  van  een  speelplaatsoverkapping.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
j)  Id.- Id.- Renovatie van de speelplaats en de riolering.- Bestek.- Vaststelling.  

k)  Id.- Freinetschool De Spiegel, Zwijnaardsesteenweg 250.- Renovatie van het sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Hotel- en Bakkerijschool Tweebruggen, Tweebruggenstraat 59.- Renoveren van de douches op de derde verdieping in 
verband met legionellawetgeving.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Herstellen  van  gas-  en  waterlek  in  de  toevoerleiding.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming.  
n)  Id.-  Kunstencampus,  Ottogracht  4.- Compartimentering van de trapzalen.- Deel elektriciteit.- Eerste addendum.- Bestek.- 
Vaststelling.  
p)  Id.- Diverse instellingen van het Departement Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent.- Buitensteedse vervoerritten van 
leerlingen voor het kalenderjaar 2005.- Eerste addendum.- Wijze van gunnen.- Bijzonder bestek.- Vaststelling.  
q)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aankoop van allerlei werktuigen.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Id.- Id.- Aankoop van audio visueel materieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Id.- Id.- Aankoop van industriële keukentoestellen.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Id.- Id.- Aankoop van magazijnuitrusting.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Id.- Id.- Aankoop van projectiematerieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 27.  Departement milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst. 
a)  Toelage 2005 aan de vzw OFPA voor de werking van de poezenboot Caprice.- Goedkeuring.  
 28.  Departement milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking:  Malmarpark  en  Archeologisch  park  Sint-Baafssite.- 
Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van materieel voor onderhoudswerkzaamheden.- Bestekken.- Vaststelling.  
c)  Leveren  van  parkmeubilair  (zitbanken,  afvalkorven  en  binnenbakken  voor  bestaande  gietijzeren  plantenbakken).- 
Bestekken.- Vaststelling.  
d)  Renovatiedossier  Koning  Albert-I-park:  wegeniswerken  en  aanleg  van  een  zandbak.-  Wijzigen  procedure  van  gunning.- 
Goedkeuring.  
 29.  Departement milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Uitvoeren van een bodemsaneringsproject voor de site Martelaarslaan en grondverwerking.- Wijze van gunnen.- Bestek.- 
Vaststelling.  
 31.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Jeugddienst.-  Convenant  2005  met  jeugdhuis  Tabula  Rasa  in  het  kader  van  de 
erkenning als jeugdhuis type III.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Stadseigendom  gelegen  Tarbotstraat  61.-  Verbouwen  van  de  bestaande  gebouwen  van  het  voormalig  Lousbergstehuis.- 
Technische uitrustingswerken.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Jeugdcentrum gelegen Kaarderijstraat 29.- Aanpassingswerken aan de sanitaire installaties.- Bestek.- Vaststelling.  
 38.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Aankoop van zeilen voor overdekte podia.- Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van vlaggenmasten.- Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van pictogrammen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van vlaggen.- Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van autonome veiligheidsverlichting.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
f)  Aankoop  van  aanpassingsmodule  voor  de  bestaande  vlaggenmastschacht.-  Wijze  van  gunnen  en  gunningsvoorwaarden.- 
Vaststelling.  
g)  Aankoop van draagbare brandblustoestellen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
h)  Aankoop van nadars en steunvoeten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
i)  Verdeling  van  subsidies  2005  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Achtste reeks.- Goedkeuring.  
j)  Gentse Feesten 2005.- Verdeling van subsidies aan projecten op het openbaar domein.- Vijfde reeks.- Goedkeuring. 
 39.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Fratersplein 10.- Toekennen van 
een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Hoofdkerkstraat 6.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  de  Oude  Abdij  gelegen Drongenplein  26-27  te  Gent-
Drongen.-  Uitvoeren  van  restauratiewerken.-  Eerste  fase.-  Restauratie  van  de  nieuwe  vleugel,  stabiliteitswerken  aan  de 
vloergewelven  van  de  neo-gotische  kapel,  technieken,  deel  elektrische  installatie.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.- 
Goedkeuring.  
 40.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.-  Toeristische 
voetgangersbewegwijzering.-  Aanvullende  opdracht  en  addendum  bij  het  bestek  betreffende  het  leveren,  plaatsen  en 
onderhouden  van  informatieborden  en  -zuilen,  van  wachthuisjes  bij  de  haltes  van  het  openbaar  vervoer  en  van  ander 
straatmeubilair.- Goedkeuring.  
 41.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidies aan bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Afsluiten van een convenant tussen de stad Gent en de vzw Repetitieruimtes voor de periode van 1 januari tot en met 31 
december 2006.- Goedkeuring. d) 
Toekenning van een investeringssubsidie aan de vzw SIVI.- Goedkeuring
 42.  Departement Cultuur.- Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.- Aankoop van kunstobjecten.- Goedkeuring.  

 43.  Departement Cultuur.- Dienst Kunsten.- Aankoop van het gedicht “Da Capo” van Ramsey Nasr.- Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  4.  Departement  Stafdiensten.-  Medisch-Sociaal  Opvangcentrum.-  Beperking  van  het  aantal  revalidatieprestaties  van  het 
Medisch-Sociaal Opvangcentrum als gevolg van een besparingsmaatregel van de Minister van Sociale Zaken.- Goedkeuring.  
  5.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Voorlichting.-  Algemene  realisatie  en  bedeling  van  een  stadsmagazine.-  Wijze  van 
gunnen en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
  6.  Dienst Ombudsvrouw.- Jaarverslag 2004.- Kennisneming.  
  7.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Jury  advies  najaar  2005.-  Derde  deel  (Film  “Winterreise”  Portrait  José  van  Dam, 
Flanders  Horse  Event  Gent,  Omloop  Het  Volk,  Flanders  Indoor  Soccer  Cup,  Ride  for  the  Roses,  Flanders  Indoor  Atletiek 
2006,  WK  junioren  Spa-Francorchamp,  Stadsloop  2006,  GENT  GENieT,  World  Cup  of  Flanders:  Trampoline  &  Tumbling, 
World Cup Gymnastics).- Goedkeuring.   8. 
Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
e)  Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, Bloso en de 
Gymnastiekfederatie vzw voor de bouw en de inrichting van de trampoline- en ritmiekhal.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.- Goedkeuring.  
b)  Opcentiemen op de onroerende voorheffing.- Goedkeuring.  
c)  Opcentiemen op de door O.V.A.M. geheven milieuheffing.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
e)  Gebruik van het Kuipke door vzw Wielerbond Vlaanderen.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Gebruik van het Kuipke door de NV Octagon Cis.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van een stuk grond in de Jan Botermanstraat.- Goedkeuring.  
j)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaar  van  gronden  aan  en  nabij  de  Groenevallei  tot  opname  ervan  in  het  openbaar 
domein.- Goedkeuring. k) 
Aankoop  sites  Koningin  Fabiolalaan  en  Dampoort  door  de  stad  Gent.-  Principiële 
goedkeuring.  
 15.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken.- Cel Intercommunales. 
a)  TMVW.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  22  december  2005.-  Statutenwijziging.-  Goedkeuring.-  Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
b)  Opdrachthoudende  vereniging  IVAGO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  14  december  2005  om  16.30  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
c)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
d)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Algemene  Vergadering  van  7  december  2005  om  18.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent. e)  Id.- 
Id.- 
Aanduiding 
van 
(een) 
vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
f)  Dienstverlenende  vereniging  VENECO².-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  15  december  2005  om  19.30  uur.- 
Statutenwijziging.- Goedkeuring.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
g)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
h)  Opdrachthoudende  vereniging  IMEWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  23  december  2005  om  17.00  uur.- 
Statutenwijziging.- Goedkeuring.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
i)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
j)  Opdrachthoudende  vereniging  Digipolis.-  Algemene  Vergadering  van  2  december  2005  om  16.30  uur.-  Vaststelling  van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
k)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
l)  Dienstverlenende  vereniging  FINIWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  23  december  2005  om  18.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
m)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
n)  Opdrachthoudende vereniging TEVEOOST.- Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2005 om 18.00 uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad Gent.  
o)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
 16.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Duifhuisstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Zaak  van  de  wegen  voor  de  verkaveling  van  gronden  aan  de  Kolegemstraat  te 
Gent-Wondelgem.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
d)  Gent, wild van fietsen.- Principiële goedkeuring met het oog op subsidiëring binnen Module 15b.  
 19.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Parkeerbedrijf.-  Leveren,  plaatsen  en  in  dienst 
stellen  van  controle-  en  betaalapparatuur  met  centraal  beheerssysteem  voor  de  parkeergarages  Ramen  en Sint-Pietersplein en 
afsluiten van bijbehorend onderhoudscontract.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
a)  Aanpassing van de personeelsformatie.- Goedkeuring.  
 24.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking. 
a)  Medefinanciering van de 11.11.11-campagne ten bedrage van 24.522,84 euro.- Goedkeuring.  

b)  Actieplan 2006 in het kader van het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
o)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Toren  van  Babel  -  VIP-school,  Bargiekaai  1.-  Leveren  en  plaatsen  van  een 
energiezuinige verlichting.- Bestek.- Vaststelling.  
 27.  Departement milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst. 
b)  Toelage 2005 aan vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming (dierenasiel Citadelpark).- Goedkeuring.  
 29.  Departement milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
b)  Uitvoeren  van  bodemsaneringswerken  en  andere  grondwerken  op  voormalige  terreinen  van  Malmar  te  Gent-Sint-
Amandsberg.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 30.  Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst.- Organisatie van het islamitisch offerfeest 2006 op 9, 10 en 11 januari 
2006.- Aanvraag vervroegde terbeschikkingstelling van kredieten.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
c)  Uitbreiding van het onthaal voor nieuwkomers KOM-PAS - Huis van het Nederlands gelegen Blekerijstraat 55-57-59 en 
Kongostraat 42.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
 33.  Departement Stafdiensten.- Dienst Gelijke Kansen.- Beleidsnota Diversiteit 2005-2007.- Kennisneming.  
 34.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Steunpunt  Dienstenwerkgelegenheid.-  Lokaal  Actieplan 
Diensteneconomie 2005-2006.- Adviesnota “Verlengingsdossiers”.- Adviesnota “Nieuwe projectvoorstellen”.- Overdracht van 
de middelen aan de weerhouden projecten, onder opschortende voorwaarde voor goedkeuring door de Vlaamse Administratie - 
Afdeling Tewerkstelling, van het Lokaal Actieplan Diensteneconomie 2005-2006 en de adviesnota’s “Verlengingsdossiers” en 
“Nieuwe projectvoorstellen”.- Goedkeuring.  
 35.  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Aanpassing  van  het  reglement  inzake  vestigingssubsidie.- 
Goedkeuring.  
 36.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent. 
a)  Begroting 2006.- Goedkeuring.  
b)  Retributie op het plaatsnemen op de door de stad Gent ingerichte of toegelaten markten 2006.- Goedkeuring.  
c)  Retributie op de opstelling van foorinrichtingen op het grondgebied van de stad Gent 2006.- Goedkeuring.  
d)  Retributie op het privaat gebruik van de openbare weg voor ambulante handel 2006.- Goedkeuring.  
 37.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent - Departement Stadspromotie en Sport.- 
Dienst  Feestelijkheden.-  Leveren  en  plaatsen  van  elektriciteitskasten  op  het  openbaar  domein.-  Wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
 44.  Departement  Cultuur.-  Museum  voor  Schone  Kunsten.-  Oprichting  van  de  vzw  Vlaamsekunstcollectie.-  Ontwerp  van 
statuten.- Goedkeuring.  
 46.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 19 en 20 december 2005 volgende besluiten aangenomen en het college van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  28  van  het  decreet  van  28  april  1993,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 28 van het decreet van 28 april 1993 
Zitting van 19 december 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 
-  Verslag over het bestuur en de toestand van de stad Gent in 2004.- Neerlegging. 
*   *   * 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Begroting over het dienstjaar 2006.- Aanvraag van voorlopige kredieten.- Vaststelling.  
b)  Vacant  verklaren  van  twee  betrekkingen  in  het  administratief  en  logistiek  kader  van  de  lokale  politie Gent, in navolging 
van artikel VI.II.15 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
a)  Tramstelplaats  Wissenhage.-  Bouwen  van  een  fiets-  en  trambrug.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  stad  Gent,  de 
Lijn, Waterwegen en Zeekanaal en Infrabel.- Goedkeuring.  
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
d)  Aanbrengen  en/of  aanpassen  van  een  data-  en/of  telefoonbekabeling  voor  diverse  gebouwen  van  het  Parkeerbedrijf.- 
Gunningswijze en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
  7.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Functiekaart  logopedisten  Centrum  voor  Leerlingenbegeleiding  stad  Gent.-  Interstedelijk Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding.- Goedkeuring.  
b)  Geldelijk statuut.- Vaststelling van de vergoeding voor de busbegeleiding in het Buitengewoon Onderwijs.- Goedkeuring.  
c)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Functiebeschrijvingen  voor  de  verschillende  personeelsfuncties  binnen  het  secundair 
onderwijs voor sociale promotie.- Goedkeuring.  
d)  Centrumreglement Centrum voor Volwassenenonderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Peutertuin  ‘t  Klimopje,  Jules  de  Saint-Genoisstraat  91  te  Gent-Gentbrugge.- 
Heraanleg van de peuterspeelplaats.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Basisschool  De  Letterdoos,  Gentstraat  212  te  Gent-Oostakker.-  Renovatie  van  het  sanitair.-  Eerste  addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Bollekensschool, Neermeerskaai 2.- Renovatie van de speelplaats en vernieuwen van de riolering.- Eerste addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Annex Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85.- Sloping van de verblijfsruimte.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aanpassings-, onderhouds- en renovatiewerken aan de elektrische installaties.- Eerste 
addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Dienstverlening veiligheidscoördinatie verwezenlijking voor de renovatie van de woningen gelegen Londenstraat 96 tot en 
met 126 (pare nummers).- Bestek.- Vaststelling. 
c)  Stadseigendom  gelegen  Wolterslaan  16.-  Verbouwen  van  het  voormalig  laboratorium  tot  socio-culturele  infrastructuur: 
elektrische installaties.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling. d) Stadseigendom  gelegen  Wolterslaan  16.-  Verbouwen 
van  het  voormalig  laboratorium  tot  socio-culturele  infrastructuur:  centrale  verwarming  en  sanitair.-  Bestek.-  Eerste 
addendum.- Vaststelling. 
 14.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Gentse Feesten 2005.- Verdeling van subsidies aan projecten op het openbaar domein.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  

b)  Verdeling  van  subsidies  2005  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Negende reeks.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
b)  Gent Verwent Cheques.- Verlenging.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Rijvisschestraat  en  Heerweg  Zuid  te  Gent-Zwijnaarde  in  het  kader  van 
collectorwerken “aansluiting Zwijnaarde” door de NV Aquafin.- Bijkomende werken in de Hutsepotstraat.- Goedkeuring.  
b)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  en  spoorwerken  in  de  Gebroeders  De  Smetstraat.-  Herziening  van  de 
overeenkomst ingevolge de prijsstijging van het staal.- Goedkeuring.  
c)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  het  uitvoeren  van  onderhouds-  en 
herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen in diverse straten te Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  verwezenlijking  voor  de  bouw  van  twee  nieuwe  bruggen  naar  aanleiding  van  de 
heropening van de Neerschelde: de Nieuwbrug en de Wienaardbrug.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
 18.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Kosteloze  overname  door de stad en inlijving in het openbaar domein van de beluikweg aan en nabij de Wilgestraat 18-
56.- Goedkeuring.  
b)  Concessieovereenkomst over een gedeelte van de overwelfde onbevaarbare waterloop nummer S.201 “Rietgracht” gelegen 
aan en nabij de Oude Brusselsesteenweg te Gent-Gentbrugge.- Goedkeuring.  
f)  Onderhandse  verkoop  van  een  strook  grond  gelegen  in  de  Sint-Machariusstraat  tussen  huisnummers  58  en  60.- 
Goedkeuring.  
g)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Poëziecentrum  betreffende  de  stadseigendom  gelegen  Vrijdagmarkt  37.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
h)  PPS-overeenkomst,  opstalovereenkomst  en  erfpachtovereenkomst  betreffende  het  project  Groendreef-Abrikoosstraat.- 
Ontslag van ambtshalve inschrijving.- Goedkeuring.  
j)  Aankoop  in  der  minne  en  om  reden  van  openbaar  nut  van  grond  en  gebouwen  gekend  als  de  gebouwen  ex-Barco  van 
Filature Nouvelles Orléans gelegen Nieuwevaart + 153.- Goedkeuring.  
k)  Aankoop  van  een  onroerend  goed  aan  de  Gasmeterlaan  106  en  sluiten  van  een  overeenkomst  aangaande  de 
bodemsanering.- Goedkeuring.  
l)  Diverse aankopen.- Vastlegging van kredieten.- Goedkeuring.  
m)  Vastlegging kredieten 2005 in het project “De Lieve”.- Principiële goedkeuring.  
 21.  Departement  Financiën.-  Schenking  van  een  zegel  aan  de  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Kunsthal  Sint-Pietersabdij.- 
Aanvaarding.  
 22.  Departement Cultuur.- Directie. 
a)  Nieuwe statuten van de vzw Het Huis van Alijn.- Goedkeuring.  
b)  Subsidies aan bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.- Geldelijk statuut.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Reglement op de toekenning van maaltijdcheques.- Wijziging.- Goedkeuring. 
24. 
Departement  Personeel 
en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Uitvoeren van diverse examens en van assessmentcenters voor contractuele selecties via Jobpunt Vlaanderen.- Vastlegging 
kredieten.- Goedkeuring.  
b)  Verlenging  van  de  wervingsreserve  voor  de  graad  van  technisch  adviseur  (projectleider)  -  Dienst  Coördinatie.- 
Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Juridische Zaken.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Juridische 
Zaken.- Goedkeuring.  
e)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Jeugddienst.- Goedkeuring  
f)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Jeugddienst.- 
Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Integratiedienst.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Integratiedienst.- 
Goedkeuring.  
i)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Buurtwerk.- Goedkeuring.  
j)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Buurtwerk.- 
Goedkeuring.  
k)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Personeelsbeheer.- Goedkeuring.  
l)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst 
Personeelsbeheer.- Goedkeuring.  
m)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Lokaal Werkgelegenheidsbureau.- Goedkeuring.  
n)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Lokaal 
Werkgelegenheidsbureau.- Goedkeuring.  
o)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Garage.- Goedkeuring.  
p)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Garage.- 
Goedkeuring.  
q)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adviseur - staf (m/v) - Milieudienst.- Goedkeuring.  
r)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  adviseur  -  staf  (m/v)  -  Milieudienst.- 
Goedkeuring.  

s)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adjunct van de directie - regisserend (m/v) (BATIS) - Dienst Ondersteuning.- 
Goedkeuring.  
t)  Examenprogramma voor heb bevorderingsexamen voor de graad van adjunct van de directie - regisserend (m/v) (BATIS) - 
Dienst Ondersteuning.- Goedkeuring.  
u)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  regisserend  (m/v)  (GIS  coördinator)  -  Dienst 
Coördinatie.- Goedkeuring.  
v)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  regisserend  (m/v)  (GIS 
coördinator) - Dienst Coördinatie.- Goedkeuring.  
w)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de  directie  -  leidinggevend  (m/v)  (technisch 
coördinator) - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Goedkeuring.  
x)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de  directie  -  leidinggevend 
(m/v) (technisch coördinator) - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Goedkeuring.  
y)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  consulent  (loonadministratie)  -  staf  (m/v)  -  Dienst  Personeelsbeheer.- 
Goedkeuring.  
z)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  consulent  (loonadministratie)  -  staf  (m/v)  -  Dienst 
Personeelsbeheer.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis,  Botermarkt  1.-  Demonteren  van  de  monumentale  schouwkop  ter  hoogte  van  de  Westelijke  kopgevel  van  de 
Bollaertskamer.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
b)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  De  Liemaeckereplein  3.-  Herconditionering  en  uitbreiding  van  de 
beveiligingsinstallatie.- Gewijzigde wijze van gunnen.- Goedkeuring.  
d)  Bijlokesite.- Bouwblok G1.- Dienstverlening veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Dienstencentrum  Zwijnaarde,  Dorpsstraat  1  te  Gent-Zwijnaarde.-  Loket  voor  de  Technische  Dienst  en opwaardering van 
de lokalen op het gelijkvloers.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
g)  Wegendepot  Gentbruggeaard  2  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren,  plaatsen  en  aansluiten  van  bewakingscamera’s.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Voetbalterrein  Dukkeldamstraat-Goolestraat.-  Leveren  en  plaatsen  van  omheiningen  en  diverse  uitrustingen.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
i)  Diverse  gebouwen:  Dienstencentrum  Wondelgem,  Politiecommissariaat  Wondelgem,  Pieter  Cieterslaan  28  te 
Gent/Wondelgem.- Uitbreiden van het eigen glasvezelnet voor data- en telefonietoepassingen.- Goedkeuring.  
j)  Glaswerken.-  Vervangen  van  gebroken  ruiten  en  aanverwante  werken  voor  Departement  Facility  Management.-  Dienst 
Gebouwen:  diverse  gebouwen,  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Technische  Dienst  Schoolgebouwen:  diverse 
onderwijsinstellingen  en  administratieve  diensten,  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting:  diverse 
gebouwen, Lokale Politie Gent: diverse gebouwen.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Diverse  administratieve  gebouwen.-  Aanbrengen  en/of  aanpassen  van  een  data-  en/of  telefoonbekabeling.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
l)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  allerlei  aanpassings-,  renovatie-,  uitrustings-  en 
schilderwerken aan diverse stadsgebouwen en sportaccommodatie.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Verderzetting  van  de  opdracht  dienstverlening  veiligheidscoördinator  verwezenlijking  voor  nieuwbouw  voor  een  sociaal 
centrum, Pijphoekstraat 30 te Gent-Oostakker.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Monumentenzorg  en  Eredienst.-  Kerkfabriek  Sint-Michiels.-  Restauratie  van  de  dakconstructie  van  de  kerk.-  Geldelijke 
tussenkomst van de stad.- Advies.  
o)  Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Begroting  over  het  dienstjaar  2006.-  Derde  en  laatste  reeks.-  Vaststelling  van  de 
stadstoelage.- Advies.  
 27.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
b)  Omruilen van een elektrisch voertuig.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
a)  Stadsbegroting over het dienstjaar 2006.- Vaststelling van voorlopige kredieten.- Goedkeuring.  
b)  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2006.-  Vervroegde  beschikking  over  kredieten  voor  onwaarden,  terugbetalingen, 
facturen vorige dienstjaren, maaltijdcheques, afscheidspremies en andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, 
recepties,  onthaal,  feestelijkheden,  kermissen,  jaarmarkten,  benodigdheden  voor  prijsuitdelingen,  schoolmaaltijden, 
sportmanifestaties,  subsidies  aan  diverse  instellingen,  projectsubsidies,  sociale  voorzieningen,  subsidiëring  van noodhulp 
en activiteiten ter bevordering van het leefmilieu tijdens het dienstjaar 2006.- Goedkeuring.  
c)  Verhoging  van  een  bestaande  vaste  kasgeldprovisie.-  Annulatie  van  bestaande  vaste  kasgeldprovisies.-  Naamswijziging 
van bestaande vaste kasgeldprovisies.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Herstellen van de scheidingswanden in sporthal Bourgoyen.- Goedkeuring.  
b)  Aankoop  van  gymnastiekmateriaal  voor  de  inrichting  van  de  gymnastiekhal  in  sporthal  Bourgoyen.-  Wijze  van  gunnen.- 
Vaststelling.  
c)  Aankoop van sportmateriaal voor diverse sporthallen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Erkenning van Gentse sportverenigingen of -instanties.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Stadslaboratorium.- Aankoop van diverse toestellen.- Bestek.- Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
c)  Vesaliuswet.- Invoeren van het rechercheconcept in de lokale recherchediensten.- Goedkeuring.  
  2.  Departement Stafdiensten.- Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.- Drugcoördinator. 

a)  Project  “Interculturalisering  van  de  drughulpverlening  voor  de  periode  2006-2007  in  het  kader  van  het  Vlaamse 
Stedenfonds.- Goedkeuring.  
b)  Toelage  aan  het  Centrum  voor  Geestelijke  Gezondheidszorg  Eclips  vzw  ter  ondersteuning  van  het  drugpreventieproject 
“Machtig”.- Goedkeuring.  
c)  Toelage aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw ter ondersteuning van het project “Oudergroepen 
drugs Gent”.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
b)  Project “Herinrichting van het station en de stationsomgeving Gent Sint-Pieters”.- Voorontwerp, aanpassing van de raming 
van het stadsaandeel en toekenning van een renteloze lening aan het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring.  
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Begroting over het dienstjaar 2006.- Vaststelling.  
b)  Verhuur  van  een  ruimte  in  de  parkeergarages  Ramen,  Reep  en  Sint-Pietersplein  voor  de  installatie  van  GSM 
ontvangstapparatuur.- Goedkeuring.  
c)  Uitvoeren van bewakingsprestaties in de ondergrondse parkeergarage Sint-Pietersplein.- Bestek.- Vaststelling.  
  5.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit.-  Stedelijk  reglement  inzake 
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.- Goedkeuring.  
  6.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke  Planning.- 
Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Zaak van de wegen voor de verkaveling van gronden aan de Helmkruidstraat te Gent-
Wondelgem (project “Lange Velden” fase 1).- Goedkeuring.  
  8.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
f)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Basisschool  De  Puzzel,  Jozef  II-straat  28.-  Renovatie  en  uitbreiding  van  het 
schoolgebouw.- Tweede addendum.- Bestek.- Vaststelling. 
9. 
Departement Bevolking en Welzijn. 
a)  Lokaal Sociale Beleidsplanning 2006-2007.- Goedkeuring.  
b)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  Welzijnsoverleg  Regio  Gent  vzw  in  verband  met  de  actie  Lokaal 
Sociaal Beleidsplan partim bijdrage particuliere partner voor de periode 2006-2007.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Jaarplan  2006.-  Goedkeuring.-  Advies  Stedelijke  Jeugdraad.-  Kennisneming.-  Antwoord  vanuit  het  stadsbestuur  op  dit 
advies.- Goedkeuring.  
Zitting van 20 december 2005 
OPENBARE VERGADERING 
 10.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
b)  Overeenkomst tussen de stad Gent en de vzw Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Ten Berg.- Goedkeuring.   11.
 

Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst. 
a)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  vzw  Intercultureel  Netwerk  Gent  voor  de  realisatie  van  de  functies 
opvoedingsondersteuning  en  maatschappelijke  oriëntatie  in  de  wijken  voor  de  periode  1  januari  2006  tot  en  met  31 
december 2007.- Goedkeuring. 
b)  Betrekken van de doelgroepen bij het beleid.- Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur en vzw Baab voor de periode 1 
januari  2006  tot  en  met  31  december  2007  voor  de  realisatie  van  de  doelstellingen  van  de  beleidsnota  Agora.- 
Goedkeuring. 
c)  Overeenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  het  Universitair  Centrum  voor  Talenonderwijs  van  de  Universiteit  Gent 
voor de organisatie van een intensief aanbod Nederlandse taallessen voor anderstaligen in Gent voor de periode 1 januari 
2006 tot en met 31 december 2007.- Goedkeuring. 
d)  Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur en vzw De Kraankinders voor de realisatie van de acties wereldmuziekschool 
en  programmatie  podiumkunsten  voor  de  Centrale  voor  de  periode  1  januari  2006  tot  en  met  31  december  2007.- 
Goedkeuring. 
e)  Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Artevelde voor de realisatie 
van een diversiteitsbeleid in de algemene welzijnsvoorzieningen, voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2007.- Goedkeuring. 
f)  Beleidsovereenkomst tussen het stadsbestuur en vzw Kom-Pas Gent in het kader van de realisatie van inburgeringstrajecten 
voor  minderjarige  anderstalige  nieuwkomers in Gent en de realisatie van de link tussen de anderstalige nieuwkomers, de 
diensten van het stadsbestuur en het onthaalbureau Kom-Pas Gent voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2007.- Goedkeuring. 
g)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  het  Centrum  Algemeen  Welzijnswerk  (CAW)  Visserij  voor de realisatie 
van een diversiteitsbeleid in de algemene welzijnsvoorzieningen, voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2007.- Goedkeuring. 
 12.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Cel  Woonbeleid.-  Project  “bouwblokrenovatie  Dampoortwijk 
Duurzaam Huis”.- Reglement “bouwblokrenovatie Dampoort”.- Model van renovatiecontract “bouwblokrenovatie Dampoort”.- 
Goedkeuring. 
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
b)  Stadswoningen  gelegen  New-Orleansstraat  21-175  en  273-455  en  Marseillestraat  72-190.-  Vervangen  van  het 
buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Rijn Schelde Delta.- Tweede Delta Akkoord.- Goedkeuring.  
c)  Wiedauwkaai.- Opmaken van een inrichtingsplan.- Goedkeuring.  
d)  Herinrichting bedrijventerrein E40 Drongen.- Uitbreiding Grontmij.- Goedkeuring.  

Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
  15bis  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Samenwerkingsovereenkomst  “BEROEPEN(t)HUIS  in  de 
klas”.- Goedkeuring. 
 16.  Departement  Werk  en  Economie.-  Stadsbedrijf  De  Markten  en  foren  van  Gent.-  Kapitaalvermindering.-  Overdracht  van 
onroerende goederen naar het stadspatrimonium en overdracht van 2,5 miljoen euro in speciën aan de stad Gent.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Overname  jegens  de  eigenaars  van  gronden  aan  en  nabij  de  Lange  Velden  te  Gent-Wondelgem  tot  opname  ervan  in  het 
openbaar domein.- Goedkeuring.  
d)  Project  Gentbrugse  meersen.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  jegens  verscheidene  eigenaars  van 
gronden.- Goedkeuring.  
e)  Gebruik  van  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Sint-Bernadettestraat  258,  zijnde  een  deel  van  het  gewezen 
schoolgebouw Gustaaf Callier, af te sluiten met de vzw Onze Nieuwe Toekomst (ONT) voor de verwezenlijking van hun 
maatschappelijk doel.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Sluiten van een negende overeenkomst tussen de stad Gent en C.I.B. Oost-Vlaanderen waarbij deze laatste de bemiddeling 
van  C.I.B.-vastgoedmakelaars,  teneinde  verschillende  stadseigendommen  te  verkopen,  organiseert  en  coördineert.- 
Goedkeuring.  
n)  Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van sites Koningin Fabiolalaan en Dampoort ter realisatie van nieuwe 
stedenbouwkundige stadsaandelen.- Goedkeuring. 
o)  Project  Sas-  en  Bassijnwijk.-  Onderhandse  verkoop  van  een  strook  grond  (deel  van  de  voormalige  Zakstraat  te  Gent-
Gentbrugge) aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard CV.- Goedkeuring. 
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
p)  Aankoop in der minne van een onroerend goed gelegen aan de Gasmeterlaan 111-116.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken.- Cel Intercommunales. 
a)  Statutenwijziging opdrachthoudende vereniging IVAGO.- Buitengewone Algemene Vergadering van 29 december 2005.- 
Goedkeuring.  
b)  Statutenwijziging opdrachthoudende vereniging IVAGO.- Buitengewone Algemene Vergadering van 29 december 2005.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.  
c)  TMVW.- Voordrachten kandidaat-bestuurder T-vennoten en kandidaat-commissaris T-vennoten.- Goedkeuring.  
d)  Id.- Toetreding als S-vennoot tot de secundaire activiteit.- Goedkeuring.  
e)  Id.- Divisie secundaire diensten.- Voordracht voor het mandaat van lid van het directiecomité voor secundaire diensten. 
f)  Oprichting van de Opdrachthoudende Vereniging NIBIS.- Goedkeuring.  
g)  Opdrachthoudende Vereniging NIBIS.- Voordracht van drie kandidaat-bestuurders.- Goedkeuring. 
 20.  Departement  Financiën  -  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Juridische  Zaken.-  Uitgestelde  renteloze  lening  aan  het  AG 
Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring.  
 25.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Noord-Zuidsamenwerking.-  Rechtstreekse  ondersteuning  van  het  jeugdcentra 
project in de partnerstad Mangaung (Zuid-Afrika) ten bedrage van 36.000 euro.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
c)  Algemeen  Politiecentrum,  Antonius  Triestlaan  12.-  Renovatiewerken  blok  C.-  Tweede  fase.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
f)  Pand Doornzelestraat 15.- Renovatie en inrichting als stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers van de stad Gent.- Deel 
4: leveren en plaatsen van vast meubilair en keukeninrichting.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Overname van huurwagens.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Belasting  op  de  verspreiding  van  niet-geadresseerde  drukwerken  en  van  gelijkgestelde  producten.-  Wijziging.- 
Goedkeuring.  + geamendeerd 
b)  Belasting  op  reclameborden  en  lichtreclames.-  Opheffing.-  Belasting  op  het  privaat  gebruik  van  de  openbare  weg.- 
Wijziging.- Belasting op reclame zichtbaar op de openbare weg.- Invoering.- Goedkeuring. 
 31.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Gezondheidsdienst.-  Overeenkomsten  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  het 
Dierenasiel Citadelpark (Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming) en de vzw Dierenbevrijdingsorganisatie OFPA - 
Poezenboot MS Caprice.- Goedkeuring. 
 33.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 

*       * 
  4.  Motie”betreffende het gebruik van de openbare weg door voertuigen die zich verplaatsen met geen ander doel dan het maken 
van reclame”.  
MET GESLOTEN DEUREN 

B E R I C H T
De  gemeenteraad  van  Gent  heeft  in  zitting  van  23  en  24  januari  2006  volgende  besluiten  aangenomen  en  het  college  van 
burgemeester  en  schepenen  heeft,  overeenkomstig  art.  252  -  §  1 van  het  Gemeentedecreet,  op  heden  aan  de 
provinciegouverneur volgende lijst gestuurd : 

Lijst overeenkomstig art. 252 - § 1 van het Gemeentedecreet 
Zitting van 23 januari 2006 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
c)  Vacant  verklaren  van  twee  betrekkingen  in  het  administratief  en  logistiek  kader  van  de  lokale  politie Gent, in navolging 
van artikel VI.II.15 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer.- Aankoop van een transformator.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
  6.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.-  Ruimtelijke  Ordening  en 
Stedenbouw.- Overeenkomst tussen de stad Gent en de NMBS-Holding betreffende de aanleg van een parking en het bouwen 
van een fietsenstalling in de stationsomgeving van Merelbeke.- Goedkeuring.  
  7.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Overname jegens de Vlaamse Vervoermaatschappij van grond aan de Voskenslaan.- Goedkeuring.  
b)  Ruimtelijk Uitvoeringsplan 102B “Bourgoyen.- Onteigeningsprocedure.- Verkoopbelofte (perceel 867/C/2).- Goedkeuring.  
c)  Ruimtelijk  Uitvoeringsplan  102B  “Bourgoyen.-  Onteigeningsprocedure.-  Verkoopbelofte  (perceel  864/A/2).- 
Goedkeuring.  
d)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere Stadsarchief in de Berg 
van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Jazz  en  Muziek  in  Gent,  voor  kantoor-  en  archiefruimte.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  
g)  Overeenkomsten  met  de  NV  Aquafin  en  VMM  met  betrekking  tot  de  vestiging  van  erfdienstbaarheden  in  het  project 
96.402B  “P.S.-P.L.  Sint-Denijs-Westrem  RWZI  Ossemeersen”,  op  stadseigendom  gelegen  te  Gent-Drongen.- 
Goedkeuring.  
i)  Huurovereenkomst  met  het  Federaal  Agentschap  voor  Nucleaire  Controle  (FANC)  voor  het  stukje  grond  gelegen 
Gasmeterlaan 107.- Verlenging met een jaar.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Administratief  Centrum  stad  Gent,  Woodrow  Wilsonplein  1.-  Vervangen  van  de  videorecorder  van  de 
inbraakbeveiligingsinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  De  Liemaeckereplein  3.-  Leveren  en  plaatsen  van  zonweringen.-  Gewijzigde 
wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Nieuwe brandweerkazerne, Nieuwevaart 153+.- Uitbreiden van het eigen glasvezelnet voor data-en telefonietoepassingen.- 
Wijziging van het tracé.- Goedkeuring.  
f)  Oprichten  van  een  voetbalaccommodatie  aan  de  Keiskantstraat-Sint-Gerolfstraat  te  Gent-Drongen.-  Studieovereenkomst 
voor het ontwerpen van bouwwerken en omgevingsaanleg, stabiliteitsstudie.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Diverse  bouwprojecten.-  Meerdere  dienstenopdrachten  (studie  technieken)  voor  diverse  sportinfrastructuur  en 
dienstgebouwen.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Parochiale Sint-Niklaaskerk.- Studie Cavaille-Coll orgel.- Vastlegging erelonen.- Goedkeuring.  
i)  Eredienst.- Kerkfabriek van Sint-Bernadette.- Eindafrekening van de gewezen schatbewaarder.- Advies.  
  9.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Gebouwen  -  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Technische  Dienst 
Schoolgebouwen.- Leveren van elektrische materialen gedurende een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
 10.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Verhoging  bestaande  vaste  kasgeldprovisie.-  Annulatie  bestaande 
vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Financiën.- Dienst Boekhouding.- Reglement inzake vervreemding van roerende goederen.- Goedkeuring.  
 13.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Bevolking.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  het  Openbaar  Centrum  voor 
Maatschappelijk Welzijn Gent (OTC) en de stad Gent met betrekking tot de aanmaak van stemhokjes.- Goedkeuring.  

