Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat'.

 
MV/SD/KLT 
 
Alle briefwisseling te richten aan het college van 
 
burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 
    
Antwerpen 1.  
Riynto Simanjuntak  
Dokter Emiel Van Dammestraat 57 
2660 Hoboken 
 
 
 
uw bericht van 
uw kenmerk 
ons kenmerk 
datum 
 
 
POB201800603 
7 november 2018 
 
vragen naar 
telefoon 
fax 
GSM 
Klantenteam MV 
03 338 65 85 
 
 
xxx.xx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Openbaarheid van Bestuur – Besluit burgemeester & studies speelplein Meetjeslandstraat. 
 
Geachte heer Simanjuntak, 
 
Ik verwijs naar uw mail van 23 oktober 2018. 
 
Ik zend u mijn besluit van 7 november 2018 waarmee uw vraag tot kopie van voornoemde documenten 
gedeeltelijk wordt goedgekeurd. 
 
Op basis van artikel 15.1.1° ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de namen en 
huisnummers geanonimiseerd in het besluit burgemeester, de geluidsstudie van Andantego cvoa en de 
tweede lezing van Tractebel op de geluidsstudie. 
 
De studie van Andantego cvoa is auteursrechtelijk beschermt en valt onder de bepaling van het 
auteursrecht. De stad Antwerpen heeft toestemming gekregen om u een kopie van de studie over te 
maken mits anonimisering. Eveneens werden op pagina 4 en 5 de figuren verwijderd ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
 
Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het kader van de openbaarheid van 
bestuur kan u steeds een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het 
secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij de Vlaamse overheid, departement Diensten voor 
het Algemeen Regeringsbeleid, Afdeling van de Kanselarij, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. U beschikt 
over een termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd. 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de bedrijfsdirecteur 
 
 
re
Bart Bruelemans 
i
pa
 p
kjiledneirvueili
 m
p
 ot
 
Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
k
ur
 
xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx 
de
G