Commune de BETZDORF

Une autorité publique

1 demande
Ech sinn bis den 10. Mee 2023 net um Büro. Är Mail gëtt réischt duerno traitéiert.   Fir Urgencen kontaktéiert w.e.gl.:   [adresse email]  ...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?