 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Bevolking.- Begraafplaatsen.- Voortijdige beëindiging van tien concessies op 
vraag van de betrokken concessiehouders.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Basisschool Groenweelde, Grensstraat 202.- Studieovereenkomst voor het oprichten 
van nieuwbouw.- Vaststelling. 
b)  Id.-  Kunstencampus,  Ottogracht  4.-  Bouwen  van  sanitair  gebouw  met  verbindingsbrug  naar  bestaand  gebouw.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Id.- CEDO, Offerlaan 3.- Renovatie van de school.- Schilderwerken.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Internaat - Het Huis van het Kind, Steenakker 250.- Oprichten van een nieuwbouw voor het internaat - Het Huis van 
het Kind.- Lot 1: ruwbouw.- Bestek.- Vaststelling. 
f)  Id.-  Id.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw  voor  het  internaat  -  Het  Huis  van  het  Kind.-  Lot  2:  elektriciteit.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
g)  Id.-  Id.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw  voor  het  internaat  -  Het  Huis  van  het  Kind.-  Lot  4:  schilderwerken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Id.-  Annex  Het  Huis  van  het  Kind,  Steenakker  250.-  Plaatsen  van  nutsleidingen  en  rioleringen  op  het  terrein.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
 16.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Korte  vervangingen  binnen  de  scholengemeenschap  “Nexus  Gandae”.-  Afsluiten  van 
een convenant.- Goedkeuring.  
b)  Directie.- Aanpassing van de capaciteit van enkele basisscholen van de stad Gent.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf De Markten en Foren van Gent.- Lijst foren 2006.- Goedkeuring.  
 20.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Feestelijkheden.-  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen, 
gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende  groeperingen  en  diverse  verenigingen.-  Eerste  reeks.- 
Goedkeuring. 
 21.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Achtste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van bijzonder sociaal-culturele initiatieven 2005.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
c)  Reglement voor de subsidiëring van Gentse amateur-muziekgezelschappen.- Goedkeuring.  
 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige  Gebouwen.-  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Gordunakaai 1.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Herstellen van de sportvloer in Sportarena Tolhuis.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
b)  Erkenning van Gentse sportverenigingen of -instanties.- Lijst januari 2006.- Goedkeuring. 
 28.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Convenanten  2006  met  Chirojeugd  Vlaanderen  vzw  en  VVKSM  in  de  Stad  in  het  kader  van  “toegankelijkheid 
jeugdwerk”.- Goedkeuring. 
b)  Beheersovereenkomst met vzw Krejo voor het Jongerenontmoetingscentrum (JOC) Gentbrugge.- Wijziging.- Goedkeuring. 
d)  Beleidsovereenkomst  2006  met  JES  vzw  in  het  kader  van  “kadervorming  en  algemene  vorming  binnen  het jeugdwerk”.- 
Goedkeuring.  
e)  Beleidsovereenkomst 2006 met vzw Lejo voor het beheer van de fuifboot Nebo.- Goedkeuring. 
f)  Beleidsovereenkomst  2006  met  vzw  Van  Crombrugghe  Fonds  voor  het  beheer  van  het  Van  Crombrugghe  Gebouw.- 
Goedkeuring.  
g)  Beleidsovereenkomst met vzw De Werf in het kader van het “geïntegreerd jeugdbeleid”.- Goedkeuring.  
 29.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Gelijke  Kansen.-  Evenwichtige  aanwezigheid  van  vrouwen  en  mannen  in  de  stedelijke 
adviesraden.- Samenstelling van de adviesraden op 1 december 2005.- Goedkeuring. 
 31.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van directeur (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Kinderopvang.- Goedkeuring.  
c)  Examenprogramma voor het examen voor overheidspersoneel voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Kinderopvang.- 
Goedkeuring.  
d)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van zwembadmedewerker (m/v) - Sportdienst.- Goedkeuring.  
e)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  zwembadmedewerker  (m/v)  -  Sportdienst.- 
Goedkeuring.  
f)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van loodgieter-zinkbewerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
g)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  eventueel  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  loodgieter-
zinkbewerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
h)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  plaveier-rioolplaatser  -  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.- 
Goedkeuring.  
i)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  plaveier-rioolplaatser  -  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Goedkeuring.  
Zitting van 24 januari 2006 
OPENBARE VERGADERING 
A-punten 

  1.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Budgettering.-  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2006.- 
Meerjarenplanning 2006-2010.- Vaststelling. 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Jaarrekeningen over het dienstjaar 2004.- Vaststelling.  
b)  Begroting over het dienstjaar 2006.- Vaststelling.  
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Architecturale en structurele aanpassing van de in- en uitritgehelen en de voetgangersingangen van de parkeergarage Sint-
Michiels.- Gunningswijze en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
b)  Uitvoeren van bewakingsprestaties in de parkeergarages Vrijdagmarkt, Sint-Michiels en Reep.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Schoonmaakopdracht in de ondergrondse parkeergarages Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep, Sint-Pietersplein en Tolhuis.- 
Bestek.- Vaststelling.  
  5.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Zaak  van  de  wegen  voor  de  verkaveling  van  gronden  aan  de  Kerkstraat  en  de  Vincent  Evrardlaan  te  Gent-Gentbrugge.- 
Goedkeuring.  
b)  Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 134 “ACEC”.- Definitieve vaststelling. 
  7.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
e)  Huurovereenkomst  met  de  vzw  Jong  betreffende  het  gebruik  van  de  tweede  verdieping  van  het  stadseigendom  gelegen 
Jozef II-straat 104-106.- Goedkeuring.  
h)  Sluiten  van  een  erfpachtovereenkomst  met  de  NV  VIC  betreffende  de  stadseigendom  gelegen  Veerleplein  5.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
d)  Pand Doornzelestraat 15.- Renovatie en inrichting als stedelijk opvanginitiatief voor asielzoekers van de stad Gent.- Deel 
twee: technische uitrustingswerken.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
e)  Dienstencentrum Ledeberg.- Herinrichting van gebouwen ten behoeve van de diensten Receptieve Ruimten, Bevolking en 
Politie.- Studieopdracht voor de architectuur, de stabiliteit en de technische uitrustingen.- Bestek.- Vaststelling.  
 12.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Belasting op de afgifte van administratieve stukken.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Retributiereglement met betrekking tot het beschikbaarstellen van het Kuipke.- Invoering.- Goedkeuring.  
  7.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
f)  Gebruik van het Kuipke door de vzw VVSG.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
 15.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
c)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Aanpassen  en  vernieuwen 
buitenschrijnwerk met zonnewering.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling. 
Punt bij hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd: 
i)  Id.- Id.- Aankoop van vervangende roerende uitrusting en meubilair.- Spoedprocedure.- Kennisneming. 
 17.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.- Bodemsaneringsproject Malmar.- Samenwerkingsovereenkomst 
tussen  het  stadsbestuur,  AG  Stadsontwikkelingsbedrijf  en  de  OVAM  houdende  vastlegging  van  de  respectieve  rechten  en 
plichten bij het uitvoeren van beide bodemsaneringsprojecten op en naast de Malmar-site.- Goedkeuring.  
 18.  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Bestek  studieopdracht  “haalbaarheidsstudie  en  inrichtingsplan 
regionaal bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde”.- Overeenkomst in het kader van dit bestek.- Goedkeuring. 
 22.  Departement Cultuur.- Dienst Receptieve Ruimten.- Oprichting van het Cultuurcentrum Gent.- Goedkeuring.  
 24.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Toerisme.-  Concessieovereenkomst  betreffende  de  exploitatie  van  de 
jachthaven Portus Ganda.- Wijziging van de tarieven voor winterberging.- Goedkeuring.  
 26.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Administratie.-  Vaststelling  van  de  huurprijs  voor  de  woning 
gelegen Gasmeterlaan 12.- Goedkeuring.  
 27.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Seniorendienst  -  Dienst  Buurtwerk  -  Integratiedienst  -  Jeugddienst.-  Gratis  ter 
beschikking stellen van stadslokalen.- Uitzonderingsgevallen.- Bekrachtiging.  
 28.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
c)  Addendum  bij  de  beleidsovereenkomst  2005-2007  met  vzw  JONG  voor  de  inzet  in  Macharius-Heirnis-Dampoort.- 
Goedkeuring.  
 30.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Stedelijk  Actieplan  Jeugdwerkloosheid.-  Convenant  met  het 
Openbaar  Centrum  voor  Maatschappelijk  Welzijn  Gent,  VDAB  en  de  Vlaamse  Overheid.-  Stedelijk  Actieplan 
jeugdwerkloosheid.- Goedkeuring.  
 32.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Organisatieontwikkeling.-  Begeleiding van de integratie van de facilitaire 
diensten van de stad Gent (Bestek POORG/2005-02).- Verhoging van de indicatief geraamde kostprijs.- Goedkeuring.   33.
 

Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene, bijzondere en raadplegingscommissies van de Raad, in adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 20 februari 2006 volgende besluiten aangenomen: 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Politiezone  Gent.-  Buiten  gebruik  stellen  van  kantoormeubilair  van  de  Politiezone  Gent  en  kosteloze  overdracht  aan  de 
stedelijke basisschool “De Dialoog”.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer.- Overeenkomst tussen het FOD (Federale Overheidsdienst) Binnenlandse Zaken en de stad Gent in 
verband met kynologenhulpverlening.- Goedkeuring.  
  6.  Stadssecretariaat.- Deontologische Commissie.- Huishoudelijk Reglement.- Kennisneming.  
  8.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Plaatsnaamgeving.- Gedeeltelijke afschaffing van de naam “Kouterbosstraat” voor het weggedeelte tussen Wildebrake en 
Groenstraat.-  Principiële  vaststelling  van  de  namen  “Louise  Derachestraat”,  “Elise  Grandprezstraat”,  Leonie 
Rammeloostraat”,  “Sofie  Schollstraat”  en  “Gebroeders  Jacobspad”  voor  de  nieuwe  wegen  en  fiets/wandelpad  gelegen  te 
Gent-Oostakker.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
b)  Id.-  Gedeeltelijke  afschaffing  van  de  straatnaam  Fransevaart  voor  het  weggedeelte  tussen  de  Edward  Pynaertkaai  tot  de 
Bisschopstraat.- Principiële vaststelling van de naam “Marie Popelinkaai” voor voornoemd weggedeelte gelegen te Gent-
Ledeberg.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Principiële vaststelling van de namen “Keizerparkbrug”, “Bassijnspoorbrug”, “Scheldekaaibrug” en “Kareelbrug” voor 
bruggen over waterwegen op grondgebied Gent.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
d)  Wegen.-  Afschaffen  van  de  weg  Göteborgstraat  te  Gent-Oostakker.-  Organiseren  van  een  openbaar  onderzoek.- 
Goedkeuring.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Uitvoeren  van  onderhouds-  en  herstellingswerken  aan  bitumineuze  verhardingen  en  het  uitvoeren  van  bitumineuze 
overlagingen in diverse straten te Gent over een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Uitvoeren van lokale onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen in diverse straten te Gent over een 
periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
 14.  Departement  Financiën.-  Dienst  Boekhouding.- Huishoudelijk reglement voor de personeelsleden belast met de inning van 
ontvangsten in het Departement Onderwijs.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 15.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Verhoging  van  een bestaande vaste kasgeldprovisie.- Annulatie van 
een bestaande vaste kasgeldprovisie.- Naamswijziging van een bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Lijst van beslagbare goederen in uitvoering van artikel 1412bis van het Gerechtelijk Wetboek.- Goedkeuring.  
b)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere Stadsarchief in de Berg 
van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  NV  van  publiek  recht  Reproductiefonds  Vlaamse  Musea,  voor  kantoor-  en 
archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c)  Overeenkomst met de NV Aquafin met betrekking tot vestiging van erfdienstbaarheden en verkoop van stukken grond, ter 
realisatie  van  het  project  20.115  “Collector  Muide-Voorhaven-Grootdok,  terrein  Wissenhage”  op  delen  van  percelen 
stadseigendom.- Goedkeuring.  
d)  Onderhandse verkoop van een pand gelegen tussen Klein Raamhof 8 en Drabstraat 36.- Goedkeuring.  
g)  Bestek der voorwaarden en ontwerp van overeenkomst voor de concessie van het Museumcafé geïntegreerd in het Museum 
voor Schone Kunsten, Citadelpark, Scribedreef 1.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
 17.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Voetbal-  en  atletiekaccommodatie,  Racingstraat-Emanuel  Hielstraat-Frederik  Burvenichstraat  te  Gent-Gentbrugge.- 
Studieovereenkomst  voor  het  aanleggen  van  een  nieuwe  atletiekbaan  en  bouwen  van  atletiekaccommodatie.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Pastorie  O.-L.-Vrouw  Oude  Bareel,  Beelbroekstraat  9  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Uitvoeren  van  schilderwerken  aan  het 
buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Nieuwbouw  polyvalente  zaal  en  jeugdhuis,  Braemkasteelstraat  te  Gent-Gentbrugge.-  Ruwbouw  en  afwerking.-  Bestek.- 
Vaststelling.  

 19.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst.- Erkenning van Gentse sportverenigingen of -instanties 2006.- Tweede 
deel (februari).- Goedkeuring.  
 20.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Feestelijkheden.-  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen, 
gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende  groeperingen  en  diverse  verenigingen.-  Tweede  reeks.- 
Goedkeuring.  
 22.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
c)  Actualiseren, vervolledigen en herwerken van de procedureboeken van het Departement Financiën.- Wijze van gunnen en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
 23.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  HC  100.-  Overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  Gouverneur  van  Oost-Vlaanderen  met  betrekking  tot de herroutering 
van de oproepen van de zone 03 van het HC 100 Antwerpen naar het HC 100 Gent.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Terbeschikkingstelling van een aantal aangestelden van het HC 100 Gent ten behoeve van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken als starter team van het proefproject Astrid.- Goedkeuring.  
f)  Stadspersoneel.- Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Wijziging (I).  
g)  Id.- Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijziging.  
h)  Id.- Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Wijziging (II).  
 24.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Ondersteuning.- Goedkeuring.  
b)  Examenprogramma voor het examen voor overheidspersoneel voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Ondersteuning.- 
Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  (jurist  -  algemene  functie)  (m/v)  - 
diverse departementen/diensten.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  (jurist  - 
algemene functie) (m/v) - diverse departementen/diensten.- Goedkeuring.  
e)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adjunct van de directie - ondersteunend (jurist - personeelsaangelegenheden) 
(m/v) - diverse departementen/diensten.- Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  ondersteunend  (jurist  - 
personeelsaangelegenheden) (m/v) - diverse departementen/diensten.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van administratief adjunct van de directie - leidinggevend (m/v) - Pedagogische 
Begeleidingsdienst.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van administratief adjunct van de directie - leidinggevend 
(m/v) - Pedagogische Begeleidingsdienst.- Goedkeuring.  
i)  Verlenging  van  de  wervingsreserve  voor  de  graad  van  administratief  adjunct  van  de  directie  (m/v)  -  lijn  -  Departement 
Brandweer.- Goedkeuring.  
j)  Verlenging van de wervingsreserve voor de graad van onderluitenant (m/v) - Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
b)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 te Gent-Wondelgem.- Renovatie 
kleuterafdeling  deel  II  -  overdekte  speelplaats.-  Princiepsbeslissing  voor  het  bekomen  van  een  bouwvergunning.- 
Goedkeuring.  
d)  Id.- Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 2.- Vaststelling van het masterplan voor het complex en goedkeuring van de 
ontwerper.- Princiepsbeslissing.- Goedkeuring.  
 27.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Milieudienst.-  Opmaak  van  een  bodemsaneringsproject,  bestek,  begeleiding 
van de werken en veiligheidscoördinatie voor een terrein van de Dienst Facility Management, Sint Salvatorstraat 16.- Bestek en 
de gevolgde gunningsprocedure.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Actie voorjaarsbebloeming 2006.- Principes voor het toekennen van groencheques.- Reglement.- Goedkeuring.  
b)  Maaien van de bermen en taluds langs waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Inrichten  van  een  “Groen  plein” in Gent tussen de opengelegde Nederschelde en de Van Eyckbrug met inbegrip van het 
schiereiland bij de brug.- Bestek.- Vaststelling.  
 29.  Departement Cultuur. 
c)  Retributiereglement  voor  de  toegang  tot  de  stedelijke  musea  en  het  Gravensteen.-  Afwijkingen  van  het  vastgesteld  tarief 
2005.- Bekrachtiging.  
 30.  Departement Cultuur.- Stedelijke Openbare Bibliotheek.- Overeenkomst tussen de stad Gent en het Vlaams Centrum voor 
Openbare Bibliotheken voor deelname in 2006 aan de Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC).- Goedkeuring.  
 31.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Monumentenzorg.-  Concessieovereenkomst  voor  de  exploitatie  van  het  belfort.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Woningbouwproject  Stokerijstraat-Désiré  Fiévéstraat.-  Bouwen  van  vijfentwintig  wooneenheden  en  vier  winkelruimten.- 
Verwarming, ventilatie, sanitair.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
b)  Id.- Id.- Dossier ruwbouw en afwerking.- Bestek.- Tweede addendum.- Vaststelling.  
c)  Appartementsgebouw gelegen Emile Moysonlaan 4-26.- Uitslijpen, hervoegen en waterdicht maken van de gevel.- Bestek.- 
Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 

  5.  Departement Stafdiensten.- Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen. 
b)  Federaal Grootstedenbeleid.- Overeenkomst tussen de stad Gent en de vzw Parochiale Werk Sint-Antonius Abt Meulestede 
in het kader van het Grootstedenbeleid 2005-2007.- Goedkeuring.  
  7.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  voorjaar  2006.-  Eerste  deel  (Nieuw  album 
Biezebaaze, Open World Championship Powerlifting en Benchpress 2006, L’hirondelle et la Mésange, 20 Jaar Les Ballets C. 
de la B., ‘Maulwerke’, Indoor Windsurf en Jetski en Challenge Yves Brasseur).- Goedkeuring.  
  9.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Advies  van  de  stad  Gent  bij  het  ontwerp  van  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan  van  de  gemeente  De  Pinte.- 
Goedkeuring. 
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Inrichten 
van 
het 
bewakerslokaal 
van 
de 
ondergrondse 
parking 
Sint-Pietersplein.- 
Gunningswijze 
en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
b)  Aansluiten  van  de  parking  Sint-Pietersplein  op  het  parkeergeleidingssysteem.-  Gunningswijze  en gunningsvoorwaarden.- 
Vaststelling.  
 16.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
e)  Huurovereenkomst  te  sluiten  met  de  vzw  Jeugdatelier  Krejo  betreffende  het  gebruik  van  lokalen  in  het  stadseigendom 
gelegen Scheldekaai 42 te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Onderhandse  aankoop  in  der  minne  en  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  woning  gelegen  Abrikoosstraat  77.- 
Goedkeuring.  
h)  Project  Gentbrugse  meersen.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  jegens  verscheidene  eigenaars  van 
gronden,  kadastraal  bekend  of  geweest  zijnde  21ste  afdeling,  Sectie  C,  verscheidene  perceelnummers.-  Rechtzetting.- 
Goedkeuring.  
 21.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.- Amendement indieningsperiode.- Goedkeuring.  
b)  Contract met de geformaliseerde afspraken tussen de stad Gent en Unizo-vorming in het kader van het goedgekeurde ESF-
project  Doelstelling  3,  Zwaartepunt  3,  Maatregel  1  “Allochtone  ondernemers  welkom,  opzetten  van  een  integraal 
zorgsysteem op maat” voor de periode van januari 2004 tot en met december 2006.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
c)  Brandweer.- Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking.- Toekenning van humanitaire hulp ten bedrage van 
5.000 euro aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Kleuterschool Henri D’Haese, Guldenmeers 2 te Gent-Gentbrugge.- Oprichten van 
een nieuwbouw.- Princiepsbeslissing voor het bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
c)  Id.-  Freinetschool  De  Spiegel,  Zwijnaardsesteenweg  250.-  Vervangen  van  het  paviljoen  door  een  nieuwbouw.- 
Princiepsbeslissing voor het bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2005.- Achtste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2005.- Negende reeks.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
d)  Begeleidingsopdracht voor bouwwerken.- Sociale woningen New Orleansstraat 21-175 en 273-455 en Marseillestraat 72-
190:  vervangen  van  buitenschrijnwerk.-  Sociale  woningen  Francisco  Ferrerlaan  135-415:  vervangen  van 
buitenschrijnwerk.- Nieuwe Molens, Gasmeterlaan: verbouwen van industrieel gebouw tot lofts.- Bestek.- Vaststelling.  
 33.  Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst.- Intercultureel Centrum De Centrale.- Toetreding van het stadsbestuur 
tot de vzw De Kraankinders.- Goedkeuring.  
 34.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
  1.  Politiezone Gent.- Directie Operaties.- Verkeerstechnische Afdeling.- Algemeen Bewegwijzeringsplan Gent.- Goedkeuring.  
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 27 maart 2006 volgende besluiten aangenomen: 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Aankoop van ademanalysetoestellen.- Goedkeuring.  
b)  Abonnementen 2006 eindapparatuur ASTRID.- Goedkeuring.  
c)  Vacant verklaren van vier betrekkingen in het administratief en logistiek kader van de lokale politie 
Gent.- Goedkeuring.  
d)  Selectieprocedure  voor  de  aanwerving  en  de  selectie  van  de  personeelsleden  van  het  operationeel 
kader  en  van  het  administratief  kader  van  de  politiezone  Gent  in  navolging  van  artikel  VI.II.15,2° 
van  het  K.B.  van  30.03.01  tot  regeling  van  de  rechtspositie  van  het  personeel  van  de  politie.- 
Vaststelling.  
  2.  Politiezone  Gent.-  Directie  Operaties  Steun.-  Verkeerstechnische  Afdeling.-  Inrichting  van 
speelstraten april 2006.- Vaststellen van een aanvullend reglement.- Goedkeuring.  
  3.  Departement  Brandweer.-  Verleende  vrijstellingen  van  betaling  van  retributie  in  2005.- 
Bekrachtiging.  
  9.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.- Terbeschikkingstelling ten behoeve van de vzw SMAK.- Verlenging van de duur.- 
Goedkeuring.  
b)  Id.-  Reglement  op  de  toekenning  van  de  maaltijdcheques.-  Aanpassing  van  de  motivering  van  het 
gemeenteraadsbesluit  van  19  december  2005  voor  het  operationele  brandweerpersoneel.- 
Goedkeuring.  
c)  Id.-  Raadsbesluiten  van  21  november  2005  houdende  aanpassing  van  de  personeelsformatie  en  tot 
invoering van het opdrachthouderschap.- Raadsbesluit van 19 december 2005 tot wijziging van het 
geldelijk statuut.- Rechtvaardiging.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Deelnemingsvoorwaarden,  examenprocedure  en  wijze  van  aanstelling  van  de  best  gerangschikte 
kandidaat  voor  de  vacature  voor  de  graad  van  departementshoofd  (m/v)  -  Departement  Cultuur.- 
Goedkeuring.  
b)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Asiel-  en 
Vluchtelingenbeleid.- Goedkeuring.  
c)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid.- Goedkeuring.  
d)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Sociale  Voorzieningen  en 
Gehandicapten.- Goedkeuring. 
e)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten.- Goedkeuring.  
f)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van controleur (m/v) - staf - Dienst Garage.- Goedkeuring.  
g)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van controleur (m/v) - staf - Dienst 
Garage.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 

a)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Bonte  Mantelstraat”  en  “Leenpad”  voor  respectievelijk  de 
nieuwe  weg  en  het  fiets-  en  wandelpad  in  de  Hutsepotstraat  gelegen  te  Gent-Zwijnaarde.- 
Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
b)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Faltselestraat”  voor  de  nieuwe  weg  gelegen  te  Gent-
Oostakker.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
c)  Principiële vaststelling van de naam “Huttestraat” voor de nieuwe weg in de Klossestraat te Gent-
Zwijnaarde.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
d)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Bruisteke”  voor  een  nieuwe  weg  gelegen  in  de  verkaveling 
aan de Hollenaarstraat te Gent-Oostakker.  
e)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Korfdragerstraat”  voor  een  nieuwe  weg  uitkomend  in  de 
Hollenaarstraat te Gent-Oostakker.  
f)  Definitieve vaststelling van de naam “Gapaardkouter” voor de nieuwe weg uitkomend in de Antoon 
Catriestraat te Gent-Drongen.  
g)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Rooiplan met code ZW9022R3.- Voorlopige vaststelling.  
 13.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning. 
b)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Zaak van de wegen voor de verkaveling van gronde aan de 
Kouterbosstraat te Gent-Oostakker.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Zaak van de wegen voor de verkaveling van gronden aan het Muldersveld te Gent-Oostakker.- 
Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit.- Leveren 
van fietsenrekken.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
a)  Aankoop van een digitaal waterpasinstrument met toebehoren.- Goedkeuring.  
b)  Uitvoeren van wegenwerken ter hoogte van de brug aan de Snepkaai.- Stadsaandeel in de werken.- 
Goedkeuring.  
c)  Uitvoeren  van  wegen-,  spoor-  en  rioleringswerken  in  de  Groot-Brittanniëlaan  en  Koning 
Albertlaan.- Verrekening nummer 9 ten laste van de stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Engelbert  Van  Arenbergstraat  en  Nieuwhof.- 
Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
e)  Herinrichting 
van 
de 
Nieuwe 
Voorhaven: 
collector 
Muide-Voorhaven-Grootdok.- 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de NV Aquafin.- Goedkeuring.  
f)  Herinrichting van de Nieuwe Voorhaven.- Bestek.- Vaststelling.  
 19.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Opmaak  van  de  DuLo-waterplannen  voor  het  deelbekken  Scheldemeersen.-  Financiële 
overeenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Dienstenopdracht  voor  het  ontwerpen,  in  productie  brengen  en  installeren  van  een  permanente 
tentoonstelling  in  het  nieuwe  Natuur-  en  Milieueducatiecentrum  bij  het  Stedelijk  Natuurreservaat 
Bourgoyen-Ossemeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Stedelijk  subsidiereglement  voor  de  bouw  van  een  individuele  afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(IBA).- Nieuw subsidiereglement.- Goedkeuring.  
e)  Participatie van de stad Gent in de waterschappen.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Leveren  van  Cortenstaaltegels  voor  de  afwerking  van  een  nieuw  fiets-  en  wandelpad  tussen  de 
Voorhoutkaai en de Adalwinstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Landinrichtingsproject  Leie  en  Schelde.-  Inrichtingsplan  Groene  Velden.-  Aankoop  gronden 
bufferbos en landschappark.- Verrekening stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Scheren  van  hagen  op  het  grondgebied  van  de  stad  Gent  en  afvoeren  van  de  organische  afval.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  RUP 102A “Bourgoyen”.- Onteigeningsprocedure.- Verkoopbelofte.- Goedkeuring.  

c)  Heerweg-Zuid.-  Gedeeltelijke  rooilijnwijziging  ter  hoogte  van  huisnummer  232.-  Belofte  tot 
kosteloze grondafstand van een stuk grond tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring. 
d)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere 
Stadsarchief in de Berg van Barmhartigheid, af te sluiten met de vzw “de vrienden van het Museum 
voor Schone Kunsten Gent” namens de vereniging Vlaamse Kunstcollectie, nog op te richten vzw, 
voor kantoor- en archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Onderhandse aankoop in der minne en om reden van openbaar nut van onroerende goederen aan het 
Rerum Novarumplein.- Goedkeuring.  
f)  Handlichting hypothecaire inschrijving door de stad Gent tegen Ivago.- Goedkeuring.  
g)  Boekhoudkundige overdracht Grauwpoort 1 van het Parkeerbedrijf aan de stad Gent.- Goedkeuring.  
 22.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Leveren  van  keuken-  en  huishoudtoestellen  voor  diverse  stadsdiensten  gedurende  een  periode  van 
drie jaar.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  van  meubilair  ten  behoeve  van  het  Ontmoetingscentrum Oostakker.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop  van  een  springkasteel  en  een  voetbalkooi  ten  behoeve  van  de  Jeugddienst.-  Wijze  van 
gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop  van  kantoormachines  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Aankoop van een warm water hogedrukreiniger ten behoeve van de Dienst Gebouwen.- Wijze van 
gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stedelijke 
Openbare 
Bibliotheek, 
Graaf 
van 
Vlaanderenplein 
40.- 
Hoogdringende 
herstellingswerken  aan  de  afstandsverwarming.-  Uitvoeren  van  voorlopige  herstellingswerken  en 
vervangen van twee platenwisselaars.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
c)  Berg  van  Barmhartigheid,  Abrahamstraat  13.-  Hoogdringende  herstellingswerken  aan  de 
verwarmingsinstallatie  afstandsverwarming.-  Vervangen  van  een  defecte  gasgestookte  ketel.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming.  
d)  Dienstencentrum  Zwijnaarde,  Dorpsstraat  1  te  Gent-Zwijnaarde.-  Herinrichten  van  lokalen  en 
sanitair van de Technische Dienst.- Tweede fase.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Dienstencentrum Oostakker, Oostakkerdorp 3 te Gent-Oostakker.- Werken aan dakgoten, ramen en 
gevels van het hoofdgebouwen.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
f)  Domein  Borluut,  Kleine  Gentstraat  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Vernieuwen  van  de  omheining 
van de tennisterreinen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Vredeshuis,  Sint-Margrietstraat  9.-  Renovatie  van  de  sanitaire  groepen.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
h)  Diverse 
stadsgebouwen.- 
Onderhouds- 
en 
herstellingswerken 
aan 
de 
hoog- 
en 
laagspanningsinstallaties  voor  een  periode  van  een  jaar.-  Eerste  onderhandse  herhaling  van  de 
opdracht  overeenkomstig  artikel  17,  §2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
i)  Id.- Onderhouds- en herstellingswerken aan de HVAC (heating, ventilation and airconditioning) en 
de  sanitaire  installaties  voor  een  periode  van  een  jaar.-  Eerste  onderhandse  herhaling  van  de 
opdracht  overeenkomstig  artikel  17,  §2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
k)  Voetbalaccommodatie Wolfput, François Van Impelaan 42 te Gent-Oostakker.- Verbouwing van de 
kleedaccommodatie  (inrichten  van  cafetaria  en  zittribune  op  de  eerste  verdieping).- 
Studieovereenkomst  voor  architectuur  en  technische  installaties.-  Wijziging  bedrag  van 
borgstelling.- Goedkeuring.  
l)  Oprichten van een voetbalaccommodatie aan de Keiskantstraat-Sint-Gerolfstraat te Gent-Drongen.- 
Studieovereenkomst  voor  het  ontwerpen  van  bouwwerken  en  omgevingsaanleg,  stabiliteitsstudie.- 
Wijziging bedrag borgstelling.- Goedkeuring.  
m) Voetbalaccommodatie Keiskant, Keiskantstraat-Sint-Gerolfstraat te Gent-Drongen.- Aanleggen van 
een voetbalterrein (aanleg en omheining).- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Rerum Novarumplein 186.- Promotieovereenkomst, met voorafgaande bekendmaking, voor werken 
(de  herinrichting  en  renovatie  van  een  voormalig  schoolgebouw  en  aanbouw  van  een  nieuw 
gedeelte) met betrekking tot de realisatie van een dienstencentrum, in verschillende fasen, gelegen 
Rerum Novarumplein 186, voor de huisvesting van diensten : Buurtpolitie, Bevolking, Bibliotheek 
en Clubhuis Senioren.- Publicatie van de voorwaarden voor aanvraag tot deelneming.- Vaststelling. 

o)  Pastorie  O.-L.-Vrouw  Sint-Pieters,  Sint-Pietersplein  2.-  Uitvoeren  van  pleisterwerken  en 
buitenschilderwerken aan de voorgevel.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Eredienst.-  Kerkfabriek  van  de  Heilige  Dionysius  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Eindafrekening 
van de gewezen schatbewaarder.- Advies.- Goedkeuring.  
 24.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen.- Leveren van zes 
elektrobikes voor de Stadswacht.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Gebouwen.-  Diverse  gebouwen  -  Departement 
Onderwijs en Opvoeding.- Technische Dienst Schoolgebouwen.- Diverse onderwijsinstellingen en 
administratieve  diensten  -  Departement  Bevolking  en  welzijn.-  Dienst  Sociale  Zaken  en 
Huisvesting.-  Diverse  gebouwen  -  Politiezone  Gent.-  Diverse gebouwen.- 
Onderhoud en herstellen 
van sectionaal poorten gedurende een jaar.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
 27.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit.- Proces-verbaal van verificatie van de kas van de 
heer Daniel Verbeken, Stadsontvanger van Gent, op 4 juli 2005.- Mededeling.  
 28.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
b)  Aankoop van een waterspeeltuig ten behoeve van het kinderbad in zwembad Neptunus.- Wijze van 
gunnen.- Vaststelling.  
c)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties 2006.- Deel 3 (maart).- Goedkeuring.  
 29.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.- 
Monumenten en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Donkersteeg  1.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  
b)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Donkersteeg 3.- Toekennen van een subsidie.- Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
c)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Gewad  8.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
d)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Gravin  Johannastraat  27.-  Toekennen  van  een  subsidie.- 
Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
e)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Groot-Brittanniëlaan  42.-  Toekennen  van  een  subsidie.- 
Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
f)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Henegouwenstraat  83.-  Toekennen  van  een  subsidie.- 
Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 30.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Administratie  stadswoningen.- 
Vaststelling huurprijzen wooneenheden Désiré Fiévéstraat-Stokerijstraat.- Derde fase.- Goedkeuring.  
 31.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Stadseigendom  gelegen  Heldenplein  1-65.-  Vernieuwen  van  de  liften.-  Studieopdracht.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
c)  Stadseigendom  gelegen  Vogelenzang  5-20.-  Vernieuwen  van  de  liften.-  Studieopdracht.-  Bestek.- 
Vaststelling. 
 33.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Sociale  Voorzieningen  en  Gehandicapten.- 
Dagcentrum  met  Bezigheidshome,  Botestraat  131-133  te  Gent-Wondelgem.-  Organiseren  vervoer  van 
matig tot zwaar mentaal gehandicapte pupillen voor de periode van een jaar.- Eerste herhaling van de 
opdracht  overeenkomstig  artikel  17,§  2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring. 
 34.  Departement Werk en Economie.- Lokaal Werkgelegenheidsbureau. 
b)  Overdracht van middelen naar sociale werkplaats vzw Labeur.- Goedkeuring.  
 36.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Feestelijkheden.-  Reglement  cursiefjeswedstrijd 
Gentse Feesten.- Goedkeuring.  
 37.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Toerisme.-  Opdracht  tot  ontwikkeling  en  realisatie 
van  de  Pre-press  (concept,  copywriting,  vormgeving,  fotografie  en  drukwerkbegeleiding)  van  het 
promotiemateriaal van de Dienst Toerisme.- Bestek.- Vaststelling.  
 38.  Departement Cultuur. 

a)  Cultuurcentrum  Gent.-  Convenant  met  de  Vlaamse  Gemeenschap.-  Goedkeuring.  b)
Stadsdichter.- Overeenkomsten gebruik stadsgedichten 2005.- Goedkeuring.  
 40.  Departement  Cultuur.-  Design  museum  Gent.-  Verkoop  van  een  aantal  ingebouwde  Horta-kasten.- 
Goedkeuring.  
 41.  Departement Cultuur.- Museum voor Schone Kunsten.- Aankoop van het beeld “Mädchenkopf sich 
umwendend” van de Duitse kunstenaar Wilhelm Lehmbruck.- Goedkeuring.  
 42.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst Administratie.- Personeel.- Selectieprocedure voor de tijdelijke vervanging van het ambt van 
(adjunct-) directeur bij een afwezigheid vanaf zes maand.- Goedkeuring.  
b)  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Voorbereiding tot het ambt van (adjunct-)directeur voor het 
Onderwijs stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Wijziging  aan  het  “Statuut  Rechtspositie  Personeelsleden 
Onderwijs stad Gent” van 28 juni 2004, meer bepaald aan Titel IV - Hoofdstuk 1 - Wervingsambten 
IV.1.1 Aanstelling IV.1.1.1 tot en met IV.1.1.8.- Goedkeuring.  
d)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Herstructurering  in  de  scholengemeenschap  Nexus  Gandae  met 
ingang  van  1  september  2006.-  Naamswijziging  van  De  Kleine  Panda  gelegen  Steenakker  4  naar 
Freinetschool “Het Prisma”.- Goedkeuring.  
e)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Korte  vervangingen  binnen  de  scholengemeenschap  “Nexus 
Gandae”.- Afsluiten van een convenant.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
f)  Dienst  Administratie.-  Personeel.-  Korte  vervangingen  binnen  de  scholengemeenschap  Artevelde 
uitgebreid met het Instituut Bert Carlier.- Afsluiten van een convenant.- Goedkeuring.  
 43.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Dagverblijf  Désiré  Van  Monckhoven,  Désiré  Van 
Monckhovenstraat 46.- Uitbreiden en herinrichten van het dagverblijf.- Princiepsbeslissing voor het 
bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
b)  Id.-  Bollekensschool,  Neermeerskaai  2.-  Uitbreiden  van  de  refter.-  Eerste  addendum.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Id.-  BLO-school  Gustaaf  Callier,  Drongensesteenweg  146.-  Renovatie  van  een  schoolgebouw.- 
Tweede addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.-  Id.-  Renovatie  van  een  schoolgebouw.-  Deel  schilderwerken.-  Verlenging  van  de 
uitvoeringstermijn.- Goedkeuring.  
e)  Id.-  Internaat  -  Het  Huis  van  het  Kind,  Steenakker  250.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw  voor  het 
internaat  -  Het  Huis  van  het  Kind.-  Lot  3:  centrale  verwarming,  ventilatie  en  sanitair.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
f)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  klein  meubilair,  uitrusting,  machines  en 
exploitatiematerieel met beperkte uitgaven.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  Id.-  Aanpassings-,  onderhouds-  en  renovatiewerken  aan  elektrische  installaties.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
*   *   * 

A-punten 
  4.  Departement Stafdiensten.- Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen. 
c)  Convenant  2000-2006  “technische  ondersteuning  van  het  Doelstelling  2-programma  Gent  en  de 
Stadscontracten Federaal Grootstedenbeleid” met CAW Artevelde.- Verlenging voor de periode van 
1 januari 2007 tot en met 31 december 2009.- Goedkeuring.  
  6.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Asiel-  en  Vluchtelingenbeleid.-  Contract  “contractual ticket  on 
line”  tussen  de  NMBS  en  stad  Gent  voor  aankoop  van  treinbiljetten  voor  de  bewoners  en  de 
medewerkers van het Stedelijk Opvanginitiatief Verapa.- Goedkeuring.  
  7.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  voorjaar  2006.-  Tweede 
deel (Literaire Lente, 20 jaar Les Ballets C. de la B., Europees Kampioenschap Boksen).- Goedkeuring.  
 11.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.- 
Digitale informatiekiosken.- Overeenkomst tussen de stad Gent en Digipolis.- Goedkeuring. 
 13.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning. 
a)  Gemeentelijke  commissie  voor  ruimtelijke  ordening  (GECORO).-  Huishoudelijk  reglement.- 
Wijziging.- Goedkeuring.  tweede gewijzigde tekst 
d)  Advies  van  de  stad  Gent  bij  het  ontwerp  van  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan  van  de 
gemeente Evergem.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen - Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.- DuLo-waterplan voor het 
deelbekken van de Gentse Binnenwateren.- Goedkeuring. (zie ook cd-rom)  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  RUP 102B “Bourgoyen”.- Onteigeningsprocedure.- Verkoopbelofte.- Rechtzetting.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
b)  Zwarte  Doos,  Dulle-Grietlaan  12  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  en  plaatsen  van  airco  in  enkele 
lokalen.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Voetbalaccommodatie,  Borluutstraat  21  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Leveren  en  plaatsen  van 
ballenvangers.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Monumentenzorg  en  Eredienst.-  Kerkfabriek  van  O.-L.-Vrouw  Sint-Pieters,  Sint-Pietersplein.- 
Binnenrestauratie  van  de  koepel  van  de  monumentale  kerk.-  Geldelijke  tussenkomst  van  de  stad 
Gent.- Advies.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Stafdiensten.- Dienst Belastingen. 
a)  Retributiereglement  en  technisch  reglement  op  de  elektriciteitsvoorziening  van  foren,  markten  en 
andere evenementen die plaatsgrijpen op het openbaar domein.- Goedkeuring.  
b)  Retributiereglement voor de deelname aan diverse sportactiviteiten.- Goedkeuring.  
28.
 
Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Reglement van orde op de stedelijke sportaccommodaties.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 31.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
b)  Stadseigendom  gelegen  Charles  de  l’Epéeplein  1-63.-  Vernieuwen  van  de  stookplaats.- 
Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling. 
d)  Stadseigendom gelegen Wasstraat 53.- Verbouwen van een hoekwoning tot modelwoning.- Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Oprichten  van  een  Jongerenontmoetingscentrum  Rabot,  Opgeëistenlaan  451-457.-  Eerste 
addendum.- Bestek.- Vaststelling. 
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Beleidsovereenkomst met Democrazy vzw in het 
kader van het geïntegreerd jeugdbeleid.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Werk en Economie.- Lokaal Werkgelegenheidsbureau. 
a)  Samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en de stad Gent voor de organisatie van jobcoaching 
voor de doelgroepen uit het VESOC-actieplan diversiteit.- Goedkeuring. 
 35.  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Bedrijventerrein  E40  Drongen.- 
Bedrijfsvervoerstudie.- Goedkeuring.  

 39.  Departement Cultuur.- Dienst Kunsten. 
a)  Vlaams  Stedenfonds.-  Overeenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  de  vzw  Rocsa,  vzw  Bij  de 
Vieze Gasten, vzw Victoria Deluxe, vzw Union Suspecte, vzw Nieuwpoorttheater in het kader van 
het  programma  “cultuur”  voor  de  periode  1  januari  2006  tot  en  met  31  december  2007.- 
Goedkeuring.  
b)  Open oproep artiesten voor het project “feestneus zoekt artiest”.- Reglement.- Goedkeuring. 
 44.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de 
Raad, in adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz.

*       * 
 
  Motie inzake het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds”
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 24 en 25 april 2006 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 24 april 2006 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Overdracht van 15.000 euro van de Politiezone Gent aan vzw Amigo.- Goedkeuring.  
b)  Overdracht  van  1.723,50  euro  van  de  Politiezone  Gent  aan  de  Koninklijke  Sportvereniging  Gents  Stadspersoneel.- 
Goedkeuring.  
c)  Aankoop van bureau- en bezoekersstoelen.- Goedkeuring.  
d)  Aankoop van dertig postvakkasten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van kogel- en meswerende vesten voor het operationele personeel van de Politiezone Gent.- Wijze van gunnen.- 
Vaststelling.  
f)  Aankoop van bureaumeubilair.- Goedkeuring.  
  5.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.- Dienst Administratie.- Principiële vaststelling van 
de  naam  “Klaasbulkstraat”  en  “Biermannekenspad”  voor  respectievelijk  de  nieuwe  weg  en  het  fiets-  en  wandelpad  in  de 
Hutsepotstraat  gelegen  tussen  huisnummers  103  en  139  te  Gent-Zwijnaarde.-  Organisatie  van  een  openbaar  onderzoek.- 
Goedkeuring.  
  7.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
b)  Uitbreiden van het eigen glasvezelnet voor data-, beeld en telefonietoepassingen.- Goedkeuring. 
  8.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Aanbrengen van rode fietspadmarkeringen.- Bestek.- Vaststelling.  
  9.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit  -  Departement  Bevolking  en 
Welzijn.-  Dienst  Sociale  Voorzieningen  en  Gehandicapten  -  Minder  Mobielen  Centrale.-  Organiseren  van  aangepast 
vervoer  voor  personen  met  een  handicap  over  een  periode  van  een  jaar.-  Derde  herhaling  van  de  opdracht  overeenkomstig 
artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Plaatsen  van  een  afrastering  rond  het  jeugdontmoetingscentrum  Nieuw  Gent  gelegen  Agaatstraat  2.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
 15.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
c)  Bedrijventerrein E40 te Gent-Drongen.- Technische uitwerking van de groenaanleg op de verkeersberm ter hoogte van de 
splitsing Industriepark-Booiebos.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Reglement  voor  het  privaat  gebruik  van  de  openbare  weg  tijdens  de  Gentse  Feesten  2006  binnen  de  Gentse  Feesten-
perimeter.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Kunstencampus,  Ottogracht  4.-  Diverse  aanpassingswerken.-  Eerste  addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en 
verbouwingswerken.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Id.- Vernieuwen van gasleiding.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
d)  Id.-  Het  huis  van  het  kind,  Steenakker  250.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en 
verbouwingswerken.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Schoolreglementen gewoon en buitengewoon basisonderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
b)  Schoolreglementen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
c)  Dienst WOCK.- Organiseren van het project “WOCK-in” tijdens het schooljaar 2006- 2007.- Goedkeuring.  

d)  De Wereld van Kina/ De Tuin.- In bruikleen nemen van een stuk grond in het kader van het onderwijsproject van de stad 
Gent van de vzw Beregoed.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van coördinator ziekenvervoer (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur-manager (m/v) - Dienst Economie.- Goedkeuring.  
c)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  directeur-manager  (m/v)  -  Dienst  Economie.- 
Goedkeuring.  
d)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adjudant (m/v) - Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
e)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  adjudant  (m/v)  -  Departement  Brandweer.- 
Goedkeuring.  
f)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van coördinator ziekenvervoer (m/v) - Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
g)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  coördinator  ziekenvervoer  (m/v)  -  Departement 
Brandweer.- Goedkeuring.  
h)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van korporaal (m/v) - Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
i)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  korporaal  (m/v)  -  Departement  Brandweer.- 
Goedkeuring.  
j)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct-verantwoordelijke  schoonmaakbeheer  (m/v)  -  Dienst 
Schoonmaakbeheer.- Goedkeuring.  
k)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  eventuele  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  adjunct-
verantwoordelijke schoonmaakbeheer (m/v) - Dienst Schoonmaakbeheer.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Leveren  en  plaatsen  van  een  polyvalente  speelcombinatie  voor  grotere  kinderen  op  het  speelterrein  in  de  Vennestraat  te 
Gent-Sint-Denijs-Westrem.- Bestek.- Vaststelling.  
 24.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
c)  Vernieuwen  van  het  wisselcomplex  en  de  sporen  op  het  Sint-Veerleplein.-  Samenwerkingswerkingsovereenkomst  tussen 
de VVM De Lijn en de stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Vernieuwen  van  het  wisselcomplex  en  de  sporen  op  het  Sint-Veerleplein.-  Bijzonder  bestek  van  de  VVM  De  Lijn.- 
Stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Bouwen  van  een  fietsbrug  en  een  trambrug  (Gaardeniersbrug)  tussen  de  Blaisantvest  en  Wissenhage,  over  de 
Gasmeterlaan, het Verbindingskanaal en de Nieuwevaart.- Bestek.- Vaststelling.  
 27.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
a)  Nieuwe vaste kasgeldprovisies.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Project Westerringspoor - Eeklostraat.- Verkoop van een strook grond als tuinuitbreiding.- Goedkeuring.  
c)  Tijdelijke  gebruiksovereenkomsten  betreffende  graslanden  in  de  Bourgoyen-Ossemeersen,  Hoge  Laeke  en  de 
Meirebeekvallei.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Afsluiten  van  een  erfpachtovereenkomst  met  de  Belgische  staat  betreffende  de  eigendom  van  de  Belgische  staat  gelegen 
langs de Opgeëistenlaan voor de aanleg van een park.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere Stadsarchief in de Berg 
van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  vzw  “Theater  Taptoe”  voor  kantoor-  en  archiefruimte.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  
g)  Huurovereenkomst met NV MABECOM en NV IPS-Snoecks betreffende kantoorgebouwen met archiefruimte en parking, 
gelegen  Begijnhoflaan  456-458-460  en  452  ten  behoeve  van  de  Dienst  Buurtwerk  en  deels  ten  behoeve  van  de 
Seniorendienst (parking voor personeel).- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
 30.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis, Botermarkt 1.- Leveren, plaatsen en in dienst stellen van een plateaulift voor rolstoelgebruikers ter hoogte van de 
troonzaal.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Restauratie van de tussenbouw (Gotische trap).- Restauratie van de gevel en het dak.- Onvoorziene bijwerken - bis 1.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.-  Restauratie  van  de  daken  en  een  deel  van  de  Conciërgerie  en  van  de  westelijke  kopgevel  en  schouw  van  de 
Bollaertskamer.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Administratief  Centrum  stad  Gent,  Woodrow  Wilsonplein  1.-  Leveren  van  materialen  voor  verdere  digitalisatie  van  het 
telefonienetwerk van de stad Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Kantoren  en  werkplaatsen,  Sint-Salvatorstraat  16.-  Renovatie  van  de  platte  bitumineuze  daken  zijde  Sint-Salvatorstraat.- 
Bestek.- Vaststelling.  
g)  Nieuwbouw  brandweerkazerne,  Nieuwevaart  153+.-  Nieuwe  regeling  grondverzet.-  Opmaak  van  een  technisch  verslag 
door een erkend bodemsaneringsdeskundige.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
h)  Id.- Ruwbouwwerken, afwerking en pilootopdracht.- Bestek.- Tweede addendum.- Vaststelling.  
i)  Id.- Ruwbouwwerken, afwerking en pilootopdracht.- Bestek.- Derde addendum.- Vaststelling.  
j)  Algemeen  Politiecentrum,  Antonius  Triestlaan  12.-  Aanpassingswerken  van  de  elektriciteit  van  de  blokken  A  &  E.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
k)  Designmuseum Gent, Jan Breydelstraat 5.- Restauratie van de gevels en het dak.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9.- Leveren en plaatsen van duivenwering.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Lakenmetershuis,  Vrijdagmarkt.-  Studie  van  de  theatertechnieken  en  van  de  inrichting  van  de  toneelzaal.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
n)  Kasteel  Claeys-Bouüaert  te  Gent-Mariakerke.-  Leveren  van  een  telescooptribune  voor  het  theaterzaaltje.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
o)  Rerum  Novarumplein  186.-  Huisvesting  van  de  diensten  (Buurtpolitie,  Bevolking,  Bibliotheek  en  Clubhuis  Senioren).- 
Bestek.- Vaststelling.  

p)  Oprichten van een voetbalaccommodatie aan de Keiskantstraat - Sint-Gerolfstraat te Gent-Drongen.- Studieovereenkomst 
voor ontwerpen van bouwwerken en stabiliteitsstudie.- Aangepast bestek.- Vaststelling.  
q)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor werken in het Administratief Centrum stad Gent, 
de depots en allerlei sportaccommodaties.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Uitbreiden van de opdracht dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor voetbalaccommodatie 
Keiskant,  oprichten  gebouw,  plaatsen  omheiningen,  aanleggen  oefenterreinen,  aanleggen  wegenis  en  parking.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
s)  Pastorie Heilig Kerst, Sint-Salvatorstraat 216.- Leveren en plaatsen van een keuken.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Rekening over het dienstjaar 2005.- Eerste reeks.- Advies.  
 34.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop van fototoestellen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van projecttoestellen en -schermen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van rekken ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van divers meubilair ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van divers materieel ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van een microfilmleestoestel ten behoeve van het Stadsarchief.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van drie kasregisters ten behoeve van de Dienst Toerisme.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 35.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Aankoop van een maxitrampoline Grand Master voor de sporthal Keiskant.- Goedkeuring.  
b)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties 2006.- Vierde deel (april).- Goedkeuring.  
c)  Reglement op de erkenning als Gentse sportclub of Gentse sportinstantie.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Eerste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Eerste reeks.- Goedkeuring.  
 38.  Departement  Cultuur.-  Museum  voor  Schone  Kunsten.-  Licentie-  en  samenwerkingsovereenkomst  met  het 
Reproductiefonds.- Goedkeuring.  
 39.  Stadssecretariaat. 
a)  Deontologische Code.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
b)  Algemene commissies.- Oprichting van een technische subcommissie “gezinsvriendelijke werking van de gemeenteraad”.- 
Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  2.  Departement Stadspromotie en Sport.- Stadsmarketingfonds.- Jury advies voorjaar 2006.- Derde deel (tien jaar Keizer Karel 
Cup/vijfentwintig  jaar  Blaarmeersen/vijftig  jaar  Watersportbaan,  Nivea  Sun  Belgian  Beachvolley  Championships  2006,  Blue 
Note Festival, Belgian Juggling Convention, OdeGand en Vlaamse Kunstencollectie).- Goedkeuring.  
  3.  Departement Stafdiensten.- Dienst Voorlichting.- Realisatie Stadstelevisie Gent.- Goedkeuring.  
  4.  Departement Stafdiensten.- Dienst Stedenbeleid en Internationale Betrekkingen. 
b)  Project gebiedsgerichte werking.- Herafbakening van de wijken.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Advies  van  de  stad  Gent  bij  het  ontwerp  van  het  gewestelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  “Stationsomgeving  Gent  Sint-
Pieters - Koningin Fabiolalaan”.- Openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
b)  Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de gronden aan de Poelsnepstraat.- Vaststelling van de rooilijnen en van de 
voorwaarden tot aanleg van de weg(en) en hun uitrusting.- Vaststelling van de voorwaarden tot kosteloze afstand van de 
weg(en) met aanhorigheden en nutsvoorzieningen.- Zaak van de wegen.- Goedkeuring. 
  7.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Betalend straatparkeren.- Uitbreiding elektronisch betalen via gsm.- Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.- Bestek.- 
Vaststelling.  
  8.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
b)  Stedelijk reglement ter subsidiëring van autovrije straatinitiatieven.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Beheersovereenkomst Ontmoetingscentrum Oostakker.- Goedkeuring.  
b)  Stedelijk  reglement  betreffende  de  erkenning  als  jeugdinitiatief.-  Goedkeuring.-  Advies  Stedelijke  Jeugdraad.- 
Kennisneming.  
 11.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Integratiedienst.-  Beheersovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  vzw  De 
Kraankinders.- Goedkeuring. 
 12.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
b)  Sociale  appartementen  gelegen  Francisco  Ferrerlaan  nummers  135-273  en  275-415.-  Vervangen  van  het 
buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Cel Woonbeleid.- Samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds 
de stad Gent en anderzijds de vzw R.I.S.O. Gent voor het project “Bouwblokrenovatie in de Dampoortwijk.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Werk en Economie.- Lokaal Werkgelegenheidsbureau. 

a)  Samenwerkingsovereenkomsten  tussen  de  VDAB  en  de  stad  Gent  in  het  raam  van  het  stedelijke  actieplan 
jeugdwerkloosheid.- Goedkeuring.  
b)  Samenwerkingsakkoorden tussen de VDAB en de Stad Gent in functie van sollicitatietraining en -begeleiding aan Wep+-
werknemers.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Wiedauwkaai.- Opmaken van een inrichtingsplan.- Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst “studieopdrachten multifunctioneel gebouw - Wetenschapspark Ardoyen”.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
b)  Politieverordening Gentse Feesten 2006.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
a)  Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie.- Goedkeuring.  
b)  Brandweer.- Aanpassing formatie operationeel personeel.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
b)  Brandweer.- Reglement op de organisatie van het Departement Brandweer.- Wijziging.- Goedkeuring. 
Zitting van 25 april 2006 
OPENBARE VERGADERING 
 22.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Milieujaarprogramma 2006.- Goedkeuring.- Advies stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur.- Kennisneming.  
b)  Opmaken  van  een  planMER  voor  de  ruimtelijke  uitvoeringsplannen  (RUP)  van  het  stadsontwerp  “Oude  Dokken”.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Plaatsen van vierenzeventig zitbanken in het Citadelpark.- Bestek.- Vaststelling.  
 24.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Bijzonder bestek betreffende het leveren, plaatsen en onderhouden van informatieborden en -zuilen, van wachthuisjes bij 
de  haltes  van  het  openbaar  vervoer  en  van  ander  straatmeubilair.-  Eindafrekening  werkingsjaar  2004-2005.-  Verwerving 
aanvullend meubilair werkingsjaar 2005-2006.- Goedkeuring.  
b)  Aankoop van tien plaszuilen (mobiele urinoirs).- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Stadsontwikkelingsbedrijf Gent. 
a)  Jaarrekening  van  het  boekjaar  2003  eindigend  per  5  augustus  2003  en  eindrekening  van  de  bedrijfsontvanger  per  5 
augustus 2003.- Vaststelling.  
b)  Stopzetting van het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Overdracht van het patrimonium naar de stad Gent.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Financiën.- Inbreng van de stad Gent in het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent op datum van 6 augustus 2003.- 
Goedkeuring.  
 27.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
b)  Belegging bij de Triodos Bank.- Goedkeuring.  
 28.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Belastingen.-  Belasting  op  het  privaat  gebruik  van  de  openbare  weg.-  Wijziging.- 
Goedkeuring.  
 29.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  percelen  stadsgrond  gelegen  aan  en  nabij  de  Koningsdonkstraat  te  Gent-
Gentbrugge.- Goedkeuring.  
d)  Aankoop jegens de Belgische staat van grond ter hoogte van het Rabot tot inplanting van het jongerenontmoetingscentrum 
en een fietsbrug.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
e)  Uitvoeren  van  bewakingsprestaties  in  het  Administratief  Centrum  stad  Gent,  Woodrow  Wilsonplein  1  en  het  Stadhuis, 
Botermarkt 1 gedurende een periode van twaalf maanden.- Bestek.- Vaststelling.  
 31.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Ondersteuning.-  Gezamenlijke  aankoop  via  Eandis  door  de  gemeenten, 
O.C.M.W.’s en de politiezones van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.- Bestek 
Eandis met betrekking tot de aankoop van elektriciteit voor de Stad Gent en het O.C.M.W. - Gent.- Vaststelling. 
 32.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Schoonmaakbeheer.-  Schoonmaken  en  onderhouden  van  het  stadhuis,  de 
politiegebouwen  en  brandweer  (Nieuwevaart  153+)  van  de  stad  Gent  van  1  juli  2006  tot  en  met  30  juni  2009.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 33.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen.- Leveren van acht mini pick-ups voor de 
Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
 37.  Departement Cultuur.- Dienst Kunsten. 
a)  Reglement campagne “Artiest zoekt feestneus”.- Goedkeuring.  
b)  Vlaams  Stedenfonds.-  Overeenkomst  tussen  het  stadsbestuur  Gent  en  de  vzw  Nucleo  in  het  kader  van  het  programma 
“cultuur” voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007.- Goedkeuring.  
c)  Realisatie van een kunstwerk in de Bloemekenswijk.- Goedkeuring.  
 40.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 

MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 22 mei 2006 volgende besluiten aangenomen: 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
b)  Aankoop  van  vijf  machinepistolen  Heckler  &Koch  MP5  met  onderdelen.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van twee interventietenten (snel-inzettenten).- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van metalen rekken voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van een hobo, vijftig opvouwbare muziekstaanders en vier micro’s met toebehoren voor de 
Koninklijke Gentse Politieharmonie.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
  3.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Juridische  Zaken.-  Politieverordening  op  de  reinheid  en  de 
gezondheid in de gemeente.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
  5.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties 2006.- Deel 5 (mei).- Goedkeuring.  
b)  Aanleggen van petanqueterreinen op diverse locaties.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Overeenkomst en toekenning van een toelage voor het project “Ride for the Rose” ten voordele van 
het kankerfonds.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit.- Proces-verbaal van verificatie van de kas van de 
heer Daniël Verbeken, stadsontvanger van Gent, op 29 september 2005.- Mededeling.  
  7.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
b)  Nieuwe vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren van twee houtversnipperaars voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van een klepelmaaier met opvangbak voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
 10.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop  van  werktuigen  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Aankoop van klank-, licht- en beeldweergave apparatuur ten behoeve van diverse diensten.- Wijze 
van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Uitbreiding  van  het  ophangsysteem  voor  schilderijen  ten  behoeve  van  het  Museum  voor  Schone 
Kunsten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van meubilair ten behoeve van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 11.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Politiecommissariaat,  Peerstraat.-  Vernieuwen  van  de  riolering  en  de  afvoeren.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Gravensteen, Sint-Veerleplein.- Oprichten van een inkomgebouw met nieuwe balie.- Bestek.- eerste 
addendum.- Vaststelling.  
d)  Nieuwbouw  bibliotheekfiliaal  Hekers  Zwijnaarde,  Heerweg  Zuid  te  Gent-Zwijnaarde.-  Leveren  en 
plaatsen van een verwarmingsinstallatie, verluchting en sanitaire installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Groendienst,  Stationstraat  1  te  De  Pinte.-  Deels  vervangen  en  deels  herstellen  van  de 
scherminstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  

f)  Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 29-34 te Gent-Ledeberg.- Gevelrenovatiewerken aan de 
voorgevel en dakwerken aan de achtergevel.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
g)  Voetbalaccommodatie  Keiskantstraat-Sint-Gerolfstraat  te  Gent-Drongen.-  Oprichten  van  een 
voetbalaccommodatie.-  Studieovereenkomst  voor  ontwerpen  van  omgevingsaanleg  (wegenis, 
parking,  groen,  waterpartijen,  grachten  en  wadi’s)  en  van  twee  oefenvelden  en  een  trapveld.- 
Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.-  Oprichten  van  een  voetbalaccommodatie  (kleedkamers,  cafetaria,  sanitair,  tribune).-  Bestek.- 
Vaststelling.  
j)  Diverse  stadsgebouwen.-  Leveren,  plaatsen  en  uitbreiden  van  het  gebouwbeheerssysteem  HVAC 
(heating, ventilation and airconditioning).- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  twee  slopingsdossiers  op 
de Bijlokesite.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Parochiale  Sint-Niklaaskerk,  Korenmarkt  1.-  Restauratie  van  het  kerkschip.-  Vierde  fase  (deelfase 
1).- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
m) Monumentenzorg en Eredienst.- Kerkfabriek Sint-Stefanus.- Restauratie van de resterende gevels.- 
Verdiscontering van vast beloofde subsidies.- Advies.- Goedkeuring.  
n)  Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Rekening  over  het  dienstjaar  2005.-  Tweede  reeks.-  Advies.- 
Goedkeuring.  
o)  Id.-  Id.-  Begrotingswijziging  over  het  dienstjaar  2006.-  Eerste  reeks.-  Vaststelling  van  de 
stadstoelage.- Advies.- Goedkeuring.  
p)  Id.-  Kerkfabriek  van  Sint-Niklaas.-  Eindafrekening  van  de  gewezen  schatbewaarder.-  Advies.- 
Goedkeuring.  
q)  Id.-  Kerkfabriek  van  Sint-Gerulfus  te  Gent-Drongen.-  Restauratie  van  het  orgel  in  de  kerk.- 
Studieopdracht aan ontwerper.- Geldelijke tussenkomst van de stad.- Advies.- Goedkeuring.  
r)  Id.-  Kerkfabriek  O.  L.  Vrouw  Sint-Pieters.-  Eindafrekening  van  de  gewezen  schatbewaarder.- 
Advies.- Goedkeuring.  
s)  Id.-  Kerkfabriek  Christus  Koning.- Vernieuwen van de warmeluchtgenerator van de kerkruimte en 
de  verwarmingsketel  van  de  bijgebouwen.-  Verdiscontering  van  vast  beloofde  subsidies.-  Advies.- 
Goedkeuring.   12. 
Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Sluiten van een precaire gebruiksovereenkomst voor het gebruik van een perceel stadsgrond gelegen 
Doorneweide (Boswachterstraat) te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
b)  Sluiten van een precaire gebruiksovereenkomst voor het gebruik van een perceel stadsgrond gelegen 
Doorneweide te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  voor  het  maaien  van  stadsgronden  gelegen 
Boswachterstraat te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
d)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  een  perceel  stadsgrond  gelegen  Emiel 
Van Swedenlaan (Gentbrugse Meersen) te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Aankoop van een strook grond gelegen aan en nabij de Verkortingsstraat te Gent-Sint-Amandsberg 
ter realisatie van de rooilijn.- Goedkeuring.  
h)  Kosteloze overname jegens de eigenaar van gronden gelegen in het regionaal bedrijventerrein E40 
te Gent-Drongen.- Goedkeuring.  
i)  Kosteloze overname jegens de eigenaar van grond gelegen aan de Eugeen Zetternamstraat te Gent-
Ledeberg.- Goedkeuring.  
j)  Kosteloze overname jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
a)  Aanbrengen  van  een  monumentenverlichting  voor  het  Museum  voor  Schone  Kunsten  in  het  kader 
van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
c)  Aankoop van een tandemtrilwals.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van een demarkeringsfreesmachine.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning. 
a)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Herinrichting Heerweg-Zuid te Gent-Zwijnaarde.- Rooiplan 
met code ZW9022R3.- Definitieve vaststelling.  
d)  Definitieve  vaststelling  van  het  ruimtelijk  uitvoeringsplan  SDW-1  Kleinkouterken  met 
onteigeningsplan.- Toepassing van de procedure van onteigening bij hoogdringendheid.- Opheffing 

(gedeeltelijke) van twee verkavelingsvergunningen door het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
SDW-1 Kleinkouterken.- Goedkeuring.  
e)  Gemeentelijke 
commissie 
voor 
ruimtelijke 
ordening 
(GECORO).- 
Jaarverslag 
2005.- 
Kennisneming.  
 17.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Kindertuin  Ter  Leie,  Gordunakaai  58.-  Plaatsen  van  een 
noodtrap.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Kleuterschool Het Perenboompje, Peerstraat 176.- Studieovereenkomst voor het slopen van ex-
bibliotheek en uitbreiden van de speelruimte.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.-  Kleuterschool  -  annex  Basisschool  Henri  D’Haese,  Guldenmeers  2  te  Gent-Gentbrugge.- 
Plaatsen van vijf tijdelijke containerklassen en een sanitaire container.- Princiepsbeslissing voor het 
bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
d)  Id.- Basisschool De Sassepoort, Bevelandstraat 22-24.- Studieovereenkomst voor het uitbreiden van 
een bestaand gebouw.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- 
Basisschool 
Groenweelde, 
Grensstraat 
202.- 
Nieuwbouw.- 
Uitbreiding 
van 
het 
kleuterdagverblijf.- Princiepsbeslissing voor het bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
f)  Id.-  Freinetschool  Het  Prisma,  Steenakker  4.-  Studieovereenkomst  voor  het  oprichten  van  een 
nieuwbouw.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- Academie voor Beeldende Kunst, Offerlaan 3.- Aankoop van een etspers.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  klasmeubilair.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
j)  Id.- Id.- Aankoop van rollend materieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Id.- Id.- Aanpassen van het binnenschrijnwerk 2006.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Id.- Studieovereenkomst voor het vernieuwen van diverse daken.- Bestek.- Vaststelling.  
 18.  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Schoolreglement  basisschool  De  Zonnepoort  (Type  II-
onderwijs).- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Stadspersoneel.-  Maatregelen  met  betrekking  tot  bepaalde  knelpuntberoepen  in  het  D-niveau.- 
Wijziging  Geldelijk  Statuut  en  Aanwervings-  en  bezoldigingsregeling  voor  de  contractuele 
personeelsleden.- Goedkeuring.  
c)  Brandweer.-  Statuut  der  aanwervings-  en  bevorderingsvoorwaarden,  evaluatie  en  vorming.- 
Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Organisatieontwikkeling.- 
Goedkeuring.  
b)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Dienst Organisatieontwikkeling.- Goedkeuring.  
 23.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Gezondheidsdienst.-  Overdracht  van  middelen  aan 
vzw  Huisartsenvereniging  Gent.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de 
huisartsenwachtdienst Gent.- Goedkeuring.  
 24.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Groendienst.-  Leveren  van  grond  en  teelaarde  in 
functie van de eerste fase van de opwaardering van de Baudelohof.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement Bevolking en Welzijn.- Sociale Dienst voor het Personeel van de stad Gent vzw. 
a)  Jaarrekening 2005.- Goedkeuring.  
b)  Budgetaanpassingen 2006.- Vaststelling.  
 27.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
a)  Subsidie aan PARADOX - Expertisecentrum Dementie Oost-Vlaanderen.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Cel sociale huisvesting. 
b)  Legionella preventiebeleid.- Opmaak beheersplan.- Goedkeuring.  
 32.  Havenbedrijf  Gent  GAB.-  Algemene  politieverordening  van  de  haven  van  Gent.-  Wijziging.- 
Goedkeuring.  
 33.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  

b)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  
c)  Balans en resultatenrekening 2005 en begroting 2006 van de vzw Het Huis van Alijn.- Goedkeuring.  
d)  Balans en resultatenrekening 2005 en begroting 2006 van de vzw S.M.A.K.- Goedkeuring.  
e)  Balans  en  resultatenrekening  2005,  het  activiteitenverslag  2005,  de  begroting  2006  en  de 
programmering 2006-2007 van de Stedelijke Concertzaal De Bijloke.- Goedkeuring.  
f)  Erfgoedconvenant  tussen  de  Vlaamse  Gemeenschap  en  de  stad  Gent  2005-2008.-  Eindrapport 
werkingsjaar 2005.- Goedkeuring.  
 34.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten  -  Kunsthal  Sint-Pietersabdij  -  Dienst 
Monumentenzorg.-  Verhuren  van  elektronische  rondleidingsapparatuur  voor  het  Gravensteen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 35.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.- 
Monumenten en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Posteernestraat  5.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  
b)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Nieuwpoort  16.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  
c)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Blekerijstraat  58.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  
A-punten 
  1.  Departement Bevolking en Welzijn.- Staf.- OCMW-Gent - Dienstjaar 2006.- OCMW-Meerjarenplan 
(2006-2008).-  Goedkeuring.-  OCMW-Budget  2006  (exploitatie-  en  investeringsbudget)  en  Algemene 
Beleidsnota 2006.- Kennisneming. 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Jaarverslag 2005.- Kennisneming.  
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
  2bis  Departement Brandweer.- Brandweerprotocol GROS (grensoverschrijdende samenwerking) Oost-
Vlaanderen en Zeeland 2006.- Goedkeuring. 
  4.  Departement Stafdiensten.- Dienst Juridische Zaken.- Cel Intercommunales. 
a)  Dienstverlenende vereniging VENECO².- Algemene vergadering van 30 mei 2006.- Vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Opdrachthoudende vereniging TEVEOOST.- Algemene vergadering van 9 juni 2006.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
e)  Statutenwijziging TMVW.- Algemene vergadering van 16 juni 2006.- Goedkeuring.  
f)  Opdrachthoudende vereniging IMEWO.- Algemene vergadering van 19 juni 2006.- Vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
g)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
h)  Dienstverlenende vereniging FINIWO.- Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van 19 
juni  2006.-  Vaststelling  van  het  mandaat  van  de  vertegenwoordiger(s)  van  de  stad  Gent.- 
Goedkeuring.  
i)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
j)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Algemene  Vergadering  van  21  juni 
2006.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
k)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
l)  Opdrachthoudende vereniging IVAGO.- Algemene Vergadering van 21 juni 2006.- Vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
m) Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  

n)  Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS.- Algemene Vergadering van 23 juni 2006.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring. o) 
Id.- 
Id.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de stad Gent.- Goedkeuring.  
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
p)  TMVW.-  Voordracht  van  een  kandidaat  in  het  directiecomité  voor  financieringsaangelegenheden 
(Fs-aandelen)  en  van  een  kandidaat-commissaris  (S-vennoten)  in  het  college  van  commissarissen 
van de TMVW.- Goedkeuring.  
  7.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
a)  Aangaan  van  leningen  ter  financiering  van  de  buitengewone  uitgaven  van  het  dienstjaar  2005.- 
Goedkeuring.  
 11.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
c)  Nieuwbouw  bibliotheekfiliaal  Hekers  Zwijnaarde,  Heerweg  Zuid  te  Gent-Zwijnaarde.-  Elektrische 
installatie, brand- en diefstalbeveiliging, telefonie en data.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Voetbalterrein Dukkeldamstraat-Goolestraat.- Aanleg van het voetbalterrein.- Bestek.- Vaststelling.  
 12.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
e)  Overdracht van huurovereenkomst afgesloten tussen de stad Gent en de vzw Habbekrats betreffende 
het stadseigendom gelegen Brusselsepoortstraat 1 (Keizerspark) aan vzw JONG.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
b)  Lichtstudie Gent.- Addendum bij het bestek.- Overeenkomst.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.- Zaak van de wegen voor de verkaveling van gronden aan de 
Antoon Catriestraat te Gent-Drongen.- Goedkeuring.  
b)  Nacalculatie van de ingediende ramingen in het kader van de studieopdracht voor de uitvoering van 
het ontwerp voor de heraanleg van het Emile Braunplein en omgeving.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Studieopdracht voor de uitvoering van het ontwerp voor de heraanleg van het Emile Braunplein en 
omgeving.- Bestek met bijbehorende overeenkomst.- Goedkeuring.  
 15.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning. 
b)  Methodologische ondersteuning bij de structuurplanning in Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Inrichting  van  de  publieke  ruimte  binnen  het  projectontwikkelingsgebied  van  de  site  Gent,  the 
Loop.- Bestek.- Vaststelling.  
 16.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf.- Uitvoeren 
van  bewakingsprestaties  op  het  parkeerterrein  Belfort  en  het  Park+Ride  terrein  te  Gent-Oostakker.- 
Bestek.- Wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden.- Vaststelling. 
17. 
Departement 
Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
h)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Instituut  Bert  Carlier, Oudenaardsesteenweg 74.- Aanpassen 
en vernieuwen van het buitenschrijnwerk met zonnewering.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
 19.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling. 
a)  Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie.- Goedkeuring.  
b)  Stadspersoneel.-  Aanpassing  van  de  personeelsformatie  naar  aanleiding  van  de  herwaardering  van 
een aantal knelpuntberoepen.- Goedkeuring.  
c)  Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie Dienst Kinderopvang.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
b)  Brandweer.-  Reglement  op  de  organisatie  van  het  Departement  Brandweer.-  Wijziging.- 
Goedkeuring.  
 22.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Dienstverleningsovereenkomst in het kader van Ghent 
Bio-Energy Valley.- Goedkeuring.  
 26.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Seniorendienst.-  Subsidie  aan  de  Inspraakorganen  voor  de 
Derde Leeftijd 2006.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 

b)  Subsidie aan de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Cel sociale huisvesting. 
a)  Voorontwerp  publieke  ruimte  Acaciapark,  deelproject  Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort,  in  opdracht 
van  het  Ministerie  van  de  Vlaamse  Gemeenschap.-  Voorontwerp.-  Kennisneming.-  Stadsaandeel 
ereloon ontwerpers en veiligheidscoördinatie.- Stadsaandeel aanleg infrastructuur.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Werk en Economie.- Gent, stad in werking.- Steunpunt Dienstenwerkgelegenheid.- 
Lokaal Actieplan Diensteneconomie 2005-2006.- Overdracht van middelen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 30.  Departement 
Werk 
en 
Economie 

Lokaal 
Werkgelegenheidsbureau.- 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw “Gent, stad in werking”-projecten en de stad Gent, Lokaal 
Werkgelegenheidsbureau in functie van de individuele begeleiding Wep+.- Goedkeuring.  
 31.  Departement  Werk  en  Economie.-  Dienst  Economie.-  Wiedauwkaai.-  Opmaken  van  een 
inrichtingsplan.- Uitbreiding.- Goedkeuring.  
 36.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de 
Raad, in adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 26 en 27 juni 2006 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 26 juni 2006 
OPENBARE VERGADERING 

