Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Verslagen PCV omtrent turnhoutsebaan'.   
   
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen   
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41   
2018 Antwerpen   
03 224 68 11   
02 224 68 99   
xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx   
VERSLAG: AN-373   
Antwerpen: N12 OV halte Den Drink   
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
datum:  30  juni  2021   
Aanwezig    

Eva  Van  den  Bossche  –  afdelingshoofd:  voorzitter   
Johan  Dalins:  verkeer  en  signalisatie   
Isabel e  Bouquet:  verkeer  en  signalisatie  (verslag)   
Wim  Verlinden:  verkeersplanner  VWT   
Wim  Verheyen:  districtschef  Antwerpen 
   
Extern   
Frans  De  Decker:  Deskundige  doorstroming  De  Lijn   
Koen  De  Smet:  politie  Antwerpen   
Petra  lips:  stad  Antwerpen,  mobiliteit   
Frederiek  Elsermans:  kabinet  Antwerpen   
   
Verontschuldigd :     
Tony  Durinck  –  team  EW   
MOW  -  Beleid   
   
Jens  De  Schepper:  verkeer  en  signalisatie   
Marc  Broeckaert,  verkeersdeskundige,  Vias  Institute   
Provinciebestuur   
voorzitter :  Eva  Van  den  Bossche   
verslaggever :  Isabel e  Bouquet   
onderwerp :  Provinciale  Commissie  Verkeersveiligheid   
   
WA:  Agentschap  Wegen  en  Verkeer  –  Wegen  en  Verkeer  Antwerpen   
EW:  Agentschap  Wegen  en  Verkeer  –  sectie  Elektrische  Weginstal atie   
VWT:  Agentschap  Wegen  en  Verkeer  –  afdeling  Verkeer,  Wegsystemen  en  Telematica   
DMOW  Beleid:  Departement  Mobiliteit  en  Openbare  Werken  -  Beleid   
V&S:  Agentschap  Wegen  en  Verkeer   –  Sectie  Verkeer  en  Signalisatie   
   
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   
   
 pagina  1  van  4    


S ITUERING :   
B ESCHRIJVING  LOCATIE :   
Turnhoutsebaan N12   
Categorie weg: sec III   
Snelheidsregime: 50km/u   
Voorrangsstatuut: N12 voorrangsweg (B9)   
In midden van rijbaan tram-busbaan   
Fietsvoorzieningen: Geen   
Openbaar vervoer: tramlijn 8 en 10, buslijn 10, 30, 31, 34, 68, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 427,   
429   
Urgen eroute: ja   
Parkeren: langsparkeren aan beide zijde   
Drink   
Categorie weg: woonstraat   
Snelheidsregime: 30km/u   
Voorrangsstatuut:N12 voorrangsweg (B9)lichtengeregeld kruispunt met Turnhoutsebaan   
   
   
Verplicht rechtsaf in westelijke rich ng Carnotstraat   
Enkelrich ng zuidwaarts naar Carnotstraat   
Fietsvoorzieningen: geen   
Openbaar vervoer: geen   
Parkeren: op de rijbaan (langs) en haakse parkeerplaatsen.   
   
 
   
pagina  2  van  4    

V RAAG :   
De   wijk   ten   noorden   van   de   Turnhoutsebaan   wordt   vandaag   grotendeels   door   de   Borsbeekstraat 
ontsloten.   Deze   straat  is  vandaag  de  dag  zeer  verzadigd  en  er  werd  bekeken  of  er  mogelijkheden  zijn 
om   het   verkeer   in   het   noorden   van  de  wijk  meer  te  verspreiden.  Aan  de  Turnhoutsebaan  ter  hoogte 
van het kruispunt met Drink is het vandaag niet mogelijk om linksaf de   
Turnhoutsebaan op te rijden alsook omgekeerd door de aanwezigheid van een tram- en bushalte.   
De stad vraagt om te bekijken of het mogelijk is om de verkeerssitua e ter hoogte van het kruispunt   
Turnhoutsebaan   met   Drink  aan  te  passen  zodat  het  mogelijk  is  dat  verkeer  komende  uit  Drink  linksaf 
de Turnhoutsebaan kan oprijden en verkeer komende van de Eliaertsstraat Drink kan inrijden.   
   
B ESPREKING :   
● De aanpassingen die nu voorgesteld worden vergen belangrijke infrastructuurwerken: aanpassing VRI, 
verkeersplateau verlengen, afslagstroken verlengen   
● In de VRI moet de linksa eweging conflictvrij gemaakt worden. Dit hee  een nega eve invloed op de 
doorstroming. Ook moet er aandacht geschonken worden aan de draaicirkels. In het smal e voetpad 
zul en er nog VRI palen moeten geplaatst worden, wat onguns g is voor de voetgangers.   
● Dit voorstel houdt in dat er verschil ende buslijnen verlegd worden. Dit moet nog intern bij de Lijn 
besproken worden met de netplanners.   
● Ten einde tegemoet te komen aan de burgerbewegingen om de veiligheid langs de N12 stelt AWV voor 
om QW in afwach ng van de herinrich ng van de N12 te voorzien zoals instel en van een zone 30. De 
stad gee  nega ef advies.   
● Er zul en langs stadswegen een aantal flankerende maatregelen door de stad en De Lijn genomen 
worden.   
● Gezien deze maatregel dient om doorstromingsproblemen in de stadswegen op te lossen, zal de 
financiering van dit project door de stad moeten gebeuren. Dit moet teruggekoppeld worden met het 
stadsbestuur.   
   
 
   
pagina  3  van  4    


S CHETSEN :   
   
   
   
legende: groen nieuw aan te brengen infra en rood te verwijderen infra   
   
   

B ESLUIT :   
● Er wordt in dit dossier geen beslissing genomen.   
   
A CTIES  AWV:     
● Nihil in dit stadium.   
   
A CTIES  E XTERN :   
● De stad moet de financiering van dit project op zich nemen.   
● De stad en De lijn zul en in bilateraal overleg het dossier circula e en doorstromingsmaatregelen 
verder uitwerken.   
pagina  4  van  4