Geachte mevrouw Deprez   Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen. Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.   1. Kunt...
Geachte heer De Bruyn Wij zullen hierover navraag doen bij de betrokken diensten en houden u op de hoogte. Met vriendelijke groeten Voor Sven Cauwe...
Geachte heer De Bruyn Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur goed ontvangen. U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal...
Amazon
Réponse par Ville d'Anvers à Margarida Silva le .

En attente de classement.

Geachte mevrouw Silva   Ik zend u mijn besluit van 23 november 2022 betreffende uw vraag tot het bezorgen van alle communicatie tussen stadsambten...
  Geachte heer Simanjuntak,   Wij schrijven u aan als raadsman van de stad Antwerpen in verband met de procedure hangende voor de Raad van State...
initiatieven tegen geluidsoverlast E313 Deurne
Réponse par Ville d'Anvers à Lander Meeusen le .

Information non détenue.

Geachte In het kader van de wet op de Openbaarheid van Bestuur kunnen wij  enkel documenten overmaken die leiden tot een beslissing, Aangezien er tot...
Studie inzake Lage Emissie in A!
Message de suivi envoyé à Ville d'Anvers par Jan De Brabandere le .

En retard depuis longtemps.

AANMANING ALS LAATSTE STAP VOOR GEBEURLIJKE INGEBREKESTELLING EN MOGELIJKE DAGVAARDING VAN A !; DIT IN HOOFDE VAN DE BURGEMEESTER ALS POLITIEK VERANTW...
Geachte heer de Bruyn,   Ik verwijs graag naar uw onderstaande e-mail van 7 oktober 2019 waar u naar de (generieke) mailadressen vraagt waarop u d...
Beste mevrouw Meijer   Wij hebben uw vraag tot openbaarheid van bestuur in heroverweging genomen. Conform de procedure inzake passieve openbaarhei...
Geachte heer De Brabandere,   Ik bevestig hierbij goede ontvangst van uw aanvraag openbaarheid van bestuur van 15 september 2019.   De gegeven...
Geachte heer De Bruyn   Aansluitend op onze mail van 15/03/2019, waarbij wij u meedeelden dat wij de gevraagde bestuursdocumenten niet ter beschik...
Geachte heer De Bruyn In antwoord op uw mail van 9 maart 2019, kan ik u het volgende melden: overeenkomstig het bestuursdecreet kan ik niet ingaan op...
Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Benjamin De Bruyn le .

En retard depuis longtemps.

Geachte Stad Antwerpen, Graag ontving ik in Excel-formaat een actueel (dus rekening houdend met de benoemingen bij de afgelopen gemeenteraad) overzic...
Beste heer De Bruyn,   Wij hebben uw vraag met betrekking tot de contractuele verbintenissen tussen de stad Antwerpen en de softwareleverancier va...
Fietsboetes
Réponse par Ville d'Anvers à Fenna Bouve le .

En attente de classement.

Geachte mevrouw Boeve,   In antwoord op uw vraag omtrent het aantal PV's uitgeschreven aan fietsers die verkeersovertredingen begingen (gaande van z...
schoolstraten in district Antwerpen
Réponse par Ville d'Anvers à Leen Schelfhout le .

En attente de classement.

Geachte Mevrouw Schelfhout   Wij ontvingen op 26 november 2018 uw vraag in het kader van de passieve openbaarheid van bestuur tot uitleg over de b...
Geachte heer U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten hoeveel van de geregistreerde 1044 Europese en 1117 niet-Europese burgers...
Geachte meneer de Bruyn,   We hebben uw vragen met de nodige aandacht bekeken en de nodige gegevens verzameld om een antwoord te geven. We beper...
Postbus op Moorkensplein
Réponse par Ville d'Anvers à Herman Van Laer le .

En attente de classement.

Beste heer Van Laer, Wij hebben uw informatievraag goed ontvangen. Dit is geen openbaarheidsvraag en daarom werd deze mail doorgestuurd naar het klant...
Geachte heer De Bruyn U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten inzage in bestuursdocumenten waaruit blijkt 1) hoeveel niet-Belg...
Geachte heer De Bruyn   U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur inzage in een overzicht met: -          aanwezigheden en afwezighed...
Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark
Réponse par Ville d'Anvers à Benjamin De Bruyn le .

Partiellement abouti.

Geachte heer De Bruyn   Op 21 maart 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het [1]Landschapsbeheerplan voor het stadspark goed. Dit...
Geachte heer Goorden Gelieve in bijlage de door u opgevraagde studie in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten te vinden. Met vriendeli...
Rapport over jeugdcriminaliteit Antwerpen Stad
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Jonathan Cieters le .

En retard depuis longtemps.

Geachte Stad Antwerpen, Zou ik het meest recent beschikbare rapport kunnen verkrijgen over de huidige statistieken over de jeugdcriminaliteit binnen...
Geachte heer De Bruyn,   Wij ontvingen uw vraag van 19/11/2017 in het kader van openbaarheid van bestuur. Zoals aangekondigd  in bijlage de besl...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?