Ontslag van de heer Wim WIENEN, raadslid.- Mededeling en akteneming. 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Eric CROMMELYNCK , zesde opvolgend raadslid van de lijst nummer 12 
(verkiezingen van 8 oktober 2000).- Eedaflegging. 
*   *   * 
B-punten 
  1.  Havenbedrijf Gent GAB.- Jaarrekening en jaarverslag 2005.- Kennisneming.  
  4.  Politiezone Gent. 
b)  Aankoop van staande kapstokken en garderoberekken voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van zeven magneetborden voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop van presentatiesystemen met toebehoren voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van drie papierversnipperaars en een papiersnijmachine voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van een magazijnwagentje en twee steekwagentjes voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van digitale fototoestellen met toebehoren voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
h)  Aankoop van audiovisuele apparatuur voor het Coördinatiebureau Verkeer.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
i)  Aankoop van afwasbare refterstoelen voor de eetzalen van de recherche en het commissariaat Gent Centrum.- Wijze van 
gunnen.- Vaststelling.  
  5.  Politiezone Gent.- Directie Operaties.- Verkeerstechnische Afdeling. 
a)  Parkeerplaats voor gehandicapten op gewestwegen.- Verwijdering.- Goedkeuring. b) 
Project  Speelstraten  juli-augustus 
2006.- Aanvullend reglement.- Goedkeuring. 
  6.  Departement Brandweer. 
a)  Leveren en/of plaatsen van materiaal voor de inrichting van de sporthal in de nieuwe brandweerkazerne.- Goedkeuring.  
b)  Leveren en/of plaatsen van materiaal voor de inrichting van de keuken in de nieuwe brandweerkazerne.- Goedkeuring.  
c)  Leveren  en  plaatsen  van  een  ventilatiesysteem  met  warmterecuperatie  voor  de  keuken  in  de  nieuwe  brandweerkazerne.- 
Goedkeuring.  
 12.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Gedeeltelijke  afschaffing  van  de  naam  “Kouterbosstraat”  voor  het  weggedeelte  tussen  Wildebrake  en  Groenstraat.- 
Definitieve vaststelling van de namen “Louise Derachestraat”, “Elise Grandprezstraat”, “Leonie Rammeloostraat”, “Emile 
Schattemanstraat”,  “Sofie  Schollstraat”  en  “Gebroeders Jacobspad” voor de nieuwe wegen en fiets/wandelpad gelegen te 
Gent-Oostakker.  
b)  Definitieve  vaststelling  van  de  namen  “Keizerparkbrug”,  “Bassijnspoorbrug”,  “Scheldekaaibrug”  en  “Kareelbrug”  voor 
bruggen over waterwegen op grondgebied Gent.  
c)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Marie  Popelinkaai”  voor  het  weggedeelte  tussen  de  Edward  Pynaertkaai  tot  de 
Bisschopstraat te Gent-Ledeberg.  
d)  Wegen.- Definitieve afschaffing van de weg “Göteborgstraat” te Gent-Oostakker.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
d)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Zaak  van  de  wegen.-  De  fietspaden  en  de  parking  voor  de  Brandweer  in  het 
industrieterrein Moervaart-zuid, Hulsdonk.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Dienstverlenende  opdracht  tot  het  opstellen  van  dossiers  voor  de  verkeersveiligheid  in  schoolomgevingen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  

b)  Ter  plaatse  leveren  en  verankeren  van  verticale  elementen  en  kaders  van  het  octopus©-typologie  ter  verhoging  van  de 
attentiegraad in schoolomgevingen op diverse locaties.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  onderdoorgang  Sint  Jorisbrug.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Vzw  studentENmobiliteit.-  Werkingsverslag  2005  en  financieel  jaarverslag  2005.-  Verhoging  subsidie  aan  de  vzw 
studentENmobiliteit.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
e)  Ledigen van parkeerautomaten en uitvoeren van transport en verwerking van geldwaarden.- Bestek.- Vaststelling.  
 16.  Departement 
Stafdiensten.- 
Dienst 
Juridische 
Zaken.- 
Cel 
Intercommunales.- 
Statutenwijziging 
AG 
Stadsontwikkelingsbedrijf.- Advies.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Gravensteen en Veerleplein.- Studieopdracht voor het opmaken van een masterplan voor de monumentenverlichting in het 
kader van het Lichtplan Gent.- Goedkeuring.  
b)  Sint-Baafssite  inclusief  Sint-Machariuskerk.-  Studieopdracht  voor  het  opmaken  van  een  masterplan  voor  de 
monumentenverlichting in het kader van het Lichtplan Gent.- Goedkeuring.  
d)  Opstellen van een inventarisatiesystematiek, onderhouds- en controleprocedure voor de bruggen in eigendom van de Stad 
Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren van werf- en verkeerssignalisatie gedurende de periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek en milieuhygiënisch onderzoek voor diverse projecten van de Stad Gent en het 
AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent gedurende een periode van een jaar.- Eerste herhaling van de opdracht overeenkomstig 
artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
h)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in 
Onderbergen en Sint-Martensstraat (beide tussen de Gebroeders Vandeveldestraat en de Zandpoortstraat), Zandpoortstraat, 
Stoofstraat, Pekelharingstraat, Napoleon Destanbergstraat, Wijngaardstraat, Sint-Agnetestraat.- Bestek.- Vaststelling.  
 18.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Onderhandse  verkoop  van  een  strook  grond  (perceel  nr.  275-G)  gelegen  in  de  Sint-Laurentiuslaan  te  Gent-Oostakker.- 
Goedkeuring.  
c)  Onderhandse  verkoop  van  een  strook  grond  (perceel  nr.  293-D)  gelegen  in  de  Sint-Laurentiuslaan  te  Gent-Oostakker.- 
Goedkeuring.  
i)  Kosteloze overname door de Stad Gent jegens de eigenaar van grond gelegen aan de Hogekouterstraat.- Goedkeuring.  
k)  Bruikleenovereenkomst betreffende vier lokalen in een schoolgebouw gelegen Nederpolder ten behoeve van het inrichten 
van kinderateliers voor het Museum voor Schone Kunsten.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
l)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere stadsarchief in de Berg 
van Barmhartigheid, af te sluiten met de vzw “Gentse Komedie”, voor archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
m)  Bijakte  nummer  2  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  02.12.2004  te  sluiten  ten  behoeve  van  de  Jeugddienst  betreffende  de 
inhuurneming  van  een  gebouw  gelegen  Kleine  Kerkstraat  +2  te  Gent-Ledeberg.-  Bijakte  nummer  2  aan  de 
huurovereenkomst met de vzw Jong voor het gebruik van het eigendom gelegen te Gent-Ledeberg, Kleine Kerkstraat +2.- 
Bijakte.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis, Botermarkt 1.- Leveren van een loper voor de Pacificatiezaal.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Vernieuwen  van  de  spoelkeuken.-  Plaatsen  van  een  kitchenette.-  Groendienst.-  Plantendistributiecentrum, 
Stationsstraat 1 te De Pinte.- Plaatsen van een keuken in het personeelsrestaurant.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Administratief  Centrum,  Woodrow  Wilsonplein  1.-  Aanpassingswerken  aan  wanden,  vloeren  en  plafonds.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
d)  Gravensteen, Sint-Veerleplein 11.- Realisatie van de keermuur, kant Geldmunt.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Realisatie van de keermuur, kant Geldmunt.- Uitbreiden van de opdracht veiligheidscoördinatie.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Oprichten van een waterspelfontein in het kader van de vernieuwing van de Vlaanderenstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Museum voor Schone Kunsten, Nicolaas de Liemaeckereplein 3.- Ruwbouwwerken en pilootopdracht.- Eerste addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
h)  Politiecommissariaat  Gentbrugge,  Braemkasteelstraat  29  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  beglaasde 
schuifdeur aan de inkom.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Clubhuis  voor  senioren,  Antoon  Catriestraat  4  te  Gent-Drongen.-  Plaatsen  van  een  luifel  boven  het  terras.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
k)  Landgoed De Campagne, Gijzelstraat 14 te Gent-Drongen.- Leveren en plaatsen van overgordijnen.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Voormalige Bijlokematerniteit, Bijlokekaai.- Decaperen van enkele geveldelen.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Bijlokesite, Bijlokekaai.- Slopen van de bouwvallige schoorsteen.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Dienstencentrum Ledeberg, Ledebergplein 32 te Gent-Ledeberg.- Renovatie van de conciërgewoning.- Structurele werken 
ten behoeve van de Dienst Bevolking.- Bestek.- Addendum.- Vaststelling.  
o)  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau,  Kattenberg  2.-  Renovatie  van  de  daken  van  het  fietsendepot.-  Eerste  fase.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
p)  Sporthal  Bourgoyen,  Driepikkelstraat  33  te  Gent-Mariakerke.-  Verbouwingswerken.-  Bestek  Eerste  addendum.- 
Vaststelling.  
r)  Westerbegraafplaats,  Palinghuizen  143.-  Vernieuwen  van  de  dakbedekking  van  de  magazijnen  van  de  werkplaatsen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
t)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  aanpassingen  aan  sportinfrastructuur  en 
begraafplaats,  renovatie  woningen  en  slopingswerken.-  Begraafplaats  Sint-Amandsberg.-  Renovatie  van  de  grafkelders.- 
Wijziging van de opdracht veiligheidscoördinatie.- Goedkeuring.  
u)  Diverse  gebouwen  van  de  Stad  Gent.- Legionellapreventie.- Controle, onderhouds- en herstellingswerken aan installaties 
in het kader van het legionellapreventiebeleid gedurende een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  

v)  Diverse  stadsgebouwen.-  In  regel  brengen  van  de  elektrische  installaties  naar  aanleiding  van  de  vijfjaarlijkse  keuring.- 
Vierde fase.- Bestek.- Vaststelling.  
w)  Parochiale Sint-Niklaaskerk.- Constructie van een stoel voor het Fletroporgel.- Bestek.- Vaststelling.  
x)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Rekening over het dienstjaar 2005.- Derde en laatste reeks.- Advies.  
y)  Id.- Id.- Begrotingswijziging over het dienstjaar 2006.- Tweede reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
z)  Id.-  Kerkfabriek  van  Onze  Lieve  Vrouw  Geboorte.-  Uitvoeren  van  grove  herstellingswerken  aan de kerk.- Tweede fase.- 
Geldelijke tussenkomst van de stad.- Advies.  
 21.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Gebouwen.-  Diverse  gebouwen  -  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.- 
Technische Dienst Schoolgebouwen.- Diverse onderwijsinstellingen en administratieve diensten - Departement Bevolking 
en Welzijn.- Dienst Sociale Zaken en Huisvesting.- Diverse gebouwen - Lokale Politie Gent.- Diverse gebouwen. 
a)  Onderhoud en herstellen van sectionaal poorten gedurende een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Onderhoud en herstellen van sectionaal poorten gedurende een jaar.- Bestek.- Tweede addendum.- Vaststelling.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop  van  bibliotheconomisch  meubilair  voor  de  inrichting  van  het  filiaal  Zwijnaarde  ten  behoeve  van  de  Stedelijke 
Openbare Bibliotheek.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  en  leveren  van  papier  voor  stadsdiensten,  de  diensten  ressorterend  onder  het  Departement  Onderwijs  en 
Opvoeding, de politiezone Gent en de stads- en autonome bedrijven.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop  en  het  rechtstreeks  leveren  van  kantoorbenodigdheden,  didactisch  materiaal  en  papier  aan  de  stadsdiensten,  de 
diensten  ressorterend  onder  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding,  de  politiezone  Gent  en  de  stads-  en  autonome 
bedrijven.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop  van  meubilair  en  beamers  voor  de  inrichting  van  de  leslokalen,  vergaderruimtes  en  ontspanningsruimte  van  de 
nieuwe brandweerkazerne.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop van een mobiele rekkeninstallatie ten behoeve van de Brandweer.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van divers meubilair ten behoeve van de Jeugddienst.- Jeugdontmoetingscentrum Rabot.- Bestek.- Vaststelling.  
 24.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren van een autograsmaaier voor de Groendienst.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren van een mobiele reinigingsinstallatie voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van voertuigen voor de Politiezone Gent.- Goedkeuring.  
d)  Overname van een ME-commandovoertuig.- Goedkeuring.  
 25.  Kabinet schepen Peeters.- Aankoop van een personenwagen ten behoeve van de Politiezone Gent.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Financiën. 
a)  Advies, mede te delen aan de gemeenteraad ingevolge artikel 8 van de overeenkomst tussen de Stad Gent en het O.C.M.W. 
Gent en Ethias (voorheen O.M.O.B.) betreffende het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de Stad Gent en het 
O.C.M.W. van Gent.  
b)  Vervroegde terugbetaling van prefinancieringslening nummer 2 Finiwo bij Dexia.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning.- Nieuwe vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit.- Proces-verbaal van verificatie van de kas van de heer Daniel Verbeken, 
stadsontvanger van Gent, op 13 januari 2006.- Mededeling.  
 30.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties 2006.- Deel 6 (juni).- Goedkeuring. 
b)  Aanleggen van petanqueterreinen op diverse locaties.- Deel 2.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 31.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking.- Toekenning van humanitaire hulp ten bedrage van 
10.000 euro aan de slachtoffers van de aardbeving in Indonesië.- Kennisneming.  
 33.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Loopbaanbegeleiding en vorming.- Interne opleiding personeel.- Verzorgen 
van opleidingen management en leidinggeven voor de medewerkers van de Stad Gent.- Kwalitatieve selectiecriteria.- Bestek.- 
Vaststelling.  
 34.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer.
a)  Stadspersoneel.-  Raadsbesluit  van  20  februari  2006  houdende  goedkeuring  van  wijziging  aan  de  aanwervings-  en 
bezoldigingsregeling  voor  de  contractuele  personeelsleden  en  raadsbesluit  van  20  februari  houdende  goedkeuring  van 
wijziging aan het statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Intrekking.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Algemeen personeelsreglement.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
d)  Id.- Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 35.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens.
a)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Programmasecretariaat  en  Beheer  van  Fondsen  - 
Departement Stafdiensten.- Goedkeuring.  
b)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst 
Programmasecretariaat en Beheer van Fondsen - Departement Stafdiensten.- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van technisch medewerker openbaar domein (m/v) - Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  technisch  medewerker  openbaar  domein  (m/v)  - 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Goedkeuring.  

e)  Deelnemingsvoorwaarden  voor de graad van technisch adjunct van de directie - ruimtelijk planner - (m/v) - lijn - Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van technisch adjunct van de directie - ruimtelijk planner - 
(m/v) - lijn - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  tekenaar  (bouw)  (m/v)  -  Diverse  diensten  en  tekenaar  (cultuur)  (m/v)  - 
Departement Cultuur.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van tekenaar (bouw) (m/v) - diverse diensten en tekenaar 
(cultuur) (m/v) - Departement Cultuur.- Goedkeuring.  
i)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Mobiliteit.- Goedkeuring.  
j)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Mobiliteit.- 
Goedkeuring.  
k)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Dienst Coördinatie.- Goedkeuring.  
l)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Coördinatie.- 
Goedkeuring.  
 36.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Bevolking.- Verkoop en afvoering van oude houten kieshokjes.- Goedkeuring.  
 37.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Toerisme.-  Uitbetaling  van  de  bijdrage  in  de  werkingskosten  van  de  vzw 
“Gent Congres” in 2006 door de Stad Gent.- Goedkeuring.  
 38.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Vierde reeks.- Goedkeuring.  
d)  Reglement erkenning als sociaal-culturele vereniging.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
e)  Reglement voor de subsidiëring van bijzonder sociaal-culturele initiatieven.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
f)  Toekenning van een investeringssubsidie aan vzw De Expeditie.- Goedkeuring.  
 39.  Departement Cultuur.- Designmuseum Gent.- Aankoop van kunstwerken.- Goedkeuring.  
 40.  Departement Cultuur.- Museum voor Schone Kunsten.- Restauratie van de schilderijen “De Calvarieberg” en “Het Laatste 
Oordeel”.- Derde en laatste fase.- Goedkeuring.  
 42.  Departement Cultuur.- Stedelijke Openbare Bibliotheek. 
a)  Aankoop  van  collecties,  Nederlandstalige  en  in  het  Nederlands  vertaalde  fiction,  taalkunde  en  letterkunde  evenals  non-
fiction voor volwassen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop  van  collecties,  Nederlandstalige  en  in  het  Nederlands  vertaalde  werken  (fiction-  en  non-fiction-boeken)  voor 
kinderen en jongeren.- Bestek.- Vaststelling.  
 43.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijke  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Martelaarslaan  325.- 
Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Vaderlandstraat 45.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 45.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Beleidstrategie  en  Internationale  Samenwerking,  programma  Strategisch 
fondsenbeheer  en  interbestuurlijke  samenwerking.-  Project  Scala.-  Convenant  2006-2007  tussen  de  Stad  Gent  en  vzw 
Theaterplatform in het kader van het Vlaams Stedenfonds 2003-2007.- Goedkeuring.  
 50.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
b)  Stadseigendom gelegen Frans van Ryhovelaan nr. 119.- Uitvoeren van bouwkundige en technische werken aan de zaal en 
de burelen in functie van de brandveiligheid.- Bestek.- Eerste addendum.- Goedkeuring.  
c)  Sociale appartementen gelegen Leliestraat nummers 1 tot 81.- Uitvoeren van renovatiewerken.- Bestek.- Eerste addendum.- 
Vaststelling.  
 53.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.
a)  Overeenkomst tussen de Stad Gent en de vzw BUJAN3 voor investeringssubsidie lokalen Chiro Eglantier.- Goedkeuring. 
b)  Addendum  bij  de  overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  de  vzw  In  Vreugde  Eén  in  het  kader  van  de  renovatie  van  de 
polyvalente zaal Het Gildenhuis te Gent-Sint-Denijs-Westrem.- Goedkeuring.  
 54.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Vierde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Gentse  Feesten  2006.-  Verdeling  van  subsidies  aan  pleinorganisatoren  op  het  openbaar  domein.-  Eerste  reeks.- 
Goedkeuring.  
d)  Id.- Id.- Tweede reeks.- Goedkeuring.  
e)  Reglement “Gentse Feesten Parade”.- Goedkeuring.  
 55.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Bureau Verloning.- Geldelijk statuut.- Terugbetaling van de verplaatsingsonkosten aan de stagebegeleiders en vaststellen 
van de vergoeding voor occasioneel gebruik van eigen voertuig voor dienstreizen.- Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst  tussen  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  Stad  Gent  en  de  vzw  Beschermcomité  der 
Gemeentescholen  van  Gent  betreffende  de  belangenbehartiging  van  de  scholen  van  het  Onderwijs  Stad  Gent.- 
Goedkeuring.  
c)  Dienst Administratie.- Financiën.- Diverse instellingen.- Leveren van vers vlees.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Id.- Leveren van melk en melkderivaten.- Bestek.- Vaststelling.  

e)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Basisschool  De  Regenboog,  Sint-Sebastiaanstraat  8  te  Gent-Wondelgem.- 
Schenking van vijftien tweedehandse PC’s.- Aanvaarding.  
 56.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Kindertuin, annex Basisschool Henri D’Haese, Guldenmeers 2 te Gent-Gentbrugge.- 
Oprichten  van  een  nieuwbouw  voor  de  Kindertuin,  annex  Basisschool  Henri  D’Haese.-  Lot  1:  ruwbouw  en  afwerking.- 
Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Id.- Id.- Lot 2: elektriciteit.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Id.- Id.- Lot 3: Sanitair en centrale verwarming.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Id.- Id.- Lot 4: Schilderwerken.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Id.- Id.- Lot 5: Omgevingswerken - buitenaanleg.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.- Id.- Id.- Lot 6: Goederenlift.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  Peutertuin  ’t  Klimopje,  Jules  de  Saint-Genoisstraat  91  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  van  een  condenserende 
gaswandketel.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.-  Kleuterschool  Het  Perenboompje,  Peerstraat  176.-  Slopen  van  de  ex-bibliotheek  en  uitbreiding  van  de  speelruimte.- 
Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Basisschool De Sassepoort, Bevelandstraat 22-24.- Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking voor bouw- en 
verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.- Basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8.- Aankoop van individuele werkhoekjes.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
k)  Id.-  Freinetschool  Het  Prisma,  Steenakker  4.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en 
verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 1-2.- Herschikking en renovatie van het complex.- Studieopdracht technieken 
(centrale verwarming, sanitair, elektriciteit).- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Aankoop  van  een  set  raamfrezen.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
n)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Eendrachtstraat  85-89.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en 
verwezenlijking voor bouw- en verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aankoop van inrichting speel-, lees- en knutselhoekjes.- Wijze van gunnen.- Bestek.- 
Vaststelling.  
r)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Structureel vervangen van overgordijnen.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Id.- Id.- Globaal bestek voor het herstellen van zachte bevloering 2006.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Id.-  Id.-  Vernieuwen  van  diverse  daken.-  Veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  bouw-  en 
verbouwingswerken.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Id.- Id.- Studieopdracht voor het uitvoeren van elf energie-audits.- Bestek.- Vaststelling.  
v)  Id.- Id.- Aankoop van educatief materieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
w)  Id.- Id.- Aankoop van baby- en kleutermaterieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 57.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Groendienst.-  Ledebergse  Scheldemeander.-  Omgevingsaanleg 
Jongerenontmoetingscentrum Scheldekaai en Bassijnstraat.- Ontwerp.- Goedkeuring.- Bestek.- Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
  2.  Departement Financiën.- Dienst Boekhouding.- Jaarrekeningen over het dienstjaar 2005.- Vaststelling.  
  3.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Budgettering.-  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2006.- 
Begrotingswijzigingen nr. 1 Gewone Dienst en nr. 2 Buitengewone Dienst.- Vaststelling. 
  4.  Politiezone Gent. 
a)  Begroting  over  het  dienstjaar  2006.-  Begrotingswijzigingen  nummer  1  Gewone  Dienst  en  nummer  2  Buitengewone 
Dienst.- Vaststelling.  
  9.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Beleidstrategie  en  Internationale  Samenwerking,  programma  Strategisch 
fondsenbeheer. 
a)  Vlaams Stedenfonds.- Derde addendum (jaar 2006) bij het convenant 2003-2007.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Gebiedsgerichte werking.- Reglement “de wijk aan zet”.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stafdiensten.- Stadsvernieuwing en Gebiedsgerichte Werking. 
b)  Drukwerk  van  de  wijkprogramma’s  in  2006.-  Realisatie  (concept,  lay-out  en  drukwerk)  van  de  publicaties  voor  de 
bekendmaking  van  de  wijkprogramma’s  gebiedsgerichte  werking  van  2006.-  Perceel  1:  de  folder  en  perceel  2:  de 
brochure.- Bedeling van de folders van de wijkprogramma’s voor 2006 in het kader van de gebiedsgerichte werking van de 
Stad Gent.- Bestekken.- Vaststelling.  
 11.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Stadsmarketingfonds.-  Jury  advies  voorjaar  2006.-  Derde  deel  (Kortfilm  “Tanghi 
Argentini”en de 11 juli - viering).- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Strategisch  stadsvernieuwingsproject  Ledeberg.-  Opdrachten  tot  stedenbouwkundig  onderzoek  voor de  toegangspoort 
Keizerpoort  en  omgeving,  voor  de  toegangspoort  Hoveniersstraat  en  park  De  Naeyerdreef  en  voor  de  toegangspoorten 
Botermarkt,  Eggermontstraat  en  omgeving  en  opdracht  tot  de  opmaak  van  een  strategisch  beeldkwaliteitplan  voor  het 
kleinschalig woonweefsel in Ledeberg.- Goedkeuring.- Bestekken.- Vaststelling.  
Zitting van 27 juni 2006 

  7.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Beleidstrategie  en  Internationale  Samenwerking,  programma  Strategisch 
fondsenbeheer en interbestuurlijke samenwerking.- Project (Z)onderstroom.- Convenant 2006-2007 tussen de Stad Gent en 
vzw Samenlevingsopbouw Gent in het kader van het Vlaams Stedenfonds 2003-2007.- Goedkeuring.  
  8.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Beleidstrategie  en  Internationale  Samenwerking,  programma  Strategisch 
fondsenbeheer  en  interbestuurlijke  samenwerking  -  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Stedelijk  Buurtwerk.- 
Project  Kiosk.-  Convenant  2006-2007  tussen  de  Stad  Gent  en  vzw  Samenlevingsopbouw  Gent  in  het  kader  van  het  Vlaams 
Stedenfonds 2003-2007.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stafdiensten.- Stadsvernieuwing en Gebiedsgerichte Werking. 
a)  Project “Betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen bij de gebiedsgerichte werking”.- Convenant 2006-2007 tussen de 
Stad Gent en vzw Intercultureel Netwerk Gent in een samenwerkingsverband met vzw Samenlevingsopbouw Gent in het 
kader van het Vlaams Stedenfonds 2003-2007.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW 5 “Handelsbeurs”.- Voorlopige vaststelling.  
c)  Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW 6 “Sint-Denijs-Westrem Dorp”.- Voorlopige vaststelling.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
e)  Subsidiëring van de nieuwe, afzonderlijk liggende, verbindende fietspaden als alternatieve verbinding voor de gewestweg 
R40 Heernislaan.- Koepelmodule 44021/12 met module 12a.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Rekening over het dienstjaar 2005.- Vaststelling.  
b)  Gebruiksreglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein.- Goedkeuring.  
c)  Retributiereglement inzake het parkeren in de parking Sint-Pietersplein.- Goedkeuring.  
d)  Leveren en plaatsen van interne signalisatie in de ondergrondse parking Sint-Pietersplein.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Uitvoeren van parkeercontroles.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Aanvullend  reglement  op  de  politie  van  het  wegverkeer  tot  regeling  van  de  beperkte  parkeertijd.-  Gewest-  en 
Gemeentewegen.- Goedkeuring. h) 
Project  “herinrichting  van  het  station  en  de  stationsomgeving  Gent  Sint-Pieters”.- 
Bouw van een ondergrondse parkeergarage in de Koningin Fabiolalaan.- Princiepsovereenkomst tussen de NMBS-Holding 
en de Stad Gent.- Goedkeuring. 
 17.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
c)  Plaatsen van een sfeerverlichting in het Oudburg in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
f)  Uitvoeren van herstellingswerken aan de fietspaden op de Hundelgemsesteenweg te Gent en Merelbeke, vak Botermarkt - 
Koningin Elisabethlaan.- Stadsaandeel in de werken.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Opdracht voor de evaluatie van het vastgoedbeheer en strategie van de Stad Gent, zoals die vandaag worden gepercipieerd 
door de klant.- Goedkeuring.  
d)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van Kapelledreef 9 te Gent-Sint-Kruis-Winkel.- Goedkeuring.  
e)  Onderhandse  verkoop  via  bemiddeling  van  C.I.B.  van  een  strook  grond  gelegen  in  de  Sint-Laurentiuslaan  te  Gent-
Oostakker.- Goedkeuring.  
f)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van Nieuwebosstraat.- Goedkeuring.  
g)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van Drongensesteenweg 162.- Goedkeuring.  
h)  Onderhandse verkoop via bemiddeling van C.I.B. van Drongensesteenweg 160.- Goedkeuring.  
j)  Stadsvernieuwingsproject  “Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort”  -  Bevrijdingslaan  -  Luizegevecht.-  Verkoop  van  een  strook 
grond aan de vzw Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.- Goedkeuring.  
n)  Bijakte aan de erfpachtovereenkomst met de BVBA Play Beach betreffende een gebouw met grond gelegen Driebeekstraat 
21 te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
o)  Sluiten  van  een  bijakte  aan  de  opstalovereenkomst  d.d.  06.10.2000  gesloten  tussen  de  Stad  Gent  en  de  NV  Golfschool 
Gent-Keiskant.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
p)  Overdracht erfpachtovereenkomst betreffende terrein gelegen Gouden Leeuwplein van de NV Accor Hotels Belgium naar 
de vennootschap Ulysse Tréfonds SA.- Verzaking door de Stad Gent aan de solidariteit van Accor Hotels Belgium zoals 
voorzien  in  artikel  13  van  de  erfpachtovereenkomst.-  Handlichting  van  de  ambtshalve  hypothecaire  inschrijving  in  het 
kader van de erfpachtovereenkomst afgesloten met de NV Hotel Development Belgium.- Goedkeuring.  
 19.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Patrimonium  -  Dienst  Gebouwen.-  Samenwerkingsovereenkomst  Provincie 
Oost-Vlaanderen - Stad Gent betreffende de bouw van het inkomgebouw van het STAM, Bijlokesite.- Opstalovereenkomst en 
erfpachtovereenkomst tussen de Stad Gent - Provincie Oost-Vlaanderen betreffende een perceel grond (opstal) eigendom van 
de Stad Gent en op te richten ruwbouw (erfpacht) op deze grond welke eigendom zal zijn van de Provincie en in erfpacht wordt 
gegeven aan de Stad Gent.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
i)  Nieuwbouw  van  kantoren  en  werkplaatsen  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen,  Proeftuinstraat  43.- 
Studieovereenkomst  voor  ontwerpen  van  bouwwerken  en  omgevingsaanleg,  stabiliteitsstudie,  ontwerpen  van  technische 
installaties.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Kuipke, Citadelpark.- Dakherstellingen.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Renovatie van de grafkelders op de begraafplaats Sint-Amandsberg sectie R, Verkortingsstraat te Gent-Sint-Amandsberg.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Schoonmaakbeheer.-  Verlengen  van  de  opdracht  in  verband  met  het 
schoonmaken  en  onderhouden  van  de  gemeenschappelijke  delen  appartementsgebouwen  en  Dienst  Asiel-  en 
Vluchtelingenbeleid, Doornzelestraat 15.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 

g)  Huren  van  kopieermachines  ten  behoeve  van  de  diverse  stadsdiensten,  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  en  de 
politiezone Gent gedurende een periode van vijf jaar.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 26.  Departement  Stafdiensten.-  Dienst  Belastingen.-  Diverse  stadsdiensten.-  Retributie  op  het  verstrekken  van  administratieve 
gegevens en publicaties.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
c)  Inbreng  gebruiksrecht  van  de  terreinen  met  erop  staande  constructies  site  Rozebroeken  in  de  TMVW  (S-divisie).- 
Principiële Goedkeuring.- Bestek TMVW voor de opdracht, het ontwerp, de financiering, de bouw, het onderhoud en de 
exploitatie middels een publiek-private samenwerking van het Zwembadcomplex Rozebroeken.- Vaststelling.  
 32.  Departement 
Personeel 
en 
Organisatie.- 
Dienst 
Organisatieontwikkeling.- 
Stadspersoneel.- 
Aanpassing 
personeelsformatie.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer.
e)  Uitvoeren van controle op de arbeidsongeschiktheid van de personeelsleden van de Stad Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Organisatie van het tiende personeelsfeest van de Stad Gent.- Kwalitatieve selectiecriteria.- Bestek.- Vaststelling.  
 38.  Departement Cultuur. 
c)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Derde reeks.- Goedkeuring.  
 41.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten.-  Beschikbaarstelling  van  stadslokalen.-  Afwijkingen  op  het 
retributiereglement.- Bekrachtiging.  
 44.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.-  Leveren,  plaatsen  en 
onderhoud van het toeristische voetgangersinformatiesysteem.- Studie en kaart.- Kennisneming. 
 47.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie.- Overeenkomst tussen Grondontwikkeling Handelsbeurssite NV, Euro 
Crossroads Property Developers NV (ECPD) en de Stad Gent.- Goedkeuring.  
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
  47bis  Departement  Werk  en  Economie.-  Stadsbedrijf  De  Markten  en  Foren  van  Gent.-  Aanpassing  erfpachtovereenkomst 
tussen de Stad Gent en CVBA Artevelde-stadion.- Goedkeuring. 
 48.  Departement  Werk  en  Economie.-  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau.-  Jongerenwerkloosheidsplan.-  Financiering 
investerings- en werkingsmiddelen naar aanleiding van de uitbreiding van de stedelijke veegploeg.- Goedkeuring. 
 49.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Cel Sociale Huisvesting. 
a)  Uitoefenen van voorkooprecht voor de woning gelegen Brusselsesteenweg 158 te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring
b)  Uitoefenen van voorkooprecht voor de woning gelegen Hilarius Bertolfstraat 46 te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
c)  Uitoefenen van voorkooprecht voor de woning gelegen Hundelgemsesteenweg 113 te Gent-Ledeberg.- Goedkeuring.  
 50.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Oprichten  van  een  Jongerenontmoetingscentrum  Rabot,  Opgeëistenlaan  451-457.-  Bestek.-  Tweede  addendum.- 
Vaststelling.  
 51.  Departement Bevolking en Welzijn.- Seniorendienst.- Ouderenbeleidsplan 2006-2007.- Goedkeuring.  
 52.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Integratiedienst.-  Beheersovereenkomst  tussen  de Stad Gent en vzw Kom-Pas Gent.- 
Goedkeuring.  
 53.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.
c)  Overeenkomst met vzw Jeugdcentrum Blaisant-Briel voor het beheer van het JOC Rabot.- Goedkeuring.  
 56.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
o)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Instituut Bert Carlier, Eendrachtstraat 85-89.- Studieopdracht voor het oprichten van 
een nieuwbouw.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Id.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Structurele  vervanging  van  semi-  industriële 
vaatwasmachines.- Bestek.- Vaststelling. 
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
x)  Id.-  Kindertuin,  annex  Basisschool  Henri  D’Haese,  Guldenmeers  2  te  Gent-Gentbrugge.-  Huren  van  prefabpavilioenen.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming.  
 58.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Milieudienst.-  Ontwerp  deelbekkenbeheersplannen  voor  de  deelbekkens 
Gentse  Binnenwateren,  Moervaart,  Ledebeek  en  Durme,  Scheldeland,  De  Drie  Molenbeken,  Scheldemeersen,  Benedenleie, 
Oude Kale en Burggravenstroom.- Principiële goedkeuring.  
 59.  Gemeenteraad.-  Benoeming  van  leden  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
MET GESLOTEN DEUREN 
*   *   * 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 25 september 2006 volgende besluiten aangenomen: 
OPENBARE VERGADERING 
-  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.- Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
  Ontslag  van  een  lid  (de  heer  Paul  Pataer).-  Mededeling  en  akteneming  van  ontslag.-  Opvolging 
(mevrouw Ingrid Vandaele) 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Aankoop  van  vier  roterende  ordnerzuilen  vijf  etages  voor  het  commissariaat  Gent  Centrum  en  de 
Lokale Recherchedienst.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van vijf spijkereggen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van een frankeermachine.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop  van  tien  preventieve  snelheidsborden  op  aanhangwagen.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Vacant verklaren van drie betrekkingen in het administratief en logistiek kader van de lokale politie 
Gent.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer. 
a)  Aankoop van roei-ergometers.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van persslangen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop van duikmateriaal.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Vaststelling van het stadsaandeel in de kosten van de brandweer.- Bijdrage 2003 en 2004.- Advies.  
e)  Kosten voertuig vzw Jeugdbrandweer Gent.- Goedkeuring.  
  4.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Incubatie.- Medisch-Sociaal Opvangcentrum. 
a)  Wijzigingsclausule bij de conventie tussen het RIZIV en het stadsbestuur betreffende het Medisch-
Sociaal Opvangcentrum.- Goedkeuring.  
b)  Tweede  wijzigingsclausule  bij  de  conventie  tussen  het  RIZIV  en  het  stadsbestuur  betreffende  het 
Medisch-Sociaal Opvangcentrum.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Definitieve  vaststelling  van  de  namen  “Klaasbulkstraat”  en  “Biermannekenspad”  voor 
respectievelijk  de  nieuwe  weg  en  het  fiets-  en  wandelpad  in  de  Hutsepotstraat  gelegen  tussen 
huisnummers 103 en 139 te Gent-Zwijnaarde.  
b)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Bonte  Mantelstraat”  en  “Leenpad”  voor  respectievelijk  de 
nieuwe weg en het fiets- en wandelpad in de Hutsepotstraat gelegen te Gent-Zwijnaarde.  
c)  Definitieve vaststelling van de naam “Huttestraat” voor de nieuwe weg gelegen in de Klossestraat te 
Gent-Zwijnaarde.  
d)  Definitieve  vaststelling  van  de  naam  “Faltselestraat”  voor  de  nieuwe  weg  gelegen  tussen  de 
Bredestraat, de Molzelestraat en de Jozef Paelinckstraat te Gent-Oostakker.  
e)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Göteborgstraat”  voor  de  nieuwe  weg  te  Gent-Oostakker.- 
Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
f)  Principiële  vaststelling  van  de  naam  “Winkelgate”  voor  de  nieuwe  weg  gelegen  te  Gent-
Wondelgem.- Organisatie van een openbaar onderzoek.- Goedkeuring.  
  7.  Stadssecretariaat.-  Beslissing  gemeenteraad  d.d.  24  april  2006  houdende  wijzigingen  aan  de 
Deontologische Code.- Rechtzetting.- Goedkeuring.  

  9.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise.-  Juridische  Dienst  en  Kennisbeheer.- 
Notariële  akte  waarbij  de  Stad  instemt  met  lichting  van  hypotheek  en  afstand  doet  van  een 
erfdienstbaarheid  van  bestemming  als  parkeerruimte  voor  twee  standplaatsen  op  een  perceel  aan  de 
Bloemstraat/Mellestraat 101 te Gent-Gentbrugge (residentie Kiruna).- Goedkeuring.  
 10.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise.-  Juridische  Dienst  en  Kennisbeheer.- 
Cel  overheidsopdrachten.-  Veiligheidscoördinatie.-  Oproep  tot  kandidaten  met  het  oog  op  het 
samenstellen  van  een  lijst  van  gegadigden  die  zullen  optreden  als  veiligheidscoördinator  ten  behoeve 
van diverse diensten binnen de stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent gedurende een periode 
van twaalf maanden.- Goedkeuring.  
 13.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Nieuwe  vaste  kasgeldprovisie.-  Verhoging 
bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stadhuis, Botermarkt 1.- Aanbrengen van een camera aan de ingang kant Poeljemarkt.- Procedure en 
wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1.- Vernieuwen van de camera’s van de 
toegangscontrole.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Politie Gent Centrum, Belfortstraat 4.- Plaatsen van een koepelzonwering boven het kantoor van de 
commissaris van externe relaties.- Politiecommissariaat Gentbrugge, Braemkasteelstraat 29 te Gent-
Gentbrugge.- Plaatsen van binnenzonwering.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Kunsthal  Sint-Pietersabdij,  Sint-Pietersplein  9.-  Leveren,  plaatsen  en  aansluiten  van 
bewakingscamera’s.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  STAM,  stadsmuseum  Gent,  Godshuizenlaan,  Bijlokesite.-  Oprichten  van  nieuwbouw  als 
inkomgebouw.- Ruwbouw en afwerking.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Stedelijke  Museum  voor  Actuele  Kunst,  Nicolaas  de  Liemaeckereplein.-  Bouwen  van  een  kantoor 
en papieropslagruimte in de reserveruimte.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Belfort.-  Draadloze  datacommunicatie  vanuit  de  Belforttoren  naar  de  centrumpleinen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Stadseigendom Gewad 13.- Hoogdringende herstellingswerken aan de inkompoort.- Kennisneming.  
i)  Baudelocomplex, Baudelokaai 8.- Inrichten van een huisartsenwachtpost.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Dienstencentrum  Ledeberg,  Ledebergplein  29/34  te  Gent-Ledeberg.-  Renovatie  van  de 
conciërgewoning.- Wijzigen van de opdracht veiligheidscoördinatie.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Herstellen  van  de 
bevloering en opfrissen van de wanden.- Bestek.- Vaststelling.  
m) Poortgebouw, Voorhavenlaan 1.- Inrichten van publiek sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Landgoed De Campagne te Gent-Drongen.- Renovatie van de bovenverdiepingen.- Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
p)  Diverse  gebouwen  van  de  stad  Gent.-  Uitvoeren  van  aanpassingswerken  aan  de  HVAC  (heating, 
ventilation  and  airconditioning),  elektrische  en  sanitaire  installaties  in  het  kader  van  het  REG 
gedurende een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Id.- Aanpassen en/of uitbreiden van een data- en/of telefoonbekabeling.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Id.- Uitbreiden van het eigen glasvezelnet voor data- en telefonietoepassingen.- Goedkeuring.  
s)  Diverse  locaties.-  Aansluiten  van  verdeelkasten  voor  markten  en  foren  en  andere  festiviteiten  en 
uitvoeren van aanpassings- en/of herstellingswerken aan deze installaties.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Aankoop van vijftien verdeelkasten ten behoeve van allerlei festiviteiten.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Sporthal  Driebeek,  Driebeekstraat  22  te  Gent-Gentbrugge.-  Vernieuwen  van  de  voedingsleidingen 
en de radiatoren in de kleedkamers.- Bestek.- Vaststelling.  
v)  Rerum  Novarumplein  186.-  Huisvesting  van  de  diensten:  Buurtpolitie,  Bevolking,  Bibliotheek  en 
Clubhuis Senioren.- Bestek.- Opstarten van een onderhandelingsprocedure.- Goedkeuring.  
w)  Pastorie Heilige Simon en Judas, Klokstraat 25 te Gent-Gentbrugge.- Saneren van de buitengevels 
en het buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
x)  Pastorie  Heilige  Dionysius,  Pastorijdreef  2  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Omschakelen  van  de 
stookinstallatie op aardgas.- Bestek.- Vaststelling.  
y)  Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Begrotingswijziging  over  het  dienstjaar  2006.-  Derde  en  laatste 
reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
z)  Id.-  Kerkfabriek  van  O.  L.  Vrouw  Geboorte.-  Eindafrekening  van  de  gewezen  schatbewaarder.- 
Advies.  

 15.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen - Departement Onderwijs en Opvoeding.- 
Technische Dienst Schoolgebouwen - Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting. 
a)  Onderhoud van de liftinstallaties.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Keuren van technische installaties en toestellen.- Bestek.- Vaststelling.  
 16.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren  van  een  vrachtwagen  met  containerafzetsysteem  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren  van  vier  vrachtwagens  met  hydraulische  kraan  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en 
Waterlopen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren  van  een  landbouwtractor,  kipkar  en  kleine  pakkenpers  voor  de  Groendienst.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Leveren  van  twee  vrachtwagens  met  containerafzetsysteem  voor  de  Groendienst.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Leveren  van  een  vrachtwagen  met  vaste  laadbak  voor  de  Dienst  Feestelijkheden.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 17.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Aankoop  van  twee  bodemreinigers  ten  behoeve  van  de  Sportdienst  -  zwembad  Van  Eyck  en 
zwembad Rozebroeken.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van sokkels met glazen stolpen en vitrinekasten ten behoeve van het Museum voor Schone 
Kunsten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Bijakte nummer 2 aan de huurovereenkomst te sluiten ten behoeve van de Bibliotheek betreffende 
de inhuurneming van een ruimte op het gelijkvloers van het gebouw gelegen Dorpsstraat 5 te Gent-
Zwijnaarde.- Goedkeuring.  
b)  Inerfpachtneming van een perceel grond gelegen tussen de Maïsstraat en de Roggestraat, eigendom 
van de vzw Sivi ten behoeve van de aanleg van een publieke doorgang naar het aan te leggen FNO-
park.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Jeugdclub  Maegher  Goet  voor  de  stadseigendom 
gelegen Pijphoekstraat 34 te Gent-Oostakker.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
d)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Hou  ende  Trou  voor  de  stadseigendom  gelegen 
Steenakker 250.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Huurhernieuwing  betreffende  een  perceel  grond  “Houtjen”  gelegen  Spesbroekstraat  +49  te  Gent-
Wondelgem af te sluiten met de vzw I.W.R. Opleidingscentrum Vlaendren voor de activiteiten van 
een hondenclub.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Overdracht van een handelshuurovereenkomst gevestigd op het gebouw gelegen Pensmarkt 1 bus 3, 
zijnde  de  penshuisjes  1,  2  en  3  voor  de  uitbating  van  een  zaak  voor  de  verkoop  van  bloemen, 
geschenken en souveniers van Gent.- Goedkeuring.  
g)  Precaire gebruiksovereenkomst te sluiten met de Tijdelijke Handelsvennootschap Besix-Interbuild-
Vanhout voor het gebruik van een deel van een terrein van het stadseigendom gelegen Gasmeterlaan 
107 als parking.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
h)  Inhuurneming van een aantal lokalen eigendom van de NV Volvo Cars gelegen John Kennedylaan 
25 ten behoeve van de brandweer voor post Noord.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Bestek  der  voorwaarden  voor  de  toewijzing  van  een  concessie  op  de  exploitatie  van  de  cafetaria 
Piereput.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
j)  Wederzijds  gebruik  van  lokalen/gebouwen  tussen  de  Stad  Gent  en  het  OCMW-Gent.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
k)  Overeenkomst met de NV Aquafin met betrekking tot vestiging van erfdienstbaarheden en verkoop 
van  stukken  grond  ter  realisatie  van  het  project  “Collector  Muide-Voorhaven-Grootdok,  terrein 
Wissenhage” op delen van percelen stadseigendom.- Rechtzetting.- Goedkeuring.  
l)  Aankoop van een onroerend goed aan de Gasmeterlaan 111-116.- Rechtzetting.- Goedkeuring.  
m) Aankoop van een onroerend goed aan de Gasmeterlaan 106.- Rechtzetting.- Goedkeuring.  
o)  Ruil in der minne en om reden van openbaar nut ter realisatie van een volwaardige sportsite van een 
stuk grond gelegen in de Botestraat te Gent-Wondelgem voor een stuk grond en huis (stalling deels 
ingericht  als  keuken  en  berging)  eveneens  gelegen  in  de  Botestraat  te  Gent-Wondelgem.- 
Goedkeuring.  
p)  Aankoop van een schoolgebouw met koer en twee woningen aan de Vlotstraat 20, +22 en Jozef II-
straat  69.-  In  erfpacht  geven  van  een  deel  van  betreffend  schoolgebouw.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  

q)  Onderhandse verkoop van een pand (bergplaats) gelegen in de Abeelstraat.- Goedkeuring.  
r)  Verkoop van de bedding van het afgeschaft deel van de buurtweg 22 gelegen Valkenhuisweg aan de 
Mariakerksesteenweg te Gent-Drongen.- Goedkeuring.  
s)  Project  “Assels”.-  Collectordossier.-  Bovengrondse  innemingen  en  vestiging  van  erfdienstbaarheid 
in  het  kader  van  de  inplanting  van  een  pompstation  en  rioolinfrastructuur  in  de  Piereputstraat.- 
Goedkeuring.  
t)  Project  “De  Lieve”.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  perceel  grond 
gelegen aan en nabij De Meire te Gent-Wondelgem.- Goedkeuring.  
u)  Kosteloze overname jegens de eigenaars van gronden aan en nabij de Antoon Catriestraat te Gent-
Drongen tot opname ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring.  
v)  Kosteloze overname door de Stad Gent jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- 
Goedkeuring.  
w)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaar  van  gronden  aan  en  nabij  de  Glasgowstraat  tot  opname 
ervan in het openbaar domein.- Goedkeuring. x) 
BPA 
102B 
Bourgoyen.- 
Onteigeningsprocedure.- Verkoopbelofte.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
b)  Verplaatsen van de gascabine en de leidingen in de Kunstlaan.- Goedkeuring.  
e)  Uitvoeren  van  thermoplastische  wegmarkeringen.-  Eerste  herhaling  van de opdracht overeenkomst 
artikel  17,  §2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de  overheidsopdrachten.- 
Goedkeuring.  
f)  Uitvoeren van witte geverfde wegmarkeringen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Rijvisschestraat  en  Heerweg  Zuid  te  Gent-
Zwijnaarde  in  het  kader  van  collectorwerken  “aansluiting  Zwijnaarde”  door  de  NV  Aquafin.- 
Verrekeningen nummers 2 en 3.- Goedkeuring.  
h)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  door  de  NV  Aquafin  voor  de  aanleg  van  de 
collector Ledeberg-Gentbrugge.- Verrekening nummer 10.- Goedkeuring.  
i)  Uitvoeren van collector-, wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van de collector van Achterleie 
tot Voorhoutkaai door de NV Aquafin.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
k)  Leveren van zitbanken.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Leveren en plaatsen van antiparkeerpalen.- Bestek.- Vaststelling.  
m) Leveren van strooizout.- Bestek.- Vaststelling.  
 21.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.- 
Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  het  uitvoeren  van  wegen-  en 
rioleringswerken op de Korenmarkt en omgeving.- Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
b)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Wijziging  van  de  rooilijn  Kettingstraat-Zwaluwstraat.- 
Rooiplan.- Voorlopige vaststelling.  
c)  Id.- Pierkespark: Reinaertstraat-Haspelstraat en Buurtparking Reinaertstraat.- Rooiplan.- Voorlopige 
vaststelling.  
 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke  Planning.-  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Verlenging  van  de  Philips 
Landsbergiuslaan.- Vastlegging van de rooilijn.- Goedkeuring.  
 24.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Aanleg  van  een  tijdelijk  parkeerterrein  op  de  terreinen  Stapelplein  gelegen  Dok  Zuid  en  Dok 
Noord.- Concessieovereenkomst met het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring.  
b)  Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein Handelsdok.- Goedkeuring.  
d)  Bouwen  van  een  ondergrondse  parkeergarage  met  publiek  sanitair  onder  het  Sint-Pietersplein  en 
herinrichten  van  het  Sint-Pietersplein.-  Leveren  en  plaatsen  van  lichtbakken  in  de  liftschachten.- 
Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren van parkeerautomaten.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement Personeel en Organisatie.- Contract tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
en de Stad Gent houdende machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de 
Stad Gent die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging voor het jaar 2006.- Goedkeuring.  

 26.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Personeelsbeheer.-  Stadspersoneel.-  Geldelijk 
statuut.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adviseur  -  staf  (m/v)  -  Juridische  Dienst  en 
Kennisbeheer.- Goedkeuring.  
b)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  adviseur  -  staf 
(m/v) - Juridische Dienst en Kennisbeheer.- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  sergeant  (m/v)  -  Departement  Brandweer.- 
Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van sergeant (m/v) - Departement 
Brandweer.- Goedkeuring.  
e)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  -  Dienst  Selectie  en  Examens  - 
Departement Personeel en Organisatie.- Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Dienst Selectie en Examens - Departement Personeel en Organisatie.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Integratiedienst.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Integratiedienst.- Goedkeuring.  
i)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van directeur (m/v) - Gezondheidsdienst.- Goedkeuring.  
j)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Gezondheidsdienst.- Goedkeuring.  
k)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van tuinier (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
l)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  eventuele  aanwervingsexamen  voor  de 
graad van tuinier (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
m) Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de  directie  leidinggevend 
(logistiek beheerder) (m/v) - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.- Goedkeuring.  
n)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  technisch  adjunct  van  de 
directie  leidinggevend  (logistiek  beheerder)  (m/v)  -  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.- 
Goedkeuring.  
o)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van hoofdadministratief medewerker - staf (m/v) - Dienst 
Personeelsbeheer.- Goedkeuring.  
p)  Examenprogramma 
voor 
het 
examen 
voor 
overheidspersoneel 
voor 
de 
graad 
van 
hoofdadministratief medewerker (m/v) - staf - Dienst Personeelsbeheer.- Goedkeuring.  
q)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad van directeur (m/v) - Dienst Administratie - Departement 
Onderwijs & Opvoeding.- Goedkeuring.  
r)  Examenprogramma  voor  het  examen  voor  overheidspersoneel  voor  de  graad  van  directeur  (m/v)  - 
Dienst Administratie - Departement Onderwijs & Opvoeding.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Dienst  Administratie.-  Functiekaarten  voor  alle  personeelscategorieën  van  het  Centrum  voor 
Leerlingenbegeleiding 
Stad 
Gent.- 
Interstedelijk  Centrum  voor  Leerlingenbegeleiding.- 
Goedkeuring.  
b)  Id.-  Personeel.-  Korte  vervangingen  binnen  de  scholengemeenschap  “Nexus  Gandae”.-  Afsluiten 
van een convenant.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Id.- Korte vervangingen binnen de scholengemeenschap Artevelde uitgebreid met het Instituut 
Bert Carlier.- Afsluiten van een convenant.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
d)  Beheersovereenkomst  tussen  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  Stad  Gent  en  de  vzw 
Speelplein Henri Story.- Goedkeuring.  
e)  Huurovereenkomst tussen de Stad Gent en de vzw De Sloep.- Wijzigingen.- Goedkeuring. 
f)  Pedagogische  Begeleidingsdienst.-  Convenant  tussen  het  stadsbestuur  en  de  participerende 
schoolbesturen van andere onderwijsnetten in het kader van het project anderstalige nieuwkomers in 
het basisonderwijs.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Crèche De Bron, Bevrijdingslaan 1.- Leveren en plaatsen van 
nieuwe verwarmingsketels en sanitaire warmwaterbereiding.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
b)  Id.-  Dagverblijf  De  Spiegel,  Zwijnaardsesteenweg  250.-  Vervangen  van  het  paviljoen  door  een 
nieuwbouw.- Lot 1: afbraak van het bestaand paviljoen en de luifels.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Id.- Vervangen van het paviljoen door een nieuwbouw.- Lot 2: oprichting van een nieuwbouw.- 
Bestek.- Vaststelling.  

d)  Id.-  Kleuterdagverblijf  ’t  Groen  Drieske,  Voordries  31  te  Gent-Gentbrugge.-  Vervangen  van  de 
houten buitendeuren.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.-  Kleuterschool  ’t  Groen  Drieske,  Voordries  31  te  Gent-Gentbrugge.-  Vernieuwen  van  de 
elektrische installatie en installeren van gasverwarming.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.- Basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8 te Gent-Wondelgem.- Elektrische installatie 
in te renoveren klassenblok.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.- Id.- Inrichten van de centrale verwarmingsinstallatie.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- Id.- Renovatie van de kleuterafdeling deel II - overdekte speelplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.- Basisschool Groenweelde, Grensstraat 202.- Oprichten van een nieuwbouw voor de kindertuin 
en kleuterdagverblijf.- Centrale verwarming, ventilatie en sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.-  Id.-  Oprichten  van  een  nieuwbouw  voor  de  kindertuin  en  kleuterdagverblijf.-  Elektrische 
installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Id  Freinetschool  De  Sterre  -  Spits,  Maaltebruggestraat  185.-  Oprichten  van  een  turnzaal.- 
Princiepsbeslissing voor het bekomen van een bouwvergunning.- Goedkeuring.  
l)  Id.-  Kunstencampus  Ottogracht,  Ottogracht  4.-  Diverse  aanpassingswerken.-  Voorstel  tot 
goedkeuring schadevergoeding ten gevolge van fasering der werken.- Kennisneming.  
m) Id.-  Annex  Instituut  Bert  Carlier,  Eendrachtstraat  85.-  Heraanleg  van  de  koer.-  Eerste  addendum.- 
Bestek.- Vaststelling.  
n)  Id.- Id.- Renovatie van het schoolgebouw: deel sanitair en centrale verwarming.- Verlenging van de 
uitvoeringstermijn.- Goedkeuring.  
o)  Id.-  Annex  Het  Huis  van  het  Kind,  Steenakker  250.-  Vervangen  van  de  atmosferische  gestookte 
gasketel.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
p)  Id.-  Speelplein  Henri  Story,  Muilaardstraat  83.-  Aankoop  van  buitenspeeltuigen.-  Wijze  van 
gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  audio-visueel  materieel.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
r)  Id.- Id.- Aankoop van elektrisch handgereedschap.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Id.- Id.- Aankoop van fototoestellen en videocamera's.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Id.- Id.- Aankoop van muziekinstrumenten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Id.- Id.- Aankoop van projectiematerieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 31.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Wittemolenstraat  89  -  Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Bijdrage  aan  het  OCMW 
Gent.- Vastleggen van kredieten.- Goedkeuring.  
b)  Wittemolenstraat  89  te  Gennt-Sint-Amandsberg.-  Bouwen  van  een  welzijnsbureau  door  het 
OCMW.-  Omgevingswerken  -  heraanleg  binnenkoer  deel  Stad  Gent.-  Ontwerp  van 
samenwerkingsovereenkomst met het OCMW.- Principiële goedkeuring.  
 32.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  de  vzw  Groepscomité  VVKSM  Scouting  in  Kriko.- 
Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  de  vzw  Steuncomité  De  Tortels  204de  FOS  voor 
investeringssubsidie tijdelijke lokalen FOS De Tortels.- Goedkeuring.  
c)  Overeenkomst tussen de Stad Gent en de vzw Vlantikoe HDB lokalen en terreinen.- Goedkeuring.  
 33.  Departement  Werk  en  Economie.-  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau.-  Vzw Labeur.-  Jaarrekening 
2005 en begroting 2006.- Goedkeuring. 
 34.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Deelname  van  de  Stad  Gent-  Dienst 
Economie  en  Gent,  stad  in  werking  aan  ESF-project  ‘Wellness@Work’  van  VOKA-Kamer  van 
Koophandel 
Oost-Vlaanderen.- 
Ondertekening 
van 
de 
intentieverklaring 
ESF- 
project 
Wellness@Work.- Goedkeuring.  
 35.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Provag.- Bijkomend aandeel van de Stad Gent in het project “Langerbruggestraat”.- Goedkeuring.  
b)  Vervolgcampagne Gent Verwent 2007.- Goedkeuring. 
 36.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en foren van Gent. 
a)  Jaarrekening 2005.- Vaststelling.  
b)  Reglement  van  inwendig  bestuur  op  de  openbare  markten.-  Wijziging  van  artikel  1,  2,  6.2,  7.6  en 
7.10.- Goedkeuring.  
 37.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 

a)  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen, 
vaderlandslievende groeperingen en diverse verenigingen.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
b)  Gentse  Feesten  2006.-  Verdeling  van  subsidies  aan  pleinorganisatoren  op  het  openbaar  domein.- 
Derde reeks.- Goedkeuring. 
 38.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort.-  Uitbouw  van  de  recreatieve  structuur  (fietsers-  en 
voetgangersbrug).- Uitbreiden van opdracht.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Renovatiedossier  voor  het  Konig  Albert-I-park.-  Studieopdracht.-  Ereloon.-  Uitbreiding  opdracht 
veiligheidscoördinator.- Bijkomende vastlegging.- Goedkeuring.  
c)  Id.-  Onvoorziene  meerwerken.-  Uitbreiding  opdracht  aannemer.-  Prijsherziening.-  Bijkomende 
vastlegging.- Goedkeuring.  
d)  Aankoop  van  plantgoed  voor  de  Groendienst  voor  de  realisatie  van  groen  op  gronden  en 
wegbeplanting  in  uitvoering  en  aankoop  van  plantgoed  voor  de  bestaande  begraafplaatsen  van  de 
Dienst Begraafplaatsen en Lijkenvervoer.- Bestekken.- Vaststelling.  
e)  Leveren  en  plaatsen  van  skatetoestellen  in  de  Driebeekstraat  ter  hoogte  van  de  sporthal  te  Gent-
Gentbrugge.- Bestek.- Vaststelling.  
 39.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Uitvoeren van een bodemsaneringsproject voor de site Gentbruggeaard en grondverwerking.- Wijze 
van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Project “plaatsen van geluidswerende schermen langs R4 - binnenring (Driesdreef)”.- Goedkeuring.  
 40.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Gezondheidsdienst.-  Samenwerkingsprotocol  tussen 
de  vzw  Huisartsenvereniging  Gent,  de  Gentse  ziekenhuizen  en  de  Stad  Gent  in  functie  van  de 
oprichting van twee huisartsenwachtposten.- Goedkeuring.  
 41.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Uitbetaling  van  een  investeringssubsidie  aan  vzw  La  Gantiose  -  tennis,  hockey,  squash.- 
Goedkeuring.  
b)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties.- Deel 7 (september).- Goedkeuring.  
c)  Aankoop van een muziekinstallatie voor sporthal Neptunus.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
d)  Aankoop  van  bijkomend  gymnastiekmateriaal  voor  de  inrichting  van  de  gymnastiekhal  van  de 
sporthal Bourgoyen.- Goedkeuring.  
e)  Afdekken van de balancingtanks van de zweminstallatie Strop.- Tweede fase.- Bestek.- Vaststelling.  
 42.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.- 
Monumenten en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  de  Oude  Abdij  gelegen 
Drongenplein 26-27 te Gent-Drongen.- Uitvoering van restauratiewerken.- Eerste fase.- Restauratie 
van  de  nieuwe  vleugel,  stabiliteitswerken  aan  de  vloergewelven  van  de  neo-gotische  kapel, 
technieken, deel verwarming.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
b)  Restauratie  van  het  als  monument  beschermd  gebouw  gelegen  Ketelpoort  5.-  Vaststelling  van  het 
stadsaandeel.- Uitvoering van algemene restauratiewerken.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Feestlokaal  van  de  Vooruit 
gelegen  Sint-Pietersnieuwstraat  23.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.-  Restauratiewerken.-  Fase 
13bis.- Aanpassing en uitbreiding van de kademuur.- Goedkeuring.  
d)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Hotel  Snoeck  gelegen  Sint-
Jacobsnieuwstraat  50-54.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.-  Uitvoering  van  algemene 
restauratiewerken.- Goedkeuring.  
e)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Sint-Elisabethbegijnhof gelegen 
Groot-Begijnhof  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.-  Restauratiewerken 
van de portiek van de Calvarie aan de Sint-Elisabethkerk.- Goedkeuring.  
f)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Van  Crombrugghe  Instituut 
gelegen Huidevetterskaai 39-40.- Restauratie van de voormalige directeurswoning.- Vaststelling en 
uitbetaling van een bijkomend saldo van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
g)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Willem 
Tellstraat  21.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  

h)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Savaanstraat 72.- Toekennen van een subsidie.- Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
i)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Notarisstraat 23.- Toekennen van een subsidie.- Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
j)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Lievekaai  5.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
k)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Sint-Joriskaai  12.-  Toekennen  van  een  subsidie.- 
Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 43.  Departement Cultuur. 
a)  Toekenning van een investeringssubsidie aan de vzw Theater Krakeel.- Goedkeuring.  
b)  Aankoop  van  het  beeld  “Bronzen  meisje”  van  Edward  Vandaele  ter  aanvulling  van  het  stedelijk 
cultureel patrimonium.- Goedkeuring.  
 44.  Departement  Cultuur.-  Museum  voor  Industriële  Archeologie  en  Textiel.-  Restauratie  van  het 
schilderij “Binnenzicht in vlasspinnerij (Man links, vrouwen rechts)” van Jules Gondry.- Goedkeuring.  
 45.  Departement Financiën. 
a)  Schenking van Gents zilver aan de Bijlokecollectie - STAM.- Aanvaarding.  
b)  Reeks schenkingen aan het Design museum Gent.- Aanvaarding.  
c)  Schenking aan de Stad Gent van de door de vzw S.M.A.K. verworven kunstwerken.- Aanvaarding.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement Financiën.- Jaarrekeningen 2005 van de Politiezone Gent.- Vaststelling.  
  5.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Regie.- Programma Lokale Preventie en Veiligheid. 
a)  Veiligheids- en preventiecontract 2006.- Goedkeuring.  
b)  Bijlage bij het veiligheids- en preventiecontract 2006 met betrekking tot het bijkomend contingent 
stadswachten.- Goedkeuring.  
  8.  Departement 
Stadspromotie 
en 
Sport.- 
Cel 
Stadspromotie.- 
Bestek 
“Opmaak 
van 
stadsmarketingplan Gent”.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Dienst Belastingen. 
a)  Departement Werk en Economie.- Retributie op het plaatsnemen op de door de stad Gent ingerichte 
of  toegelaten  markten.-  Goedkeuring.-  Retributie  op  het  plaatsnemen  in  de  markthal  van  de 
Groothandelsmarkt  voor  de  verkoop  van  land-  en  tuinbouwprodukten  alsmede  voedingswaren.- 
Opheffing.- Retributie voor het gebruik van het parkeerterrein van de Groothandelsmarkt en van de 
zijluifels van de markthal.- Opheffing.  
b)  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Retributie in verband met de buitenschoolse kinderopvang 
“JOJO” georganiseerd door het Departement Onderwijs en Opvoeding.- Opheffing.- Retributie voor 
diensten  verstrekt  door  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Opheffing.-  Retributie  voor 
opvang en het verstrekken van maaltijden.- Goedkeuring.  
c)  Departement Bevolking en Welzijn.- Retributiereglement met betrekking tot het beschikbaar stellen 
van stadslokalen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 30.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Buurtwerk.-  Huishoudelijk  reglement  met  betrekking 
tot het beschikbaar stellen van de polyvalente zalen beheerd door de Dienst Buurtwerk.- Goedkeuring. 
 12.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise.-  Juridische  Dienst  en  Kennisbeheer.- 
Cel  intercommunales.-  Verkoop  van  SUEZ-aandelen  (participatie  aangehouden  door  FINIWO).- 
Goedkeuring.  (geamendeerd) 
 14.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
o)  Diverse  stadsgebouwen.-  Studieopdracht  voor  het  uitvoeren  van  REG-studies.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 16.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
f)  Leveren van vier autobussen voor leerlingenvervoer.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Schenking van afgeschreven Brandweervoertuigen aan Chili.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Facility Management.- Dienst Schoonmaakbeheer. 

a)  Bestek in verband met het schoonmaken en onderhouden van diverse gebouwen.- Uitbreiden diverse 
gebouwen en buurthuizen.- Goedkeuring.  
b)  Bestek  in  verband  met  het  schoonmaken  en  onderhouden  van  basisscholen,  dagverblijven  en 
kribbe’s.- Uitbreiding Kinderdagverblijf Arduinstraat 11.- Goedkeuring.  
c)  Schoonmaken en onderhouden van de secundaire schoolgebouwen voor de periode van 1 november 
2006 tot en met 31 oktober 2009.- Bestek.- Vaststelling.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
n)  Onderhandse  verkoop  van  stroken  grond  voor  de  tuinuitbreiding  van  het  Boerderijpark.- 
Goedkeuring. Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
y)  Stadsvernieuwingsproject “Bruggen naar Rabot”.- Overdracht naar de Stad Gent via notariële akte 
van vierentwintig goederen gelegen in het deelproject “Trambrugsite”.- Goedkeuring. 
 20.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
a)  Heraanleg  van  de  Dendermondsesteenweg  vanaf  de  Dampoort  tot  het  Heernisplein  te  Gent-Sint-
Amandsberg.- Stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Bouwen  van  de  jachthaven  Portus  Ganda  op  de  samenvloeiing  van  Leie  en  Schelde.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
d)  Bestek  betreffende  het  leveren,  plaatsen  en  onderhouden  van  informatieborden  en  -zuilen,  van 
wachthuisjes bij de haltes van het openbaar vervoer en van ander straatmeubilair.- Verwerving van 
aanvullend  meubilair  werkingsjaar  2005-2006:  veertien  zitbanken  en  vier  zitbanken  voor  smalle 
wachthuisjes.- Goedkeuring.  
j)  Heraanleg  van  de  Dendermondsesteenweg  vanaf  de  Dampoort  tot  het  Heernisplein  te  Gent-Sint-
Amandsberg.-  Eerste  addendum  aan  de  overeenkomst  tussen  de  stad  Gent  en  de  provincie  Oost-
Vlaanderen.- Goedkeuring.  
n)  Aanstelling  van  een  opdrachthouder  voor  het  opmaken  van  een  studieplan  Lichtplan  Gent  II.- 
Bestek.- Vaststelling.  
o)  Samenwerkingsovereenkomst  verlichting  architecturaal  patrimonium  niet  stadseigendom  in  het 
kader  van  het  Gentse  Lichtplan.-  Modelovereenkomst  met  privé-eigenaar/overheid  met/zonder 
subsidiëring Mercuriusfonds.- Goedkeuring.  
p)  Bijsturing van de sfeerverlichting op de Vrijdagmarkt (gebouw Willemsfonds) in het kader van de 
lichtstudie.- Goedkeuring.  
q)  Bijsturing  van  de  sfeerverlichting  in  de  Hoornstraat,  hoek  Predikherenlei  in  het  kader  van  de 
lichtstudie.- Goedkeuring.  
r)  Bijsturing  van  de  sfeerverlichting  in  de  Geldmunt  13/15  in  het  kader  van  de  lichtstudie.- 
Goedkeuring.  
s)  Bijsturing van de sfeerverlichting in de Steendam in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
 22.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Studieopdracht voor de uitvoering van het ontwerp voor de heraanleg van het Emile Braunplein en 
omgeving.- Wijziging van het bestek.- Vaststelling. 
 24.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
c)  Retributiereglement inzake het parkeren op het parkeerterrein Handelsdok.- Goedkeuring.  
 31.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
c)  Stadseigendom  “de  Nieuwe  Molens”  gelegen  Gasmeterlaan  111/116.-  Verbouwen  van  voormalig 
kantorencomplex  tot  lofts:  architectuur,  stabiliteit,  technische  uitrustingswerken  en  EPB-
verslaggeving.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
 35.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
c)  Overeenkomst met betrekking tot samenwerking rond innovatie en ondernemerschap tussen de Stad 
Gent en Universiteit Gent.- Goedkeuring.  
 46.  Gemeenteraad.-  Benoemingen  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz.
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 23 oktober 2006 volgende besluiten aangenomen: 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Aankoop van kantoormeubilair.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van vijftien bureaustoelen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
c)  Aankoop  en  plaatsing  van  peukenzuilen  aan  de  in-  en  uitgangen  van  diverse  politiegebouwen.- 
Goedkeuring. 
d)  Aankoop  van  drie  mobiele  navigatiesystemen  voor  de  interventiedienst  van  de  Politiezone  Gent.- 
Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
e)  Schenking van vier machinepistolen aan de vzw Oost-Vlaamse Politieacademie.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Brandweer. 
a)  Aankoop van fleece-pull’s ten behoeve van het kledingfonds.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van een waterontharder.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
  4.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer. 
b)  Ontwerp van notariële akte waarbij de Stad Gent instemt met lichting van de hypotheek en afstand 
doet van een erfdienstbaarheid van bestemming als parkeerruimte op een perceel aan Tussen ’t Pas 
15.- Goedkeuring.  
  5.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.- 
Principiële  wijziging  van  de  straatnaam  “Mule  Jennystraat”  in  “Virginiastraat”  voor  het  weggedeelte 
vanaf  het  kruispunt  Floridastraat/Virginiastraat  tot  de  Manilastraat.-  Organisatie  van  een  openbaar 
onderzoek.- Goedkeuring.  
  6.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.- 
Monumenten en Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Hof  ten  Broecke  gelegen 
Broekkantstraat  19  te  Gent-Afsnee.-  Uitvoering  van  bijkomende  restauratiewerken.-  Vaststelling 
van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
b)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  het  Feestlokaal  van  de  Vooruit 
gelegen Sint-Pietersnieuwstraat 23.- Uitvoeren van bijkomende restauratiewerken (fase dertien) aan 
de  kademuur,  de  gevel  en  het  saneren  van  de  kelder  van  de  voorbouw.-  Vaststelling  van  het 
stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de Directeurswoning van La Société 
Linière  Gantoise,  de  eerste  mechanische  vlasspinnerij  van  België  gelegen  Vogelenzang  1-2-3-4.- 
Uitvoering van restauratiewerken aan het dak.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
d)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Sint-Elisabethbegijnhof gelegen 
Groot-Begijnhof te Gent-Sint-Amandsberg.- Restauratiewerken van de portiek van de Calvarie aan 
de Sint-Elisabethkerk.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Prinses 
Clementinalaan  138.-  Tweede  dossier.-  Uitvoering  van  bijkomende  restauratiewerken.-  Toekennen 
van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
f)  Id.- Restauratie van het gebouw gelegen Groenestaakstraat 66-68 te Gent-Mariakerke.- Dossier het 
Kollekasteel.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het  subsidiebedrag.- 
Goedkeuring.  

  7.  Departement Cultuur. 
b)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Vierde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Toekenning van een investeringssubsidie aan de vzw Parochiale Werken Heilig Hart.- Goedkeuring.  
  8.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit.- 
Aankoop van preventieve snelheidsborden.- Prijsvraag.- Vaststelling.  
  9.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning.- Afdeling Ruimtelijke Planning. 
b)  Ontwerp  gemeentelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  121  “Binnenstad-deel  Zuid”  (gedeeltelijke 
wijziging).- Voorlopige vaststelling.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen Bruggen en 
Waterlopen. 
a)  Onderdoorgang voor fietsers aan de Sint Jorisbrug.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  diverse  straten  te  Gent.-  Tweede  herhaling  van  de 
opdracht  overeenkomstig  artikel  17,  §2,  2°b  van  de  wet  van  24  december  1993  betreffende  de 
overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
a)  Heraanleg  van  de  Korenmarkt.-  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  de  VVM  De  Lijn.- 
Goedkeuring.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
c)  Overdracht van de toelage aan VVSKM Sint-Petrus Jongens in het kader van het stedelijk reglement 
betreffende  de  toelagen  voor  herstellingen,  aankoop  en  nieuwbouw  voor  eerstelijns  plaatselijke 
jeugdwerkinitiatieven (afwijking artikel 15 § 1).- Goedkeuring.  
 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Restauratie  van  de  woningen  gelegen  Londenstraat  nummers  96  tot  en  met  126  (pare  nummers).- 
Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
b)  Stadseigendom  gelegen  Kammerstraat  10-12.-  Leveren  en  plaatsen  van  vluchtladders  en 
toegangsbordessen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Stadseigendom  gelegen  Kaprijkestraat  12.-  Renovatie  van  de  voorgevel  en  vervanging  van  het 
buitenschrijnwerk.- Renovatie van het dak.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
d)  Dienstverlening  veiligheidscoördinatie  ontwerp  en  verwezenlijking.-  Renovatie-,  herstellings-  en 
uitrustingswerken aan diverse stadseigendommen.- Bestek.- Vaststelling.  
 15.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. 
a)  Toelagen  2006  (werkingsjaar  2005)  aan  instellingen  voor  gezinshulp  (familiehulp,  -zorg,  enz.).- 
Goedkeuring.  
b)  Toelagen 2006 (werkingsjaar 2005) aan verenigingen voor gehandicapten.- Goedkeuring.  
c)  Toelagen  2006  (werkingsjaar  2005)  aan  centra  geestelijke  gezondheidszorg  en  algemeen 
welzijnswerk.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
b)  Bedrijventerrein  E40  Drongen.-  Uitvoeren  van  wegenwerken  en  aanleg  van  een  infopunt  in  het 
Industriepark Booiebos.- Bestek.- Fase 1.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Kleine  Gentstraat  46+  te 
Gent-Sint-Denijs-Westrem,  zijnde  een  lokaal  en  twee  bergplaatsen  in  het  Kasteel  Borluut,  af  te 
sluiten met de vzw “Echo der Leie”.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
c)  Huurovereenkomst  voor  een  deel  van  een  stadseigendom  gelegen  Kleine  Gentstraat  46+  te  Gent-
Sint-Denijs-Westrem,  zijnde  een  enkel  en  een  dubbel  tennisterrein,  een  paviljoen  gelegen  in  het 
park Borluut en enkele lokalen in de kelders van Kasteel Borluut.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
d)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Kleine  Gentstraat  46+  te 
Gent-Sint-Denijs-Westrem,  zijnde  de  volledige  bovenverdieping  alsook  twee  lokalen  op  het 
gelijkvloers  (bergingen)  van  een  bijgebouw  (vroegere  stallingen)  van  het  Kasteel  Borluut).- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Huurovereenkomst  voor  de  stadseigendom  gelegen  Bruiloftstraat  46  te  Gent-Gentbrugge.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Bijakte  nummer  1  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  21.11.2005  betreffende  de  verhuring  van  een 
lokaal op het gelijkvloers van het gebouw gelegen Doornzelestraat 15.- Goedkeuring.  

 21.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1.- Verbouwing van de vierde verdieping van Blok 
A (spreeklokalen en balie).- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Nicolaas  de  Liemaeckereplein.-  Verhuis  van  de  kunstwerken  van 
het  Museum  voor  Schone  Kunsten  vanuit  de  Leopoldskazerne  en  andere  locaties  naar  het 
museumgebouw in het Citadelpark.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Gravensteen.-  Fase  4.-  Restauratiewerken  aan  de  omwalling.-  Deelfase  5.-  Aangepast  bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Oude bibliotheek MIAT, Ottogracht 2.- Inrichten van publiek sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Restauratie  Art-Deco  verlichting  in  het  Koning  Albertpark  Zuid.-  Technische  nota’s  en  gunning.- 
Vaststelling.  
g)  Oprichten van een waterspelfontein in de Vlaanderenstraat.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Parking  Tolhuis,  Tolhuislaan  77-79.-  Plaatsen  van  rook-  en  warmteafvoersysteem.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
i)  Id.- Vernieuwen van de verlichting.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Baudelocomplex,  Baudelokaai  8.-  Inrichten  van een huisartsenwachtpost.- Aanpassingswerken aan 
de beveiligingsinstallaties.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Sloping  van  de  secundaire  dwarsvleugel  van  de  voormalige  Bijlokematerniteit  en  hondenhokken 
(Bijlokekaai).- Bestek.- Vaststelling.  
m) Voetbalaccommodatie 
Wolfput, 
François 
Van 
Impelaan-Eikstraat 
te 
Gent-Oostakker.- 
Studieovereenkomst  voor  het  bouwen  van  bijkomende  kleedkamers  en  tribunes  (architectuur, 
stabiliteit en technische installaties).- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Voetbalaccommodatie  Rozebroeken,  Alfons  Braeckmanlaan  2  te  Gent-Sint-Amandsberg.- 
Studieovereenkomst voor het bouwen van bijkomende kleedkamers.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Voetbalaccommodatie  Keiskant,  Sint-Gerolfstraat16  te  Gent-Drongen.-  Aanleggen  van  twee 
oefenterreinen  en  een  trapveld  (aanleg,  terreinverlichting  en  omheining),  parkeerplaatsen,  wegenis 
en trimpiste.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Sportcentrum 
Neptunus, 
Botestraat 
98-100 
te 
Gent-Wondelgem.- 
Bouwen 
van 
een 
voetbalaccommodatie  (kleedkamers,  cafetaria,  tribune)  en  aanleg  van  twee  voetbalterreinen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
q)  Sportcentrum  Emanuel  Hielstraat-Racingstraat-Frederik  Burvenichstraat  te  Gent-Gentbrugge.- 
Bouwen van een nieuwe atletiekpiste.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Clubhuis voor senioren, Hundelgemsesteenweg 2 te Gent-Ledeberg.- Renovatie van keuken, sanitair 
en toegangsdeuren voor verhuur aan derden.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Dienstencentrum  Muide-Meulestede,  New  Orleansstraat  271.-  Verbouwingswerken  aan  kantoren, 
loketten en sanitair en vernieuwen van het buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
t)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  Van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Inrichten  van  een 
toegang voor rolstoelgebruikers.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Dienstencentrum  Sint-Amandsberg,  Antwerpsesteenweg  376.-  Aanpassingswerken  aan  de  centrale 
verwarmingsinstallatie in het kader van de REG.- Bestek.- Vaststelling.  
v)  Begraafplaats  Sint-Denijs-Westrem,  Kerkdreef  9  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem.-  Leveren  en 
plaatsen van prefab grafkelders voor twee personen.- Bestek.- Vaststelling. 
w)  Malmarsite.-  Creatie  van  een  ontmoetingsruimte  in  de  oude  Malmarfabriek  (aansluitend  bij  de 
nieuwe parkaanleg) en de inrichting van een publiek sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
x)  Dienstverlening veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor botenloods Vissersdijk 1.- 
Uitbreiding van de kleedkamers en doucheaccommodatie.- Bestek.- Vaststelling.  
y)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  Camping  Blaarmeersen, 
Zuiderlaan 12.- Bouwen van een doucheaccommodatie en sanitair (blok 5).- Bestek.- Vaststelling.  
z)  Renovatie  van  de  dakbedekking  van  platte  daken  van  diverse  stadseigendommen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
a’) Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Begroting  over  het  dienstjaar  2007.-  Eerste  reeks.-  Vaststelling 
van de stadstoelage.- Advies.  
b’) Id.-  Kerkfabriek  Sint  Niklaas  te  Gent-Zwijnaarde.-  Begrotingswijziging  over  het  dienstjaar  2006.- 
Vaststelling van de stadstoelage.- Bijkomende toelage.- Advies.  
 23.  Departement  Facility  Management.-  Dienst  Gebouwen:  diverse  gebouwen  -  Departement 
Onderwijs  en  Opvoeding.-  Technische  Dienst  Schoolgebouwen: diverse onderwijsinstellingen en 
administratieve  diensten  -  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting:  diverse 
gebouwen.- 
Onderhoud en herstellen van kantelpoorten gedurende een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  

 24.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Leveren  en  onderhoud  van  betaalautomaten  ten behoeve van de Stedelijke Openbare Bibliotheek.- 
Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren  en  ingebruikstelling  van  portofoons  ten  behoeve  van  de  Stadswacht.-  Wijze  van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
c)  Levering en plaatsen van banners en masten ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
d)  Levering en ingebruikstelling van beamers en projectieschermen ten behoeve van diverse diensten.- 
Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop  van  divers  materieel  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
g)  Aankoop van digitale fototoestellen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- 
Vaststelling.  
h)  Aankoop  van  kantoormachines  ten  behoeve  van  diverse  diensten.-  Wijze  van  gunnen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 25.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Leveren  van  een  opzetstrooier  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
b)  Leveren  van  twee  afzetcontainers  voor  de  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Leveren  van  een  kleine  vrachtwagen  met  laadbak  voor  de  Dienst  Feestelijkheden.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Leveren van een meeneemheftruck voor de Dienst Feestelijkheden.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Leveren  van  twee  vrachtwagens  met  gesloten  laadruimte  voor  de  Groendienst  en  de  Dienst 
Feestelijkheden.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Leveren van drie elektrische scooters voor de Politie.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Leveren van een elektrische stapelaar voor de Brandweer.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Leveren van een kleine boot voor de Brandweer.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Leveren van een minigraver voor de Dienst Begraafplaatsen.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Leveren van twee zitmaaiers voor de Dienst Begraafplaatsen.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Leveren van een hybridevoertuig voor de Dienst Mobiliteit.- Bestek.- Vaststelling.  
 26.  Departement Financiën.- Dienst Boekhouding.- Vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo 
van de twee nog lopende prefinancieringsleningen toegestaan door Imewo.- Goedkeuring.  
 27.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Nieuwe  vaste  kasgeldprovisies.-  Annulatie 
bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Reglement op het toekennen van ondersteuning van manifestaties met sportieve return.- Wijziging.- 
Goedkeuring.  
b)  Reglement op de erkenning als Gentse sportclub of Gentse sportinstantie.- Wijziging.- Goedkeuring.  
c)  Reglement “Trofee vrijwilliger in de sport”.- Goedkeuring.  
d)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties.- Deel acht (oktober 2006).- Goedkeuring.  
e)  Aankoop van sportmateriaal voor diverse sporthallen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
f)  Aankoop van buitenverlichting voor de sporthal Keiskant.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
g)  Aankoop van een muziekinstallatie voor de sporthal Keiskant.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
h)  Vernieuwing van de geluidsinstallatie in de sporthal Bourgoyen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 30.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Leveren  en  plaatsen  van  een  speelcombinatie  en  een  uitkijktoren  in  het  sport-  en  recreatiepark 
Blaarmeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren  en  plaatsen  van  zitelementen  in  architectonisch  beton  in  het  sport-  en  recreatiepark 
Blaarmeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
 31.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Gezondheidsdienst. 
a)  Toelage  2006  aan  de  vzw  Koninklijke  Maatschappij  voor  Dierenbescherming  (dierenasiel 
Citadelpark).- Goedkeuring.  

b)  Toelage  2006  aan  de  vzw  Dierenbevrijdingsorganisatie  OFPA  Poezenboot  MS  Caprice.- 
Goedkeuring.   32. 
Departement 
Personeel 
en 
Organisatie.- 
Dienst 
Organisatieontwikkeling.- Stadspersoneel.- Aanpassing van de personeelsformatie.- Goedkeuring.  
 33.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Personeelsbeheer.-  Stadspersoneel.-  Maatregelen 
met betrekking tot bepaalde knelpuntberoepen in het D-niveau.- Wijziging van het Geldelijk Statuut en 
Aanwervings- en bezoldigingsregeling voor de contractuele personeelsleden.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  hoofdadministratief  medewerker  (m/v)  -  Dienst 
Bevolking.- Goedkeuring.  
b)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  hoofdadministratief 
medewerker - Dienst Bevolking.- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van administratief adjunct van de directie - ondersteunend 
(m/v) - Dienst Boekhouding.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  administratief adjunct van de 
directie - ondersteunend (m/v) - Dienst Boekhouding.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  controleur  (technieken)  (m/v)  -  diverse  diensten.- 
Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van controleur (technieken) (m/v) - 
diverse diensten.- Goedkeuring.  
i)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van adviseur - lijn (m/v) - Sportdienst.- Goedkeuring.  
j)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  adviseur  -  lijn  (m/v)  - 
Sportdienst.- Goedkeuring.  
k)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  controleur  (bouw)  (m/v)  -  diverse  diensten.- 
Goedkeuring.  
l)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  controleur  (bouw)  (m/v)  - 
diverse diensten.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Dagverblijf  Désiré  Van  Monckhoven,  Désiré  Van 
Monckhovenstraat  46.-  Uitbreiden  en  herinrichten  van  het  dagverblijf.-  Perceel  1:  bouwkundige 
werken.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Id.- Id.- Perceel 2: verwarming en sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.- Id.- Id.- Perceel 3: elektriciteit.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Id.- Id.- Perceel 4: afwerking.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.-  Basisschool  De  Dialoog,  Frans  van  Ryhovelaan  191.-  Buitenbepleistering  aan  kop-  en 
achtergevel hoofdgebouw.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Basisschool  De  Muze,  Begijnhofdries  42.-  Verwezenlijken  doorgang  Sint-Elisabeth-huis.- 
Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  Basisschool  Henri  D’Haese,  Tweekapellenstraat  38  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  en  plaatsen 
van overdekte en afgesloten fietsenbergplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.-  Het  Huis  van  het  Kind,  Steenakker  250.-  Aankoop  van  materieel  ter  inrichting  van  een 
nieuwbouw.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  divers  ander  meubilair.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.- Id.- Aankoop van divers klasmeubilair.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Id.- Aankoop van sportmaterieel.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
m) Id.- Id.- Aankoop van werktuigen.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Id.- Id.- Aanpassen bevloeringen onder speeltoestellen - rubber en zand.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Id.-  Afdeling  Technieken.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.- 
Software  Upgrade  voor  centrale  verwarmingsinstallaties.-  Vaststelling  van  het  ontwerp, 
goedkeuring van de voorgestelde aannemers en wijze van gunnen.  
*   *   * 
A-punten 
  2.  Departement Bevolking en Welzijn.- Staf. 

a)  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent.- Algemeen jaarverslag 2005.- Jaarrekening 
2005.- Kennisneming.  
b)  Id.-  Dienstjaar  2006.-  Budgetwijziging  2006  (exploitatiebudget  en  investeringsbudget).- 
Kennisneming. 
  4.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer. 
a)  Politiereglement  inzake  de  openbare  veiligheid,  openbare  orde  en  rust,  openbare  gezondheid, 
beheersing van overlast aan en op de Gentse Binnenwateren.- Goedkeuring.  
  7.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
  9.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en 
Ruimtelijke Planning.- Afdeling Ruimtelijke Planning. 
a)  Ontwerp  gemeentelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  102B  “Bourgoyen”  (gedeeltelijke  wijziging).- 
Voorlopige vaststelling.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen Bruggen en 
Waterlopen. 
b)  Installatie en aanpassingen van driekleurige verkeerslichten.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Ruimen,  afvoeren  en  verwerken  van  ruimingsslib  waterloop  De  Lieve  (deel  Liefkensstraat  tot 
Evergemsesteenweg te Gent-Wondelgem).- Bestek.- Vaststelling.  + amendement Groen!-fractie 
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
b)  Heraanleg  van  de  Korenmarkt.-  Addendum  aan  de  studieopdracht  over  de  Korenmarkt  tussen  de 
Stad Gent en Technum n.v.- Goedkeuring.  
c)  Schenking van oude en vervallen verkeersborden.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Bevolking en Welzijn.- Integratiedienst. 
a)  Beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  Groep  Intro,  regio  Oost-Vlaanderen  voor  een 
vormingsproject  voor  minderjarige  deeltijds  leerplichtige  nieuwkomers  voor  de  periode  van  1 
oktober 2006 tot en met 30 juni 2007.- Goedkeuring. 
b)  Overeenkomst  2006-2008  tussen  de  Vlaamse  Regering  en  het  stadsbestuur  in  het  kader  van  de 
erkenning van de Integratiedienst.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Annulatie van de renteloze lening en toekennen van een investeringssubsidie aan de vzw Jamklub.- 
Goedkeuring.  
b)  Convenanten 2006-2007 met de jeugdhuizen vzw Maegher Goet en vzw Posküder in het kader van 
de erkenning als jeugdhuis type III.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Werk en Economie.- Gent, stad in werking. 
a)  Overdracht van 45.000 euro aan de vzw “Labor X”/”Instant A”.- Goedkeuring.  
b)  Stedelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid Gent.- Overdracht van middelen aan het Openbaar Centrum 
voor  Maatschappelijk  Welzijn  Gent  ter  realisatie  van  het  pilootproject  “Voorzet”.- 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn  Gent  met  betrekking  tot  de  financiering  en  uitvoering  van  het  project  “Voorzet”.- 
Goedkeuring.  
 17.  Departement 
Werk 
en 
Economie.- 
Lokaal 
Werkgelegenheidsbureau.- 
Samenwerkingsovereenkomst  tussen  UNIZO  Gent-Meetjesland,  Voka-Kamer  van  Koophandel  Oost-
Vlaanderen en de Stad Gent in het kader van het ESF-Zwaartepunt 6-project “Samen kansen vergroten” 
in het kader van het Gentse Jongerenwerkplan en overdracht van financiële middelen.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Bestek 
“opmaak 
inrichtingsplan 
en 
haalbaarheidsstudie 
wetenschapspark 
Rijvissche”.- 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.- Goedkeuring. 
 19.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Projectbetoelaging  door  “Gent,  stad  in 
werking” dienstjaar 2005.- Kennisneming
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Overname  jegens  de  eigenaar  van  gronden  aan  en  nabij  de  Groenevallei  tot  opname  ervan  in  het 
openbaar domein.- Tweede fase.- Goedkeuring.  

e)  Huurovereenkomst voor een deel van een stadseigendom gelegen aan de Opgeëistenlaan, zijnde een 
lokaal  in  het  nieuwe  Jongeren  Ontmoetingscentrum  Rabot,  af  te  sluiten  met  de  vzw  JONG.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
h)  Project  Achtermuide.-  Onderhandse  overdracht  van  een  strook  grond,  de  voormalige  straat 
Achtermuide  aan  de  sociale  huisvestingsmaatschappijen  De  Gentse  Haard  c.v  en  c.v.  Het Volk.- 
Goedkeuring. 
i)  Onderhandse aankoop van een constructie zonder de ondergrond (appartementsblok) bestaande uit 
elf woongelegenheden gelegen op het Spaanskasteelplein.- Goedkeuring. 
j)  Onderhandse aankoop van een constructie zonder de ondergrond (appartementsblok) bestaande uit 
acht woongelegenheden gelegen in de Lucas Munichstraat.- Goedkeuring. 
k)  Project  Gentbrugse  meersen.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  perceel 
grond (perceel nummer 845/F).- Goedkeuring.  
l)  Id.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  van  twee  percelen  grond  (perceel  nummer 
519/B en 524/D).- Goedkeuring.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
b)  Design  Museum  Gent,  Jan  Breydelstraat  5.-  Vervangen  van  de  olieradiatoren  door  dynamische 
accumulatoren.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Zwembad Rooigem, Peerstraat 1.- Renovatie van de stookplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen - Departement Onderwijs en Opvoeding.- 
Technische  Dienst  Schoolgebouwen  -  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Begraafplaatsen  - 
Departement  Cultuur.-  Dienst  Receptieve  Ruimten  -  Departement  Stadspromotie  en  Sport.- 
Dienst Feestelijkheden.- 
Leveren van houtmaterialen dienstjaar 2007.- Bestek.- Vaststelling.  
 24.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
f)  Aankoop van professionele keukentoestellen ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
 28.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Dienst Belastingen. 
a)  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.- Goedkeuring.  
b)  Opcentiemen op de onroerende voorheffing.- Goedkeuring.  
c)  Opcentiemen op de door O.V.A.M. geheven milieuheffing.- Goedkeuring.  
d)  Politiezone Gent.- Retributiereglement op het takelen en het bewaren van voertuigen.- Goedkeuring. 
e) 
Departement  Cultuur.-  Retributiereglement  met  betrekking  tot  het  beschikbaar  stellen  van 
stadslokalen  beheerd  door  de  Receptieve  Ruimten  en  de  Dienst  Monumentenzorg.-  Wijziging.- 
Goedkeuring.  
f)  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Retributie  voor  diensten  verstrekt  door  het  centrum  voor 
volwassenenonderwijs.- Goedkeuring.  
 30.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Parkaanlegwerken Sint-Baafssite.- Uitvoeringsplan.- Goedkeuring.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Ledebergse  Scheldemeander  -  Arbedpark  Noord/Arbedpark  Zuid.-  Aanleggen  van  Sigmadijk  en 
fietspad.-  Omgevingswerken  en  groenaanleg.-  Speelinfrastructuur.-  Buffergroen.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 35.  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Geldelijk  statuut.-  Vaststelling  van  de  normen  en  de 
bezoldigingsregeling 
voor 
organisatie 
van 
het 
middagtoezicht, 
avondstudie 
en 
woensdagnamiddagactiviteiten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
k)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  industriële 
keukentoestellen.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
 37.  Gemeenteraad.-  Benoemingen  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in 
adviesraden, samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. (Nihil) 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 27 en 28 november 2006 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 27 november 2006 
OPENBARE VERGADERING 
-  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.- Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
  Ontslag van een lid (de heer Jan De Moor).- Mededeling en akteneming van ontslag.- Opvolging (de heer Christian Bauwens) 
 
-  Verslag over het bestuur en de toestand van de stad Gent in 2005.- Neerlegging. 
*   *   * 
B-punten 
  1.  Politiezone  Gent.-  Directie  Operaties.-  Verkeerstechnische  Afdeling.-  Aanbrengen  van  een  parkeerplaats  voor 
gehandicapten aan de Nieuwevaart 266.- Goedkeuring.  
  2.  Politiezone Gent.- Aankoop van metalen rekken voor diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
  3.  Departement  Brandweer.-  Deelname  aan  het  raamcontract  van  de  NV  A.S.T.R.I.D.  voor  de  eindradioapparatuur  van  de 
brandweer voor het jaar 2006.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg.- Vrijstellingen 2005.- Bekrachtiging.  
b)  Gentse  Feesten  2006.-  Verdeling  van  subsidies  aan  pleinorganisatoren  op  het  openbaar  domein.-  Vierde  reeks.- 
Goedkeuring. 
c)  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
b)  Bedrijventerrein E40 Drongen.- Nieuwe interne bewegwijzering.- Ontwerp en Bestek.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
a)  Stadseigendom gelegen Linnenstraat.- Bouwen van een buurtzaal.- Studieopdracht.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Stadseigendom gelegen Neuseplein 25-223.- Behandelen van het houten buitenschrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Stadseigendom  gelegen  Wolterslaan  16.-  Verbouwen  van  het  voormalig  laboratorium  tot  socio-culturele  infrastructuur: 
leveren en plaatsen van een grootkeuken.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
 17.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van boekhouder (m/v).- Goedkeuring.  
b)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van marktcontroleur (m/v).- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van schilder - behanger (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen en het aanwervingsexamen voor de graad van schilder - behanger (m/v) - 
diverse diensten.- Goedkeuring.  
e)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  onderhoudsman  technische  installaties  (m/v)  -  diverse  diensten.- 
Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  onderhoudsman 
technische installaties (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van metselaar (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen en het aanwervingsexamen voor de graad van metselaar (m/v) - diverse 
diensten.- Goedkeuring.  
i)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van metaalbewerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
j)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  metaalbewerker  (m/v)  - 
diverse diensten.- Goedkeuring.  
k)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  gespecialiseerd  loodgieter  -  zinkbewerker  (m/v)  -  diverse  diensten.- 
Goedkeuring.  

l)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen en het aanwervingsexamen voor de graad van gespecialiseerd loodgieter 
- zinkbewerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
m)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van electrotechnicus (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
n)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  electrotechnicus  (m/v)  - 
diverse diensten.- Goedkeuring.  
o)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van grafmaker-tuinier (m/v) - Dienst Bevolking.- Goedkeuring.  
p)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  voor  de  graad  van  grafmaker-tuinier  (m/v)  -  Dienst  Bevolking.- 
Goedkeuring.  
q)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van brandweerman/-vrouw - Departement Brandweer.- Goedkeuring.  
r)  Examenprogramma  voor  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  brandweerman/-vrouw  -  Departement  Brandweer.- 
Goedkeuring.  
 19.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Uitvoeren van rioleringswerken op de wijk Assels te Gent-Drongen voor de aansluiting op het collectorennet door de NV 
Aquafin.-  Bouwen  van  een  ontlastingsleiding  in  de  Desiré  Mercierlaan  en  het  uitvoeren  van  de  te  voorziene  RWA-
aansluitingen in kader van de sanering van de Waterloop 20 via de Vogelhoekstraat door de NV Aquafin.- Overdracht van 
lopende subsidieprojecten aan de TMVW Aquario.- Goedkeuring.  
b)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  en  spoorwerken  in  de  Gebroeders  De  Smetstraat.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
c)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Wielewaalstraat  en  de  Goudvinkstraat  (deel  tussen  Wielwaalstraat  en 
Rooigemlaan).- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aanleg  van  publieke  ruimte  Wielwaal  in  het  kader  van  de  renovatie  van  sociale  woningbouwblokken.-  Stadsaandeel 
ereloon ontwerpers en veiligheidscoördinatie.- Stadsaandeel opmaak technisch verslag grondwerken.- Stadsaandeel aanleg 
infrastructuur.- Voorontwerp aanleg publieke ruimte.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap.- Goedkeuring.  
e)  Voorontwerp  publieke  ruimte  Scheldeoord  in  het  kader  van  de  renovatie  van  de  sociale  woningbouwblokken.- 
Stadsaandeel  ereloon  ontwerpers.-  Stadsaandeel  aanleg  infrastructuur.-  Voorontwerp.-  Samenwerkingsovereenkomst 
tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent.- Goedkeuring. 
g)  Leveren van betonstraatstenen en betontegels.- Bestek.- Vaststelling.  
 22.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Leveren van twee voetbaldoeltjes en enkele losse speeltoestellen voor diverse groenzones.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren  en  plaatsen  van  speelinfrastructuur  voor  het  speelterrein  gelegen  in  de  Jozefienenstraat  te  Gent-Sint-Kruis-
Winkel.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Renovatie van de kleine vijver in het Citadelpark.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Leveren en plaatsen van skatetoestellen voor het Koning Albert I-park.- Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
c)  Aanvraag van de verkavelingsvergunning voor gronden aan Zeeschipstraat 107.- Vaststelling van de rooilijnen, en van de 
voorwaarden  tot  aanleg  van  de  weg(en)  en  hun  uitrusting.-  Vaststelling  van  de  voorwaarden  tot  aanleg  van  de 
groenvoorzieningen.-  Vaststelling  van  de  voorwaarden  tot  kosteloze  afstand  van  de  weg(en)  met  aanhorigheden  en 
nutsvoorzieningen en de groenzone(s).- Zaak van de wegen.- Goedkeuring.  
 24.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Leveren en plaatsen van geprefabriceerde rubberen drempels op diverse locaties.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Leveren  en  plaatsen  van  een  inrichting  van  geaccentueerde  voetgangersoversteken  met  voetgangersdetectie.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Wegnemen  van  bestaande  lichtarmaturen,  leveren  en  plaatsen  van  nieuwe  lichtarmaturen  in  het  fietsdepot  gelegen 
Kattenberg 2.- Bestek.- Vaststelling.  
 25.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
c)  Gebruiksovereenkomst  tussen  het  Vlaamse  Gewest  en  de  Stad  Gent  inzake  Park+Ride-terrein  Industrieweg  te  Gent-
Wondelgem.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
a)  Nieuwe vaste kasgeldprovisie.- Verhoging bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
b)  Derde  bijvoegsel  aan  de  pensioenverzekeringsovereenkomst  betreffende  het  beheer  en  de  uitbetaling  van  de  pensioenen 
van de Stad en het OCMW Gent.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Facility Management.- Dienst Garage.- Aankoopdienst Voertuigen. 
a)  Aankoop van voertuigen voor de Lokale Politiezone Gent.- Goedkeuring.  
b)  Leveren van aanhangwagens voor diverse stadsdiensten en voor de Lokale Politiezone Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Leveren van een elektrische heftruck voor het Departement Onderwijs en Opvoeding.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Leveren  van  fietsen  voor  de  Bezigheidshome,  Parkeerbedrijf  en  elektrobikes  voor  de  Dienst  Mobiliteit.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
e)  Verkoop van twee defecte elektrische voertuigen.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Onderhandse verkoop van een strookje grond aan een aangelande gelegen langsheen de Antwerpsesteenweg (aan en nabij 
het Campo Santo).- Goedkeuring.  
b)  Door  de  politie  aangekochte  goederen  aan  het  Rerum  Novarumplein.-  Boekhoudkundige  overdracht  van  een  perceel 
bouwgrond aan de Stad Gent.- Goedkeuring.  
i)  Sluiten  van  een  hernieuwde  woninghuurovereenkomst  voor  het  stadseigendom  gelegen  Stropstraat  3.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  
k)  Herwaarderingsproject  “Sas-  en  Bassijnwijk”  te  Gent-Gentbrugge.-  Verkoop  van  gronden  aan  de  CV  Volkshaard.- 
Goedkeuring.  

l)  Kosteloze overname door de Stad Gent jegens diverse eigenaars van gronden gelegen in de Assels.- Goedkeuring.  
m)  Kosteloze  overname  jegens  de  eigenaars  van  gronden  aan  en  nabij  de  Sint-Godelievestraat  tot  opname  ervan  in  het 
openbaar domein.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Algemeen  Politiecentrum,  Antonius  Triestlaan  12.-  Leveren  en  plaatsen  van  binnenwanden  in  de  Directie  Operaties.- 
Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.- Leveren en plaatsen van binnenzonweringen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Belfort.- Omkasting van de speeltrommel van de beiaard.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  STAM, Bijlokemuseum.- Rioleringswerken in de binnentuin van de abdij.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt.- Leveren van een uitschuifbare tribune.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Dienst  Wegen,  Bruggen  en  Waterlopen.-  Depot  Martelaarslaan,  Martelaarslaan  9-11.-  Renovatie  van  de  elektrische 
installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Leveren  en  plaatsen  van  lichtarmaturen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
h)  Stedelijk  opvanginitiatief  voor  asielzoekers,  Doornzelestraat  15.-  Omschakeling  van  stookplaats  met  stookolieketels  naar 
stookplaats met gasketels.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Wegendepot  Sint-Amandsberg,  Grondwetlaan  75-77  te  Gent-Sint-Amandsberg.-  Dienstgebouw  van  de  werklieden.- 
Verbouwing van de douches, de kleedruimte en de refter.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.- Overdekken van de parkeerplaatsen.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Landgoed  De  Campagne  (scoutslokaal  -  koetshuis),  Gijzelstraat  12  te  Gent-Drongen.-  Leveren  en  plaatsen  van  een 
verwarmingsinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Scoutslokaal JOVA, Nelestraat 14 te Gent-Gentbrugge.- Leveren van gasconvectoren.- Goedkeuring.  
m)  Nieuwbouw  polyvalente  zaal  en  jeugdhuis,  Braemkasteelstraat  te  Gent-Gentbrugge.-  Leveren  en  plaatsen  van  een 
verwarmingsinstallatie, verluchting en sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
n)  Id.- Leveren en plaatsen van een elektrische installatie.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Jongerenontmoetingscentrum, Scheldekaai 42.- Inrichten van publiek sanitair.- Bestek.- Vaststelling.  
p)  Koninklijke Kanoclub Gent, Yachtdreef.- Vernieuwen van het dak van het clubhuis.- Bestek.- Vaststelling.  
q)  Camping  Blaarmeersen,  Zuiderlaan  12.-  Leveren  en  plaatsen  van  een  nieuw  sanitair  blok  (prefab)  (blok  5).-  Bestek.- 
Vaststelling.  
r)  Id.- Herinrichting van sanitair blok 3.- Bouwkundige en technische uitrustingswerken.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
s)  Sportcentrum  Wolfput,  Wolfputstraat  92,  François  Van  Impelaan  42  te  Gent-Oostakker.-  Heraanleggen  van 
voetbalterreinen,  plaatsen  van  een  omheining,  ballenvangers  en  terreinverlichting.-  Bijkomende  werken.-  Bestek.-  Eerste 
addendum.- Vaststelling.  
t)  Voetbalaccommodatie  Wolfput,  François  Van  Impelaan  42  te  Gent-Oostakker.-  Uitbreiden  van  de  kleedaccommodatie.- 
Bouwkundige werken en technische uitrustingen.- Bestek.- Vaststelling.  
u)  Id.-  Studieovereenkomst  voor  architectuur,  stabiliteit  en  technische  uitrusting.-  Wijziging  van  de  opdracht: 
kleedaccommodatie uitbreiden met bijkomende kleedkamers.- Addendum.- Goedkeuring.  
v)  Id.- Vernieuwen van de verlichting van terrein A.- Bestek.- Vaststelling.  
w)  Voetbalaccommodatie,  Papiermolenstraat  1.-  Aanpassen  van  doucheuitrusting.-  Sporthal  Keiskant,  Keiskantstraat  3  te 
Gent-Drongen.- Vernieuwen van de warmwaterbereider.- Bestek.- Vaststelling.  
x)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  Voetbalaccommodatie  Henry  Story, 
Muilaardstraat 85.- Verbouwingswerken aan het chalet met het oog op inrichting als cafetaria.- Bestek.- Vaststelling.  
y)  Voetbalaccommodatie  Henri  Story,  Muilaardstraat  85.-  Verbouwingswerken  aan  het  chalet  met  het  oog op inrichting als 
cafetaria.- Bouwkundige werken.- Bestek.- Vaststelling.  
z)  Id.- Id.- Technische uitrustingen.- Bestek.- Vaststelling.  
a’)  Eredienst.- Diverse kerkbesturen.- Begroting over het dienstjaar 2007.- Tweede reeks.- Vaststelling van de stadstoelage.- 
Advies.  
 30.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
a)  Huren van kleurprintapparatuur gedurende een periode van vijf jaar.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Aankoop van meubilair buiten raamcontract ten behoeve van diverse diensten.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Aankoop  van  bewegwijzerings-  en  signalisatiematerieel  ten  behoeve  van  het  Museum  voor  Schone  Kunsten.-  Wijze  van 
gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Aankoop  en  levering  van  werk-  en  veiligheidskledij,  aankoop  van  regenvesten  en  -broeken,  handschoenen, 
veiligheidsschoenen  en  schoenklompen,  laarzen,  parka’s,  signalisatieovergooiers,  bodywarmers  en  beschermvesten, 
aankoop  van  sponshanddoeken,  keukenhanddoeken,  washandjes,  gastendoekjes  en  slabbetjes,  het  ophalen,  wassen, 
verstellen  en  terugbezorgen  van  de  werk-  en  veiligheidskledij  en  de  handdoeken  en  linnen  van  de  stadsdiensten  en  de 
diensten ressorterend onder het Departement Onderwijs.- Verlenging van het bestek.- Goedkeuring.  
 31.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
a)  Reglement met betrekking tot de trofeeën voor sportverdienste en de titels “Sportambassadeur en sportambassadrice” van 
de Stad Gent.- Wijziging.- Goedkeuring.  
b)  Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties.- Deel 9 (november 2006).- Goedkeuring.  
c)  Plaatsen  van  een  ultrasone  niveauregeling  op  vuilwaterputten  (pompstations)  in  Sportarena  Tolhuis  en  Sport-  en 
Recereatiepark Blaarmeersen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Vervanging van sportmateriaal voor het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.- Goedkeuring.  
f)  Vervangen  van  pompen  in  diverse  accommodaties  (Sportarena  Tolhuis  en  Sportcentrum  Blaarmeersen).-  Bestek.- 
Vaststelling.  
g)  Leveren en plaatsen van een luchtgroep in zwembad Neptunus.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Vervangen van de trekkershut op de camping Blaarmeersen.- Goedkeuring.  
i)  Aankoop van outdoor banners voor diverse sporthallen.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  

j)  Aankoop en plaatsing van scheidingsgordijnen in Sporthal Neptunus.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 32.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Hotel- en Bakkerijschool Tweebruggen, Lange Violettestraat 10/12.- Schenking door de vzw Stedelijke Hotelschool Gent, 
Nederpolder  2  van  een  bordenverwarmer,  een  koel-  en  vrieskist,  twee  inductieplaten,  een  vleessnijmachine,  een 
ijsblokjesmachine, een vaatwasmachine, een staafmixer, een bewaardiepvriezer, een bordenrek en een glazenkorfmeubel.- 
Regularisatie.- Aanvaarding.  
b)  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Samenwerkingsovereenkomst  in  het  kader  van  de  Regionale  Ondersteuningscel 
De Stap.- Goedkeuring.  
 33.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Dagverblijf  Désiré  Van  Monckhoven,  Désiré  Van  Monckhovenstraat  46.- 
Uitbreiding van de studieopdracht van de ontwerper ten gevolge van de Energie Prestatie Regelgeving.- Goedkeuring.  
b)  Id.- Basisschool De Dialoog, Frans Van Ryhovelaan 191.- Binnenschilderwerken.- Tweede fase.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Id.-  Basisschool  De  Puzzel,  Jozef  II-straat  28.-  Uitbreiding  van  de  studieopdracht  van  de  ontwerper  ten  gevolge  van  de 
Energie Prestatie Regelgeving.- Goedkeuring.  
d)  Id.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Uitbreiding  van  de  studieopdracht  van  de 
ontwerper ten gevolge van de Energie Prestatie Regelgeving.- Goedkeuring.  
e)  Id.-  Basisschool  Groenweelde,  Grensstraat  202.-  Uitbreiding  van  het  Kleuterdagverblijf.-  Bouwkundige  werken  en 
afwerking.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Freinetschool  Mandala Bis, Jozef II-straat 28.- Renovatie van het schoolgebouw en oprichting van een basisschool.- 
Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  BLO-school  Gustaaf  Callier,  Drongensesteenweg  146.-  Renovatie  van  het  schoolgebouw.-  Deel  elektriciteit.-  Eerste 
addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.- De Toren van Babel - VIP-school, Bargiekaai 1.- Leveren en plaatsen van een energiezuinige verlichtingsinstallatie.- 
Bestek.- Vaststelling.  
i)  Id.-  VIP-school,  Neermeerskaai  1a.-  Studieopdracht  voor  de  opmaak  van  een  ruimtelijk  ontwikkelingsplan.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
j)  Id.-  Annex  Instituut  Bert  Carlier,  Eendrachtstraat  85.-  Renovatie  van  het  schoolgebouw.-  Eerste  addendum.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
k)  Id.- Id.- Renovatie van het schoolgebouw.- Deel elektriciteit.- Eerste addendum.- Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.-  Afdeling  Technieken.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  van  de  Stad  Gent.- 
Binnenprovinciale vervoerritten van leerlingen voor het kalenderjaar 2007.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
m)  Id.-  Diverse  onderwijsinstellingen.-  Aankoop  van  regeneratieapparatuur  voor  vacuümkeukens.-  Wijze  van  gunnen.- 
Bestek.- Vaststelling.  
n)  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  van  de  Stad  Gent.-  Buitensteedse  vervoerritten  van 
leerlingen voor het kalenderjaar 2007.- Bestek.- Vaststelling.  
 34.  Departement Cultuur. 
b)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Vijfde reeks.- Goedkeuring.  
c)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
 37.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  de  woningen  gelegen  Gravin  Johannastraat  1-5.- 
Uitvoering  van  restauratiewerken.-  Uitbetaling  saldo  Gravin  Johannastraat 5.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.- 
Goedkeuring.  
b)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de woning gelegen Gravin Johannastraat 1.- Uitvoering van 
bijkomende restauratiewerken.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
c)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de woning gelegen Gravin Johannastraat 5.- Uitvoering van 
bijkomende restauratiewerken.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
d)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw de Oude Abdij van Drongen Gelegen Drongenplein 26-27 
te  Gent-Drongen.-  Uitvoering  van  bijkomende  restauratiewerken.-  Fase  1.-  Restauratie  van  de  nieuwe  vleugel, 
stabiliteitswerken aan de vloergewelven van de neo-gotische kapel, technieken, deel centrale verwarming.- Vaststelling van 
het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Id.-  Id.-  Eerste  reeks.-  Fase  1.-  Deel  1:  restauratie  van de buitenomhulling en de stabiliteit van de neo-gotische kapel en 
deel 2.- Verbouwing en afwerking binnen het gebouw.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
f)  Id.- Id.- Tweede reeks.- Fase 1.- Deel 1: restauratie van de buitenomhulling en de stabiliteit van de neo-gotische kapel en 
deel 2.- Verbouwing en afwerking binnen het gebouw.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
g)  Restauratie  van  het  als  monument  wettelijk  beschermd  gebouw  “Het  Licht”  gelegen  Sint-Pietersnieuwstraat  128.- 
Uitvoering  van  restauratiewerken.-  Verhoogde  BTW-aanpassing  restauratiepremie.-  Vaststelling  van  het  stadsaandeel.- 
Goedkeuring.  
h)  Restauratie van het als monument wettelijk beschermd gebouw het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen gelegen Lange 
Violettestraat  205.-  Uitvoering  van  bijkomende  restauratiewerken.-  Fase  4:  reconstructie  van  de  woning  nummer  177, 
restauratie van de woningen nummer 179, 185, 187, 207, 251, 253, 255, 257, 259 en 265, de conventwoning nummer 193 
en de tuinkapel in de tuin van het Groothuis.- Vaststelling van het stadsaandeel.- Goedkeuring.  
i)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Hoogstraat 128.- Toekennen van 
een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
j)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Koningin  Elisabethlaan  124-126.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
k)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Koningin  Elisabethlaan  128-140.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
l)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Koningin  Elisabethlaan  142-146.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  

m)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Gildestraat  8.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële  vaststelling  van  het 
subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  4.  Dienst Ombudsvrouw.- Jaarverslag 2005.- Kennisneming.  
  5.  Departement Stadspromotie en Sport.- Staf.- Stadsmarketingfonds.- Jury advies najaar 2006.- Eerste deel (World Soundtrack 
Awards, Film “Man zoekt vrouw”, Belgian Masters 2006, Flanders soccer Cup, KBC Indoor, European Team Championships, 
Literaire Lente en 15 jaar Mediateca in Brasov).- Goedkeuring.  
  6.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Regie.-  Programma  Stadsvernieuwing  en  gebiedsgerichte  werking.-  Realisatie  van 
de publicaties voor de bekendmaking van de wijkprogramma’s “Gebiedsgerichte Werking 2006” (perceel 1: folder, perceel 2: 
brochure).- Meerprijs uitbreiding perceel 2.- Goedkeuring.  
  7.  Havenbedrijf Gent GAB.- Beperkte wijziging van de statuten.- Goedkeuring.  
  9.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en foren van Gent.- Begroting 2007.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Bedrijventerrein  E40  Drongen.-  Toekennen  van  een  investeringssubsidie  aan  TMVW  voor  het  uitvoeren  van  een  studie 
rond de waterhuishouding en de opmaak van een (her)inrichtingsplan.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Werk en Economie.- Lokaal Werkgelegenheidsbureau.- Social Act.- Toekenning van een subsidie Investors in 
People.- Reglement.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Bevolking en Welzijn.- Staf. 
a)  AZ  Jan  Palfijn  Gent.-  Boekhoudkundig  jaarverslag  2005.-  Kennisneming.-  Betalen  van  een  voorschot  op  het 
ziekenhuistekort 2005.- Goedkeuring.  
b)  Bijdrage van de Stad Gent in het tekort van het RVT van het AZ Jan Palfijn en bijdrage overcapaciteit ingevolge sluiting 
RVT 2005.- Goedkeuring.  
c)  Strategische doelstellingen Lokaal Sociaal Beleid.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische cel. 
d)  Stadseigendom gelegen Désiré Fievéstraat 6-12.- Aanpassingen aan de technische uitrusting.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Stadseigendom  gelegen  Kraankinderstraat  2.-  Verbouwen  van  het  Intercultuur Centrum “De Centrale”.- Studieopdracht.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Oprichten  van  een  Jongerenontmoetingscentrum  Rabot,  Opgeëistenlaan  451-457.-  Bestek.-  Derde  addendum.- 
Vaststelling.  
 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Addenda  bij  de  convenanten  2006  tussen  de  Stad  Gent  en  stadsondersteuners  jeugdbewegingen  (Scouts  en  Gidsen 
Vlaanderen - stadsondersteuning Gent & Chirojeugd Vlaanderen vzw - Verbond Roeland).- Goedkeuring.  
b)  Convenanten 2007 met Chirojeugd Vlaanderen vzw - Verbond Roeland & Scouts en Gidsen Vlaanderen - Ondersteuning 
in het kader van het toegankelijkheid jeugdwerk” ter uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007.- Goedkeuring.  
c)  Addendum  bij  de  beleidsovereenkomst  tussen  het  stadsbestuur  en  vzw  JONG  2005-2007  voor  de  financiering  van  de 
bijpassing loondrift.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord-Zuidsamenwerking. 
a)  Actieplan 2007 in het kader van het convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.- Goedkeuring.  
b)  Medefinanciering van de 11.11.11-campagne ten bedrage van 19.546, 53 euro.- Goedkeuring.  
 16.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Personeelsbeheer. 
a)  Brandweer.- Statuut der aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
b)  Stadspersoneel.- Algemeen personeelsreglement.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer.- Cel Intercommunales. 
a)  Dienstverlenende  vereniging  VENECO².-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  7  december  2006  om  19.30  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring. b) 
Dienstverlenende 
vereniging  FINIWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  11  december  2006  om  18.00  uur.-  Vaststelling  van  het 
mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Opdrachthoudende  vereniging  IMEWO.-  Algemene Vergadering van 11 december 2006 om 17.00 uur.- Vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Opdrachthoudende  vereniging  IVAGO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  13  december  2006  om  16.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
e)  Opdrachthoudende  vereniging  TEVEOOST.-  Algemene  Vergadering  van  1  december  2006  om  18.00  uur.-  Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
f)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Algemene  Vergadering  van  6  december  2006  om  19.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
g)  Opdrachthoudende vereniging Digipolis.- Algemene Vergadering van 15 december 2006 om 16.30 uur.- Vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
h)  Dienstverlenende  vereniging  VENECO².-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  7  december  2006  om  19.30  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
i)  Dienstverlenende  vereniging  FINIWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  11  december  2006  om  18.00  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  

j)  Opdrachthoudende  vereniging  IMEWO.-  Algemene  Vergadering  van  11  december 2006 om 17.00 uur.- Aanduiding van 
(een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
k)  Opdrachthoudende  vereniging  IVAGO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  13  december  2006  om  16.00  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
l)  Opdrachthoudende  vereniging  TEVEOOST.-  Algemene  Vergadering  van  1  december  2006  om  18.00  uur.-  Aanduiding 
van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
m)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Algemene  Vergadering  van  6  december  2006  om  19.00  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
n)  Opdrachthoudende vereniging Digipolis.- Algemene Vergadering van 15 december 2006 om 16.30 uur.- Aanduiding van 
(een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
f)  Bijzonder bestek betreffende het leveren, plaatsen en onderhouden van informatieborden-en zuilen, van wachthuisjes bij de 
haltes van het openbaar vervoer en van ander straatmeubilair.- Addendum op het raadsbesluit van 20 december 1999 met 
betrekking tot het financieel beheer van het beschikbaar budget.- Goedkeuring. 
 20.  Autonoom  Gemeentebedrijf  Stadsontwikkelingsbedrijf  Gent.-  Verslagen  van  de  commissarissen  over  de  eerste 
jaarrekening.- Eerste jaarrekening.- Kennisneming.  
Zitting van 28 november 2006 
21.  Departement  Milieu,  Groen  en  Gezondheid.-  Milieudienst.-  Herontwikkeling  van  de  site  Gasmeterlaan.- 
Marktstudie met betrekking tot het programma.- Bestek.- Goedkeuring.  
 22.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
a)  Leveren van zitmeubilair en afvalkorven voor diverse groenzones.- Bestekken.- Vaststelling.  
d)  Natuurinrichtingsproject  Bourgoyen-Ossemeersen.-  Medefinanciering  kijkhutten.-  Betaling  van  het 
stadsaandeel.- Goedkeuring.  
e)  Rabotpark.- Omgevingswerken en groenaanleg.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Ledebergse Scheldemeander.- Heraanleg van het Keizerpark.- Bestek.- Vaststelling.  
 23.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke 
Planning. 
a)  Strategisch  stadsvernieuwingsproject  Ledeberg.-  Twee  ondersteunende  studieopdrachten.-  Bestekken.- 
Goedkeuring.  
b)  Aanvraag  van  de  verkavelingsvergunning  voor  gronden  aan  Sprinkhaanlaan  4  te  Gent-Wondelgem.- 
Vaststelling  van  de  rooilijnen,  en  van  de  voorwaarden  tot  aanleg  van  de  weg(en)  en  hun  uitrusting.- 
Vaststelling van de voorwaarden tot aanleg van de groenvoorzieningen.- Vaststelling van de voorwaarden tot 
kosteloze afstand van de weg(en) met aanhorigheden en nutsvoorzieningen en de groenzone(s).- Zaak van de 
wegen.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf. 
a)  Begroting over het dienstjaar 2007.- Vaststelling.  
b)  Leveren en plaatsen van een desk voor het bewakerslokaal van de parking Ramen.- Bestek.- Gunningswijze en 
gunningsvoorwaarden.- Vaststelling.  
 28.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  de  stadseigendom  gelegen  Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-
Amandsberg,  zijnde  een  lokaal  op  de  eerste  verdieping,  af  te  sluiten  met  de  vzw  “Intercultureel  Netwerk 
Gent”.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
d)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  de  stadseigendom  gelegen  Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-
Amandsberg,  zijnde  twee  lokalen  op  de  eerste  verdieping,  af  te  sluiten  met  de  vzw  “Kind  en  Preventie”.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  de  stadseigendom  gelegen  Doornakkerstraat  54  te  Gent-Sint-
Amandsberg, zijnde een lokaal op de eerste verdieping, af te sluiten met de vzw “Sint Vincentius Vereniging 
Heilig Hart te Sint-Amandsberg” (SIVI).- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Huurovereenkomst voor een deel van een stadseigendom gelegen aan de Opgeëistenlaan, zijnde een lokaal in 
het  nieuwe  Jongeren  Ontmoetingscentrum  Rabot,  af  te  sluiten  met  de  vzw  “vvksm  Klauwaards”.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Huurovereenkomst voor een deel van een stadseigendom gelegen aan de Opgeëistenlaan, zijnde een lokaal in 
het  nieuwe  Jongeren  Ontmoetingscentrum  Rabot,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Özburun.-  Voorwaarden.- 
Goedkeuring.  
h)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Kunst-H-art betreffende een deel van het stadseigendom gelegen 
Wolterslaan 16.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
j)  Overeenkomst  voor  de  beëindiging  van  een  huurcontract  dat  afgesloten  is  tussen  de  Stad  Gent  en  de  vzw 
“Centrum voor Intercultureel Werk Halk Egitim Merkezi” ingaande op 1 juli 2000 voor een periode van tien 
jaar  voor  een  stadseigendom  gelegen  Banierstraat  32-34.-  Voorwaarden.-  Huurovereenkomst  betreffende  een 
stadseigendom  gelegen  Banierstraat  32-34,  zijnde  een  gebouw,  af  te  sluiten  met  de  vzw  “BAAB”.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  

n)  Project  Gentbrugse  meersen.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  perceel  grond.- 
Goedkeuring.  
 31.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
d)  Relighting polyvalente Sporthal Neptunus.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Aankoop van machines - onderhoudswerken voor diverse sportaccommodaties.- Goedkeuring.  
 32.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
c)  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  Stad  Gent.-  Departement 
Onderwijs en Opvoeding en de vzw De Papegay.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Cultuur. 
a)  Beleidsbrief  2006-2007  van  het  Cultuurcentrum  Gent.-  Addendum  bij  het  Cultuurbeleidsplan  2002-2007.- 
Goedkeuring.  
 35.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Kunsten.-  Convenant  met  de  vzw  Kunst(h)art  met  betrekking  tot  de 
beheerssubsidie voor het gebouw gelegen Wolterslaan 16.- Goedkeuring.  gewijzigde tekst 
 36.  Departement  Cultuur.-  Museum  voor  Schone  Kunsten.-  Oprichting  van  de  vzw  Vlaamsekunstcollectie.- 
Aanpassingen van het ontwerp van statuten.- Goedkeuring.  
 38.  Gemeenteraad.- Benoemingen in algemene, bijzondere en raadplegingscommissies van de Raad, in adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. (Nihil) 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 18 en 19 december 2006 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 18 december 2006 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Politiezone Gent. 
c)  Astrid.-  Aankoop  van  draagbare  radio’s  en  toebehoren  voor  de  operationele  diensten  van  de  Politiezone  Gent.- 
Goedkeuring.  
d)  Vacant verklaren van een betrekking in het administratief en logistiek kader van de lokale politie Gent, niveau B - gemene 
graad consulent in de functie van verantwoordelijke strafregister.- Goedkeuring.  
  3.  Politiezone  Gent.-  Directie  Operaties.-  Verkeerstechnische  Afdeling.-  Kortrijksesteenweg  (N  414).-  Verwijdering  van  een 
parkeerplaats voor schoolbussen nabij de hoek Holdaal.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Regie.- Programma Lokale Preventie en Veiligheid. 
a)  Conventie gevoegd bij het veiligheids- en preventiecontract van de Stad Gent met betrekking tot het bijkomend contingent 
Activa-stadswachten.- Voorstel om deze negen activa-stadswachten in te zetten als Lijnspotters.- Goedkeuring.  
b)  Toelage  aan  het  Centrum  voor  Geestelijke  Gezondheidszorg  Eclips  vzw  ter  ondersteuning  van  het  drugpreventieproject 
“Machtig”.- Goedkeuring.  
c)  Toelage aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Eclips vzw ter ondersteuning van het project “Oudergroepen 
drugs Gent”.- Goedkeuring.  
d)  Toelage aan UUFT vzw ter ondersteuning van het peersupport project.- Goedkeuring.  
  7.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Incubatie.-  Medisch-Sociaal  Opvangcentrum.-  Aanpassing  van  de  erelonen  van  de 
artsen aan de index van de consumptieprijzen.- Goedkeuring.  
  9.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw.-  Wijziging  van  de  rooilijn  Kettingstraat-Zwaluwstraat.-  Rooiplan.-  Definitieve 
vaststelling.  
b)  Id.- Pierkespark: Reinaertstraat-Haspelstraat en buurtparking Reinaertstraat.- Rooiplan.- Definitieve vaststelling.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Afdeling Ruimtelijke Planning.- Advies van de Stad Gent over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
van de stad Deinze.- Goedkeuring.  
c)  Id.-  Advies  van  de  Stad  Gent  over  het  ontwerp  van  het  gemeentelijk  ruimtelijk  structuurplan  van  de  gemeente  Zelzate.- 
Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Recreatieas Deinze-Gent.- Inrichting van fiets- en wandelverbindingen.- Plaatsen van een houten platform op het Aquafin-
pompstation  aan  het  Baarleveer  te  Gent-Drongen.-  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent,  de  NV  Aquafin  en  de  Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM).- Goedkeuring.  
c)  Aanleg  van  een  publieke  ruimte  in  het  Antoine  Van  Hoorebekehof  in  het  kader  van  de  renovatie  van  de  sociale 
woningbouwblokken in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.- Stadsaandeel ereloon ontwerpers en 
veiligheidscoördinatie.- Stadsaandeel infrastructuur.- Voorontwerp aanleg publieke ruimte.- Samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Stad Gent en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren van collector-, wegen- en rioleringswerken te Gent-Mariakerke door de NV Aquafin.- Overeenkomst tussen de 
Stad Gent, de NV Aquafin, de CBVA TMVW en de aannemer met betrekking tot het gezamenlijk optreden van de stad en 
de  TMVW  in  de  samenwerkingsovereenkomst  afgesloten  met  de  NV  Aquafin  voor  het  project  nummer  20.113.- 
Goedkeuring.  

e)  Uitvoeren  van  wegen-  en  herstellingswerken  in  Wittewalle  en  in  de  Wolfputstraat  (deel)  te  Gent-Oostakker  in  het  kader 
van  de  collectorwerken  “John  Kennedylaan”  door  de  NV  Aquafin  (project  nummer  21.260).-  Stadsaandeel  in  het 
ontwerpdossier.-  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent,  de  NV  Aquafin  en  de  CBVA  TMVW  met  betrekking  tot  het 
gezamenlijk  optreden  van  de  stad  en  de  TMVW  in  de  samenwerkingsovereenkomst  afgesloten  met de NV Aquafin voor 
het  project  nummer  21.260.-  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent,  de  NV  Aquafin,  de  CBVA  TMVW  en  de  aangestelde 
ontwerper  met  betrekking  tot  het  gezamenlijk  optreden  van  de  stad  en  de  TMVW  in  de  samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de NV Aquafin voor het project nummer 21.260 voor wat betreft de studie van het project.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Personeel en Organisatie.- Informatica.- Computerapparatuur van de leden van het college van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad.- Mogelijkheid tot aankoop na einde mandaat.- Goedkeuring.  
 16.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Organisatie.-  Stadspersoneel.-  Aanpassing  van  de  personeelsformatie.- 
Goedkeuring.  
 17.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Personeelsbeheer.-  Stadspersoneel.-  Statuut  der  aanwervings-  en 
bevorderingsvoorwaarden, evaluatie en vorming.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 18.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens. 
a)  Uitvoeren van diverse examens en van assessmentcenters voor contractuele selecties via Jobpunt Vlaanderen.- Vastlegging 
van kredieten.- Goedkeuring.  
b)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van gespecialiseerd tuinier (m/v).- Goedkeuring.  
c)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van boekhouder (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
d)  Examenprogramma voor het aanwervingsexamen voor de graad van boekhouder (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
e)  Deelnemingsvoorwaarden  voor  de  graad  van  adjunct  van  de  directie  -  leidinggevend  (m/v)  -  Dienst  Bevolking.- 
Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma voor het bevorderingsexamen voor de graad van adjunct van de directie – leidinggevend (m/v) - Dienst 
Bevolking.- Goedkeuring.  
g)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van gespecialiseerd tuinier (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
h)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van  gespecialiseerd  tuinier 
(m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
 20.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Administratief 
Centrum 
Stad 
Gent, 
Woodrow 
Wilsonplein 
1.- 
Dringende 
herstellingswerken 
aan 
de 
verwarmingsinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Hoofdbibliotheek  Zuid,  Graaf  van  Vlaanderenplein  40.-  Gedeeltelijk  vervangen  en  terug  in  dienst  stellen  van  de 
inbraakdetectieinstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Nieuwbouw  brandweerkazerne,  Nieuwevaart  153+.-  Toegangsweg  naar  de  Nieuwevaart.-  Bestek.-  Eerste  addendum.- 
Vaststelling. 
d)  Id.- Elektriciteit: laagspanning, hoogspanning en databekabeling.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
e)  Stadsmuseum Gent STAM.- Aanpassingswerken aan bestaande gebouwen op de Bijlokesite.- Bestek.- Eerste addendum.- 
Vaststelling.  
f)  Id.- Dienstenopdracht museum- en interieur-inrichting.- Bestek.- Tweede addendum.- Vaststelling.  
g)  Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein.- Isolatie van het dak van de zuiderpandgang.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Landgoed  De  Campagne  (scoutslokaal  -  koetshuis,  Gijzelstraat  12  te  Gent-Drongen.-  Leveren  en  plaatsen  van  een 
branddetectie.- Bestek.- Vaststelling.  
i)  Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143.- Herstellen van de dakbedekking van het poortgebouw.- Renovatiewerken aan de 
binnenruimtes.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
j)  Kantoren en werkplaatsen, Sint-Salvatorstraat 16.- Leveren en plaatsen van een slagboominstallatie.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Pierkespark.-  Buitenrestauratie  van  de  voormalige  directeurswoning  en  creatie  van  een  toegang  tot  het  park.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
l)  Dienstencentrum  Mariakerke,  Paul  Van  Tieghemlaan  2  te  Gent-Mariakerke.-  Uitvoeren  van  gevelrenovatiewerken  en 
dakwerken.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
m)  Dienstencentrum Wondelgem, Pieter Cieterslaan 28 te Gent-Wondelgem.- Vernieuwen van de dakbedekking en schilderen 
van de buitengevels.- Vastlegging van kredieten voor bijkomende werken.- Goedkeuring.  
n)  Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen.- Verbouwen van de chalet aan de skiheuvel tot dienstgebouw voor de Groendienst.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
o)  Sporthal  Bourgoyen,  Driepikkelstraat  33  te  Gent-Mariakerke.-  Leveren  en  in  dienst  stellen  van  een  elektrodynamische 
kalkbinder.- Goedkeuring.  
q)  Legionella preventiebeleid.- Opmaak beheersplan.- Goedkeuring.  
r)  Leveren  van  klein  technisch  materiaal  en  andere  benodigdheden  aan  verschillende  diensten  binnen  de  Stad  Gent  en  de 
Politiezone Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Begroting  over  het  dienstjaar  2007.-  Derde  en  laatste  reeks.-  Vaststelling  van  de 
stadstoelage.- Advies.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Onderhandse  aankoop  van  een  constructie  zonder  de  ondergrond  (appartementsblok)  bestaande  uit  zeven 
woongelegenheden gelegen in het Buitenhof.- Goedkeuring.  
b)  Onderhandse aankoop in der minne en om reden van openbaar nut van een gebouw gelegen Meulesteedsesteenweg 23/27.- 
Goedkeuring.  
c)  Onderhandse  aankoop  in  der  minne  en  om  reden  van  openbaar  nut  van  een  woning  gelegen  Abrikoosstraat  79.- 
Goedkeuring.  
f)  Huurovereenkomst voor een deel van een stadseigendom gelegen Botestraat 100 te Gent-Wondelgem, zijnde twee percelen 
grond, af te sluiten met de vzw Steuncomité De TORTELS 204de FOS.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Verhuring van het stadseigendom gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde een deel van het vroegere Stadsarchief in de Berg 
van Barmhartigheid, af te sluiten met de vzw Danspunt, voor kantoor- en archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  

h)  Verhuring  van  een  deel  van  het  Baudelogebouw  gelegen  Baudelokaai  7,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Huisartsenvereniging 
Gent, voor de oprichting van een huisartsenwachtpost.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Bijakte  aan  de  huurovereenkomst  d.d.  5  november  2001  voor  het  stadseigendom  gelegen  aan  de  Kwakkelstraat  41,  af  te 
sluiten met de vzw JONG.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
j)  Precaire  gebruiksovereenkomst  voor  een  deel  van  een  stadseigendom  gelegen  aan  de  Frans  Demildreef  +21,  zijnde  een 
loods voor de opslag van materiaal, af te sluiten met de vzw Trefpunt.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
k)  Precaire  gebruiksovereenkomst,  afgesloten  met  de  Tijdelijke  Handelsvennootschap  Besix-Interbuild-Vanhout  voor  het 
gebruik  van  een  deel  van  een  terrein  van  het  stadseigendom  gelegen  Gasmeterlaan  107  als  parking.-  Verlenging.- 
Goedkeuring.  
l)  Sluiten  van  een  NMBS-bezettingscontract  tussen  de  Stad  Gent  en  de  NMBS  met  betrekking  tot  het  gebruik  van  grond 
gelegen aan de Pauwstraat.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
n)  Trefil Arbed Zuid.- Overdracht naar de Stad Gent van de bufferzone.- Goedkeuring.  
o)  Aankoop jegens eigenaars van gronden in de Bourgoyen begrepen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 102A.- Goedkeuring.  
 23.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Sportdienst-  Erkenning  van  Gentse  sportclubs  of  -instanties.-  Deel  10  (december 
2006).- Goedkeuring. 
 25.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
a)  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2007.-  Vervroegde  beschikking  over  kredieten  voor  onwaarden,  terugbetalingen, 
facturen vorige dienstjaren, maaltijdcheques, afscheidspremies en andere geldelijke tegemoetkomingen aan het personeel, 
recepties,  onthaal,  feestelijkheden,  kermissen,  jaarmarkten,  schoolmaaltijden,  sportmanifestaties,  subsidies  aan  diverse 
instellingen,  projectsubsidies,  sociale  voorzieningen,  subsidiëring  van  noodhulp  en  activiteiten  ter  bevordering  van  het 
leefmilieu tijdens het dienstjaar 2007.- Goedkeuring.  
b)  Annuleren van een bestaande vaste kasgeldprovisie.- Goedkeuring.  
c)  Storting naar het pensioenfonds.- Goedkeuring.  
 26.  Departement Financiën. 
b)  Schenking van een koperen bodebusfragment met heraldische leeuw.- Goedkeuring.  
 27.  Departement Cultuur. 
a)  Nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en de vzw Gent Cultuurstad.- Goedkeuring.  
b)  Evaluatie van het Reglement van de Cultuurprijs van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
d)  Subsidiëring van bijzondere sociaal-culturele initiatieven 2006.- Zesde reeks.- Goedkeuring.  
e)  Vastlegging van een investeringssubsidie aan vzw De Expeditie.- Goedkeuring.  
f)  Toekennen van een investeringssubsidie aan de vzw Parochiale Werken Ledeberg.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Cultuur.- Stedelijke Openbare Bibliotheek. 
a)  Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en de Vlaamse Overheid, Ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media - 
Agentschap  Sociaal-Cultureel  Werk  voor  Jeugd  en  Volwassenen,  voor  deelname  aan  het  “Open  Vlacc”-project. 
Goedkeuring.  
b)  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  het  Vlaams  Centrum  voor  Openbare  Bibliotheken  voor  deelname  in  2007  aan  de 
Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC).- Goedkeuring.  
 30.  Departement  Cultuur.-  Dienst  Kunsten.-  Integratie  van  het  gedicht  “Patrologie”  van  Erwin  Mortier  in  de  Zwarte  Doos.- 
Goedkeuring.  
 31.  Departement Cultuur.- Museum voor Industriële Archeologie en Textiel.- Aankoop van museumobjecten.- Goedkeuring.  
 32.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige Gebouwen. 
a)  Niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen.- Restauratie van het gebouw gelegen Parklaan 21-23.- Toekennen van 
een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
b)  Id.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen  Dijkweg  18  te  Gent-Drongen.-  Toekennen  van  een  subsidie.-  Principiële 
vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 33.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Seniorendienst  -  Dienst  Buurtwerk  -  Integratiedienst  -  Jeugddienst.-  Gratis  ter 
beschikking stellen van stadslokalen.- Uitzonderingsgevallen.- Bekrachtiging.  
 34.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Besteding restmiddelen 2006.- goedkeuring.- Advies Stedelijke Jeugdraad.- Kennisneming.  
b)  Beleidsovereenkomst  2007  met  vzw  JES  in  het  kader  van  “kadervorming  en  algemene  vorming  binnen  het jeugdwerk”.- 
Goedkeuring.  
c)  Beleidsovereenkomst met De Werf vzw in het kader van het geïntegreerd jeugdbeleid.- Goedkeuring.  
f)  Uitbetaling speelpleinwerking Desteldonk en Kwetu.- Goedkeuring.  
 35.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Woonbeleid.-  Reglement  tot  het  verlenen  van  een 
verhuizingpremie bij onteigeningen door de Stad Gent.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 36.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst. 
a)  Gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van groendaken.- Aanpassing.- Goedkeuring.  
b)  Stedelijk subsidiereglement voor de bouw van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA).- Goedkeuring.  
c)  Herontwikkeling  van  de  site  aan  de  Gasmeterlaan.-  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  OVAM  en  de  Stad  Gent.- 
Goedkeuring. 
 37.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 
b)  Renovatiedossier  van  het  Koning  Albert  I-park.-  Wegeniswerken  en  aanleg  van  een  zandbak.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  

c)  Opvraging van de subsidies voor de verwervingen door de stad van gronden in de Groene Vallei.- Eerste en tweede fase.- 
Principiële goedkeuring.  
d)  Gent  als  gaststad  voor  Vlaanderen  op  de  Dag  van  het  Park  2007  op  zondag  27  mei,  in  het  Groenevalleipark.- 
Overeenkomst met de Vlaamse overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos.- Goedkeuring. 
 38.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Stadslaboratorium.- Aankoop van diverse toestellen.- Bestek.- Vaststelling. 
 39.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Aanpassing capaciteit basisscholen.- Goedkeuring.  
b)  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  Stad  Gent.-  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  en  de  vzw  Alles  loopt  op 
rolletjes.- Goedkeuring.  
c)  Tijdelijk project Regie Podiumkunsten.- Goedkeuring. 
 40.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Werken, leveringen en diensten. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Kleuterschool ’t Groen Drieske, Voordries 31 te Gent-Gentbrugge.- Vernieuwen plat 
dak.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Id.-  Basisschool  Groenweelde,  Grensstraat  202.-  Uitbreiding  van  het  kleuterdagverblijf.-  Schilderwerken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
c)  Id.- François Laurentinstituut, Onderstraat 10.- Uitbreiding van de overdekte speelplaats.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Id.- Freinetschool De Loods, Patrijsstraat 12.- Vernieuwen plat dak.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Freinetschool De Sterre-Spits, Maaltebruggestraat 185.- Oprichten van een turnzaal.- Lot 1: ruwbouw en afwerking.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Atheneum  Wispelberg,  Wispelbergstraat  2.-  Afbraak  bestaande  gebouwen  voor  oprichten  van  nieuwbouw.-  Fase  1: 
vleugel klaslokalen.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Perceel  1:  Aanpassen grootkeuken & sanitair.- Lot 2: elektriciteit.- 
Bestek.- Vaststelling.  
h)  Id.-  Id.-  Perceel  1:  Aanpassen  grootkeuken  &  sanitair.-  Lot  3:  centrale  verwarming,  ventilatie  en  sanitair.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
i)  Id.- Id.- Perceel 1: Aanpassen grootkeuken & sanitair.- Lot 4: keukenmeubilair en - toestellen.- Bestek.- Vaststelling.  
j)  Id.- Id.- Perceel 4: Nieuwbouw afdeling tuinbouw en afdeling schilders.- Lot 2: elektriciteit.- Bestek.- Vaststelling.  
k)  Id.-  Id.-  Perceel  4:  Nieuwbouw  afdeling  tuinbouw  en  afdeling  schilders.-  Lot  3:  sanitair,  verwarming  en  verluchting.- 
Bestek.- Vaststelling.  
l)  Id.- Kunstencampus, Ottogracht 4.- Diverse aanpassingswerken.- Verlenging van de uitvoeringstermijn.- Goedkeuring.  
m)  Id.-  Id.-  Uitbreiding  van  de  studieopdracht  van  de  veiligheidscoördinator  ten  gevolge  van  de  Energie  Prestatie 
Regelgeving.- Goedkeuring.  
n)  Id.- VIP-school, Neermeerskaai 1a.- Vernieuwen van de dakbedekking blok 12.- Bestek.- Vaststelling.  
o)  Id.-  Annex  van  het  Huis  van  het  Kind,  Steenakker  250.-  Vernieuwen  dakbedekking  slaapzalen  achteraan.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
p)  Id.-  Id.-  Vernieuwen  tweede  kantine.-  Vervangen  van  houten  schrijnwerk  door  aluminium  schrijnwerk.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
q)  Id.- Id.- Vernieuwen van buitenbevloering aan cafétaria.- Bestek.- Vaststelling.  
r)  Id.- De School van Toen, Klein Raamhof 8.- Vernieuwen hellend dak.- Bestek.- Vaststelling.  
s)  Id.-  Afdeling  Technieken.-  Diverse  instellingen  van  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding  van  de  stad  Gent.- 
Binnenprovinciale  vervoerritten  van  leerlingen  voor  het  kalenderjaar  2007.-  Stopzetting  lopende  procedure.-  Bestek.- 
Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
t)  Id.-  Id.-  Id.-  Buitenprovinciale  vervoerritten  van  leerlingen  voor  het  kalenderjaar 2007.- Stopzetting lopende procedure.- 
Bestek.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
u)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Aanmaak van kasten op maat.- Bestek.- Vaststelling.  
v)  Id.-  Magazijnen  en  Ateliers,  Maaltebruggestraat  191.-  Plaatsen  van  een  goederenlift.-  bouwkundige  werken.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
 41.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
c)  Bedrijventerrein E40 Drongen.- Leveren en plaatsen van straatmeubilair voor het centraal infopunt.- Goedkeuring.  
 43.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en foren van Gent.- Opheffing van alle reglementen, bestekken 
en model-concessieovereenkomsten die verband houden met de Groothandelsmarkt.- Goedkeuring.  
 44.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling  van  subsidies  2006  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Achtste en laatste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Gentse Feesten 2006.- Verdeling van subsidies aan pleinorganisatoren op het openbaar domein.- Vijfde en laatste reeks.- 
Goedkeuring.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Budgettering.-  Stadsbegroting  over  het  dienstjaar  2007.- 
Meerjarenplanning 2007-2011.- Vaststelling. 
  2.  Politiezone Gent. 
a)  Begroting over het dienstjaar 2007.- Vaststelling.  
b)  Financiële afrekening tussen de Politiezone Gent en het Parkeerbedrijf in verband met investeringen.- Goedkeuring.  

  4.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Staf.-  OCMW-Gent.-  Dienstjaar  2007.-  OCMW-Meerjarenplan  (2007-2009).- 
Goedkeuring.- OCMW-Budget 2007 (exploitatie- en investeringsbudget).- Kennisneming. 
  5.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Beleidsstrategie  en  Interbestuurlijke  Samenwerking.-  Programma  Strategisch 
Fondsenbeheer en Interbestuurlijke Samenwerking.- Medeoprichting en toetreding samenwerkingsovereenkomst Interlokale 
vereniging “Kenniscentrum Vlaamse Steden”.- Goedkeuring.  
  8.  Stadssecretariaat.- Leidraad voor deontologisch gedrag voor het personeel van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Coördinatie. 
a)  Project  Gent  Sint-Pieters.-  Stedenbouwkundige  en  architecturale  kwaliteitsbewaking.-  Projectontwikkeling  omgeving 
station  Gent  Sint-Pieters.-  Basisovereenkomst  “Samenwerkingsovereenkomst  betreffende  de  architecturale  en 
stedenbouwkundige  kwaliteitsbewaking  bij  de  projectontwikkeling  van de stationsomgeving Gent Sint-Pieters” tussen de 
Vlaams  Bouwmeester,  de  Stad  Gent  en  de  NMBS-Holding.-  Projectmanagement  door  NV  Eurostation  /  herinrichting 
Clementinalaan.- 
Uitbreiding 
van 
het 
projectmanagement 
van 
NV 
Eurostation 
op 
basis 
van 
de 
Samenwerkingsovereenkomst van 6 juli 2004 in het kader van de herinrichting van de Prinses Clementinalaan en een deel 
van de Kortrijksesteenweg.- Goedkeuring.  
b)  Aanvraag  tot  cofinanciering  in  kader  van  het  “Doelstelling  2”-programma.-  Wijziging  cofinanciering  van  de  Stad  Gent 
voor vier “Doelstelling 2”-projecten.- Vastlegging van cofinanciering voor 2006.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
a)  Afdeling Ruimtelijke Planning.- Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 54 “Overzet”.- Voorlopige 
vaststelling.  
 12.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Parkeerbedrijf.-  Retributiereglement  inzake  het 
straatparkeren.- Goedkeuring. 
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
b)  Aanleg  van  een  publieke  ruimte  in  het  Luizengevecht,  deelproject  Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort  in  opdracht  van  het 
Ministerie  van  de  Vlaamse  Gemeenschap.-  Stadsaandeel  ereloon  ontwerpers.-  Stadsaandeel  aanleg  infrastructuur.- 
Voorontwerp aanleg publieke ruimte.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Noord- Zuidsamenwerking.- Rechtstreekse ondersteuning van het jeugdcentra 
project in de partnerstad Mangaung (Zuid-Afrika) ten bedrage van 36.000 euro.- Goedkeuring.  
 19.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij.- Aankoop en leveren van vloeibare brandstoffen 
voor dieselmotoren (bulklevering).- Bestek.- Vaststelling.  
20. 
Departement 
Facility 
Management.- 
Dienst 
Gebouwen. 
p)  Verbouwen  van  de  voormalige  sporthal  Bourgoyen,  Driepikkelstraat  33  te  Gent-Wondelgem.-  Eindafrekening.- 
Goedkeuring.  
 21.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
d)  Sluiten van een huurovereenkomst met de vzw Riso Gent betreffende een lokaal nummer 2 op de eerste verdieping van het 
stadseigendom gelegen Jozef-II-straat 104-106, zijnde het Buurtcentrum Rabot.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
e)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  de  vzw  Riso  Gent  betreffende  een  lokaal  op  de  eerste  verdieping  van  het 
stadseigendom gelegen Kokerstraat 36, zijnde het Buurtcentrum Brugse Poort.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
m)  Project  Waalse  Krook.-  Site  Grote  Huidevettershoek.-  Aankoop  in  der  minne  en  om  reden  van  openbaar  nut  van  het 
onroerend goed gelegen Waalsekrook 2 via het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring. 
p)  Project  Gentbrugse  meersen.-  Aankoop  in  der  minne  om  reden van openbaar nut van een perceel grond (perceelnummer 
474/C).- Goedkeuring.  
q)  Id.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van verscheidene percelen grond (perceelnummers 510/B, 510/A, 
510/C, 520, 503/C, 504/A, 90/D, 91/A, 149/V/8, 149/W/8, 151/A en 149/T/8).- Goedkeuring.  
r)  Id.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond (perceelnummer 525/B).- Goedkeuring.  
s)  Id.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond (perceelnummer 527/A).- Goedkeuring.  
t)  Id.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van verscheidene percelen grond (perceelnummers 516/A, 512/B, 
512/A en 505).- Goedkeuring.  
u)  Id.- Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond (perceelnummer 503/B).- Goedkeuring.  
 24.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise.-  Dienst  Belastingen.-  Departement  Bevolking  en  Welzijn.- 
Retributiereglement met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadslokalen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Planning. 
d)  AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Borgstelling van een langetermijnkrediet en kortetermijnfinancieringen.- Principiële 
goedkeuring.  
 26.  Departement Financiën. 
a)  Omzetting  van  in  het  verleden  toegestane  investeringssubsidies  aan  het  AG  Stadsontwikkelingsbedrijf  naar  renteloze 
leningen aan het AG Stadsontwikkelingsbedrijf.- Dienstjaren 2003, 2004 en 2005.- Goedkeuring.  
 29.  Departement Cultuur.- Cultuurcentrum Gent.- Ontwerp van overeenkomst tussen de Stad Gent en de vzw De Kraankinders 
betreffende opdrachten in het kader van een diversiteitsbeleid inzake cultuur.- Goedkeuring.  
 34.  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst. 
d)  Overeenkomst met vzw Jeugdcentrum Blaisantvest-Briel voor beheer van het JOC Rabot.- Goedkeuring.  
e)  Overeenkomst  met  vzw  Ontmoetingscentrum  Oostakker  voor  beheer  van  het  Ontmoetingscentrum  Oostakker.- 
Goedkeuring.  
 37.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Groendienst. 

a)  Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort.-  Uitbouw  Recreatieve  Structuur.-  Fietsers-  en  voetgangersbrug.-  Uitbreiding  van  de 
opdracht.- Gunning van de opdracht.- Goedkeuring.  
 41.  Departement Werk en Economie.- Dienst Economie. 
a)  Wetenschapspark Zwijnaarde.- Intentieovereenkomst.- Projectfiche.- Goedkeuring.  
b)  Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent.- Oprichtingsakte.- Goedkeuring.  
d)  Bedrijventerrein  E40  Drongen.-  Uitvoeren  van  wegenwerken  en  aanleg  van  een  infopunt  in  het  Industriepark-Booiebos.- 
Bestek.- Fase 1.- Rechtzetting.- Goedkeuring. (GR 06/N10/091) 
e)  Samenwerkingsovereenkomst  tussen  de  Stad  Gent  en  Vlaamse  Media  Maatschappij  inzake  pertner  kerstparade  2006.- 
Goedkeuring. (GR 06/N10/108) 
 42.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Oprichting  van  de  vzw  Max  Mobiel.-  Toetreding  van  de  Stad 
Gent tot de vzw Max Mobiel.- Statuten.- Afvaardiging van de Stad Gent, toewijzing van de zes bestuursmandaten, waaronder 
het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap, toekennen van volmacht aan de afgevaardigden.- Goedkeuring.  
 45.  Gemeenteraad.-  Benoemingen  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 

*      * 
Motie “over de sluiting van zes postkantoren in Gent”.
Zitting van 19 december 2006 
OPENBARE VERGADERING 
 22.  Departement Stadspromotie en Sport.- Oprichting van de vzw Tour de France Gent.- Ontwerp van statuten.- Goedkeuring.  
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 2 januari 2007 volgende besluiten aangenomen: 
OPENBARE VERGADERING 
  1.  Mededelingen. 
  2.  Onderzoek geloofsbrieven verkozenen. 
  3.  Installatie en beëdiging van de raadsleden. 
  4.  Akteneming van de schriftelijke ingediende afstanden van het mandaat van raadslid. 
  5.  Beëdiging van opvolgers als raadslid. 
  6.  Vaststelling van de rangorde van de raadsleden. 
  7.  Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 
  8.  Verkiezing en beëdiging van tien schepenen. 
  9.  Lidmaatschap van de OCMW-voorzitter in het college. 
 10.  Beslissing fractievorming. 
11.   Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.- Verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.-
Onderzoek van de geloofsbrieven.12 

Id.- Afkondiging van de uitslag der verkiezing van de leden van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn.
 13.  Gemeenteraad.- Benoeming leden van de algemene en de bijzondere commissies, raden van bestuur GAB Haven en AG SOB. 
 14.  Gemeenteraad.- Huishoudelijk reglement.- Aanpassing.- Vaststelling.
Opgemaakt op het stadhuis op 8 januari 2007. 
De  voormelde  besluiten,  met  uitzondering  van  de  tuchtstrafbesluiten,  liggen  ter  inzage  in  het  Stadssecretariaat  op  het 
stadhuis, Botermarkt 1, alle dagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van de zaterdagen, 
zondagen en feestdagen). 

Beroepen en klachten kunnen worden ingediend bij : 
De heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
Gouvernementstraat 1 
9000 

GENT 
en 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden 
Markiesstraat 1 (6e verdieping) 
1000 

BRUSSEL 
Gent, 8 januari 2007 
Namens het stadsbestuur, 
De stadssecretaris, 
De burgemeester, 
Paul TEERLINCK 
Daniël TERMONT 
Bekendgemaakt op het stadhuis van 8 tot 18 januari 2007. 
Voldaan,


B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 29 en 30 januari 2007 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 30 januari 2007 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  2.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Parkeerbedrijf.- Uitvoeren van bewakingsprestaties 
in de parkeergarages Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep en Ramen.- Bestek.- Vaststelling.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Leveren van voorgevormde thermoplastische wegmarkeringen.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Uitvoeren  van  collector-,  wegen-  en  rioleringswerken  door  de  NV  Aquafin  voor  de  aanleg  van  de  collector  Ledeberg-
Gentbrugge.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
c)  Inspectie  en  onderhoud,  aanpassingen  en  herstellingen  van  driekleurige  verkeerslichten  en  bevelposten  op  diverse 
kruispunten gedurende een periode van een jaar.- Bestek.- Vaststelling.  
  5.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Onderhandse  verkoop  van  twee  strookjes  grond  (tuinuitbreiding)  gelegen  in  de  Dukkeldamstraat  (Galvestonstraat  +21).- 
Goedkeuring.  
d)  Onderhandse  verkoop  van  een  schuurtje  gelegen  Zandvoordestraat  (commissariaat  Zwijnaarde)  te  Gent-Zwijnaarde.- 
Goedkeuring.  
e)  Huurovereenkomst betreffende een deel van de stadseigendom gelegen Zandvoordestraat 2, zijnde twee lokalen, voor het 
feestcomité Zwijnaarde.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Huurovereenkomst betreffende een deel van een stadseigendom, zijnde lokalen gelegen Academiestraat 6, af te sluiten met 
de vzw Albezon.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Huurovereenkomst  betreffende  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Abrahamstraat  9-11-13,  zijnde  het  vroegere 
Stadsarchief  in  de  Berg  van  Barmhartigheid,  af  te  sluiten  met  de  vzw  Koninklijke  Soevereine  Hoofdkamer  van  Retorica 
“De Fonteine”, voor kantoor- en archiefruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Inhuurneming van de eigendom gelegen Drongensesteenweg 239, zijnde een opslagruimte.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
j)  Verlenging van de inhuurneming van een eigendom van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De 
Goede  Werkmanswoning”,  zijnde  een  lokaal  gelegen  op  de  gelijkvloers  van  de  residentie  Nachez,  Neermeerskaai  3-86.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
k)  Verlengen  met  een  jaar  van  de  bestaande  huurovereenkomst  met  het  Federaal  Agentschap  voor  Nucleaire  Controle 
betreffende een stukje grond gelegen Gasmeterlaan 107.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
l)  Inhuurneming van een aantal lokalen, eigendom van de NV Volvo Cars gelegen John Kennedylaan 25 ten behoeve van de 
brandweer voor post Noord.- Rechtzetting van de aflossingstabel.- Goedkeuring.  
m)  Precaire  gebruiksovereenkomst  voor  een  deel  van  een  stadseigendom  gelegen  aan  de  Frans  De  Mildreef  +21,  zijnde  een 
loods voor de opslag van materiaal, af te sluiten met de vzw “Scoutsgroep de Zebra’s”.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
n)  Sluiten  van  een  hernieuwde  gebruiksovereenkomst  met  vzw  Atoomproef  3  betreffende  blok  E  van  de  Leopoldskazerne 
gelegen Gaspar De Crayerstraat 2.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
o)  Sluiten  van  een  hernieuwde  gebruiksovereenkomst  met  vzw  Hoger  Instituut  voor  Schone  Kunsten  betreffende  enkele 
ruimtes  in  Blok  D,  Blok  G  en  Blok  F  (volledig)  van  de  Leopoldskazerne  gelegen  Gaspar  De  Crayerstraat  2.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
p)  Verlenging en uitbreiding van de domaniale concessie afgesloten tussen het Ministerie van Defensie en de Stad Gent voor 
blokken op de site van de Leopoldskazerne gelegen Gaspar De Crayerstraat 2.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
q)  Aangepaste  onderhandse  overeenkomst  met  betrekking  tot  de  grond  en  gebouwen,  gekend  als  De  Zwarte  Doos 
(Stadsarchief) gelegen Dulle-Grietlaan 12.- Goedkeuring.  
r)  Overdracht aan de Stad Gent van een perceel grond van Flanders Expo.- Goedkeuring.  
s)  Trefil Arbed Noord.- Overdracht naar de Stad Gent van de parkzone en de zone voor groenas.- Goedkeuring.  
u)  Aanpassing van het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 april 2006 tot inbreng van de onroerende goederen van de Stad Gent in 
het AG Stadsontwikkelingsbedrijf op datum van 6 augustus 2003.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
b)  Zwembad Strop, Stropstraat 3-5.- Renovatie stookplaats.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  

c)  Zwembad Rooigem, Peerstraat 1.- Renovatie van de cabinezaal op de tussenverdieping, sanitair en kleedkamers turnzaal.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
e)  Leveren van mobiele telefoniediensten voor de Stad Gent en het O.C.M.W.-Gent.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Eredienst.-  Kerkbestuur  Sint-Pieters  Buiten.-  Vervangen  van  de  warmeluchtgenerator  in  de  monumentale  kerk.- 
Studieopdracht aan ontwerper.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
g)  Id.- Kerkfabriek van Sint-Anna.- Eindafrekening van de gewezen schatbewaarder.- Advies.  
  7.  Departement Financiën.- Dienst Financiële Audit.- Proces-verbaal van verificatie van de kas van de heer Daniël Verbeken, 
Stadsontvanger  van  Gent  en  de  kas  van  de  bijzondere  rekenplichtige  van  de  politiezone  Gent,  op  14  april  2006.- 
Kennisneming. 
  9.  Departement Stadspromotie en Sport.- Oprichting van de vzw Tour de France Gent.- Ontwerp van statuten.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Stadspromotie en Sport.- Dienst Feestelijkheden. 
a)  Verdeling  van  subsidies  2007  aan  dekenijen,  gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende 
groeperingen en diverse verenigingen.- Eerste reeks.- Goedkeuring.  
b)  Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg.- Vrijstellingen 2006.- Bekrachtiging.  
 12.  Departement Werk en Economie.- Stadsbedrijf de Markten en foren van Gent.- Lijst Foren 2007.- Goedkeuring.  
 15.  Departement Cultuur.- Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Achtste reeks.- Goedkeuring.  
 16.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige  Gebouwen.-  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Henegouwenstraat  83.-  Tweede  dossier  bijkomende  restauratiewerken.-  Toekennen  van  een subsidie.- Principiële vaststelling 
van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 19.  Stadssecretariaat.- Gemeenteraad.- Delegatie van de goedkeuring van de te betalen wedden van de decretale graden en van de 
leden van het managementteam aan de Stadssecretaris.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
b)  Technische  Dienst  Schoolgebouwen.-  Basisschool  De  Zonnepoort,  Sint-Lievenspoortstraat  2-8.-  Dringende  afbraak  van 
bouwvallig lokaal dienstpersoneel en aanpassingswerken.- Spoedprocedure.- Kennisneming. 
c)  Id.-  Freinetschool  Het  Trappenhuis,  Lucas  Munichstraat  29.-  Herstellen  van  de  dakbedekking.-  Spoedprocedure.- 
Kennisneming.  
d)  Id.-  Oefenschool  Wispelberg,  Coupure  Rechts  54.-  Renovatie  van  de  speelplaats  en  plaatsing  van  een  overdekte 
speelplaats.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
e)  Id.-  Kunstencampus  Ottogracht,  Ottogracht  4.-  Stabiliteitswerken  aan  de  vloer  en  de  plafondgewelven  van  de  turnzaal.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.-  Secundair  Kunstinstituut,  Ottogracht  4.-  Dringende  compartimentering  lokaal  secretariaat  gelijkvloers.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming.  
g)  Id.-  Id.-  Dringend  wegbreken  van  wanden  ten  behoeve  van  de  tweede  vluchtweg  op  de  eerste  verdieping.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming.  
i)  Id.- Instituut Bert Carlier, Oudenaardsesteenweg 74.- Herstellen platform.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
j)  Id.- Id.- Herstellen van dakbedekking hoogspanningscabine.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
k)  Id.-  Pedagogische  Begeleidingsdienst,  Jubileumlaan  215b.-  Leveren  en  plaatsen  van  nieuwe  condenserende 
verwarmingsketels ter vervanging van defecte toestellen.- Spoedprocedure.- Kennisneming.  
l)  Id.- Afdeling Technieken.- Onderhoud van controle- en regelapparatuur van de centrale verwarmingsinstallatie in diverse 
instellingen van het departement Onderwijs en Opvoeding van de stad Gent.- Ontwerp en wijze van gunnen.-Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
 
-  Lezing van de beleidsverklaring en bespreking. 
  1.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Stedenbouw  en  Ruimtelijke  Planning.- 
Definitieve  vaststelling  van  het  gemeentelijk  ruimtelijk  uitvoeringsplan  SDW-5  Handelsbeurs,  met  onteigeningsplan 
(toepassing van de procedure bij hoogdringendheid).- Opheffing van een verkavelingsvergunning door de goedkeuring van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
d)  Plaatsen van een sfeerverlichting op de Kraanlei in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
e)  Plaatsen van een sfeerverlichting op de Nederkouter in het kader van de lichtstudie.- Goedkeuring.  
  4.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Coördinatie.-  Project  Gent  Sint-Pieters.- 
Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteitsbewaking projectontwikkeling omgeving station Gent Sint-Pieters.- Uitbreiding 
projectmanagement.- Goedkeuring.  
Zitting van 30 januari 2007 
OPENBARE VERGADERING 
  5.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Verkoop  aan  de  sociale  huisvestingsmaatschappij  De  Scheldevallei  van  grond  te  Gent-Gentbrugge,  deel  uitmakend  van 
park De Driesch.- Goedkeuring.  

b)  Onderhandse  aankoop  van  verschillende  constructies  zonder  de  ondergrond  (appartementsblokken)  bestaande  uit 
zevenentachtig  woongelegenheden  en  zeven  bergingen  gelegen  in  de  Gandastraat,  Sint-Baafsdorp,  Slachthuisstraat  en 
Adalwinstraat.- Goedkeuring.  
h)  Huurovereenkomst  betreffende  een  lokaal  nummer  5  op  de  eerste  verdieping  en  een  berging  nummer  5  op  de 
benedenverdieping van het stadseigendom gelegen Jozef-II-straat 104-106 zijnde Buurtcentrum Rabot, af te sluiten met de 
vzw ROC-SA.- Voorwaarden.- Goedkeuring. t)  Stadsvernieuwingsproject  “Zuurstof  voor  de  Brugse  Poort”.-  Deelproject 
Pierkespark.- Overdracht van goederen van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf naar de Stad Gent.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Stedelijk  Museum  voor  Actuele  Kunst,  Citadelpark.-  Dringende  aanpassingswerken  aan  de  diefstaldetectieinstallatie.- 
Spoedprocedure.- Kennisneming. 
d)  Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, Driepikkelstraat 32 te Gent-Mariakerke.- Bouwen van een bezoekers- en natuur- 
en milieu-educatief centrum.- Bestek.- Eerste addendum.- Vaststelling.  
  8.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Dienst Belastingen. 
a)  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst.- Retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk kampeerterrein 
in het recreatiepark Blaarmeersen.- Goedkeuring.  
b)  Departement Bevolking en Welzijn.- Jeugddienst.- Retributiereglement voor de aankoop van een grabbel- en swappas en 
activiteiten.- Goedkeuring.  
 10.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst.- Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties.- Deel 1 (januari 2007).- 
Erkenning van Gentse sportclubs of -instanties.- Verlenging.- Goedkeuring.  
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
  10bis  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Ondertekening  van  het  contract  “Convention  Tour  de  France  2007”.- 
Goedkeuring. 
 13.  Departement  Werk  en  Economie.-  Gent,  stad  in  werking.-  Steunpunt  Dienstenwerkgelegenheid.-  Actieplan  Lokale 
Diensteneconomie  Stad  Gent  2007.-  Engagementsverklaring  met  betrekking  tot  de  lokale  co-financiering.-  Ondertekening.- 
Goedkeuring. 
 14.  Departement Bevolking en welzijn.- Jeugddienst. 
a)  Beleidsovereenkomst met vzw Lejo voor het beheer van de fuifboot Nebo.- Goedkeuring.  
b)  Beleidsovereenkomst  met  de  vzw  Van  Crombrugghe  Fonds  voor  het  beheer  van  het  Van  Crombrugghe  Gebouw.- 
Goedkeuring.  
 17.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Incubatie.-  Medisch-Sociaal  Opvangcentrum.-  Akkoord  over  de  convenant 
spuitenruil tussen de Stad en de Vlaamse Gemeenschap.- Goedkeuring. 
 18.  Departement Milieu, Groen en Gezondheid.- Milieudienst.- Voormalige terreinen van de gasfabriek aan de Gasmeterlaan.- 
Evaluatie  van  saneringstechnieken  en  -kost  van  zones  verontreinigd  door  cyanides  en  globale  BATNEEC-evaluatie  voor  de 
drie verschillende verontreinigingen.- Uitbreiding van de opdracht en vraag voor bijkomend budget.- Goedkeuring.  
 20.  Departement  Personeel  en  Organisatie.-  Dienst  Organisatieontwikkeling.-  Stadspersoneel.-  Vaststelling  van  het 
organogram van de stadsdiensten.- Goedkeuring.  
 21.  Departement Onderwijs en Opvoeding. 
a)  Technische Dienst Schoolgebouwen.- Basisschool Groenweelde, Grensstraat 202.- Aanstelling van EPB-verslaggever ten 
gevolge van de Energie Prestatie Regelgeving.- Goedkeuring.  
h)  Id.-  Instituut  Bert  Carlier,  Oudenaardsesteenweg  74.-  Aanstelling  van  EPB-verslaggever  ten  gevolge  van  de  Energie 
Prestatie Regelgeving.- Goedkeuring.  
m)  Id.- Diverse onderwijsinstellingen.- Legionellapreventiebeleid.- Opmaak van beheersplannen en adviezen.- Goedkeuring.  
 22.  Gemeenteraad.-  Benoemingen  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz.
Punten bij hoogdringendheid toegevoegd: 
 23.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer.- Cel Verzelfstandiging en 
PPS. 
a)  Opdrachthoudende  vereniging  TEVEOOST.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  2  maart  2007  om  18.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring. 
b)  Id.- Id.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring. 


*      * 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 5 en 6 maart 2007 volgende besluiten aangenomen: 
Zitting van 5 maart 2007 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  4.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
a)  Herinrichting  van  de  Prinses  Clementinalaan  en  een  deel  van  de  Kortrijksesteenweg.-  Stadsaandeel.-  Goedkeuring.  c)
Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Kiekenbosstraat  te  Gent-Wondelgem.-  Bestek.-  Eerste 
addendum.- Vaststelling.  
  5.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
a)  Overeenkomst  met  de  NV  Aquafin  met  betrekking  tot  de  vestiging  van  erfdienstbaarheden  en  verkoop  bovengrond  ter 
realisatie van het project 21.699 “Collector aansluiting Meierij en Bellevue”, op percelen stadseigendom gelegen te Gent-
Ledeberg.- Goedkeuring. 
b)  Overdracht van een deel van twee percelen grond in de Wielewaalstraat.- Goedkeuring. g) 
Toekennen 
van 
een 
erfpachtrecht betreffende het stadseigendom “Scala” gelegen Dendermondsesteenweg 163 aan vzw Theaterplatform Gent.- 
Goedkeuring.  
h)  Onderverhuring  door  de  Stad  Gent  aan  de  vzw  “Vereniging  van  Vlaamse  Steden en Gemeenten” of “V.V.S.G.” van een 
deel van het gebouw, gelegen aan de Keizer Karelstraat 1.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Sluiten  van  een  gebruiksovereenkomst  met  de  vzw  Kapotski  betreffende  een  deel  van  het  stadseigendom  gelegen  Sint-
Bernadettestraat 258, zijnde een lokaal van de vroegere Gustaaf Callierschool.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 
a)  Algemeen  Politiecentrum,  Antonius  Triestlaan  12.-  Renovatiewerken  aan  blokken  A&E.-  Regularisatie  van  de 
eindafrekening na uitvoering van uitgestelde werken.- Goedkeuring.  
b)  Belfort, Emiel Braunplein.- Aanpassing van de belfortbeiaard en klokkenwissel.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Eredienst.-  Diverse  kerkbesturen.-  Begroting  van  de  kerkfabriek  Sint-Jacobs  over  het  dienstjaar  2007.-  Bijkomende 
stadstoelage.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies. 
d)  Id.- Kerkbestuur Sint-Elisabeth.- Vervangen van de warmeluchtgenerator in de monumentale kerk.- Ontwerp.- Geldelijke 
tussenkomst van de Stad.- Advies.  
  7.  Departement  Financiën.-  Dienst  Financiële  Planning.-  Bepaling  van  de  voorwaarden  voor  de  terbeschikkingstelling  van 
vaste kasgeldprovisies.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Stadspromotie en Sport. Sportdienst. 
a)  Erkenning van Gentse sportverenigingen of -instanties 2007.- Deel 2 (februari).- Goedkeuring.  
  9.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst  Mobiliteit.-  Departement  Bevolking  en 
Welzijn.-  Dienst  Sociale  Voorzieningen  en  Gehandicapten.-  Dienstverlenende  opdracht  tot  het  organiseren  van  aangepast 
vervoer voor personen met een handicap.- Algemene offerteaanvraag.- Bestek.- Vaststelling.  
 10.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Mobiliteit. 
a)  Gratis nachtbussen in Gent.- Overeenkomst met de VVM De Lijn.- Goedkeuring.  
 11.  Departement Cultuur. 
a)  Subsidiëring van culturele projecten en activiteiten 2006.- Negende reeks.- Goedkeuring.  
b)  Subsidiëring van sociaal-culturele initiatieven 2006.- Zevende reeks.- Goedkeuring.  
 12.  Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein  -  Dienst  Administratie.-  Monumenten  en 
Merkwaardige  Gebouwen.-  Niet-wettelijk  beschermde  merkwaardige  gebouwen.-  Restauratie  van  het  gebouw  gelegen 
Rabotstraat 50.- Toekennen van een subsidie.- Principiële vaststelling van het subsidiebedrag.- Goedkeuring.  
 13.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Administratie. 
a)  Definitieve vaststelling van de naam “Winkelgate” voor de nieuwe weg uitkomend in de Oogststraat te Gent-Wondelgem.  
b)  Definitieve vaststelling van de naam “Göteborgstraat”voor de nieuwe weg gelegen te Gent-Oostakker.  

 14.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Sociale  Dienst  voor  het  Personeel  van  de  Stad  Gent  vzw.-  Wijzigingen  van  de 
statuten.- Kennisneming. 
 15.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische Cel. 
a)  Stadseigendom gelegen Frans van Ryhovelaan 119.- Uitvoeren van bouwkundige en technische werken aan de zaal en de 
burelen in functie van de brandveiligheid.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
b)  Stadseigendom  gelegen  Wolterslaan  16.-  Verbouwen  van  het  voormalig  laboratorium  tot  socio-culturele  infrastructuur: 
centrale verwarming en sanitair.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
16. 
Departement Brandweer. 
a)  Schenking van materieel aan twee brandweerkorpsen uit Macedonië.- Goedkeuring.  
b)  Verleende vrijstellingen van betaling van retributie in 2006.- Bekrachtiging.  
 17.  Politiezone Gent. 
a)  Abonnementen 2007 eindapparatuur A.S.T.R.I.D.- Goedkeuring.  
b)  Toelage aan de stichting Child Focus.- Goedkeuring.  
c)  Overdracht  van  1.707  euro  van  de  Politiezone  Gent  aan  de  Koninklijke  Sportvereniging  Gents  Stadspersoneel.- 
Goedkeuring.  
d)  Schenking van vijf ademtesttoestellen aan Responsible Young Drivers.- Goedkeuring.  
 18.  Politiezone  Gent.-  Directie  Operaties.-  Verkeerstechnische  Afdeling.-  N458  Wondelgemkaai  en  N474  Langerbruggekaai, 
Terdonkkaai.- Snelheidsverlaging tot 70 km/u.- Goedkeuring.  
 19.  Stadssecretariaat. 
b)  Algemene  commissies.-  Oprichting  van  een  technische  subcommissie  “Ondersteuningsbeleid  sport”.-  Goedkeuring.  
(geamendeerd) 
 21.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer. 
a)  Overeenkomst met Reprobel met betrekking tot de reprografie.- Goedkeuring.  
 23.  Departement Onderwijs en Opvoeding.- Technische Dienst Schoolgebouwen. 
a)  Dagverblijf De Spiegel, Zwijnaardsesteenweg 250.- Vervangen van het paviljoen door een nieuwbouw.- Lot 1: afbraak van 
het bestaand paviljoen en luifels.- Bestek.- Vaststelling.  
b)  Kindertuin, annex Basisschool Henri D’Haese, Guldenmeers 2 te Gent-Gentbrugge.- Oprichten van een nieuwbouw voor 
de Kindertuin, annex Basisschool Henri D’Haese.- Lot 2: elektriciteit.- Bestek.- Vaststelling.  
c)  Annex Het Huis van het Kind, Steenakker 250.- Renovatie van de tweede kantine.- Vervangen van het houten schrijnwerk 
door aluminium schrijnwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
d)  Atheneum Wispelberg, Wispelbergstraat 1-2.- Brandwerend maken van de wanden en het plafond.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Id.- Id.- Geschikt maken van de vloerstructuur.- Bestek.- Vaststelling.  
f)  Id.- Id.- Plaatsen van vloerbekleding en uitvoeren van schilderwerk.- Bestek.- Vaststelling.  
g)  Speelplein Henri Story, Muilaardstraat 83.- Aanleg van een multispeelveld - ondergrond.- Bestek.- Vaststelling.  
h)  Diverse onderwijsinstellingen.- Aanpassen van het binnenschrijnwerk 2007.- Eerste fase.- Bestek.- Vaststelling.  
*   *   * 
A-punten 
  1.  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise  -  Dienst  Belastingen.-  Departement  Werk  en  Economie.- 
Stadsbedrijf  de  Markten  en  Foren  van  Gent.-  Retributiereglement  op  de  opstelling  van  kermisattracties.-  Goedkeuring.  
gewijzigde tekst 
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
  1bis  Departement  Stafdiensten.-  Afdeling  Kennis  en  Expertise.-  Dienst  Belastingen.-  Departement  Cultuur.- 
Retributiereglement voor diensten verstrekt door de stedelijke musea en het Gravensteen.- Wijziging.- Goedkeuring.  
  2.  Departement Werk en Economie.- Gent, stad in werking.- Gents Jongerenwerkplan: dienstenjobs.- Overdracht van middelen 
aan het OCMW-Gent.- Ondertekening betoelagingsovereenkomst tussen Stad Gent en het OCMW-Gent.- Goedkeuring.  
  3.  Departement  Werk  en  Economie.-  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau.-  Contract  Cliëntvolgsysteem:  contract  tussen  de 
Vlaamse  Dienst  voor  Arbeidsbemiddeling  en  Beroepsopleiding  (VDAB)  en  de  Stad  Gent  -  Lokaal  Werkgelegenheidsbureau 
(LWB).- Goedkeuring. 
4. 
Departement  Ruimtelijke  Planning,  Mobiliteit  en  Openbaar  Domein.-  Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
b)  Herinrichting van de Prinses Clementinalaan en een deel van de Kortrijksesteenweg.- Samenwerkingsovereenkomst tussen 
de VVM De Lijn, de TMVW, de NV Belgacom en de Stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Uitvoeren  van  wegen-  en  rioleringswerken  in  de  Beukenlaan  en  de  Steenaardestraat  te  Gent-Sint-Denijs-Westrem  in  het 
kader van de aanleg van de verbindingsriolering Beukenlaan door de NV Aquafin.- Overeenkomst tussen de Stad Gent, de 
NV  Aquafin  en  de  CBVA  TMVW  met  betrekking  tot  het  gezamenlijk  optreden  van  de  Stad  en  de  TMVW  in  de 
samenwerkingsovereenkomst  afgesloten  met  de  NV  Aquafin.-  Overeenkomst  tussen  de  Stad  Gent,  de  NV  Aquafin,  de 
CBVA TMVW en de aangestelde ontwerper met betrekking tot het gezamenlijk optreden van de Stad en de TMVW in de 
samenwerkingsovereenkomst  afgesloten  met  de  NV  Aquafin  voor  wat  betreft  de  studie  van  het  project.-  Overeenkomst 
tussen de Stad Gent, de NV Aquafin, de CBVA TMVW en de aannemer met betrekking tot het gezamenlijk optreden van 
de  Stad  en  de  TMVW  in  de  samenwerkingsovereenkomst  afgesloten  met de NV Aquafin voor wat betreft de aanneming 
van het project.- Goedkeuring.  
  5.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
c)  Bouwblokrenovatie  Dampoort.-  Overdracht  van  het  AG  Stadsontwikkelingsbedrijf  naar  de  Stad  Gent  van  de  woning 
gelegen Ambachtstraat 11.- Goedkeuring. 

d)  Sluiten van een N.M.B.S. bezettingscontract tussen de Stad Gent en de N.M.B.S.-holding met betrekking tot het gebruik 
van  grond,  eigendom  van  de  N.M.B.S.  in  het  gebied  Gent-Zeehaven  voor  het  project  “De  Groene  Banaan”.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring. e) 
Onderhandse  verkoop  van  zes  percelen  tuinuitbreiding  gelegen  Blekerijstraat.- 
Goedkeuring.  
f)  Onderhandse  verkoop  in  der  minne  van  een  strookje  grond  aan  een  aangelande  aan  en nabij het Charles de L’Epeeplein 
75.- Goedkeuring.  
Punt bij hoogdringendheid toegevoegd: 
j)  Opzegging concessieovereenkomsten vzw Centrale Betaalkassen der CEPG, nv Concordia, vzw Gezworen Wegers-Meters 
van  de  stad  Gent,  nv  Immo  Bultinck  en  nv  info  Service  Belgium  op  de terreinen Stapelplein, gelegen Dok Zuid en Dok 
Noord.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Stadspromotie en Sport.- Sportdienst. 
b)  Energiebeheer.-  Vernieuwen  van  het  onderhoudscontract  voor  het  optimaliseringssysteem  voor  het  Zwembad 
Rozebroeken.- Wijze van gunnen.- Vaststelling.  
 19.  Stadssecretariaat. 
a)  Algemene  commissies.-  Oprichting  van  een  technische  subcommissie  “Mens-  en  gezinsvriendelijke  werking  van  de 
gemeenteraad”.- Goedkeuring.  (art. 3 geamendeerd) 
c)  Implementatie van het gemeentedecreet.- Stappenplan.- Kennisneming.  
 20.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Organisatieontwikkeling.- Uitwerken van het intern controlesysteem (ICS) 
van de Stad Gent.- Bestek.- Wijze van gunnen en voorwaarden.- Vaststelling.  
 21.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer. 
b)  Beheersovereenkomst tussen de Stad Gent en het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent.- Goedkeuring. 
 22.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst.- Cel Verzelfstandiging en PPS. 
a)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  28  maart  2007  om 
18.00 uur.- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
b)  Opdrachthoudende  vereniging  Digipolis.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  16  maart  2007  om  15.30  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
c)  Dienstverlenende  vereniging  FINIWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  19  maart  2007  om  17.30  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
d)  Opdrachthoudende vereniging IMEWO.- Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart om 17.00 uur.- Vaststelling 
van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
e)  Opdrachthoudende  vereniging  IVAGO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  28  maart  2007  om  16.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
f)  Dienstverlenende  vereniging  VENECO².-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  29  maart  2007  om  19.00  uur.- 
Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
g)  Opdrachthoudende  vereniging  Intercommunale  Westlede.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  28  maart  2007  om 
18.00 uur.- Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
h)  Opdrachthoudende  vereniging  Digipolis.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  16  maart  2007  om  15.30  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
i)  Dienstverlenende  vereniging  FINIWO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  19  maart  2007  om  17.30  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
j)  Opdrachthoudende vereniging IMEWO.- Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart om 17.00 uur.- Aanduiding 
van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
k)  Opdrachthoudende  vereniging  IVAGO.-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  28  maart  2007  om  16.00  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
l)  Dienstverlenende  vereniging  VENECO².-  Buitengewone  Algemene  Vergadering  van  29  maart  2007  om  19.00  uur.- 
Aanduiding van (een) vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent.- Goedkeuring.  
 24.  Gemeenteraad.-  Benoemingen  in  algemene,  bijzondere  en  raadplegingscommissies  van  de  Raad,  in  adviesraden, 
samenwerkingsverbanden van gemeenten, enz. 
Zitting van 6 maart 2007 
MET GESLOTEN DEUREN 

B E K E N D M A K I N G
Art. 252 - § 1 en 2 van het Gemeentedecreet 
De gemeenteraad van Gent heeft in zitting van 26 maart 2007 volgende besluiten aangenomen: 
OPENBARE VERGADERING 
B-punten 
  1.  Politiezone Gent. 
a)  Radiocommunicatie.-  Aankoop  van  drie  vaste  radioposten,  programmatiesoftware  en  een  programmeringstoestel  met 
software.- Goedkeuring.  
b)  Schenking van gsm’s aan Levenslijn.- Goedkeuring.  
c)  Vacant  verklaren  van  een  betrekking  in  het  administratief  en  logistiek  kader  van  de  lokale  politie  Gent,  niveau  B  - 
bijzondere graad maatschappelijk assistent in de functie van medewerker educatief centrum.- Goedkeuring.  
  3.  Departement Bevolking en Welzijn.- Dienst Huisvesting.- Technische Cel.- Woningcomplex “Scheldeoord”.- Oprichten van 
container- en fietsenbergingen.- Ontwerp technische bepalingen.- Goedkeuring.  
  4.  Departement  Bevolking  en  Welzijn.-  Dienst  Huisvesting.-  Stadswoningen.-  Vaststelling  van  de  huurprijs  van  garages 
gelegen Stokerijstraat en Désiré Fievéstraat.- Goedkeuring.  
  6.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 
b)  Dienstverlening  veiligheidscoördinator  ontwerp  en  verwezenlijking  voor  de  volgende  opdracht:  uitvoeren  van  lokale 
aanpassingswerken  en  herstellingswerken  aan  wegen  en  het  aanleggen  van  individuele  opritten  en  trottoirs.-  Bestek.- 
Vaststelling.  
d)  Ruimen, afvoeren en verwerken van ruimingsslib waterloop De Lieve, deel Vijfhoek - Liefkensstraat te Gent-Wondelgem.- 
Eindafrekening.- Goedkeuring.  
e)  Herinrichting  van  de  Nieuwe  Voorhaven:  collector  Muide-Voorhaven-Grootdok  (deel  B).-  Stadsaandeel  in  de  werken.- 
Goedkeuring.  
  7.  Departement Facility Management.- Dienst Patrimonium. 
b)  Precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  percelen  stadsgrond  gelegen  aan  en  nabij  de  Koningsdonkstraat  te  Gent-
Gentbrugge (perceelnummers 512/A en 503/B).- Goedkeuring.  
c)  Precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  percelen  stadsgrond  gelegen  aan  en  nabij  de  Koningsdonkstraat  te  Gent-
Gentbrugge (perceelnummers 503/C en 504/A).- Goedkeuring.  
d)  Precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  een  perceel  stadsgrond  gelegen  aan  en  nabij  de  Koningsdonkstraat  te  Gent-
Gentbrugge (perceelnummer 527/A).- Goedkeuring.  
e)  Sluiten  van  een  precaire  gebruiksovereenkomst  betreffende  een  perceel  grond  in  stadseigendom  gelegen  Emiel  van 
Swedenlaan (Gentbrugse Meersen) te Gent-Gentbrugge.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
f)  Sluiten van een overeenkomst met vzw Steunvereniging voor de Koninklijke Roeivereniging Sport Gent tot het bekomen 
van  een  investeringssubsidie  voor  de  verbouwings-  en  aanpassingswerken  van  het  clublokaal  gelegen  Kanodreef  1.- 
Voorwaarden.- Goedkeuring.  
g)  Sluiten  van  een  huurovereenkomst  met  vzw  Nakhla  betreffende  een  lokaal  op  het  gelijkvloers  van  het  stadseigendom 
gelegen Abrahamstraat 9-11-13, zijnde het vroegere Stadsarchief in de Berg van Barmhartigheid, vanaf heden de Berg en 
Co genaamd.- Voorwaarden.- Goedkeuring. 
h)  Verlenging van de inhuurneming van een eigendom van de vzw “Parochiale Werken Sint-Martinus Baarle” door de Stad 
Gent, zijnde een lokaal, gelegen in het gebouw aan de Kloosterstraat 6 te Gent-Drongen.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
i)  Onderhandse verkoop van een strook grond gelegen aan de Clematisstraat-Hyacintstraat.- Goedkeuring.  
j)  Overdracht  van  het  gebouw  gelegen  Noorderlaan  op  28  februari  2007  “om  niet”  aan  de  Stad  Gent  ingevolge  de 
beëindiging van de erfpachtovereenkomst tussen de Stad Gent en NV Interbrew Belgium.- Kennisneming.- Sluiten van een 
huurovereenkomst  met  vzw  Gentse  club  voor  diepzeeduiken  Manta  betreffende  de  grond  en  gebouwen  gelegen 
Noorderlaan 25.- Voorwaarden.- Goedkeuring.  
k)  Overdracht van en naar de haven van een aantal wegen en overdracht ex-site La Floridienne.- Goedkeuring.  
  8.  Departement Facility Management.- Dienst Gebouwen. 

a)  Diverse  administratieve  gebouwen.-  Aanbrengen  en/of  aanpassen  van  een  data  -  en/of  telefoonbekabeling.-  Eerste 
onderhandse herhaling van de opdracht overeenkomstig artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende 
de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
b)  Diverse  stadsgebouwen.-  Onderhouds-  en  herstellingswerken  aan  de  HVAC  (heating,  ventilation  and  airconditioning)  -
installaties  en  de  sanitaire  installaties  voor  een  periode  van  een  jaar.  Tweede  onderhandse  herhaling  van  de  opdracht 
overeenkomstig artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
c)  Id.- Onderhouds- en herstellingswerken aan de hoog- en laagspanningsinstallaties voor een periode van een jaar.- Tweede 
onderhandse herhaling van de opdracht overeenkomstig artikel 17, §2, 2°b van de wet van 24 december 1993 betreffende 
de overheidsopdrachten.- Goedkeuring.  
d)  Jeugdlokalen JOVA gelegen in de Nelestraat 14 te Gent-Gentbrugge.- Leveren en plaatsen van een elektrische installatie.- 
Bestek.- Vaststelling.  
e)  Geuzenhuis, Kantienberg 9.- Buitenschilderwerken.- Eindafrekening.- Goedkeuring.  
f)  Eredienst.-  Kerkbestuur  Heilige  Dionysius  (Gent-Sint-Denijs-Westrem).-  Vervangen  van  de  warmeluchtgenerator  in  de 
monumentale kerk.- Studieopdracht aan ontwerper.- Vaststelling van de stadstoelage.- Advies.  
g)  Id.- Kerkfabriek van HH. Petrus en Paulus (Gent en Evergem).- Eindafrekening van de gewezen schatbewaarder.- Advies.  
h)  Id.-  Kerkbestuur  O.L.  Vrouw  Sint-Pieters.-  Inrichten  van  een  onderstation  voor  de  stadsverwarming, 
verwarmingsinstallatie  en  archeologisch  onderzoek  in  de  monumentale  kerk.-  Ontwerp.-  Geldelijke  tussenkomst  van  de 
Stad.- Advies.  
  9.  Departement Facility Management.- Dienst Voorraadbeheer en Drukkerij. 
d)  Aankoop van een trampoline ten behoeve van de Jeugddienst.- Wijze van gunnen.- Bestek.- Vaststelling.  
e)  Aankoop  en  het  rechtstreeks  leveren  van  schoonmaak-  en  sanitaire  benodigdheden  aan  de  stadsdiensten,  de  diensten 
ressorterend  onder  het  Departement  Onderwijs  en  Opvoeding,  de  Politiezone  Gent  en  de  stads-  en  autonome  bedrijven.- 
Bestek.- Vaststelling.  
f)  Huren van kopieermachines ten behoeve van diverse stadsdiensten, het Departement Onderwijs en Opvoeding en de Politie 
gedurende een periode van vijf jaar.- Addendum.- Uitbreiden naar de stadsbedrijven.- Goedkeuring.  
 12.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Regie.- Programma Lokale Preventie en Veiligheid. 
b)  Convenant tussen de Stad Gent en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn met betrekking tot het project Lijnspotters.- 
Goedkeuring.  
 13.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Juridische Dienst en Kennisbeheer. 
b)  Politiereglement  op  de  verplichte  aangifte  van  vrouwelijk  dienstpersoneel  tewerkgesteld  in  openbare  inrichtingen  van 
verbruik en vermaak.- Wijzigingen.- Goedkeuring.  
 14.  Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein.- Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. 
b)  Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nummer 121 “Binnenstad - deel Zuid”.  
d)  Vaststelling van het plannenregister.  
 19.  Departement Stadspromotie en Sport.- Vrijgeven van dotatie aan de vzw Tour de France Gent.- Goedkeuring.  
 21.  Departement  Stadspromotie  en  Sport.-  Dienst  Feestelijkheden.-  Verdeling  van  subsidies  2007  aan  dekenijen, 
gebuurtebonden,  feestcomités,  wijkkermissen,  vaderlandslievende  groeperingen  en  diverse  verenigingen.-  Tweede  reeks.- 
Goedkeuring.  
 23.  Departement Financiën. 
a)  Reeks schenkingen aan het Design museum Gent.- Kennisneming.  
b)  Visumverplichting (artikel 160 van het gemeentedecreet).- Inwerkingtreding.- Goedkeuring.  
 24.  Stadssecretariaat  -  Departement  Financiën.-  Het  verrichten  van  betalingen  met  dubbele  handtekening  (artikel  163  van  het 
gemeentedecreet).- Inwerkingtreding.- Goedkeuring.  
 25.  Departement Stafdiensten.- Afdeling Kennis en Expertise.- Dienst Financiële Audit.- Proces-verbaal van de kasoverdracht 
van de stadsontvanger naar de stadssecretaris.- Kennisneming.  
 27.  Departement Cultuur.- Museum voor Schone Kunsten.- Aankoop van drie kunstwerken van George Minne.- Goedkeuring.  
 28.  Departement Personeel en Organisatie.- Dienst Selectie en Examens.
b)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van stadsontvanger(m/v).- Goedkeuring.  
c)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van magazijnier-autobestuurder (m/v).- Goedkeuring.  
d)  Vernieuwde functiebeschrijving voor de graad van autobestuurder - onderhoud (m/v).- Goedkeuring. 
e)  Deelnemingsvoorwaarden voor de graad van gespecialiseerd schrijnwerker (m/v) - diverse diensten.- Goedkeuring.  
f)  Examenprogramma  voor  het  bevorderingsexamen  en  het  aanwervingsexamen  voor  de  graad  van&#